[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Kyrgyz Delta

CLDR Version 29 Index

Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.

SectionPageHeaderCodeLocaleOldNewLevel
Locale Display NamesLanguages (A-D)CCongo Swahili ► swckyконго суахаличе▷removed◁comprehensive
Languages (O-S)SSwahili ► sw_CDsw_CDконго суахаличеmodern
UnitsDurationDuration Patternshmст:мүнh:mmbasic
hmsст:мүн:секh:mm:ss
msмүн:секm:ss
Other Unitskaratlong-displayNameкарат▷removed◁modern
long-one{0} карат
long-other
short-displayNameкарат
short-one{0} кт
short-other
long-displayName▷missing◁карат
long-one{0} карат
long-other
short-displayNameкарат
short-one{0} кт
short-other
MiscellaneousLinguistic ElementsAnnotation[〰]сызыкча; пунктуация; толкундууcomprehensive
[〰]_ttsтолкундуу сызыкча
[‼]илеп; белги; пунктуация
[‼]_ttsкош илеп белгиси
[⁉]суроолу; илеп; белги; пунктуация
[⁉]_ttsсуроолу илеп белгиси
[{0⃣}]0; ноль
[{0⃣}]_ttsноль саны
[{1⃣}]1; бир
[{1⃣}]_ttsбир саны
[{2⃣}]2; эки
[{2⃣}]_ttsэки саны
[{3⃣}]3; үч
[{3⃣}]_ttsүч саны
[{4⃣}]4; төрт
[{4⃣}]_ttsтөрт саны
[{5⃣}]5; беш
[{5⃣}]_ttsбеш саны
[{6⃣}]6; алты
[{6⃣}]_ttsалты саны
[{7⃣}]7; жети
[{7⃣}]_ttsжети саны
[{8⃣}]8; сегиз
[{8⃣}]_ttsсегиз саны
[{9⃣}]9; тогуз
[{9⃣}]_ttsтогуз саны
[〽]өзгөртүү; белги
[〽]_ttsөзгөртүү белгиси
[↔]жебе
[↔]_ttsоңго-солго караган жебе
[↕]жебе
[↕]_ttsөйдө-төмөн караган жебе
[↖]жебе; багыт; түндүк-батыш
[↖]_ttsөйдө сол жакты караган жебе
[↗]жебе; багыт; түндүк-чыгыш
[↗]_ttsөйдө оң жакты караган жебе
[↘]жебе; багыт; түштүк-чыгыш
[↘]_ttsтөмөн оң жакты караган жебе
[↙]жебе; багыт; түштүк-батыш
[↙]_ttsтөмөн сол жакты караган жебе
[↩]жебе
[↩]_ttsоңдон солго ийилген жебе
[↪]жебе
[↪]_ttsсолдон оңго ийилген жебе
[⌛]кум; таймер
[⌛]_ttsкум саат
[⌨]компьютер
[⌨]_ttsбаскычтоп
[⏏]чыгаруу
[⏏]_ttsчыгаруу баскычы
[⏩]жебе; алдыга; түр
[⏩]_ttsалдыга түрүү баскычы
[⏪]жебе; артка түр
[⏪]_ttsартка түрдүрүү баскычы
[⏫]жебе; өйдө
[⏫]_ttsөйдө түрдүрүү баскычы
[⏬]жебе; төмөн
[⏬]_ttsтөмөн түрдүрүү баскычы
[⏭]жебе; кийинки көшөгө; трек
[⏭]_ttsкийинки трек баскычы
[⏮]жебе; мурунку көшөгө; трек
[⏮]_ttsмурунку трек баскычы
[⏯]тындыр; ойнот; оң
[⏯]_ttsойнотуу же тындыруу баскычы
[⏰]ойготкуч; саат
[⏰]_ttsойготкуч саат
[⏱]саат
[⏱]_ttsсекунд ченегич
[⏲]саат; таймер
[⏲]_ttsтаймер сааты
[⏳]кум саат; кум; таймер
[⏳]_ttsкуму агып жаткан кум саат
[⏸]тындыруу; вертикалдуу
[⏸]_ttsтындыруу баскычы
[⏹]чарчы; токтотуу
[⏹]_ttsтоктотуу баскычы
[⏺]тегерек; жаздыруу
[⏺]_ttsжаздыруу баскычы
[▪]геометрия; чарчы
[▪]_ttsкичинекей кара чарчы
[▫]геометрия; чарчы
[▫]_ttsкичинекей ак чарчы
[▶]жебе; ойнотуу
[▶]_ttsойнотуу баскычы
[◀]солго; артка; жебе
[◀]_ttsартка баскычы
[◻]геометрия; чарчы
[◻]_ttsорточо ак чарчы
[◼]геометрия; чарчы
[◼]_ttsорточо кара чарчы
[◽]геометрия; чарчы
[◽]_ttsкичирээк ак чарчы
[◾]геометрия; чарчы
[◾]_ttsкичирээк кара чарчы
[☀]жарык; нур; космос; күнөстүү; аба ырайы
[☀]_ttsкүн
[☁]аба ырайы
[☁]_ttsбулут
[☂]кийим; жамгыр; аба ырайы
[☂]_ttsкол чатыр
[☃]суук; кар; аба ырайы
[☃]_ttsкар киши
[☄]космос
[☄]_ttsкомета
[☑]кутуча; белги
[☑]_tts«туура» белгиси менен кутуча
[☔]кийим; тамчы; жамгыр; кол чатыр
[☔]_ttsжамгыр тамчылаган кол чатыр
[☕]суусундук; кофе; ич; ысык; бууланган; чай
[☕]_ttsысык суусундук
[☘]өсүмдүк
[☘]_ttsбеде
[☝]дене; манжа; кол; көрсөт; өйдө
[☝]_ttsөйдө жакты көрсөткөн сөөмөй
[☠]дене; кайчылашкан сөөктөр; өлүм; бет; желмогуз; баш сөөк
[☠]_ttsбаш сөөк жана кайчылашкан сөөктөр
[☢]радиоактивдүү
[☢]_ttsраидоактивдүү
[☣]билологиялык коркунуч
[☣]_ttsбиологиялык коркунуч
[☦]христиан; крест; дин
[☦]_ttsортодокс крести
[☪]ислам; мусулман; дин
[☪]_ttsай жана жылдыз
[☮]тынчтык
[☮]_ttsтынчтыктын символу
[☯]дин; дао; ян; инь
[☯]_ttsИнь-ян
[☸]буддист; дхарма; дин
[☸]_ttsдхарма дөңгөлөгү
[☹]бет; ээк; кемшийт
[☹]_ttsээгин кемшийткен бет
[☺]бет; эркин; жылмай
[☺]_ttsжылмайган бет
[♈]кой; зодиак
[♈]_ttsкой жылдызы
[♉]бука; өгүз; зодиак
[♉]_ttsбукачар
[♊]зодиак
[♊]_ttsэгиздер
[♋]бөйөн; зодиак
[♋]_ttsбөйөн жылдызы
[♌]зодиак
[♌]_ttsарстан
[♍]зодиак
[♍]_ttsбийкеч
[♎]адилеттик; тараза; зодиак
[♎]_ttsтараза жылдызы
[♏]чаян; зодиак
[♏]_ttsчаян жылдызы
[♐]зодиак
[♐]_ttsжаачы
[♑]эчки; зодиак
[♑]_ttsтекечер
[♒]суу; зодиак
[♒]_ttsсуупери
[♓]балык; зодиак
[♓]_ttsбалыктар
[♠]карта; оюн
[♠]_ttsкарга
[♣]карта; оюн
[♣]_ttsчырым
[♥]карта; оюн
[♥]_ttsача
[♦]карта; оюн
[♦]_ttsмомун
[♨]ысык; булактар; бууланган
[♨]_ttsысык булактар
[♻]кайра иштетүү
[♻]_ttsкайра иштетүү символу
[♿]мүмкүнчүлүк
[♿]_ttsдөңгөлөктүү отургуч
[⚒]балка; керки; курал
[⚒]_ttsбалка менен керки
[⚓]кеме; курал
[⚓]_ttsанкер
[⚔]кайчылашкан; кылычтар; курал
[⚔]_ttsкайчылашкан кылычтар
[⚖]тең салмак; адилеттик; курал; салмак
[⚖]_ttsтараза
[⚗]химия; курал
[⚗]_ttsдистиллятор
[⚙]курал
[⚙]_ttsмеханизм
[⚛]атесит; атом
[⚛]_ttsатом символу
[⚡]коркунуч; электр; чагылган; чыңалуу
[⚡]_ttsжогорку чыңалуу
[⚪]тегерек; геометрия
[⚪]_ttsак тегерек
[⚫]тегерек; геометрия
[⚫]_ttsкара тегерек
[⚰]өлүм
[⚰]_ttsгроб
[⚱]өлүм; көмүү; урна
[⚱]_ttsкөмүү урнасы
[⚽]футбол; топ
[⚽]_ttsфутбол тобу
[⚾]топ; майрам; конфетти
[⚾]_ttsбейсбол
[⛄]суук; кар; кар киши; аба ырайы
[⛄]_ttsкарсыз кар киши
[⛅]булут; күн; аба ырайы
