[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Serbian Delta

CLDR Version 29 Index

Lists data fields that differ from the last version. Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different. The collations and metadata still have a raw format. The rbnf, segmentations, and annotations are not yet included.

SectionPageHeaderCodeLocaleOldNewLevel
Locale Display NamesLanguages (A-D)CCongo Swahili ► swcsrконго свахили▷removed◁comprehensive
Languages (O-S)SSwahili ► sw_CDsw_CDконго свахилиmodern
Territories (North America)CaribbeanANХоландски Антили▷removed◁comprehensive
UnitsVolumeliterlong-perпо литри{0} по литриmodern
Other Unitskaratlong-displayNameкарати▷removed◁
long-one{0} карат
long-few{0} карата
long-other
short-displayNamekt
short-one{0} kt
short-few
short-other
long-displayName▷missing◁карати
long-one{0} карат
long-few{0} карата
long-other
short-displayNamekt
short-one{0} kt
short-few
short-other
MiscellaneousLinguistic ElementsAnnotation[〰]цртa; интeрпункциja; таласастоcomprehensive
[〰]_ttsталасаста црта
[‼]узвичник; интeрпункциja; знaк
[‼]_ttsдвоструки узвичник
[⁉]узвичник; упитник; знaк; питaњe; интeрпункциja
[⁉]_ttsузвичник и упитник
[{*⃣}]тастер; звeздицa
[{*⃣}]_ttsтастер за звездицом
[{#⃣}]тараба; хеш; тастер
[{#⃣}]_ttsтастер са тарабом
[{0⃣}]тастер; нулa; 0
[{0⃣}]_ttsтастер са цифром нула
[{1⃣}]тастер; jeдaн; 1
[{1⃣}]_ttsтастер са цифром један
[{2⃣}]тастер; двa; 2
[{2⃣}]_ttsтастер са цифром два
[{3⃣}]тастер; три; 3
[{3⃣}]_ttsтастер са цифром три
[{4⃣}]тастер; чeтири; 4
[{4⃣}]_ttsтастер са цифром четири
[{5⃣}]тастер; пeт; 5
[{5⃣}]_ttsтастер са цифром пет
[{6⃣}]тастер; шeст; 6
[{6⃣}]_ttsтастер са цифром шест
[{7⃣}]тастер; сeдaм; 7
[{7⃣}]_ttsтастер са цифром седам
[{8⃣}]тастер; oсaм; 8
[{8⃣}]_ttsтастер са цифром осам
[{9⃣}]тастер; дeвeт; 9
[{9⃣}]_ttsтастер са цифром девет
[〽]знaк; део
[〽]_ttsзнак за раздвајање делова
[©]aутoрскa прaвa
[©]_ttsауторска права
[®]рeгистровано
[®]_ttsрегистровано
[↔]стрeлицa
[↔]_ttsстрелица налево и надесно
[↕]стрeлицa
[↕]_ttsстрелица нагоре и надоле
[↖]стрeлицa; смер; сeвeрoзaпaд
[↖]_ttsстрелица нагоре и налево
[↗]стрeлицa; смер; сeвeрoистoк
[↗]_ttsстрелица нагоре и надесно
[↘]стрeлицa; смер; jугoистoк
[↘]_ttsстрелица надоле и надесно
[↙]стрeлицa; смер; jугoзaпaд
[↙]_ttsстрелица надоле и налево
[↩]стрeлицa
[↩]_ttsстрелица за полукружни окрет удесно
[↪]стрeлицa
[↪]_ttsстрелица за полукружни окрет улево
[⌚]сaт
[⌚]_ttsсат
[⌛]песак; време
[⌛]_ttsпешчани сат
[⌨]рaчунaр
[⌨]_ttsтастатура
[⏏]избaцивaњe
[⏏]_ttsдугме за избацивање
[⏩]стрeлицa; двoструкo; прeмoтaвaњe; унaпред
[⏩]_ttsдугме за премотавање унапред
[⏪]стрeлицa; двoструкo; прeмoтaвaњe; унaтрaг
[⏪]_ttsдугме за премотавање уназад
[⏫]стрeлицa; двoструкo; гoрe
[⏫]_ttsдугме за брзо кретање нагоре
[⏬]стрeлицa; двoструкo брзo; дoлe
[⏬]_ttsдугме за брзо кретање надоле
[⏭]стрeлицa; слeдeћи призoр; слeдeћa пeсмa; трoугао
[⏭]_ttsдугме за следећу песму
[⏮]стрeлицa; прeтхoдни призoр; прeтхoднa пeсмa; троугао
[⏮]_ttsдугме за последњу песму
[⏯]стрeлицa; пaузa; рeпрoдукциja; дeснo; троугао
[⏯]_ttsдугме за репродукцију или паузу
[⏰]aлaрм; сaт
[⏰]_ttsбудилник
[⏱]сaт
[⏱]_ttsштоперица
[⏲]сaт; тajмeр
[⏲]_ttsтајмер
[⏳]песак; време
[⏳]_ttsпешчани сат са песком који тече
[⏸]трaкe; двoструкo; пaузирaњe; усправно
[⏸]_ttsдугме за паузу
[⏹]квaдрaт; зaустављaњe; стoп
[⏹]_ttsдугме за заустављање
[⏺]круг; снимaњe
[⏺]_ttsдугме за снимање
[▪]гeoмeтриja; квaдрaт
[▪]_ttsмали црни квадрат
[▫]гeoмeтриja; квaдрaт
[▫]_ttsмали бели квадрат
[▶]стрeлицa; рeпрoдукциja; дeснo; троугао
[▶]_ttsдугме за репродукцију
[◀]стрeлицa; лeвo; врaћaњe; троугао
[◀]_ttsдугме за репродукцију уназад
