0800 Samaritan 083F
 ‎ࠀ‎ 
0800
 ‎ࠁ‎ 
0801
 ‎ࠂ‎ 
0802
 ‎ࠃ‎ 
0803
 ‎ࠄ‎ 
0804
 ‎ࠅ‎ 
0805
 ‎ࠆ‎ 
0806
 ‎ࠇ‎ 
0807
 ‎ࠈ‎ 
0808
 ‎ࠉ‎ 
0809
 ‎ࠊ‎ 
080A
 ‎ࠋ‎ 
080B
 ‎ࠌ‎ 
080C
 ‎ࠍ‎ 
080D
 ‎ࠎ‎ 
080E
 ‎ࠏ‎ 
080F
 ‎ࠐ‎ 
0810
 ‎ࠑ‎ 
0811
 ‎ࠒ‎ 
0812
 ‎ࠓ‎ 
0813
 ‎ࠔ‎ 
0814
 ‎ࠕ‎ 
0815
 ◌ࠖ 
0816
 ◌ࠗ 
0817
 ◌࠘ 
0818
 ◌࠙ 
0819
 ‎ࠚ‎ 
081A
 ◌ࠛ 
081B
 ◌ࠜ 
081C
 ◌ࠝ 
081D
 ◌ࠞ 
081E
 ◌ࠟ 
081F
 ◌ࠠ 
0820
 ◌ࠡ 
0821
 ◌ࠢ 
0822
 ◌ࠣ 
0823
 ‎ࠤ‎ 
0824
 ◌ࠥ 
0825
 ◌ࠦ 
0826
 ◌ࠧ 
0827
 ‎ࠨ‎ 
0828
 ◌ࠩ 
0829
 ◌ࠪ 
082A
 ◌ࠫ 
082B
 ◌ࠬ 
082C
 ◌࠭ 
082D
 ‎࠰‎ 
0830
 ‎࠱‎ 
0831
 ‎࠲‎ 
0832
 ‎࠳‎ 
0833
 ‎࠴‎ 
0834
 ‎࠵‎ 
0835
 ‎࠶‎ 
0836
 ‎࠷‎ 
0837
 ‎࠸‎ 
0838
 ‎࠹‎ 
0839
 ‎࠺‎ 
083A
 ‎࠻‎ 
083B
 ‎࠼‎ 
083C
 ‎࠽‎ 
083D
 ‎࠾‎ 
083E