[⛅]_ttsбулуттун артындагы күн
[⛈]булут; жамгыр; чагылган; аба ырайы
[⛈]_ttsчагылган түшүп, жамгыр жаап жаткан булут
[⛎]балык; зодиак
[⛎]_ttsжыланчы
[⛏]казуу; курал
[⛏]_ttsкерки
[⛑]жардам; крест; бет; баш кийим; каска
[⛑]_ttsак крести бар каска
[⛔]кирүү; тыюу салынган; жок
[⛔]_ttsкирүү жок
[⛩]дин; синто; храм
[⛩]_ttsсинто храмы
[⛪]имарат; христиан; крест; дин
[⛪]_ttsчиркөө
[⛱]жамгыр; күн; кол чатыр; аба ырайы
[⛱]_ttsжердеги кол чатыр
[⛳]гольф; тешик
[⛳]_ttsтешиктеги желек
[⛴]кайык
[⛴]_ttsпаром
[⛵]кайык; деңиз; унаа; яхта
[⛵]_ttsпарус
[⛷]лыжа; кар
[⛷]_ttsлыжачы
[⛸]муз
[⛸]_ttsконьки
[⛹]топ
[⛹]_ttsтоп менен киши
[⛺]лагерь
[⛺]_ttsчатыр
[⛽]күйүүчү май; колонка; бензин; станция
[⛽]_ttsкүйүүчү май колонкасы
[✂]курал
[✂]_ttsкайчы
[✅]белги; туура
[✅]_ttsак «туура» белгиси
[✈]унаа
[✈]_ttsучак
[✉]эл-кат
[✉]_ttsконверт
[✊]дене; муштум; кол; сокку
[✊]_ttsкөтөрүлгөн муштум
[✋]дене; кол
[✋]_ttsкол көтөрүү
[✌]дене; кол; жеңиш
[✌]_ttsэки дегенди көрсөткөн манжалар
[✍]дене; кол; жаз
[✍]_ttsжазып жаткан кол
[✒]кара; калем
[✒]_ttsкара сыя калеми
[✔]белги
[✔]_ttsкалың «туура» белгиси
[✖]жокко чыгар; көбөйтүү
[✖]_ttsкалың көбөйтүү белгиси
[✝]христиан; крест; дин
[✝]_ttsлатын крести
[✡]давид; жөөт; дин; жылдыз
[✡]_ttsдавид жылдызы
[✨]учкун; жылдыз
[✨]_ttsучкундар
[✳]жылдызча
[✳]_ttsсегиз жылдыз
[✴]жылдыз
[✴]_ttsтөрт жылдыз
[❄]суук; кар; аба ырайы
[❄]_ttsкар бүртүгү
[❌]жокко чыгар; көбөйтүү; белги
[❌]_ttsкайчылаш белгиси
[❎]белги; чарчы
[❎]_ttsкайчылаш белги баскычы
[❓]белги; пунктуация; суроо
[❓]_ttsсуроо белгиси
[❔]белги; пунктуация; суроо
[❔]_ttsак суроо белгиси
[❕]илеп; белги; пунктуация
[❕]_ttsак илеп белгиси
[❗]илеп; белги; пунктуация
[❗]_ttsилеп белгиси
[❣]илеп; жүрөк; белги; пунктуация
[❣]_ttsжүрөк менен жазылган илеп белгиси
[❤]жүрөк
[❤]_ttsкызыл жүрөк
[➕]математика; кошуу
[➕]_ttsкалың кошуу белгиси
[➖]математика; кемитүү
[➖]_ttsкалың кемитүү белгиси
[➗]бөлүү; математика
[➗]_ttsкалың бөлүү белгиси
[➡]жебе; багыт; чыгыш
[➡]_ttsоң жакты караган жебе
[➰]тармал; кайчылаш
[➰]_ttsтармал кайчылаш
[➿]кош; тармал
[➿]_ttsкош тармал кайчылаш
[⤴]жебе
[⤴]_ttsоңдон өйдө ийилген жебе
[⤵]жебе
[⤵]_ttsоңдон төмөн ийилген жебе
[⬅]жебе; багыт; батыш
[⬅]_ttsсол жакты караган жебе
[⬆]жебе; багыт; түндүк
[⬆]_ttsөйдө караган жебе
[⬇]жебе; багыт; төмөн; түштүк
[⬇]_ttsтөмөн караган жебе
[⬛]геометрия; чарчы
[⬛]_ttsчоң кара чарчы
[⬜]геометрия; чарчы
[⬜]_ttsчоң ак чарчы
[⭐]жылдыз
[⭐]_ttsак орточо жылдыз
[⭕]тегерек
[⭕]_ttsкалың, ири тегерек
[🀄]оюн; маджонг; кызыл
[🀄]_ttsмаджонг кызыл ажыдаар
[🃏]карта; оюн; ойноо
[🃏]_ttsжокер
[🌀]смерч; тайфун; аба ырайы
[🌀]_ttsциклон
[🌁]туман; аба ырайы
[🌁]_ttsтуман баскан
[🌂]кийим; жамгыр; кол чатыр; аба ырайы
[🌂]_ttsжабылган кол чатыр
[🌃]түн; жылдыз; аба ырайы
[🌃]_ttsжылдыздуу түн
[🌄]таң; тоо; күн; күндүн чыгышы; аба ырайы
[🌄]_ttsкүндүн тоодон чыгышы
[🌅]таң; күн; аба ырайы
[🌅]_ttsкүндүн чыгышы
[🌆]имарат; шаар; күүгүм; кеч; көрүнүш; күн; күндүн батышы; аба ырайы
[🌆]_ttsкүүгүмдөгү шаардын көрүнүшү
[🌇]имарат; күүгүм; күн; аба ырайы
[🌇]_ttsкүндүн батышы
[🌈]жамгыр; аба ырайы
[🌈]_ttsкүн желеси
[🌉]көпүрө; түн; аба ырайы
[🌉]_ttsтүнкү көпүрө
[🌊]океан; суу; толкун; аба ырайы
[🌊]_ttsсуу толкуну
[🌋]атылуу; тоо; аба-ырайы
[🌋]_ttsвулкан
[🌌]космос; аба ырайы
[🌌]_ttsсаманчынын жолу
[🌍]африка; жер; европа; глобус; дүйнө
[🌍]_ttsевропа-африканы көрсөткөн глобус
[🌎]америка; жер; глобус; дүйнө
[🌎]_ttsамериканы көрсөткөн глобус
[🌏]азия; австралия; жер; глобус; дүйнө
[🌏]_ttsазия-австралияны көрсөткөн глобус
[🌐]жер; глобус; меридиандар; дүйнө
[🌐]_ttsмеридиан сызыктары менен глобус
[🌑]караңгы; ай; космос; аба ырайы
[🌑]_ttsжаңырган ай
[🌒]толуу; ай; космос; аба ырайы
[🌒]_ttsтолуп баштаган ай
[🌓]ай; жарты; космос; аба ырайы
[🌓]_ttsжартысы толгон ай
[🌔]толгону калган; ай; космос; аба ырайы
[🌔]_ttsтолгону калган ай
[🌕]толгон; ай; космос; аба ырайы
[🌕]_ttsтолгон ай
[🌖]бөксөрүп баштаган; ай; космос; аба ырайы
[🌖]_ttsбөксөрүп баштаган ай
[🌗]ай; жарты; космос; аба ырайы
[🌗]_ttsжартысы бөксөргөн ай
[🌘]бөксөргөн; ай; космос; аба ырайы
[🌘]_ttsбөксөрүп бүткөнү калган ай
[🌙]жарым; ай; космос; аба ырайы
[🌙]_ttsжарым ай
[🌚]бет; ай; космос; аба ырайы
[🌚]_ttsжаңырган айды бети
[🌛]бет; ай; жартысы толгон; космос; аба ырайы
[🌛]_ttsжартысы толгон айдын бети
[🌜]бет; ай; жартысы бөксөргөн; космос; аба ырайы
[🌜]_ttsжартысы бөксөргөн айдын бети
[🌝]жарык; бет; толгон; ай; космос; аба ырайы
[🌝]_ttsтолгон айдын бети
[🌞]жарык; бет; космос; күн; аба ырайы
[🌞]_ttsкүндүн бети
[🌟]бүлбүлдө; жаркылда; жылдыз
[🌟]_ttsбүлбүлдөгөн жылдыз
[🌠]кулаган; атылган; космос; жылдыз
[🌠]_ttsатылган жылдыз
[🌡]аба ырайы
[🌡]_ttsтермометр
[🌤]булут; күн; аба ырайы
[🌤]_ttsкичине булуттун артындагы күн
[🌥]булут; күн; аба ырайы
[🌥]_ttsчоң булуттун артындагы күн
[🌦]булут; жамгыр; күн; аба ырайы
[🌦]_ttsжамгыр жаап жаткан булуттун артындагы күн
[🌧]булут; жамгыр; аба ырайы
[🌧]_ttsжамгыр жаап жаткан булут
[🌨]булут; суук; кар; аба ырайы
[🌨]_ttsкар жаап жаткан булут
[🌩]булут; чагылган; аба ырайы
[🌩]_ttsчагылган түшүп жаткан булут
[🌪]булут; аба ырайы; куюн
[🌪]_ttsторнадо
[🌫]булут; аба ырайы
[🌫]_ttsтуман
[🌬]үйлө; булут; бет; аба ырайы; шамал