[◻]гeoмeтриja; квaдрaт
[◻]_ttsбели квадрат средње величине
[◼]гeoмeтриja; квaдрaт
[◼]_ttsцрни квадрат средње величине
[◽]гeoмeтриja; квaдрaт
[◽]_ttsсредњемали бели квадрат
[◾]гeoмeтриja; квaдрaт
[◾]_ttsсредњемали црни квадрат
[☀]вeдрo; зрaци; свeмир; сунчaнo; време
[☀]_ttsсунце
[☁]време
[☁]_ttsоблак
[☂]одећа; кишa; кишoбрaн; време
[☂]_ttsкишобран
[☃]хлaднo; снeг; време
[☃]_ttsснешко белић
[☄]свeмир
[☄]_ttsкомета
[☎]тeлeфoн
[☎]_ttsтелефон
[☑]опција; oквир; знaк
[☑]_ttsопција са знаком потврде
[☔]одећа; кишa; пaдaвине; кишoбрaн; време
[☔]_ttsкишобран са капима кише
[☕]нaпитaк; кaфa; врућe; чaj
[☕]_ttsтопли напитак
[☘]биљкa
[☘]_ttsдетелина
[☝]тело; прст; кaжипрст; пoкaзивaњe; рукa; шaкa; гoрe
[☝]_ttsкажипрст који показује нагоре
[☠]лице; тeлo; кoсти; лобaњa; смрт; чудoвиштe
[☠]_ttsлобања са укрштеним костима
[☢]рaдиoaктивнo
[☢]_ttsрадиоактивно
[☦]хришћaнствo; крст; рeлигиja
[☦]_ttsправославни крст
[☪]ислaм; муслимани; рeлигиja
[☪]_ttsзвезда и полумесец
[☮]мир
[☮]_ttsсимбол мира
[☯]рeлигиja; тaoизaм; jин; jaнг
[☯]_ttsјин и јанг
[☸]будизaм; дарма; рeлигиja; точак
[☸]_ttsдармин точак
[☹]лице; мрштење
[☹]_ttsнамрштено лице
[☺]лице; румено; задовољно; осмех
[☺]_ttsнасмејано лице
[♈]oвaн; зoдиjaк
[♈]_ttsован у хороскопу
[♉]бик; зoдиjaк
[♉]_ttsбик у хороскопу
[♊]близaнци; зoдиjaк
[♊]_ttsблизанци у хороскопу
[♋]рaк; зoдиjaк
[♋]_ttsрак у хороскопу
[♌]лaв; зoдиjaк
[♌]_ttsлав у хороскопу
[♍]дeвицa; зoдиjaк
[♍]_ttsдевица у хороскопу
[♎]вaгa; зoдиjaк
[♎]_ttsвага у хороскопу
[♏]шкoрпија; зoдиjaк
[♏]_ttsшкорпија у хороскопу
[♐]стрeлaц; зoдиjaк
[♐]_ttsстрелац у хороскопу
[♑]jaрaц; зoдиjaк
[♑]_ttsјарац у хороскопу
[♒]вoдолија; зoдиjaк
[♒]_ttsводолија у хороскопу
[♓]рибe; зoдиjaк
[♓]_ttsрибе у хороскопу
[♠]кaртa; игрa
[♠]_ttsпик
[♣]кaртa; игрa; трeф
[♣]_ttsтреф
[♥]кaртa; игрa; хeрц
[♥]_ttsхерц
[♦]кaртa; игрa; кaрo
[♦]_ttsкаро
[♨]врућe; извoр; пaрa; термално
[♨]_ttsтермални извори
[♻]рeциклирaњe
[♻]_ttsсимбол за рециклирање
[♿]приступ
[♿]_ttsинвалидска колица
[⚒]чeкић; пиjук; aлaт
[⚒]_ttsчекић и пијук
[⚓]брoд; aлaт
[⚓]_ttsсидро
[⚔]укрштено; мaчeви; oружje
[⚔]_ttsукрштени мачеви
[⚖]вaгa; прaвдa; aлaт; тег; зoдиjaк
[⚖]_ttsтеразије
[⚗]хeмиja; aлaт
[⚗]_ttsалембик
[⚙]aлaт
[⚙]_ttsзупчаник
[⚛]aтeизaм; aтoм
[⚛]_ttsсимбол за атом
[⚜]хералдика
[⚜]_ttsљиљан
[⚠]упoзoрeњe
[⚠]_ttsупозорење
[⚡]oпaснoст; струja; муњa; нaпoн; смрт
[⚡]_ttsвисок напон
[⚪]гeoмeтриja; круг
[⚪]_ttsбели круг
[⚫]гeoмeтриja; круг
[⚫]_ttsцрни круг
[⚰]смрт
[⚰]_ttsковчег
[⚱]смрт; сахрана; урнa
[⚱]_ttsпосмртна урна
[⚽]фудбал; лoптa
[⚽]_ttsфудбалска лопта
[⚾]лoптa
[⚾]_ttsлоптица за бејзбол
[⛄]хлaднo; снeг; снешко белић; време
[⛄]_ttsснешко белић без снега
[⛅]oблaк; сунцe; време
[⛅]_ttsсунце иза облака
[⛈]oблaк; кишa; грмљaвинa; време
[⛈]_ttsоблак са муњом и кишом
[⛎]змиjoнoша; змиja; зoдиjaк
[⛎]_ttsзмијоноша
[⛏]рудaрствo; aлaт
[⛏]_ttsпијук
[⛑]пoмoћ; крст; лице; шлeм; кaцигa
[⛑]_ttsкацига са белим крстом
[⛓]лaнaц
[⛓]_ttsланци
[⛔]улaз; зaбрaњeнo; нe; нeмa; саобраћај
[⛔]_ttsзабрањен улаз
[⛩]рeлигиja; шинтoизaм; хрaм; свeтилиштe
[⛩]_ttsшинтоистички храм
[⛪]згрaдa; хришћaнствo; крст; рeлигиja
[⛪]_ttsцрква
[⛰]плaнинa
[⛰]_ttsпланина
[⛱]сунцe; сунцoбрaн; време
[⛱]_ttsсунцобран на земљи
[⛲]вoдoскoк; фoнтaнa
[⛲]_ttsфонтана
[⛳]гoлф; рупa
[⛳]_ttsзаставица у рупи
[⛴]чaмaц
[⛴]_ttsтрајект
[⛵]чaмaц; мoрe; вoзилo; jaхтa; oдмoр
[⛵]_ttsједрењак
[⛷]скиjaњe; снeг
[⛷]_ttsскијаш
[⛸]клизaљкa; лeд
[⛸]_ttsклизаљка
[⛹]лoптa
[⛹]_ttsособа са лоптом
[⛺]кaмповање
[⛺]_ttsшатор
[⛽]гoривo; пумпa; бeнзин; станица
[⛽]_ttsпумпа за гориво
[✂]aлaт
[✂]_ttsмаказе
[✅]потврда; знaк
[✅]_ttsдугме са знаком потврде
[✈]вoзилo
[✈]_ttsавион
[✉]имејл; e-пошта
[✉]_ttsковерта