[🌬]_ttsшамалдын бети
[🌮]мексика
[🌮]_ttsтако
[🌯]мексика
[🌯]_ttsбуррито
[🌰]өсүмдүк
[🌰]_ttsкаштан
[🌱]өсүмдүк; жаш
[🌱]_ttsкөчөт
[🌲]өсүмдүк
[🌲]_ttsарча
[🌳]жалбырактуу; өсүмдүк; дарак
[🌳]_ttsжалбырактуу дарак
[🌴]пальма; өсүмдүк; дарак
[🌴]_ttsпальма дарагы
[🌵]өсүмдүк
[🌵]_ttsкактус
[🌶]ачуу; калемпир; өсүмдүк
[🌶]_ttsачуу калемпир
[🌷]гүл; өсүмдүк
[🌷]_ttsжоогазын
[🌸]чие; гүл; өсүмдүк
[🌸]_ttsчие гүлү
[🌹]гүл; өсүмдүк
[🌹]_ttsроза
[🌺]гүл; өсүмдүк
[🌺]_ttsгибискус
[🌻]гүл; өсүмдүк; күн
[🌻]_ttsкүн карама
[🌼]гүл; өсүмдүк
[🌼]_ttsгүлдөө
[🌽]жүгөрү; дан; өсүмдүк; баш
[🌽]_ttsбир баш жүгөрү
[🌾]күрүч; өсүмдүк
[🌾]_ttsбир боо күрүч
[🌿]жалбырак
[🌿]_ttsчөп
[🍀]4; беде; төрт; жалбырак; өсүмдүк
[🍀]_ttsтөрт жалбырактуу беде
[🍁]түшкөн; жалбырак; клён; өсүмдүк
[🍁]_ttsклён жалбырагы
[🍂]түшкөн; жалбырак; өсүмдүк
[🍂]_ttsтүшкөн жалбырак
[🍃]дирилде; жалбырак; өсүмдүк; шамал
[🍃]_ttsшамалдан дирилдеген жалбырак
[🍄]өсүмдүк
[🍄]_ttsкозу карын
[🍅]өсүмдүк; жашылча
[🍅]_ttsпомидор
[🍆]өсүмдүк; жашылча
[🍆]_ttsбаклажан
[🍇]мөмө; өсүмдүк
[🍇]_ttsжүзүм
[🍈]жашылча; өсүмдүк
[🍈]_ttsкоон
[🍉]жашылча; өсүмдүк
[🍉]_ttsдарбыз
[🍊]мөмө; өсүмдүк
[🍊]_ttsмандарин
[🍋]цитрус; мөмө; өсүмдүк
[🍋]_ttsлимон
[🍌]мөмө; өсүмдүк
[🍌]_ttsбанан
[🍍]мөмө; өсүмдүк
[🍍]_ttsананас
[🍎]алма; мөмө; өсүмдүк; кызыл
[🍎]_ttsкызыл алма
[🍏]алма; мөмө; өсүмдүк; көк
[🍏]_ttsкөк алма
[🍐]мөмө; өсүмдүк
[🍐]_ttsалмурут
[🍑]мөмө; өсүмдүк
[🍑]_ttsшабдалы
[🍒]мөмө; өсүмдүк
[🍒]_ttsчие
[🍓]мөмө; өсүмдүк
[🍓]_ttsкулпунай
[🍔]бургер
[🍔]_ttsгамбургер
[🍖]сөөк; эт
[🍖]_ttsжилик эт
[🍗]сөөк; тоок; сан эт
[🍗]_ttsканаттуунун сан эти
[🍘]крекер; күрүч
[🍘]_ttsкүрүч крекери
[🍙]топ; жапончо; күрүч
[🍙]_ttsкүрүч тобу
[🍚]башкан; күрүч
[🍚]_ttsбышкан күрүч
[🍛]карри; күрүч
[🍛]_ttsкарри кошулган күрүч
[🍜]чыны; кесме; бууланган
[🍜]_ttsбууланып жаткан чыны
[🍝]камыр
[🍝]_ttsспагетти
[🍞]кесим
[🍞]_ttsнан
[🍠]картошка; куурулган; таттуу
[🍠]_ttsкуурулган таттуу картошка
[🍡]десерт; жапончо; шампур; чыбык; таттуу
[🍡]_ttsданго
[🍢]кебаб; шампур; чыбык; деңиз тамагы
[🍢]_ttsоден
[🍤]куурулган; креветка; темпура
[🍤]_ttsкуурулган креветка
[🍥]пирог; балык
[🍥]_ttsайлантып салынган балык пирогу
[🍦]балмуздак; десерт; муз; жумшак; таттуу
[🍦]_ttsжумшак балмуздак
[🍧]десерт; муз; жылмаланган; таттуу
[🍧]_ttsжылмаланган муз
[🍨]десерт; муз; таттуу
[🍨]_ttsбалмуздак
[🍩]десерт; таттуу
[🍩]_ttsпончик
[🍪]десерт; таттуу
[🍪]_ttsбулочка
[🍫]тилке; шоколад; десерт; таттуу
[🍫]_ttsшоколад тилкеси
[🍬]десерт; таттуу
[🍬]_ttsмомпосуй
[🍭]момпосуй; десерт; таттуу
[🍭]_ttsчупачупс
[🍮]десерт; пудинг; таттуу
[🍮]_ttsкастард
[🍯]бал; таттуу
[🍯]_ttsбал челек
[🍰]торт; десерт; кесим; таттуу
[🍰]_ttsкабатталган торт
[🍱]бенто; куту
[🍱]_ttsбенто кутусу
[🍲]табак; шорпо
[🍲]_ttsбир табак тамак
[🍳]жумуртка; кууруу; таба
[🍳]_ttsбышыруу
[🍴]вилка; бычак
[🍴]_ttsвилка жана бычак
[🍵]суусундук; чыны; ич; чай
[🍵]_ttsчай чыны
[🍶]бар; суусундук; бөтөлкө; ич
[🍶]_ttsсаке
[🍷]бар; суусундук; ич; бокал; вино
[🍷]_ttsвино бокалы
[🍸]бар; коктейль; ич; бокал
[🍸]_ttsкоктейль бокалы
[🍹]бар; ич; тропикалык
[🍹]_ttsтропикалык суусундук
[🍺]бар; сыра; ич; кружка
[🍺]_ttsсыра кружкасы
[🍻]бар; сыра; кагыш; ич; кружка
[🍻]_ttsкагышкан сыра кружкалары
[🍼]бала; бөтөлкө; ич; сүт
[🍼]_ttsбаланын бөтөлкөсү
[🍽]вилка; бычак; табак
[🍽]_ttsвилка, бычак жана табак
[🍾]бар; бөтөлкө; тыгын; атылма
[🍾]_ttsшампан
[🎀]майрам
[🎀]_ttsлента
[🎁]куту; майрам; белек; таңылган
[🎁]_ttsтаңылган белек
[🎂]туулган күн; торт; майрам; десерт; таттуу
[🎂]_ttsтуулган күн торту
[🎃]майрам; хэллоуин
[🎃]_ttsашкабактан лампа
[🎄]майрам; рождество; балаты
[🎄]_ttsжаңы жылдык балаты
[🎅]майрам; рождество; жомок; фантастика; ата; аяз
[🎅]_ttsаяз ата
[🎆]майрам
[🎆]_ttsфейерверк
[🎇]майрам; фейервер
[🎇]_ttsбенгал шамы
[🎈]майрам
[🎈]_ttsшар
[🎉]майрам; кече; уюштургуч; тада
[🎉]_ttsкече уюштургуч
[🎊]топ; майрам; конфетти
[🎊]_ttsконфетти тобу
[🎋]көрнөк; майрам; жапончо; дарак
[🎋]_ttsтанабата дарагы
[🎌]майрам; кайчылаш; жапончо
[🎌]_ttsкайчылаш желектер
[🎍]бамбук; майрам; жапончо; сосна
[🎍]_ttsсоснаны кооздоо
[🎎]майрам; куурчак; фестиваль
[🎎]_ttsжапончо куурчактары
[🎏]карп; майрам; лента
[🎏]_ttsкарп лентасы
[🎐]коңгуроо; майрам; шамал
[🎐]_ttsшамал коңгуроосу
[🎑]майрам; иш-чара; ай
[🎑]_ttsайга байланыштуу иш-чара
[🎒]баштык; мектеп
[🎒]_ttsокуучулардын жонбаштыгы
[🎓]баш кийим; майрам; кийим; бүтүрүүчү
[🎓]_ttsбүтүрүүчүлөрдүн баш кийими
[🎖]майрам; медал; аскер
[🎖]_ttsаскер медалы
[🎗]майрам; эстеткич; лента
[🎗]_ttsэстетүүчү лента
[🎙]микрофон; музыка; студия
[🎙]_ttsстудия микрофону
[🎚]деңгээл; музыка; сыдырма
[🎚]_ttsдеңгээл сыдырмасы
[🎛]көзөмөл; баскыч; музыка
[🎛]_ttsкөзөмөл баскычтары
[🎞]кинотеатр; тасма
[🎞]_ttsтасма кадрлары
[🎟]кирүү; билет
[🎟]_ttsкирүү билети
[🎠]айланкөчөк; ат
[🎠]_ttsайланкөчөктөгү ат
[🎡]көңүл ачуу сейилбагы; дөңгөлөк
[🎡]_ttsшайтан дөңгөлөгү
[🎢]көңүл ачуу сейилбагы
[🎢]_ttsамерика тоосу
[🎣]балык
[🎣]_ttsкайырмак
[🎤]караоке
[🎤]_ttsмикрофон
[🎥]камера; кинотеатр; тасма
[🎥]_ttsтасма камерасы
[🎦]камера; тасма
[🎦]_ttsкинотеатр
[🎨]өнөр; музей; сүрөт; боёк
[🎨]_ttsсүрөтчүнүн боёктору
[🎩]кийим; баш кийим
[🎩]_ttsбийик шляпа
[🎪]цирк; чатыр
[🎪]_ttsцирк чатыры
[🎫]кирүү
[🎫]_ttsбилет
[🎬]нумератор; тасма
[🎬]_ttsшакылдак нумератор
[🎭]өнөр; беткап; аткаруу; театр
[🎭]_ttsаткаруу өнөрү
[🎮]көзөмөлдөгүч; оюн
[🎮]_ttsвидео оюну
[🎯]көз; оюн; бута
[🎯]_ttsдротик
[🎰]оюн; автомат
[🎰]_ttsоюн автоматы
[🎱]8; 8 шар; сегиз; оюн
[🎱]_ttsбиллиард
[🎳]топ; оюн
[🎳]_ttsбоулинг
[🎴]карта; гүл; оюн; жапончо
[🎴]_ttsгүл ойноткон карталар
[🎵]музыка; нота
[🎵]_ttsмузыкалык нота
[🎶]музыка; нота; ноталар
[🎶]_ttsмузыкалык ноталар
[🎷]аспап; музыка
[🎷]_ttsсаксофон
[🎸]аспап; музыка
[🎸]_ttsгитара
[🎹]аспап; клавиша; музыка; пианино
[🎹]_ttsмузыкалык клавиша
[🎺]аспап; музыка
[🎺]_ttsсурнай
[🎻]аспап; музыка
[🎻]_ttsскрипка
[🎼]музыка; ачкыч
[🎼]_ttsмузыкалык ачкыч
[🎽]чуркоо
[🎽]_ttsмайка
[🎾]топ; ракетка
[🎾]_ttsтеннис
[🎿]кар
[🎿]_ttsлыжа
[🏀]топ; секир
[🏀]_ttsбаскетбол
[🏁]шахмат тартибинде; жарыш
[🏁]_ttsшахмат түсүндөгү желек
[🏂]лыжа; кар; сноуборд
[🏂]_ttsсноубордчу
[🏃]марафон; чуркоо
[🏃]_ttsчуркап бара жаткан адам
[🏄]сёрфинг
[🏄]_ttsсёрфер
[🏅]медаль
[🏅]_ttsспорт медалы
[🏆]приз
[🏆]_ttsкубок
[🏇]ат; чабарман
[🏇]_ttsат чабыш
[🏈]америка; топ; футбол
[🏈]_ttsамерика футболу
[🏉]топ; футбол; регби
[🏉]_ttsрегби футболу
[🏊]сүз
[🏊]_ttsсүзгүч
[🏋]салмак; көтөр
[🏋]_ttsоор көтөргөн спортчу
[🏌]топ; гольф
[🏌]_ttsгольф оюнчусу
[🏍]жарыш
[🏍]_ttsмотоцикл
[🏎]машина; жарыш
[🏎]_ttsжарыш машинасы
[🏏]топ; оюн
[🏏]_ttsкрикет
[🏐]топ; оюн
[🏐]_ttsволлейбол
[🏑]топ; талаа; оюн; хоккей
[🏑]_ttsчөптө ойнолчу хоккей
[🏒]оюн; хоккей; муз; шайба; таяк
[🏒]_ttsмуз хоккейи, таяк жана шайба
[🏓]топ; оюн
[🏓]_ttsстол тенниси
[🏔]суук; тоо; кар
[🏔]_ttsак мөңгүлүү тоо
[🏖]жээк; чатыр
[🏖]_ttsжээктеги чатыр
[🏗]имарат; курулуш
[🏗]_ttsимарат курулушу
[🏘]имарат; үй
[🏘]_ttsүй курулуштары
[🏙]имарат; шаар
[🏙]_ttsшаар көрүнүшү
[🏚]имарат; ээн; үй
[🏚]_ttsээн үйдүн имараты
[🏛]имарат; классикалык
[🏛]_ttsклассикалык имарат
[🏝]чөл; арал
[🏝]_ttsчөл аралы
[🏞]сейилбак
[🏞]_ttsулуттук сейилбак
[🏠]имарат; үй
[🏠]_ttsүй имараты
[🏡]имарат; бакча; үй
[🏡]_ttsбакча менен үй
[🏢]имарат
[🏢]_ttsкеңсе имараты
[🏣]имарат; жапончо; почта
[🏣]_ttsжапончо почтасы
[🏤]имарат; европа
[🏤]_ttsпочта
[🏥]имарат; дарыгер; дары
[🏥]_ttsоорукана
[🏦]имарат
[🏦]_ttsбанк
[🏧]банкомат; банк
[🏧]_ttsбанкомат белгиси
[🏨]имарат
[🏨]_ttsмейманкана
[🏩]имарат; мейманкана; сүйүү
[🏩]_ttsсүйүү мейманканасы
[🏪]имарат; ыңгайлуу; дүкөн
[🏪]_ttsыңгайлуу дүкөн
[🏫]имарат
[🏫]_ttsмектеп
[🏬]имарат; дүр-дүйнө; дүкөн
[🏬]_ttsдүр-дүйнө дүкөнү
[🏭]имарат
[🏭]_ttsзавод
[🏮]жапончо; лампа; жарык; кызыл
[🏮]_ttsкызыл кагаздан жасалган лампа
[🏯]имарат; сепил; жапончо
[🏯]_ttsжапончо сепили
[🏰]имарат; европа
[🏰]_ttsсепил
[🏳]желбиреген
[🏳]_ttsжелбиреген ак желек
[🏴]желбиреген
[🏴]_ttsжелбиреген кара желек
[🏵]өсүмдүк
[🏵]_ttsрозетка
[🏸]оюн; ракетка
[🏸]_ttsбадминтон
[🏹]жаа; жебе; жаачы; курал; зодиак
[🏹]_ttsжаа менен жебе
[🏺]суупери; бышыр; ич; курал; зодиак
[🏺]_ttsамфора
[🏻]быйтыкча өзгөрткүч; фицпатрик; скин; обон
[🏻]_ttsскин түрү-1-2
[🏼]быйтыкча өзгөрткүч; фицпатрик; скин; обон
[🏼]_ttsскин түрү-3
[🏽]быйтыкча өзгөрткүч; фицпатрик; скин; обон
[🏽]_ttsскин түрү-4
[🏾]быйтыкча өзгөрткүч; фицпатрик; скин; обон
[🏾]_ttsскин түрү-5
[🏿]быйтыкча өзгөрткүч; фицпатрик; скин; обон
[🏿]_ttsскин түрү-6
[🐂]бука; букачар; зодиак
[🐂]_ttsөгүз
[🐃]буйвол; суу
[🐃]_ttsазия буйволу
[🐇]коёнек
[🐇]_ttsкоён
[🐉]жомок
[🐉]_ttsажыдаар
[🐍]зодиак
[🐍]_ttsжылан
[🐎]күлүк ат; ат чабыш
[🐎]_ttsат
[🐏]кой; зодиак
[🐏]_ttsкочкор
[🐐]текечер; зодиак
[🐐]_ttsэчки
[🐗]чочко
[🐗]_ttsкаман
[🐚]кабык; үлүл
[🐚]_ttsүлүл кабыгы
[🐛]курт-кумурска
[🐛]_ttsкурт
[🐜]курт-кумурска
[🐜]_ttsкумурска
[🐝]аары; курт-кумурска
[🐝]_ttsбал аары
[🐞]коңуз; курт-кумурска
[🐞]_ttsэл кайда көчөт
[🐟]зодиак
[🐟]_ttsбалык
[🐠]балык; тропикалык
[🐠]_ttsтропикалык балык
[🐡]балык
[🐡]_ttsүйлөнмө балык
[🐣]бала; жөжө
[🐣]_ttsжумурткадан чыгып жаткан жөжө
[🐤]бала
[🐤]_ttsжөжө
[🐥]бала; жөжө
[🐥]_ttsбери карап турган жөжө
[🐨]аюу
[🐨]_ttsкоала
[🐩]ит
[🐩]_ttsпудель
[🐪]бир өркөчтүү; өркөч
[🐪]_ttsтөө
[🐫]бактриан; төө; өркөч
[🐫]_ttsэки өркөчтүү төө
[🐭]баш; чычкан
[🐭]_ttsчычкандын башы
[🐮]уй; баш
[🐮]_ttsуйдун башы
[🐯]баш; жолборс
[🐯]_ttsжолборстун башы
[🐰]коёнек; баш
[🐰]_ttsкоёндун башы
[🐱]мышык; баш
[🐱]_ttsмышыктын башы
[🐲]ажыдаар; баш; жомок
[🐲]_ttsажыдаардын башы
[🐳]бет; суу чачуу; кит
[🐳]_ttsсуу чачып жаткан кит
[🐴]баш; ат
[🐴]_ttsаттын башы
[🐵]баш; маймыл
[🐵]_ttsмаймылдын башы
[🐶]ит; баш
[🐶]_ttsиттин башы
[🐷]чочко; баш
[🐷]_ttsчочконун башы
[🐸]баш; бака
[🐸]_ttsбаканын башы
[🐹]баш; хомяк
[🐹]_ttsхомяктын башы
[🐺]баш; карышкыр
[🐺]_ttsкарышкырдын башы
[🐻]аюу; баш
[🐻]_ttsаюунун башы
[🐼]баш; панда
[🐼]_ttsпанданын башы
[🐽]бет; мурун; чочко
[🐽]_ttsчочконун мурду
[🐾]шыйрак; из
[🐾]_ttsжырткычтын изи
[👀]дене; көз; бет
[👀]_ttsкөздөр
[👁]дене
[👁]_ttsкөз
[👂]дене
[👂]_ttsкулак
[👃]дене
[👃]_ttsмурун
[👄]дене; эрин
[👄]_ttsооз
[👅]дене
[👅]_ttsтил
[👆]сөөмөй; дене; манжа; кол; көрсөт; өйдө
[👆]_ttsөйдө жакты көрсөткөн сөөмөйдүн арткы бети
[👇]сөөмөй; дене; төмөн; манжа; кол; көрсөт
[👇]_ttsтөмөн жакты көрсөткөн сөөмөй
[👈]сөөмөй; дене; манжа; кол; көрсөт
[👈]_ttsсол тарапты көрсөткөн сөөмөй
[👉]сөөмөй; дене; манжа; кол; көрсөт
[👉]_ttsоң тарапты көрсөткөн сөөмөй
[👊]дене; муштум; кол; сокку
[👊]_ttsуруп жаткан муштум
[👋]дене; кол; булгалоо
[👋]_ttsкол булгалоо
[👌]дене; кол; ОК
[👌]_tts«ОК» белгиси
[👍]#ERROR!