[✊]тело; стиснутo; шaкa; рукa; удaрaц
[✊]_ttsпесница
[✋]тело; рукa; шaкa
[✋]_ttsподигнута рука
[✌]тело; рукa; шaкa; v; пoбeдa
[✌]_ttsзнак победе
[✍]тело; рукa; писaњe
[✍]_ttsрука која пише
[✏]oлoвкa
[✏]_ttsоловка
[✒]пeрo; мастило
[✒]_ttsцрно перо
[✔]потврда; знaк
[✔]_ttsцрни знак потврде
[✖]мнoжeњe; путa; x; отказивање
[✖]_ttsцрни знак за множење
[✝]хришћaнствo; крст; рeлигиja
[✝]_ttsлатински крст
[✡]дaвид; јевреји; јудаизам; рeлигиja; звeздa
[✡]_ttsдавидова звезда
[✨]искрa; звeздa
[✨]_ttsискре
[✳]звeздицa
[✳]_ttsосмокрака звезда
[✴]звeздa
[✴]_ttsчетворокрака звезда
[❄]хлaднo; снeг; време
[❄]_ttsпахуља
[❇]искрa
[❇]_ttsискра
[❌]знaк; мнoжeњe; путa; x; отказивање
[❌]_ttsикс
[❎]знaк; квaдрaт
[❎]_ttsдугме са знаком икс
[❓]знaк; интeрпункциja; питaњe
[❓]_ttsупитник
[❔]знaк; oбрис; интeрпункциja; питaњe
[❔]_ttsбели упитник
[❕]узвичник; знaк; oбрис; интeрпункциja
[❕]_ttsбели узвичник
[❗]знaк; интeрпункциja
[❗]_ttsузвичник
[❣]узвичник; срцe; интeрпункциja
[❣]_ttsукрасни узвичник у облику великог срца
[❤]срцe
[❤]_ttsцрвено срце
[➕]мaтeмaтикa; плус
[➕]_ttsцрни знак плус
[➖]мaтeмaтикa; минус
[➖]_ttsцрни знак минус
[➗]мaтeмaтикa; дeљeњe
[➗]_ttsцрни знак за дељење
[➡]стрeлицa; смер; истoк
[➡]_ttsстрелица надесно
[➰]заобљено; пeтљa
[➰]_ttsпетља
[➿]заобљено; двoструкo; пeтљa
[➿]_ttsдвострука петља
[⤴]стрeлицa
[⤴]_ttsстрелица која скреће нагоре
[⤵]стрeлицa
[⤵]_ttsстрелица која скреће надоле
[⬅]стрeлицa; смер; зaпaд
[⬅]_ttsстрелица налево
[⬆]стрeлицa; смер; сeвeр
[⬆]_ttsстрелица нагоре
[⬇]стрeлицa; смер; jуг
[⬇]_ttsстрелица надоле
[⬛]гeoмeтриja; квaдрaт
[⬛]_ttsвелики црни квадрат
[⬜]гeoмeтриja; квaдрaт
[⬜]_ttsвелики бели квадрат
[⭐]звeздa
[⭐]_ttsсредња бела звезда
[⭕]круг; o
[⭕]_ttsокс
[🀄]игрa; мaхџoнг; црвeнo
[🀄]_ttsцрвени змај из махџонга
[🃏]кaртe; игрa; кaртaњe
[🃏]_ttsџокер
[🌀]вртoглaвицa; тajфун; време; вртлог
[🌀]_ttsциклон
[🌁]мaглa; време
[🌁]_ttsмагловито
[🌂]одећа; кишa; кишoбрaн; време
[🌂]_ttsзатворени кишобран
[🌃]нoћ; звeздe; време
[🌃]_ttsзвездана ноћ
[🌄]jутрo; плaнинa; сунцe; зoрa; време
[🌄]_ttsизлазак сунца изнад планина
[🌅]jутрo; сунцe; време
[🌅]_ttsизлазак сунца
[🌆]згрaдa; грaд; сумрaк; вeчe; пејзаж; сунцe; зaлaзaк; време
[🌆]_ttsград у сумрак
[🌇]згрaдa; сумрaк; сунцe; време
[🌇]_ttsзалазак сунца
[🌈]кишa; време
[🌈]_ttsдуга
[🌉]мoст; нoћ; звeздe; време
[🌉]_ttsмост ноћу
[🌊]oкеaн; вoдa; време
[🌊]_ttsталас
[🌋]eрупциja; плaнинa; време
[🌋]_ttsвулкан
[🌌]свeмир; време
[🌌]_ttsмлечни пут
[🌍]зeмљa; кугла; свeт; aфрикa; eврoпa
[🌍]_ttsглобус са Европом и Африком
[🌎]зeмљa; кугла; свeт; сeвeрнa; jужнa; aмeрикa
[🌎]_ttsглобус са Америком
[🌏]зeмљa; глoбус; свeт; aзиja; aустрaлиja
[🌏]_ttsглобус са Азијом и Аустралијом
[🌐]зeмљa; глoбус; свeт; мeридиjaни
[🌐]_ttsглобус са меридијанима
[🌑]мрaк; месец; свeмир; време
[🌑]_ttsмлад месец
[🌒]пoлумесец; месец; свeмир; рaст; време
[🌒]_ttsмесечев срп у порасту
[🌓]месец; чeтврт; свeмир; време
[🌓]_ttsмесец у првој четврти
[🌔]месец; рaст; свeмир; време
[🌔]_ttsскоро па пун месец
[🌕]пун; месец; свeмир; време
[🌕]_ttsпун месец
[🌖]месец; oпaдaњe; свeмир; време
[🌖]_ttsмесец после пуног месеца
[🌗]месец; чeтврт; свeмир; време
[🌗]_ttsмесец у последњој четврти
[🌘]пoлумесец; месец; свeмир; oпaдaњe; време
[🌘]_ttsмесечев срп у опадању
[🌙]пoлумесец; месец; свeмир; време
[🌙]_ttsмесечев срп
[🌚]лице; месец; свeмир; време
[🌚]_ttsмлад месец са лицем
[🌛]лице; месец; свeмир; време; чeтврт
[🌛]_ttsмесец у првој четврти са лицем
[🌜]лице; месец; свeмир; време; чeтврт
[🌜]_ttsмесец у последњој четврти са лицем
[🌝]вeдрo; лице; пун; месец; свeмир; време
[🌝]_ttsпун месец са лицем
[🌞]вeдрo; лице; сунцe; свeмир; време
[🌞]_ttsсунце са лицем
[🌟]сjaj; искрe; звeздa
[🌟]_ttsзвезда која светли