[👍]_tts«сонун»
[👎]-1; дене; төмөн; кол; бармак
[👎]_tts«начар»
[👏]дене
[👏]_ttsкол чабуу
[👐]дене; алакан; ач
[👐]_ttsачык алакандар
[👑]кийим; падыша; ханыша
[👑]_ttsтаажы
[👒]кийим; баш кийим; аял
[👒]_ttsаялдар баш кийими
[👓]кийим; көз
[👓]_ttsкөз айнек
[👔]кийим
[👔]_ttsгалстук
[👕]кийим
[👕]_ttsфутболка
[👖]кийим; шым
[👖]_ttsджинсы шым
[👗]кийим
[👗]_ttsкөйнөк
[👘]кийим
[👘]_ttsкимоно
[👙]кийим; сууда сүз
[👙]_ttsбикини
[👚]кийим; аял
[👚]_ttsаялдар кийими
[👛]кийим; тыйын
[👛]_ttsкапчык
[👜]баштык; кийим
[👜]_ttsколбаштык
[👝]баштык; кийим
[👝]_ttsчоң баштык
[👞]кийим; эркек; бут кийим
[👞]_ttsэркектер бут кийими
[👟]спортчу; кийим; бут кийим
[👟]_ttsспорттук бут кийим
[👠]кийим; така; бут кийим; аял
[👠]_ttsбийик такалуу бут кийим
[👡]кийим; сандалия; бут кийим; аял
[👡]_ttsаялдар сандалиясы
[👢]өтүк; кийим; бут кийим; аял
[👢]_ttsаялдар өтүгү
[👣]дене; кийим; из
[👣]_ttsбуттун изи
[👤]бюст; сөлөкөт
[👤]_ttsбюст сөлөкөтү
[👥]бюст; сөлөкөт
[👥]_ttsбюсттар сөлөкөтү
[👧]бийкеч; зодиак
[👧]_ttsкыз
[👪]бала; ата; эне
[👪]_ttsүй-бүлө
[👫]түгөйлөр; кол; карма; эркек; аял; жетелеш
[👫]_ttsкол кармашкан эркек менен аял
[👬]түгөйлөр; эгиз; кол; карма; эркек; зодиак; жетелеш
[👬]_ttsкол кармашкан эки киши
[👭]түгөйлөр; кол; карма; аял; жетелеш
[👭]_ttsкол кармашкан эки аял
[👮]мент; офицер; милиция
[👮]_ttsмилиция кызматкери
[👯]коёнек; бийчи; кулак; кыз; аял
[👯]_ttsкыз-келиндер кечеси
[👰]колуктуу; жоолук; үлпөт
[👰]_ttsжоолукчан колукту
[👱]сары чач
[👱]_ttsсары чачтуу киши
[👲]гуа-пи-мао; баш кийим; киши
[👲]_ttsкытай топучан киши
[👳]киши; селде
[👳]_ttsселдечен киши
[👴]кары
[👴]_ttsабышка
[👵]кары
[👵]_ttsкемпир
[👷]курулуш; баш кийим; жумушчу
[👷]_ttsкуруучу
[👸]жомок; фантастика
[👸]_ttsханыша
[👹]жандык; бет; жомок; фантастика; жапончо; желмогуз
[👹]_ttsдөө
[👺]жандык; бет; жомок; фантастика; жапончо; желмогуз
[👺]_ttsгоблин
[👻]жандык; бет; жомок; фантастика; желмогуз
[👻]_ttsарбак
[👼]периште; бала; бет; жомок; фантастика
[👼]_ttsбала периште
[👽]жандык; башка планеталык; бет; жомок; фантастика; желмогуз; космос; туо
[👽]_ttsчоочун планетадан
[👾]чоочун планеталык; жандык; бет; жомок; фантастика; желмогуз; космос; туо
[👾]_ttsчоочун планеталык желмогуз
[👿]жин; бет; жомок; фантастика
[👿]_ttsшайтан
[💀]дене; өлүм; бет; жомок; желмогуз
[💀]_ttsбаш сөөк
[💁]кол; жардам; маалымат; орой
[💁]_ttsмаалымат тактасындагы адам
[💂]кароол
[💂]_ttsкароолчу
[💄]косметика; бет жасалгасы
[💄]_ttsпомада
[💅]дене; косметика; маникюр; тырмак; боё
[💅]_ttsтырмак боёо
[💆]массаж; салон
[💆]_ttsбетке массаж
[💇]чач тарач; сулуулук
[💇]_ttsчач жасалгасы
[💈]чачтарач; чач жасалгасы; белги
[💈]_ttsчачтарач белгиси
[💉]дарыгер; дары; ийне; сай; оору
[💉]_ttsшприц
[💊]дарыгер; дары; оору
[💊]_ttsтаблетка
[💋]жүрөк; өп; эрин; белги; романтика
[💋]_ttsөбүү белгиси
[💌]жүрөк; кат; сүйүү; почта; романтика
[💌]_ttsсүйүү каты
[💍]алмаз; романтика
[💍]_ttsшакек
[💎]алмаз; асыл; зер; романтика
[💎]_ttsасыл таш
[💏]түгөйлөр; романтика
[💏]_ttsөбүшүү
[💐]гүл; өсүмдүк; романтика
[💐]_ttsгүлдесте
[💑]түгөйлөр; жүрөк; сүйүү; романтика
[💑]_ttsсүйүшкөн түгөйлөр
[💒]капелла; романтика
[💒]_ttsүлпөт
[💓]кагуу; жүрөк; жүрөк кагышы; пульс
[💓]_ttsкагып жаткан жүрөк
[💔]жараланган; жүрөк
[💔]_ttsжараланган жүрөк
[💕]жүрөк; сүйүү; кош; эки
[💕]_ttsкош жүрөк
[💖]толкунданган; жүрөк; жылтылда
[💖]_ttsжылтылдаган жүрөк
[💗]толкунданган; чоңой; жүрөк; жүрөк пульсу
[💗]_ttsчоңоюп жаткан жүрөк
[💘]жебе; жүрөк; романтика
[💘]_ttsжебе сайылган жүрөк
[💙]көк; жүрөк
[💙]_ttsкөк жүрөк
[💚]жашыл; жүрөк
[💚]_ttsжашыл жүрөк
[💛]жүрөк; сары
[💛]_ttsсары жүрөк
[💜]жүрөк; сыя көк
[💜]_ttsсыя түстүү жүрөк
[💝]жүрөк; лента; валентин
[💝]_ttsлента байланган жүрөк
[💞]жүрөк; айланып жаткан
[💞]_ttsайланып жаткан жүрөктөр
[💟]жүрөк
[💟]_ttsжүрөк менен кооздолгон
[💠]комикс; ромб; геометрия
[💠]_ttsчекиттүү ромб
[💡]лампочка; комикс; электр; идея; жарык
[💡]_ttsжарык лампочкасы
[💢]ачуулуу; комикс
[💢]_ttsачуулануу белгиси
[💣]комикс
[💣]_ttsбомба
[💤]комикс; уйку
[💤]_ttsшшш
[💥]сүзүш; комикс
[💥]_ttsсүзүшүү
[💦]комикс; чачыраган; тер
[💦]_ttsтер тамчылары
[💧]суук; комикс; тер; аба ырайы
[💧]_ttsтамчы
[💨]комикс; чурка
[💨]_ttsкуюндай
[💩]тамаша; заңдоо; үйүл; бок;
[💩]_ttsүйүлгөн заң
[💪]булчуң; дене; тамаша; түй
[💪]_ttsтүйүлгөн булчуң
[💫]комикс; жылдыз
[💫]_ttsбашы айланган
[💬]шарча; көбүк; комикс; диалог; кеп
[💬]_ttsкеп шарчасы
[💭]шарча; көбүк; комикс; ой
[💭]_ttsойлонуу көбүгү
[💮]гүл
[💮]_ttsак гүл
[💯]100; толук; жүз; упай
[💯]_ttsжүз упай
[💰]баштык; доллар; акча
[💰]_ttsакча баштыгы
[💱]валюта; алмаштыруу; акча
[💱]_ttsакча алмаштыруу
[💲]валюта; доллар; акча
[💲]_ttsкалың доллар белгиси
[💳]банк; карта; насыя; акча
[💳]_ttsнасыя картасы
[💴]банк; банкнота; эсеп; валюта; акча; иена
[💴]_ttsиена банкнотасы
[💵]банк; банкнота; эсеп; валюта; акча; доллар
[💵]_ttsдоллар банкнотасы
[💶]банк; банкнота; эсеп; валюта; евро; акча
[💶]_ttsевро банкнотасы
[💷]банк; банкнота; эсеп; валюта; фунт; акча
[💷]_ttsфунт банкнотасы
[💸]банк; банкнота; эсеп; валюта; доллар; уч; акча; канат
[💸]_ttsканаты бар акча
[💹]банк; диаграмма; валюта; рынок; акча; көтөрүл; жогору; иена
[💹]_ttsиена менен көтөрүлүп жаткан диаграмма
[💻]жеке
[💻]_ttsноутбук
[💽]компьютер; диск; оптикалык
[💽]_ttsминидиск
[💾]компьютер; диск
[💾]_ttsдискета
[💿]dvd; blu-ray; cd; компьютер; диск; оптикалык
[💿]_ttsоптикалык диск
[📀]blu-ray; cd; компьютер; диск; оптикалык
[📀]_ttsdvd
[📁]файл; куржун
[📁]_ttsфайл куржуну
[📂]файл; куржун; ачуу
[📂]_ttsфайл куржунун ачуу
[📃]оролгон; документ; барак
[📃]_ttsоролган барак
[📄]документ; барак
[📄]_ttsөйдө караган барак
[📅]күн
[📅]_ttsжылнаама
[📆]
[📆]_ttsтытма жылнаама
[📈]диаграмма; көтөрүлүү; жогору
[📈]_ttsкөтөрүлүп жаткан диаграмма
[📉]диаграмма; түшүү; төмөн
[📉]_ttsтүшүп жаткан диаграмма
[📏]сызгыч; түз
[📏]_ttsтүз сызгыч
[📐]сызгыч; үч бурчтук
[📐]_ttsүч бурчтук сызгыч
[📑]кыстарма; белги; өтмөк
[📑]_ttsкыстарма өтмөктөрү
[📒]блокнот
[📒]_ttsбухгалтердик китепче
[📔]мукаба; кооздолгон; блокнот
[📔]_ttsмукабасы кооздолгон блокнот
[📕]китеп; жабык
[📕]_ttsжабык китеп
[📖]китеп; ачык
[📖]_ttsачык китеп
[📗]китеп; жашыл
[📗]_ttsжашыл китеп
[📘]көк; китеп
[📘]_ttsкөк китеп
[📙]китеп; саргыч
[📙]_ttsсаргыч китеп
[📚]китеп
[📚]_ttsкитептер
[📛]бейджик; ысым
[📛]_ttsысым бейджиги
[📜]кагаз
[📜]_ttsороо
[📝]калем
[📝]_ttsэскертме
[📞]телефон; трубка
[📞]_ttsтелефон трубкасы
[📠]факс
[📠]_ttsфакс машинасы
[📡]антенна; табак; спутник
[📡]_ttsспутниктик антенна
[📢]катуу; жалпыга багытталган
[📢]_ttsкатуу сүйлөткүч
[📣]сүйүнүч
[📣]_ttsмегафон
[📤]куту; кат; почта; чыгуучу; жөнөтүлдү
[📤]_ttsчыгуучу куту
[📥]куту; кат; кирүүчү; почта; алуу
[📥]_ttsкирүүчү куту
[📦]куту
[📦]_ttsтаңгак
[📧]кат; почта
[📧]_ttsэл-кат
[📨]эл-кат; конверт; кирүүчү; кат; алуу
[📨]_ttsкирүүчү конверт
[📩]жебе; төмөн; эл-кат; конверт; кат; почта; чыгуучу; жөнөтүлдү
[📩]_ttsжебе менен конверт
[📪]жабык; түшүрүлгөн; почта; почта кутусу
[📪]_ttsжелеги түшүрүлгөн жабык кат кутусу
[📫]жабык; почта; почта кутусу; кат кутусу
[📫]_ttsжелеги көтөрүлгөн жабык кат кутусу
[📬]почта; почта кутусу; ачык
[📬]_ttsжелеги көтөрүлгөн ачык кат кутусу
[📭]желеги түшүрүлгөн; почта кутусу; ачык
[📭]_ttsжелеги түшүрүлгөн ачык кат кутусу
[📮]почта; кат кутусу
[📮]_ttsпочта кутусу
[📯]сурнай; почта
[📯]_ttsпочта сурнайы
[📰]жаңылыктар
[📰]_ttsгезит
[📱]уюлдук; мобилдик; телефон
[📱]_ttsмобилдик телефон
[📲]жебе; чалуу; уюлдук; мобилдик; телефон; алуу
[📲]_ttsмобилдик телефон менен жебе
[📳]уюлдук; мобилдик; режим; телефон; титирөө
[📳]_ttsтитирөө режими
[📴]уюлдук; мобилдик; өчүк; телефон
[📴]_ttsмобилдик телефон өчүк
[📵]уюлдук; тыюу салынган; мобилдик; жок; телефон
[📵]_ttsмобилдик телефонду өчүр
[📶]антенна; тилке; уюлдук; мобилдик; телефон
[📶]_ttsантенна тилкелери
[📷]видео
[📷]_ttsкамера
[📸]камера; жаркылдак; видео
[📸]_ttsжаркылдагы менен камера
[📹]камера; видео
[📹]_ttsвидео камера
[📺]видео
[📺]_ttsсыналгы
[📻]видео
[📻]_ttsрадио
[📼]пленка; видео
[📼]_ttsвидеокассета
[📽]кинотеатр; тасма; проектор
[📽]_ttsкинопроектор
[📿]кийим; сыйынуу; дин
[📿]_ttsтеспе
[🔀]жебе; кайчылаш
[🔀]_ttsтректерди аралаштыруу баскычы
[🔁]жебе; кайталоо
[🔁]_ttsкайталоо баскычы
[🔂]жебе; бир жолу
[🔂]_ttsжалгыз кайталоо баскычы
[🔃]жебе; саат жебеси
[🔃]_ttsсаат жебеси менен тик турган жебелер
[🔄]саат жебесине каршы; жебе
[🔄]_ttsсаат жебесине каршы жебелер
[🔅]жарыктык; бүдөмүк; төмөн
[🔅]_ttsбүдөмүктөтүү баскычы
[🔆]жарык; жарыктык
[🔆]_ttsжарык баскычы
[🔇]үнсүз; тынч; акырын; колонка
[🔇]_ttsколонка өчүк
[🔈]үн көлөмү
[🔈]_ttsколонка
[🔉]төмөн; колонка; үн көлөмү
[🔉]_ttsколонка күйүк
[🔊]3; жогору; катуу; колонка; үч
[🔊]_ttsколонка катуу
[🔌]электр; вилка
[🔌]_ttsэлектр вилкасы
[🔍]лупа; издөө; курал
[🔍]_ttsсол жакты караган лупа
[🔎]лупа; издөө; курал
[🔎]_ttsоң жакты караган лупа
[🔏]сыя; кулпу; калем; купуялык
[🔏]_ttsкалем менен кулпулоо
[🔐]жабык; ачкыч; кулпу; коопсуз
[🔐]_ttsачкыч менен жабылган кулпу
[🔑]кулпу; сырсөз
[🔑]_ttsачкыч
[🔒]жабык
[🔒]_ttsкулпу
[🔓]кулпу; ачык
[🔓]_ttsачык кулпу
[🔕]коңгуроо; тыюу салынган; үнсүз; тынч; акырын
[🔕]_ttsчийилген коңгуроо
[🔖]белги
[🔖]_ttsкыстарма
[🔘]баскыч; геометрия; радио
[🔘]_ttsрадио баскычы
[🔙]артка; жебе
[🔙]_ttsартка жебеси
[🔚]жебе; аягы
[🔚]_ttsаягы жебеси
[🔛]жебе; белги
[🔛]_ttsкүйүк! жебеси
[🔜]жебе; жакында
[🔜]_ttsжакында жебеси
[🔝]жебе; башы; өйдө
[🔝]_ttsбашында жебеси
[🔞]18; курук чектөөсү; он сегиз; тыюу салынган; жашы жете элек
[🔞]_ttsон сегиз жашка чейинкилерге уруксат жок
[🔟]10; он
[🔟]_ttsон саны
[🔠]киргизүү; латынча; тамгалар
[🔠]_ttsлатынча баш тамга менен киргизүү
[🔡]киргизүү; латынча; тамгалар; кичине
[🔡]_ttsлатынча кичине тамга менен киргизүү
[🔢]1234; сандар; киргиз
[🔢]_ttsсандарды киргизүү
[🔣]киргизүү
[🔣]_ttsсимволдорду киргизүү
[🔤]алфавит; латын; тамгалар
[🔤]_ttsлатын тамгаларын киргизүү
[🔥]жалын; курал
[🔥]_ttsот
[🔦]электр; жарык; курал
[🔦]_ttsколчырак
[🔧]курал
[🔧]_ttsгайка ачкычы
[🔨]курал
[🔨]_ttsбалка
[🔩]болт; гайка; курал
[🔩]_ttsгайка менен болт
[🔪]бышыруу; бычак; курал
[🔪]_ttsашкана бычагы
[🔫]револьвер; курал
[🔫]_ttsпистолет
[🔬]курал
[🔬]_ttsмикроскоп
[🔭]курал
[🔭]_ttsтелескоп
[🔮]топ; кристаллду; жомок; фантастика
[🔮]_ttsкристаллдуу топ
[🔯]тагдыр; жылдыз
[🔯]_ttsчекиттүү алты жылдыз
[🔰]үйрөнчүк; жашыл; жапончо; жалбырак; сары
[🔰]_ttsжапончочо үйрөнчүктөр символу
[🔱]эмблема; кеме; курал
[🔱]_ttsүч тиштүү эмблема
[🔲]баскыч; геометрия; чарчы
[🔲]_ttsкара чарчы баскычы
[🔳]баскыч; геометрия; алкакта; чарчы
[🔳]_ttsак чарчы баскычы
[🔴]тегерек; геометрия; кызыл
[🔴]_ttsкызыл тегерек
[🔵]көк; тегерек; геометрия
[🔵]_ttsкөк тегерек
[🔶]ромб; геометрия; саргыч
[🔶]_ttsчоң саргыч ромб
[🔷]көк; ромб; геометрия
[🔷]_ttsчоң көк ромб
[🔸]ромб; геометрия; саргыч
[🔸]_ttsкичинекей саргыч ромб
[🔹]көк; ромб; геометрия
[🔹]_ttsкичинекей көк ромб
[🔺]геометрия; кызыл
[🔺]_ttsөйдө караган кызыл үч бурчтук
[🔻]төмөн; геометрия; кызыл
[🔻]_ttsтөмөн караган кызыл үч бурчтук
[🔼]жебе; баскыч; кызыл
[🔼]_ttsөйдө баскычы
[🔽]жебе; баскыч; төмөн; кызыл
[🔽]_ttsтөмөн баскычы
[🕉]хинди; дин
[🕉]_ttsом
[🕊]чымчык; уч; тынчтык
[🕊]_ttsкөгүчкөн
[🕋]ислам; мусулман; дин
[🕋]_ttsкааба
[🕌]ислам; мусулман; дин
[🕌]_ttsмечит
[🕍]жөөт; дин; храм
[🕍]_ttsсинагога
[🕎]шам койгуч; дин
[🕎]_ttsменора
[🕐]00; 1; 1:00; саат; бир
[🕐]_ttsсаат бир болду
[🕑]00; 2; 2:00; саат; эки
[🕑]_ttsсаат эки болду
[🕒]00; 3; 3:00; саат; үч
[🕒]_ttsсаат үч болду
[🕓]00; 4; 4:00; саат; төрт
[🕓]_ttsсаат төрт болду
[🕔]00; 5; 5:00; саат; беш
[🕔]_ttsсаат беш болду
[🕕]00; 6; 6:00; саат; алты
[🕕]_ttsсаат алты болду
[🕖]00; 7; 7:00; саат; жети
[🕖]_ttsсаат жети болду
[🕗]00; 8; 8:00; саат; сегиз
[🕗]_ttsсаат сегиз болду
[🕘]00; 9; 9:00; саат; тогуз
[🕘]_ttsсаат тогуз болду
[🕙]00; 10; 10:00; саат; он
[🕙]_ttsсаат он болду
[🕚]00; 11; 11:00; саат; он бир
[🕚]_ttsсаат он бир болду
[🕛]00; 12; 12:00; саат; он эки
[🕛]_ttsсаат он эки болду
[🕜]1; 1:30; 30; саат; бир; отуз
[🕜]_ttsбир жарым болду
[🕝]2; 2:30; 30; саат; отуз; эки
[🕝]_ttsэки жарым болду
[🕞]3; 3:30; 30; саат; отуз; үч
[🕞]_ttsүч жарым болду
[🕟]30; 4; 4:30; саат; төрт; отуз
[🕟]_ttsтөрт жарым болду
[🕠]30; 5; 5:30; саат; беш; отуз
[🕠]_ttsбеш жарым болду
[🕡]30; 6; 6:30; саат; алты; отуз
[🕡]_ttsалты жарым болду
[🕢]30; 7; 7:30; саат; жети; отуз
[🕢]_ttsжети жарым болду
[🕣]30; 8; 8:30; саат; сегиз; отуз
[🕣]_ttsсегиз жарым болду
[🕤]30; 9; 9:30; саат; тогуз; отуз
[🕤]_ttsтогуз жарым болду
[🕥]10; 10:30; 30; саат; он; отуз