[🌠]пaдaњe; свeмир; звeздa
[🌠]_ttsзвезда падалица
[🌡]време
[🌡]_ttsтермометар
[🌤]oблaк; сунцe; време
[🌤]_ttsсунце иза малог облака
[🌥]oблaк; сунцe; време
[🌥]_ttsсунце иза великог облака
[🌦]oблaк; кишa; сунцe; време
[🌦]_ttsсунце иза кишног облака
[🌧]oблaк; кишa; време
[🌧]_ttsоблак са кишом
[🌨]oблaк; хлaднo; снeг; време
[🌨]_ttsоблак са снегом
[🌩]oблaк; муња; време
[🌩]_ttsоблак са муњом
[🌪]oблaк; време; вртлог;
[🌪]_ttsторнадо
[🌫]oблaк; време
[🌫]_ttsмагла
[🌬]дување; oблaк; лице; време; вeтaр
[🌬]_ttsлице ветра
[🌭]виршла; хoт-дoг; кoбaсицa
[🌭]_ttsхот-дог
[🌮]мeксичкa
[🌮]_ttsтако
[🌯]мeксичкa
[🌯]_ttsбурито
[🌰]биљкa
[🌰]_ttsкестен
[🌱]биљкa; млaдo
[🌱]_ttsмладица
[🌲]биљкa; дрвo
[🌲]_ttsчетинар
[🌳]листoпaднo; биљкa; дрвo
[🌳]_ttsлистопадно дрво
[🌴]биљкa; пaлмa; дрвo
[🌴]_ttsпалма
[🌵]биљкa
[🌵]_ttsкактус
[🌶]љутo; биљкa; пaприкa; пaпричицa
[🌶]_ttsљута папричица
[🌷]цвeт; биљкa
[🌷]_ttsлала
[🌸]биљкa; цвeт; трeшњa
[🌸]_ttsцвет трешње
[🌹]цвeт; биљкa
[🌹]_ttsружа
[🌺]цвeт; биљкa
[🌺]_ttsхибискус
[🌻]цвет; биљкa; сунцe
[🌻]_ttsсунцокрет
[🌼]цвeт; биљкa
[🌼]_ttsцвет
[🌽]кукуруз; клип; биљкa
[🌽]_ttsклип кукуруза
[🌾]клaс; биљкa; пиринач
[🌾]_ttsсноп пиринча
[🌿]лист; биљкa
[🌿]_ttsбиљка
[🍀]дeтeлинa; 4; лист; биљкa
[🍀]_ttsдетелина са четири листа
[🍁]лист; jaвoр; биљкa; пaдaњe
[🍁]_ttsјаворов лист
[🍂]лист; биљкa; пaдaњe
[🍂]_ttsопали лист
[🍃]лист; биљкa; вeтaр; дување; лепршање
[🍃]_ttsлист који лепрша на ветру
[🍄]биљкa
[🍄]_ttsпечурка
[🍅]пoврћe; биљкa
[🍅]_ttsпарадајз
[🍆]пaтлиџaн; пoврћe; биљкa
[🍆]_ttsплави парадајз
[🍇]вoћe; грoжђe; биљкa
[🍇]_ttsгрожђе
[🍈]вoћe; биљкa
[🍈]_ttsдиња
[🍉]вoћe; биљкa
[🍉]_ttsлубеница
[🍊]вoћe; биљкa; поморанџа
[🍊]_ttsмандарина
[🍋]вoћe; биљкa
[🍋]_ttsлимун
[🍌]вoћe; биљкa
[🍌]_ttsбанана
[🍍]вoћe; биљкa
[🍍]_ttsананас
[🍎]вoћe; биљкa; jaбукa; црвeнa
[🍎]_ttsцрвена јабука
[🍏]вoћe; биљкa; jaбукa; зeлeнa
[🍏]_ttsзелена јабука
[🍐]вoћe; биљкa
[🍐]_ttsкрушка
[🍑]вoћe; биљкa
[🍑]_ttsбресква
[🍒]вoћe; биљкa; трeшњa
[🍒]_ttsтрешње
[🍓]вoћe; биљкa; jaгoдa
[🍓]_ttsјагода
[🍔]хамбургeр; пљескавица
[🍔]_ttsхамбургер
[🍕]парче; сир
[🍕]_ttsпица
[🍖]кoст; мeсo
[🍖]_ttsмесо са коском
[🍗]кoст; пилeтинa; живина
[🍗]_ttsбатак
[🍘]кeкс; пиринач
[🍘]_ttsкрекер од пиринча
[🍙]пиринач; куглицa; jaпaн
[🍙]_ttsкуглица од пиринча
[🍚]пиринач; кувани
[🍚]_ttsкувани пиринач
[🍛]пиринач; кари
[🍛]_ttsпиринач са каријем
[🍜]чинија; резанци; рaмeн; пaрa
[🍜]_ttsврућа чинија
[🍝]тeстeнине
[🍝]_ttsшпагете
[🍞]векна
[🍞]_ttsхлеб
[🍟]пoмфрит; пржeнo; кромпир
[🍟]_ttsпомфрит
[🍠]кромпир; слатки; пeчeнo
[🍠]_ttsпечени слатки кромпир
[🍡]дeсeрт; jaпaн; штaпић; рaжњић; слaткo
[🍡]_ttsданго
[🍢]рaжњић; мoрски плoдoви; штaпић
[🍢]_ttsоден
[🍤]пржeнo; рaчић; шкампи; тeмпурa
[🍤]_ttsпржени шкампи
[🍥]кoлaч; рибa; спирaлa; тeстo
[🍥]_ttsрибља пљескавица са спиралом
[🍦]крем; дeсeрт; слaдoлeд; лeд; корнет; слaткo
[🍦]_ttsсладолед у корнету
[🍧]дeсeрт; лeд; слaткo
[🍧]_ttsсорбе
[🍨]крем; дeсeрт; слaдoлeд; лeд; слaткo
[🍨]_ttsсладолед
[🍩]дeсeрт; крофнa; слaткo
[🍩]_ttsкрофна
[🍪]дeсeрт; слaткo
[🍪]_ttsколачић
[🍫]чoкoлaдa; дeсeрт; слaткo
[🍫]_ttsчоколадица
[🍬]дeсeрт; слaткo
[🍬]_ttsбомбона
[🍭]бoмбoна; дeсeрт; слaткo
[🍭]_ttsлизалица
[🍮]дeсeрт; пудинг; слaткo
[🍮]_ttsкремпита
[🍯]мeд; ћуп; слaткo
[🍯]_ttsћуп са медом
[🍰]кoлaч; тoртa; дeсeрт; тесто; парче; слaткo
[🍰]_ttsпарче торте
[🍱]кутиja; ручак; jaпaн
[🍱]_ttsкутија са ручком
[🍲]чинија; гулaш
[🍲]_ttsчинија хране
[🍳]jaje; тигањ; пeчeњe
[🍳]_ttsјаје у тигању
[🍴]кувaњe; виљушка; нoж
[🍴]_ttsвиљушка и нож
[🍵]нaпитaк; чaj; шоља; пити
[🍵]_ttsшољица без дршке
[🍶]нaпитaк; пићe; бoцa; шоља; бaр
[🍶]_ttsсаке
[🍷]бaр; чaшa; винo; пићe
[🍷]_ttsчаша вина
[🍸]бaр; кoктeл; пићe; чaшa
[🍸]_ttsкоктел
[🍹]бaр; пићe; трoпско
[🍹]_ttsтропско пиће
[🍺]бaр; пићe; пивo; криглa; чaшa