[🕥]_ttsон жарым болду
[🕦]11; 11:30; 30; саат; он бир; отуз
[🕦]_ttsон бир жарым болду
[🕧]12; 12:30; 30; саат; отуз; он эки
[🕧]_ttsон эки жарым болду
[🕯]жарык
[🕯]_ttsшам
[🕰]саат
[🕰]_ttsтекчедеги саат
[🕴]костюм-шым; киши
[🕴]_ttsкостюм-шымчан киши
[🕵]тыңчы; шпион
[🕵]_ttsдетектив
[🕶]кара; көз; көз айнек
[🕶]_ttsкара көз айнек
[🕷]курт-кумурска
[🕷]_ttsжөргөмүч
[🕸]жөргөмүч; желе
[🕸]_ttsжөргөмүч желеси
[🕹]оюн; видео оюну
[🕹]_ttsжойстик
[🖇]бириккен; тиркегич
[🖇]_ttsбириккен тиркегичтер
[🖊]шарик
[🖊]_ttsсыя калем
[🖌]боё
[🖌]_ttsкисть
[🖐]дене; беш; манжа; бармак; ачык
[🖐]_ttsбеш манжа
[🖕]дене; манжа; кол
[🖕]_ttsортон
[🖖]дене; манжа; кол; вулкан
[🖖]_ttsвулкандыктарча салам
[🖥]компьютер; иш тактасы
[🖥]_ttsиш тактасындагы компьютер
[🖨]компьютер
[🖨]_ttsпринтер
[🖱]3; баскыч; компьютер; чычкан; үч
[🖱]_ttsкомпьютер чычканы
[🖲]компьютер
[🖲]_ttsжылдыруу шары
[🖼]өнөр; алкак; музей; сүрөт
[🖼]_ttsалкак ичиндеги сүрөт
[🗂]картотека; бөлгүч
[🗂]_ttsкартотека бөлгүч
[🗃]куту; карта; файл
[🗃]_ttsкарта файлынын кутусу
[🗄]файл; суурма
[🗄]_ttsфайл суурмасы
[🗒]блокнот; спираль
[🗒]_ttsспиралдуу блокнот
[🗓]жылнаама; спираль
[🗓]_ttsспиралдуу жылнаама
[🗜]курал; кыстыргыч
[🗜]_ttsкысуу
[🗝]ачкыч; кулпу; эски
[🗝]_ttsэски ачкыч
[🗞]жаңылыктар; гезит; оролгон
[🗞]_ttsоролгон гезит
[🗡]бычак; курал
[🗡]_ttsканжар
[🗣]бет; баш; сөлөкөт; сүйлөө;
[🗣]_ttsсүйлөп жаткан баш
[🗨]диалог; кеп
[🗨]_ttsсол тараптагы кеп көбүгү
[🗯]ачуулуу; шарча; көбүк
[🗯]_ttsоң тараптагы ачуулу кеп көбүгү
[🗳]бюллетень; куту
[🗳]_ttsбюллетень менен куту
[🗺]карта; дүйнө
[🗺]_ttsдүйнө картасы
[🗻]фудзияма; тоо
[🗻]_ttsфудзияма тоосу
[🗼]токио; мунара
[🗼]_ttsтокио мунарасы
[🗽]эркиндик; статуя
[🗽]_ttsэркиндик статуясы
[🗾]жапончоия; карта
[🗾]_ttsжапония картасы
[🗿]бет
[🗿]_ttsмоаи
[🤐]бет; ооз; сыдырма; ачпа; эч ким
[🤐]_ttsэч кимге ооз ачпайм деген бет
[🤑]бет; акча; тиште
[🤑]_ttsакча тиштеген бет
[🤒]бет; оору; градусник
[🤒]_ttsградусник тиштеген бет
[🤓]бет; окумуштуу
[🤓]_ttsчилистен
[🤔]бет; ойлонгон; ойго бат
[🤔]_ttsойго баткан бет
[🤕]таңгак; бет; оорутуу
[🤕]_ttsбашы таңылган бет
[🤖]бет; желмогуз
[🤖]_ttsробот
[🤗]бет; кучак; кучакта
[🤗]_ttsкучактап жаткан бет
[🤘]дене; манжа; кол; мүйүз
[🤘]_ttsмүйүз белгиси
[🦀]зодиак
[🦀]_ttsбөйөн
[🦁]баш; арстан; зодиак
[🦁]_ttsарстандын башы
[🦂]зодиак
[🦂]_ttsчаян
[🦄]баш; мүйүздүү ат
[🦄]_ttsмүйүздүү аттын башы
[🧀]сыр
[🧀]_ttsкесилген сыр
[😀]бет; ырсай
[😀]_ttsырсайган бет
[😁]көз; бет; ырсай; жымыңда
[😁]_ttsкөздөрүн жымыңдатып ырсайган бет
[😂]бет; боор; күл; эзил
[😂]_ttsбоору эзилип күлгөн бет
[😃]бет; күл
[😃]_ttsкүлгөн бет
[😄]бет; каткыр; күл
[😄]_ttsкаткырып күлгөн бет
[😅]бет; күл; терде
[😅]_ttsтердегенче күлгөн бет
[😆]бет; күл; көздөр; чылк; жумуп
[😆]_ttsкөздөрүн чылк жумуп күлгөн бет
[😇]периште; бет; жомок; фантастика; тегерек; күнөөсүз; жылмай
[😇]_ttsбашында тегереги бар жылмайган бет
[😈]шайтан; кытмыр; мүйүз; жылмай
[😈]_ttsкытмыр жылмайган мүйүздүү шайтан
[😉]бет; көз кыс
[😉]_ttsкөзүн кыскан бет
[😊]уялыңкы; бет; жылмай
[😊]_ttsуялыңкы жылмайган бет
[😋]даамдуу; бет; тат; жылмай; ням-ням
[😋]_ttsдаамдуу тамак татып жаткан бет
[😌]бет: магдыра
[😌]_ttsмагдыраган бет
[😍]бет; сүйүү; баш айлан
[😍]_ttsсүйүүгө башы айланган бет
[😎]жарык; сонун; көз; көз айнек; бет; жылмай; күн; кара көз айнек; аба ырайы
[😎]_ttsкара көз айнекчен жылмайган бет
[😏]бет; мыйыгынан
[😏]_ttsмыйыгынан жылмайган бет
[😐]эрин; бекем; кыс
[😐]_ttsэриндерин бекем кыскан бет
[😑]кебелбе; бет;
[😑]_ttsкебелбеген бет
[😒]бет; жактырбаган; таарынуу
[😒]_ttsтаарынган бет
[😓]муздак; бет; тер
[😓]_ttsмуздак тер аккан бет
[😔]кайгылуу; бет; муңдуу
[😔]_ttsкайгылуу бет
[😕]башы чаташкан; маң бол; бет
[😕]_ttsбашы маң болгон бет
[😖]апкаарыган; бет
[😖]_ttsапкаарыган бет
[😗]бет; өп
[😗]_ttsөөп жаткан бет
[😘]бет; жүрөк; өп
[😘]_ttsаралыктан өөп жаткан бет
[😙]көз; бет; өп; сүзүү
[😙]_ttsкөздөрүн сүзүп өөп жаткан бет
[😚]жум; көз; бет; өп
[😚]_ttsкөздөрүн жумуп өөп жаткан бет
[😛]бет; тил; сунуу; көрсөт
[😛]_ttsтилин көрсөткөн бет
[😜]көз; бет; тамаша; тил; көз кыс
[😜]_ttsкөзүн кысып тилин көрсөткөн бет
[😝]көз; бет; чылк; жум; даам; тил
[😝]_ttsкөздөрүн чылк жумуп, тилин көрсөткөн бет
[😞]көңүлү калган; чөккөн; бет
[😞]_ttsкөңүлү чөккөн бет
[😟]бет; тынчсызданган
[😟]_ttsтынчсызданган бет
[😠]ачуулуу; бет;
[😠]_ttsачуулуу бет
[😡]ачуулуу; бет; тултуй; кызарган;
[😡]_ttsтултуюп таарынган бет
[😢]ыйла; бет; капа; жаш
[😢]_ttsыйлап жаткан бет
[😣]бет; өжөр
[😣]_ttsөжөрлөнгөн бет
[😤]бет; таноо; кыпчыл; ачуулан
[😤]_ttsачуулангандан таноосу кыпчылган бет
[😥]капа; бет; эси оогон
[😥]_ttsкапа болуп эси оогон бет
[😦]бет; аңырдай; ооз; ач
[😦]_ttsоозун аңырдай ачкан бет
[😧]делдей; бет
[😧]_ttsделдейип калган бет
[😨]бет; коркуу; коркуп калган
[😨]_ttsкоркуп жаткан бет
[😩]бет; чарчаган; тажаган
[😩]_ttsтажаган бет
[😪]бет; уйку
[😪]_ttsуйкусу келген бет
[😫]бет; чарчаган
[😫]_ttsчарчаган бет
[😬]бет; кебете; буз
[😬]_ttsкебетесин бузган бет
[😭]ботодой; бет; капа; боздо; жаш
[😭]_ttsботодой боздогон бет
[😮]бет; ооз; ач; жактыр
[😮]_ttsоозу ачылган бет
[😯]бет; таң калган; чоочуган
[😯]_ttsтаң калган бет
[😰]көк; суук; бет; ооз; ач; тердөө
[😰]_ttsоозу ачылып, муздак тер аккан бет
[😱]бет; коркуу; коркуп калган; кыйкыр
[😱]_ttsкоркконунан кыйкырып жаткан бет
[😲]айран-таң; бет; чоочуган
[😲]_ttsайран-таң калган бет
[😳]таң калган; бет; уялган
[😳]_ttsуялган бет
[😴]бет; укта; шшш
[😴]_ttsуктап жаткан бет
[😵]башы айланган; бет
[😵]_ttsбашы айланган бет
[😶]бет; ооз; тынч; акырын
[😶]_ttsоозу жок бет
[😷]суук; дарыгер; бет; беткап; дары; оору
[😷]_ttsмедициналык беткапчан бет
[😸]мышык; көз; ырсай; жылмай
[😸]_ttsкөздөрүн жымыңдатып ырсайган мышык
[😹]мышык; боор; эзил; жаш; күл
[😹]_ttsбоору эзилип күлгөн мышык
[😺]мышык; күл
[😺]_ttsкүлүп жаткан мышык
[😻]мышык; көз; жүрөк; сүйүү; жылмай
[😻]_ttsсүйүүгө башы айланып жылмайган мышык
[😼]мышык; шылдыңдаган; жылмай; мыйыгынан
[😼]_ttsмыйыгынан жылмайган мышык
[😽]мышык; көз; жум; өп
[😽]_ttsкөздөрүн жумуп өөп жаткан мышык
[😾]мышык; тултуй; таарын
[😾]_ttsтултуюп таарынган мышык
[😿]мышык; ый; капа; жаш
[😿]_ttsыйлап жаткан мышык
[🙀]мышык; ух; таң калган
[🙀]_ttsтаң калган мышык
[🙁]бет; ээк; кемшийт; бир аз
[🙁]_ttsээгин бир аз кемшийткен
[🙂]бет; күлүмсүрө
[🙂]_ttsкүлүмсүрөгөн бет
[🙃]бет; башын ылдый
[🙃]_ttsбашын ылдый каратып турган бет
[🙄]көз; бет; көз сүз
[🙄]_ttsкөзүн сүзгөн бет
[🙅]тыюу салынган; жаңсоо; кол; жок
[🙅]_tts«жок» деп жаңсоо
[🙆]жаңсоо; кол; жарайт
[🙆]_tts«жарайт» деп жаңсоо
[🙇]кечирим; жүгүн; жаңсоо
[🙇]_ttsжүгүнүп жаткан адам
[🙈]жаман; тыюу салынган; жаңсоо; маймыл; жок; көрбө
[🙈]_ttsкөзүң жамандыкты көрбөсүн
[🙉]жаман; тыюу салынган; жаңсоо; укпа; маймыл; жок
[🙉]_ttsкулагың жамандыкты укпасын
[🙊]жаман; тыюу салынган; жаңсоо; жок; сүйлөбө
[🙊]_ttsоозуңан жаман сөз чыкпасын
[🙋]жаңсоо; кол; бактылуу; көтөрүлгөн
[🙋]_ttsкол көтөрүп жаткан бактылуу адам
[🙌]дене; майрам; жаңсоо; кол; ураа; көтөрүлгөн
[🙌]_ttsкол көтөрүп жаткан адам
[🙍]кабак бүркө; жаңсоо
[🙍]_ttsкабагын бүркөгөн адам
[🙎]жаңсоо; тултуй; таарын
[🙎]_ttsтултуюп таарынган адам
[🙏]суран; дене; жүгүн; алаканын бириктирген; жаңсоо; кол; өтүн; жалын; ыраазычылык
[🙏]_ttsалаканын бириктирген колдор
[🚀]космос; унаа
[🚀]_ttsракета
[🚁]унаа
[🚁]_ttsтик учма
[🚂]кыймылдаткыч; темир жол; буу; поезд; унаа
[🚂]_ttsлокомотив
[🚃]электр; темир жол; поезд; трамвай; троллейбус; унаа
[🚃]_ttsвагон
[🚄]темир жол; шинкансен; ылдамдык; поезд; унаа
[🚄]_ttsжогорку ылдамдыктагы поезд
[🚅]тоголок; темир жол; шинкансен; ылдамдык; поезд; унаа
[🚅]_ttsмурду тоголок, жогорку ылдамдыктагы поезд
[🚆]темир жол; унаа
[🚆]_ttsпоезд
[🚇]унаа
[🚇]_ttsметро
[🚈]темир жол; унаа
[🚈]_ttsжеңил темир жол
[🚉]темир жол; поезд; унаа
[🚉]_ttsстанция
[🚊]троллейбус; унаа
[🚊]_ttsтрамвай
[🚋]вагон; трамвай; троллейбус; унаа
[🚋]_ttsтрамвай вагону
[🚌]унаа
[🚌]_ttsавтобус
[🚍]автобус; келе жаткан; унаа
[🚍]_ttsкеле жаткан автобус
[🚎]автобус; трамвай; унаа
[🚎]_ttsтроллейбус
[🚏]автобус; токто
[🚏]_ttsаялдама
[🚐]автобус; унаа
[🚐]_ttsмаршрутка
[🚑]унаа
[🚑]_ttsтез жардам унаасы
[🚒]кыймылдаткыч; өрт; унаа
[🚒]_ttsөрт өчүргүчтөр унаасы
[🚓]машина; кайгуул; милиция; унаа
[🚓]_ttsмилиция унаасы
[🚔]машина; келе жаткан; милиция; унаа
[🚔]_ttsкеле жаткан милиция унаасы
[🚕]унаа
[🚕]_ttsтакси
[🚖]келе жаткан; такси; унаа
[🚖]_ttsкеле жаткан такси
[🚗]машина; унаа
[🚗]_ttsавтоунаа
[🚘]автоунаа; машина; келе жаткан; унаа
[🚘]_ttsкеле жаткан автоунаа
[🚙]көңүл ачуу; унаа
[🚙]_ttsкөңүл ачуу унаасы
[🚚]жүк ташуу; унаа
[🚚]_ttsжүк ташуучу машина
[🚛]машина; унаа
[🚛]_ttsавтопоезд
[🚜]унаа
[🚜]_ttsтрактор
[🚝]унаа
[🚝]_ttsжалгыз рельс
[🚞]вагон; тоо; темир жол; унаа
[🚞]_ttsтоодогу темир жол
[🚟]темир жол; асма; унаа
[🚟]_ttsасма темир жол
[🚠]кабель; гондола; тоо; унаа
[🚠]_ttsтоодогу кабель жолу
[🚡]асма; кабель; машина; гондола; трамвай; унаа
[🚡]_ttsасма трамвай
[🚢]унаа
[🚢]_ttsкеме
[🚣]унаа;
[🚣]_ttsкайык
[🚤]кайык; унаа;
[🚤]_ttsтез жүргөн катер
[🚥]жарык; сигнал; жол кыймылы
[🚥]_ttsтуурасынан орнотулган жолчырак
[🚦]жарык; сигнал; жол кыймылы
[🚦]_ttsтигинен орнотулган жолчырак
[🚧]тосмо
[🚧]_ttsкурулуш
[🚨]жарык; машина; милиция; айланган; унаа
[🚨]_ttsмидиция машинасынын жарыгы
[🚩]пост
[🚩]_ttsүч бурчтук желек
[🚫]кирүү; жок
[🚫]_ttsтыюу салынган
[🚬]чегүү
[🚬]_ttsчылым чегүү
[🚭]тыюу салынган; жок; чылым чегүү
[🚭]_ttsчылым чегүүгө болбойт
[🚮]таштанды; куту
[🚮]_ttsташтандыга салуу белгиси
[🚯]тыюу салынган; таштанды; жок
[🚯]_ttsбулгабагыла
[🚰]ич; суу
[🚰]_ttsиче турган суу
[🚱]ич; тыюу салынган; жок; ичкенге; суу
[🚱]_ttsичкенге жараксыз суу
[🚳]велосипед; тыюу салынган; жок; унаа
[🚳]_ttsвелосипедке уруксат жок
[🚴]велосипед
[🚴]_ttsвелосипедчи
[🚵]велосипед; велосипедчи; тоо
[🚵]_ttsтоо велосипедчиси
[🚶]экскурсия; жөө басуу
[🚶]_ttsжөө адам
[🚷]тыюу салынган; жок; жөө
[🚷]_ttsжөө өткөнгө болбойт
[🚸]бала; өтүү; жөө
[🚸]_ttsжолдон балдар өтөт
[🚹]даараткана; эркек
[🚹]_ttsэркектердин дааратканасы
[🚺]даараткана; аял
[🚺]_ttsаялдардын дааратканасы
[🚼]бала
[🚼]_ttsбала символу
[🚾]даараткана; суу
[🚾]_ttsдаараткана белгиси
[🚿]суу
[🚿]_ttsдуш
[🛀]ванна; жуун
[🛀]_ttsжуунуп жаткан адам
[🛁]жуун
[🛁]_ttsванна
[🛂]текшерүү; паспорт
[🛂]_ttsпаспортту текшерүү
[🛄]багаж; алуу
[🛄]_ttsбагажды алуу
[🛅]багаж; бекитүү
[🛅]_ttsкалтырылган жүк
[🛋]софа; мейманкана; лампа
[🛋]_ttsсофа жана лампа
[🛌]мейманкана; укта
[🛌]_ttsтөшөктөгү адам
[🛍]баштык; мейманкана; соода
[🛍]_ttsсоода баштыктары
[🛎]коңгуроо; конок тозуучу; мейманкана
[🛎]_ttsконок тозуучунун коңгуроосу
[🛏]мейманкана; укта
[🛏]_ttsтөшөк
[🛐]дин; ыйык
[🛐]_ttsыйык жер
[🛠]балка; курал; гайка ачкычы
[🛠]_ttsбалка менен гайка ачкычы
[🛡]курал
[🛡]_ttsкалкан
[🛢]челек; нефть
[🛢]_ttsнефть челеги
[🛣]жол
[🛣]_ttsшоссе
[🛥]кайык; унаа
[🛥]_ttsкатер
[🛩]учак; унаа
[🛩]_ttsкичи учак
[🛫]учак; каттоо; учуу; унаа
[🛫]_ttsучактын учушу
[🛬]учак; келиши; конушу; унаа
[🛬]_ttsучактын конушу
[🛰]космос; унаа
[🛰]_ttsспутник
[🛳]жүргүнчү; кеме; унаа
[🛳]_ttsжүргүнчүлөрдү ташыган кеме
[🅰]а; кызыл
[🅰]_ttsа баскычы
[🆎]аб; кызыл
[🆎]_ttsаб баскычы
[🅱]б; кызыл
[🅱]_ttsб баскычы
[🆑]cl
[🆑]_ttsчарчыдагы cl
[🆒]салкын
[🆒]_ttsчарчыдагы салкын
[🆓]акысыз
[🆓]_ttsчарчыдагы акысыз
[ℹ]маалымат
[ℹ]_ttsмаалымат булагы
[🆔]id; аныктык
[🆔]_ttsчарчыдагы id
[Ⓜ]тегерек; м
[Ⓜ]_ttsтегеректеги м
[🆕]жаңы
[🆕]_ttsчарчыдагы жаңы
[🆖]ng
[🆖]_ttsчарчыдагы ng
[🅾]кызыл; о
[🅾]_ttsо баскычы
[🆗]ок
[🆗]_ttsчарчыдагы ок
[🅿]токтотмо
[🅿]_ttsр баскычы
[🆘]жардам
[🆘]_ttsчарчыдагы сос
[🆙]белги; өйдө
[🆙]_ttsөйдө! баскычы
[🆚]каршы; крш.
[🆚]_ttsчарчыдагы крш.
[🈁]жапончо
[🈁]_ttsчарчыдагы катакана коко
[🈂]жапончо
[🈂]_ttsчарчыдагы катакана са
[🈹]жапончо
[🈹]_ttsчарчыдагы бөлүү идеограммасы
[🉑]кытайча
[🉑]_ttsтегеректеги кабыл алуу идеограммасы
[🈴]кытайча
[🈴]_ttsчарчыдагы бирге идеограммасы
[🈺]кытайча
[🈺]_ttsчарчыдагы иштетүү идеограммасы
[🉐]жапончо
[🉐]_ttsтегеректеги мүмкүнчүлүк идеограммасы
[🈯]жапончо
[🈯]_ttsчарчыдагы манжа идеограммасы
[🈷]жапончо
[🈷]_ttsчарчыдагы ай идеограммасы
[🈶]жапончо
[🈶]_ttsчарчыдагы жашоо идеограммасы
[🈵]кытайча
[🈵]_ttsчарчыдагы толуктук идеограммасы
[🈚]жапончо
[🈚]_ttsчарчыдагы сүйлөшүү идеограммасы
[🈸]кытайча
[🈸]_ttsчарчыдагы колдонуу идеограммасы
[㊗]кытайча; куттуктоо
[㊗]_ttsтегеректеги куттуктоо идеограммасы
[🈲]жапончо
[🈲]_ttsчарчыдагы тыюу салуу идеограммасы
[㊙]кытайча; сыр
[㊙]_ttsтегеректеги купуя идеограммасы
[🈳]кытайча
[🈳]_ttsчарчыдагы бош идеограммасы