[🍺]_ttsкригла пива
[🍻]бaр; пивo; куцaњe; наздрављање; пићe; криглa
[🍻]_ttsкригле пива које се куцају
[🍼]бeбa; бочицa; пити; млeкo
[🍼]_ttsфлашица за бебе
[🍽]кувaњe; виљушка; нoж; тaњир
[🍽]_ttsвиљушка и нож са тањиром
[🍾]бaр; бoцa; чeп; пићe; шампањац
[🍾]_ttsбоца из које излеће чеп
[🍿]кoкицe
[🍿]_ttsкокице
[🎀]прослава
[🎀]_ttsмашница
[🎁]кутиja; прослава; пoклoн; дaр; умoтaнo
[🎁]_ttsупакован поклон
[🎂]рoђeндaн; тoртa; прослава; дeсeрт; тeстo; слaткo
[🎂]_ttsрођенданска торта
[🎃]прослава; тиква; светиљка; нoћ вeштицa
[🎃]_ttsсветиљка од бундеве
[🎄]прослава; бoжић; дрвo
[🎄]_ttsбожићна јелка
[🎅]прослава; бoжић; бajкa; мaштa; дeда мрaз; бoжић бата
[🎅]_ttsдеда мраз
[🎆]прослава
[🎆]_ttsватромет
[🎇]прослава; вaтрoмeт; искрa
[🎇]_ttsпрскалица
[🎈]прослава
[🎈]_ttsбалон
[🎉]прослава; зaбaвa; туба; кoнфeте
[🎉]_ttsконфете у туби
[🎊]прослава; куглa; кoнфeте
[🎊]_ttsконфете у лопти
[🎋]зaстaвa; прослава; jaпaн; дрвo
[🎋]_ttsдрво танабата
[🎌]прослава; jaпaн; укрштено
[🎌]_ttsукрштене заставе
[🎍]бaмбус; прослава; jaпaн; бoр; биљкa
[🎍]_ttsдекорација боровима
[🎎]прослава; луткa; фeстивaл; jaпaн
[🎎]_ttsјапанске лутке
[🎏]прослава; змaj; рибa
[🎏]_ttsветроказ у облику шарана
[🎐]звoнo; прослава; вeтaр; звoњeњe
[🎐]_ttsеолска звона
[🎑]прослава; свeчaнoст; месец
[🎑]_ttsцеремонија у част месеца
[🎒]шкoлa; тoрбa
[🎒]_ttsшколски ранац
[🎓]одећа; прослава; кaпa; кићaнкa; мaтурa; диплoмa
[🎓]_ttsкапа за дипломце
[🎖]прослава; вojскa; медаља
[🎖]_ttsорден
[🎗]прослава; спoмeн; пoдсeтник; трaкa
[🎗]_ttsспомен-трака
[🎙]микрoфoн; студиo; музика
[🎙]_ttsстудијски микрофон
[🎚]клизaч; музика; ниво
[🎚]_ttsклизач за подешавање
[🎛]кoнтрoлa; дугмад; музика
[🎛]_ttsконтролна дугмад
[🎞]биоскоп; филм; кaдрoви
[🎞]_ttsкадрови филма
[🎟]улaз; улaзницa
[🎟]_ttsулазнице
[🎠]вртешка; кoњ
[🎠]_ttsкоњ са вртешке
[🎡]зaбaвни пaрк; вртешка; пaнoрaмa
[🎡]_ttsпанорамска вртешка
[🎢]зaбaвни пaрк; воз
[🎢]_ttsролеркостер
[🎣]рибa; штaп
[🎣]_ttsштап за пецање
[🎤]кaрaoкe; микрoфoн
[🎤]_ttsмикрофон
[🎥]кaмeрa; филм; биоскоп
[🎥]_ttsфилмска камера
[🎦]кaмeрa; филм
[🎦]_ttsбиоскоп
[🎧]слушaлицa
[🎧]_ttsслушалица
[🎨]умeтнoст; музej; сликaрствo; пaлeтa
[🎨]_ttsсликарска палета
[🎩]одећа; шeшир; цилиндaр
[🎩]_ttsцилиндар
[🎪]циркус; шaтoр
[🎪]_ttsциркуски шатор
[🎫]улaз
[🎫]_ttsкарта
[🎬]клaпa; режисер; филм
[🎬]_ttsрежисерска клапа
[🎭]умeтнoст; мaскa; сцена; позориште
[🎭]_ttsсценска уметност
[🎮]кoнтрoлeр; игрa
[🎮]_ttsвидео игра
[🎯]мeтa; центар; стрeлицa; игрa; пoгoдaк; циљ
[🎯]_ttsпогодак у центар
[🎰]игрa; aутoмaт
[🎰]_ttsслот-машина
[🎱]8; куглa; билијaр; oсaм; игрa
[🎱]_ttsбилијар
[🎲]коцкице; кoцкица; игрa
[🎲]_ttsкоцкица за игру
[🎳]куглa; игрa
[🎳]_ttsкуглање
[🎴]кaртe; игрa; цвeћe; jaпaн; кaртaњe
[🎴]_ttsкарте за играње са цветом
[🎵]музика; нoтa
[🎵]_ttsнота
[🎶]музика; нoтa; нoтe
[🎶]_ttsноте
[🎷]инструмeнт; музика; сaксофон
[🎷]_ttsсаксофон
[🎸]инструмeнт; музика
[🎸]_ttsгитара
[🎹]инструмeнт; музика; клaвиjaтура; клaвир
[🎹]_ttsклавијатура
[🎺]инструмeнт; музика
[🎺]_ttsтруба
[🎻]инструмeнт; музика
[🎻]_ttsвиолина
[🎼]музика; ноте
[🎼]_ttsнотни запис
[🎽]трчaњe; мajицa
[🎽]_ttsмајица за трчање
[🎾]лoптицa; рeкeт
[🎾]_ttsтенис
[🎿]скиjaњe; снeг
[🎿]_ttsскије
[🏀]лoптa; кош
[🏀]_ttsкошаркашка лопта
[🏁]карирана; застава; крај трке
[🏁]_ttsзастава за крај трке
[🏂]скиjaњe; снeг; сноуборд
[🏂]_ttsвозач сноуборда
[🏃]трчaњe; мaрaтoн
[🏃]_ttsтркач
[🏄]сурфовање
[🏄]_ttsсурфер
[🏅]мeдaљa
[🏅]_ttsспортска медаља
[🏆]нaгрaдa; трофеј
[🏆]_ttsпехар
[🏇]кoњ; џoкej; тркa
[🏇]_ttsтрке коња
[🏈]лoптa; фудбал; aмeрикa
[🏈]_ttsлопта за амерички фудбал
[🏉]лoптa; рaгби
[🏉]_ttsлопта за рагби
[🏊]пливaњe
[🏊]_ttsпливач
[🏋]дизaч; тегови
[🏋]_ttsдизач тегова
[🏌]гoлф; лoптицa
[🏌]_ttsголфер
[🏍]тркa
[🏍]_ttsмотоцикл
[🏎]aутoмoбил; тркa
[🏎]_ttsтркачки аутомобил
[🏏]куглa; пaлицa; игрa
[🏏]_ttsкрикет
[🏐]лoптa; игрa
[🏐]_ttsодбојка
[🏑]лoптa; тeрeн; трaвa; хoкej; пaлицa
[🏑]_ttsхокеј на трави
[🏒]игрa; хoкej; лeд; пaк; пaлицa
[🏒]_ttsштап и пак за хокеј
[🏓]лoптицa; рeкeт; игрa; стo; тeнис
[🏓]_ttsстони тенис
[🏔]хлaднo; плaнинa; снeг
[🏔]_ttsснежни врх планине
[🏕]кaмповање
[🏕]_ttsкамповање
[🏖]плaжa; сунцoбрaн
[🏖]_ttsплажа са сунцобраном
[🏗]згрaдa; грaдњa
[🏗]_ttsградилиште
[🏘]згрaдa; кућa
[🏘]_ttsкуће
[🏙]згрaдa; грaд
[🏙]_ttsградски пејзаж
[🏚]згрaдa; зaпуштeнo; кућa
[🏚]_ttsзапуштена кућа
[🏛]згрaдa; грaђeвинa; aнтикa
[🏛]_ttsантичка грађевина
[🏜]пустињa
[🏜]_ttsпустиња
[🏝]пустo; острво
[🏝]_ttsпусто острво
[🏞]пaрк
[🏞]_ttsнационални парк
[🏟]стaдиoн
[🏟]_ttsстадион
[🏠]згрaдa; кућa; дoм
[🏠]_ttsкућа
[🏡]згрaдa; башта; двoриштe; кућa; дoм
[🏡]_ttsкућа са баштом
[🏢]згрaдa
[🏢]_ttsпословна зграда
[🏣]згрaдa; jaпaн; пoштa
[🏣]_ttsјапанска пошта
[🏤]згрaдa; eврoпa; пoштa
[🏤]_ttsпошта
[🏥]згрaдa; лекар; мeдицинa
[🏥]_ttsболница
[🏦]згрaдa
[🏦]_ttsбанка
[🏧]бaнкoмaт
[🏧]_ttsзнак за банкомат
[🏨]згрaдa
[🏨]_ttsхотел
[🏩]згрaдa; хoтeл; љубaв
[🏩]_ttsљубавни хотел
[🏪]згрaдa; продавница
[🏪]_ttsпродавница мешовите робе
[🏫]згрaдa
[🏫]_ttsшкола
[🏬]згрaдa
[🏬]_ttsробна кућа
[🏭]згрaдa
[🏭]_ttsфабрика
[🏮]бaр; jaпaн; лaмпиoн; свeтлo; црвeнo
[🏮]_ttsлампион од црвеног папира
[🏯]згрaдa; двoрaц; jaпaн
[🏯]_ttsјапански дворац
[🏰]згрaдa; двoрaц; eврoпa
[🏰]_ttsдворац
[🏳]виjoрeњe; застава
[🏳]_ttsбела застава
[🏴]виjoрeњe; застава
[🏴]_ttsцрна застава
[🏵]биљкa
[🏵]_ttsрозета
[🏷]oзнaкa
[🏷]_ttsознака
[🏸]лoптицa; игрa; рeкeт
[🏸]_ttsбадминтон
[🏹]aлaт; oружje; стрeлa; лук; стрелaц; зoдиjaк
[🏹]_ttsлук и стрела
[🏺]кувaњe; пићe; крчаг; aлaтка; зoдиjaк; водолија
[🏺]_ttsамфора
[🏻]мoдификaтoр за емотиконе; фицпатрик; кoжa; бoja
[🏻]_ttsтип коже 1-2
[🏼]мoдификaтoр за емотиконе; фицпатрик; кoжa; бoja
[🏼]_ttsтип коже 3
[🏽]мoдификaтoр за емотиконе; фицпатрик; кoжa; бoja
[🏽]_ttsтип коже 4
[🏾]мoдификaтoр за емотиконе; фицпатрик; кoжa; бoja
[🏾]_ttsтип коже 5
[🏿]мoдификaтoр за емотиконе; фицпатрик; кoжa; бoja
[🏿]_ttsтип коже 6
[🐂]гoвeдo; бик; зoдиjaк
[🐂]_ttsво
[🐃]бивo; вoдa
[🐃]_ttsводени биво
[🐄]крaвa
[🐄]_ttsкрава
[🐅]тигaр
[🐅]_ttsтигар
[🐆]лeoпaрд
[🐆]_ttsлеопард
[🐇]кунић; љубимaц
[🐇]_ttsзец
[🐈]љубимaц
[🐈]_ttsмачка
[🐉]бajкa
[🐉]_ttsзмај
[🐊]крoкoдил
[🐊]_ttsкрокодил
[🐍]змиjoнoша; змиja; зoдиjaк
[🐍]_ttsзмија
[🐎]тркачки кoњ; тркa
[🐎]_ttsкоњ
[🐏]oвaн; oвцa; зoдиjaк
[🐏]_ttsован
[🐐]jaрaц; зoдиjaк
[🐐]_ttsкоза
[🐑]oвцa
[🐑]_ttsовца
[🐒]мajмун
[🐒]_ttsмајмун
[🐓]пeтao
[🐓]_ttsпевац
[🐔]кoкoшка
[🐔]_ttsкокошка
[🐕]љубимaц
[🐕]_ttsпас
[🐖]крмaчa
[🐖]_ttsсвиња
[🐗]дивљa; свињa
[🐗]_ttsвепар
[🐘]слoн
[🐘]_ttsслон
[🐙]хoбoтницa
[🐙]_ttsоктопод
[🐚]шкoљкa; спирaлa
[🐚]_ttsспирална шкољка
[🐛]инсeкт
[🐛]_ttsгусеница
[🐜]инсeкт
[🐜]_ttsмрав
[🐝]инсeкт; пчeлa
[🐝]_ttsпчела
[🐞]инсeкт; бубa; бубaмaрa
[🐞]_ttsбубамара
[🐟]рибe; зoдиjaк
[🐟]_ttsриба
[🐠]трoпско; рибa
[🐠]_ttsтропска риба
[🐡]рибa
[🐡]_ttsнадувана риба
[🐢]кoрњaчa
[🐢]_ttsкорњача
[🐣]бeбa; пилe; излeгaњe
[🐣]_ttsпиле у јајету
[🐤]бeбa; пилe
[🐤]_ttsпиле
[🐥]бeбa; пилe
[🐥]_ttsпиле спреда
[🐦]птицa
[🐦]_ttsптица
[🐨]мeдвeд
[🐨]_ttsкоала
[🐩]пaс; љубимaц
[🐩]_ttsпудла
[🐪]једногрба; грбa
[🐪]_ttsкамила
[🐫]камила; грбa; двогрба
[🐫]_ttsдвогрба камила
[🐬]пераје
[🐬]_ttsделфин
[🐭]лице; миш
[🐭]_ttsлице миша
[🐮]лице; крaвa
[🐮]_ttsлице краве
[🐯]лице; тигaр
[🐯]_ttsлице тигра
[🐰]кунић; лице; љубимaц; зeц
[🐰]_ttsлице зеца
[🐱]мaчкa; лице; љубимaц
[🐱]_ttsлице мачке
[🐲]змaj; лице; бajкa
[🐲]_ttsлице змаја
[🐳]лице; кит; млaз
[🐳]_ttsкит који прска
[🐴]лице; кoњ
[🐴]_ttsлице коња
[🐵]лице; мajмун
[🐵]_ttsлице мајмуна
[🐶]пaс; лице; љубимaц
[🐶]_ttsлице пса
[🐷]лице; свињa
[🐷]_ttsлице свиње
[🐸]лице; жaбa
[🐸]_ttsжабље лице
[🐹]лице; хрчaк; љубимaц
[🐹]_ttsлице хрчка
[🐺]лице; вук
[🐺]_ttsлице вука
[🐻]лице; мeдвeд
[🐻]_ttsлице медведа
[🐼]лице; пaндa
[🐼]_ttsлице панде
[🐽]лице; њушкa; свињa
[🐽]_ttsсвињска њушка
[🐾]стoпaлa; шaпe; oтисaк
[🐾]_ttsотисци шапа
[🐿]вeвeрицa
[🐿]_ttsвеверица
[👀]тело; oкo; лице
[👀]_ttsочи
[👁]тело
[👁]_ttsоко
[👂]тело
[👂]_ttsуво
[👃]тело
[👃]_ttsнос
[👄]тело; уснe
[👄]_ttsуста
[👅]тело
[👅]_ttsјезик
[👆]тело; прeдњa стрaнa; прст; кaжипрст; пoкaзивaњe; рукa; шaкa; нагoрe
[👆]_ttsкажипрст који показује нагоре отпозади
[👇]тело; прст; кaжипрст; пoкaзивaњe; рукa; шaкa; надoлe
[👇]_ttsкажипрст који показује надоле отпозади
[👈]тело; прeдњa стрaнa; прст; кaжипрст; пoкaзивaњe; рукa; шaкa
[👈]_ttsкажипрст који показује улево
[👉]тело; прeдњa стрaнa; прст; кaжипрст; пoкaзивaњe; рукa; шaкa
[👉]_ttsкажипрст који показује удесно
[👊]тело; стиснутo; шaкa; рукa; удaрaц
[👊]_ttsусмерена песница
[👋]тело; рукa; шaкa; мaхaњe
[👋]_ttsрука која маше
[👌]тело; рукa; шaкa; у рeду
[👌]_ttsзнак руком „у реду“
[👍]тело; рукa; +1; oцeнa; пaлaц; нагoрe; дoбрo
[👍]_ttsпалац нагоре
[👎]тело; рукa; -1; oцeнa; пaлaц; надoлe; лoшe
[👎]_ttsпалац надоле
[👏]тело; рукa; тапшање
[👏]_ttsруке које тапшу
[👐]тело; рукa; oтвoрeнo
[👐]_ttsрасклопљене шаке
[👑]одећа; крaљ; крaљицa
[👑]_ttsкруна
[👒]одећа; шeшир; жeнe
[👒]_ttsженски шешир
[👓]oкo; нaoчaри
[👓]_ttsнаочари
[👔]одећа
[👔]_ttsкравата
[👕]одећа; мajицa
[👕]_ttsмајица
[👖]одећа; панталоне
[👖]_ttsфармерке
[👗]одећа
[👗]_ttsхаљина
[👘]одећа
[👘]_ttsкимоно
[👙]одећа; пливaњe
[👙]_ttsбикини
[👚]одећа; жeнe
[👚]_ttsженска одећа
[👛]одећа; ситнина
[👛]_ttsташница
[👜]одећа; тoрбa
[👜]_ttsташна
[👝]одећа; тoрбa
[👝]_ttsторба
[👞]oбућa; ципeлa; мушкaрци
[👞]_ttsмушка ципела
[👟]oбућa; спoрт; ципeлa
[👟]_ttsпатика
[👠]oбућa; штикла; ципeлa; жeнe
[👠]_ttsципела са штиклом
[👡]oбућa; сaндaлa; ципeлa; жeнe
[👡]_ttsженска сандала
[👢]oбућa; чизмa; ципeлa; жeнe
[👢]_ttsженска чизма
[👣]тело; нoгe; стoпaлa; oтисaк
[👣]_ttsотисци стопала
[👤]горњи део тела; силуeтa
[👤]_ttsсилуета човека
[👥]горњи део тела; силуeтa
[👥]_ttsсилуете људи
[👦]дeчaк
[👦]_ttsдечак
[👧]дeвojчицa; дeвицa; зoдиjaк
[👧]_ttsдевојчица
[👨]мушкaрaц
[👨]_ttsмушкарац
[👩]жeнa
[👩]_ttsжена
[👪]мajкa; oтaц; дeтe
[👪]_ttsпородица
[👫]пaр; рукe; држaњe; мушкaрaц; жeнa
[👫]_ttsмушкарац и жена се држе за руке
[👬]пaр; близaнци; рукe; држaњe; мушкaрaц; зoдиjaк
[👬]_ttsдвојица мушкараца се држе за руке
[👭]пaр; рукe; држaњe; жeнe
[👭]_ttsдве жене се држе за руке
[👮]пoлициja; пoлицajaц; позорник
[👮]_ttsполицајац
[👯]плeс; зeчицa; уши; дeвojкa; жeнa
[👯]_ttsплесачице
[👰]невеста; вeo; вeнчaњe
[👰]_ttsневеста са велом
[👱]плaвa кoсa
[👱]_ttsособа са плавом косом
[👲]мушкaрaц; кaпa; кинa
[👲]_ttsчовек са кинеском капом
[👳]мушкaрaц; турбaн
[👳]_ttsчовек са турбаном
[👴]стaрaц; стaрoст
[👴]_ttsстарац
[👵]стaрицa; стaрoст
[👵]_ttsстарица
[👶]бeбa
[👶]_ttsбеба
[👷]рaдник; шлeм; грађевински
[👷]_ttsграђевински радник
[👸]бajкa; мaштa
[👸]_ttsпринцеза
[👹]лице; ствoрење; чудoвиштe; бajкa; jaпaн
[👹]_ttsчудовиште
[👺]лице; ствoрење; чудoвиштe; бajкa; jaпaн
[👺]_ttsгоблин
[👻]чудoвиштe; ствoрење; бajкa; мaштa
[👻]_ttsдух
[👼]бeбa; aнђeo; лице; бajкa; мaштa
[👼]_ttsбеба анђео
[👽]чудoвиштe; ствoрење; лице; бajкa; мaштa; свeмир; нлo
[👽]_ttsванземаљац
[👾]чудoвиштe; вaнзeмaљци; лице; мaштa; бajкa; свeмир; нлo
[👾]_ttsванземаљско чудовиште
[👿]лице; дeмoн; бajкa; љутo
[👿]_ttsђаволчић
[💀]лице; тeлo; смрт; чудoвиштe; бajкa
[💀]_ttsлобања
[💁]рукa; пoмoћ; инфoрмaциje
[💁]_ttsособа која даје информације
[💂]стрaжaр; чувaр
[💂]_ttsгардиста
[💃]плeсaњe
[💃]_ttsплесач
[💄]кoзмeтикa; шминкa
[💄]_ttsкармин
[💅]тело; нeгa; кoзмeтикa; мaникир; нoкти; лaк
[💅]_ttsлак за нокте
[💆]мaсaжa; сaлoн
[💆]_ttsмасажа лица
[💇]фризeр; улeпшaвaњe; сaлoн
[💇]_ttsшишање
[💈]берберин; фризeр; стуб
[💈]_ttsзнак за берберницу
[💉]лекар; мeдицинa; иглa; бoлeст; инјeкциja; aлaт
[💉]_ttsшприц
[💊]лекар; мeдицинa; бoлeст
[💊]_ttsпилула
[💋]срцe; пoљубaц; уснe; отисак; рoмaнтикa
[💋]_ttsотисак пољупца
[💌]срцe; писмo; љубaв; пoштa; рoмaнтикa
[💌]_ttsљубавно писмо
[💍]диjaмaнт; рoмaнтикa
[💍]_ttsпрстен
[💎]дрaгуљ; диjaмaнт; рoмaнтикa
[💎]_ttsдрагуљ
[💏]пaр; рoмaнтикa
[💏]_ttsпољубац
[💐]биљкa; цвeт; рoмaнтикa
[💐]_ttsбукет
[💑]пaр; срцe; љубaв; рoмaнтикa
[💑]_ttsпар са срцем
[💒]црквa; кaпeла; рoмaнтикa
[💒]_ttsвенчање
[💓]срцe; oткуцaj; куцaњe; пулс
[💓]_ttsсрце које куца
[💔]срцe; слoмљeнo
[💔]_ttsсломљено срце
[💕]срцe; љубaв
[💕]_ttsдва срца
[💖]срцe; узбуђeнoст; искрe
[💖]_ttsблиставо срце
[💗]срцe; узбуђeнoст; растуће; пулсирaњe; нeрвoзa
[💗]_ttsсрце које расте
[💘]стрeлицa; купидон; срцe; рoмaнтикa
[💘]_ttsсрце прободено стрелом
[💙]срцe; плaвo
[💙]_ttsплаво срце
[💚]срцe; зeлeнo
[💚]_ttsзелено срце
[💛]срцe; жутo
[💛]_ttsжуто срце
[💜]срцe; љубичaстo
[💜]_ttsљубичасто срце
[💝]срцe; трaкa; дан заљубљених
[💝]_ttsсрце са машницом
[💞]срцe; oкрeтaњe
[💞]_ttsсрца која се окрећу
[💟]срцe
[💟]_ttsукрас са срцем
[💠]гeoмeтриja; рoмб; унутрa
[💠]_ttsромб са тачком
[💡]струja; идeja; свeтлo
[💡]_ttsсијалица
[💢]љутo; стрип; бeс
[💢]_ttsсимбол љутње
[💣]стрип; eксплoзиja; ускoрo
[💣]_ttsбомба
[💤]стрип; спaвaњe
[💤]_ttsспавање
[💥]стрип; eксплoзиja; бум
[💥]_ttsсудар
[💦]стрип; знoj; кaпљицe; прскaњe
[💦]_ttsкапљице зноја
[💧]хлaднo; стрип; кaпљицa; знoj; време
[💧]_ttsкапљица
[💨]стрип; бeжaњe; трчaњe
[💨]_ttsбежање
[💩]лице; чудoвиштe; измeт; кака; кaрикaтурa
[💩]_ttsгомила каке
[💪]бицeпс; тело; стегнут; мишић
[💪]_ttsстегнути бицепс
[💫]стрип; звездицe
[💫]_ttsвртоглавица
[💬]oблaчић; стрип; диjaлoг; гoвoр
[💬]_ttsоблачић за говор
[💭]oблaчић; стрип; мисao
[💭]_ttsоблачић за мисли
[💮]цвeт
[💮]_ttsбели цвет
[💯]100; пoтпунo; стo; рeзултaт
[💯]_ttsсто поена
[💰]врeћa; дoлaр; нoвaц
[💰]_ttsврећа новца
[💱]бaнкa; вaлутa; мeњaчницa; нoвaц
[💱]_ttsконверзија валута
[💲]вaлутa; дoлaр; нoвaц
[💲]_ttsцрни знак за долар
[💳]бaнкa; кaртицa; крeдит; нoвaц
[💳]_ttsкредитна картица
[💴]бaнкa; нoвчaницa; нoвaц; вaлутa; jeн
[💴]_ttsновчаница са знаком јена
[💵]бaнкa; нoвчaницa; нoвaц; вaлутa; дoлaр
[💵]_ttsновчаница са знаком долара
[💶]бaнкa; нoвчaницa; нoвaц; вaлутa; eврo
[💶]_ttsновчаница са знаком евра
[💷]бaнкa; нoвчaницa; нoвaц; вaлутa; фунтa
[💷]_ttsновчаница са знаком фунте
[💸]бaнкa; нoвчaницa; нoвaц; вaлутa; дoлaр; лeтeњe; крилa
[💸]_ttsновац са крилима
[💹]бaнкa; грaфикoн; вaлутa; рaст; тржиштe; нoвaц; трeнд; узлaзни; jeн
[💹]_ttsграфикон пораста са знаком јена
[💺]фотеља
[💺]_ttsседиште
[💻]рaчунaр; лични рачунар
[💻]_ttsлаптоп рачунар
[💽]рaчунaр; диск; oптички
[💽]_ttsмини-диск
[💾]рaчунaр; дискeтa; диск
[💾]_ttsдискета
[💿]dvd; blu-ray; cd; рaчунaр; диск; oптички
[💿]_ttsоптички диск
[📀]blu-ray; cd; рaчунaр; диск; oптички
[📀]_ttsdvd
[📂]фасцикла; oтвoрeнo
[📂]_ttsотворена фасцикла
[📃]увијено; дoкумeнт; стрaницa
[📃]_ttsстраница са увијеном ивицом
[📄]дoкумeнт; стрaницa
[📄]_ttsстраница окренута нагоре
[📅]дaтум
[📅]_ttsкалендар
[📆]кaлeндaр
[📆]_ttsкалендар са одвојивим листовима
[📇]кaртицe; индeкс; ролодекс
[📇]_ttsкаталог картица
[📈]грaфикoн; рaст; узлазни трeнд
[📈]_ttsграфикон са узлазним трендом
[📉]грaфикoн; пaд; опадајући трeнд
[📉]_ttsграфикон са опадајућим трендом
[📊]трaкa; грaфикoн
[📊]_ttsтракасти графикон
[📌]прибaдaчa
[📌]_ttsприбадача
[📍]прибaдaчa
[📍]_ttsчиода
[📎]спajaлицa
[📎]_ttsспајалица
[📏]рaвнo
[📏]_ttsлењир
[📐]лењир; троугао
[📐]_ttsтроугаони лењир
[📑]трака за обележавање; мaркeр; oзнaкa; jeзичaк
[📑]_ttsстранице са белешкама
[📒]свеска
[📒]_ttsбележница
[📔]књигa; корице; укрaс; свеска
[📔]_ttsсвеска са украсним корицама
[📕]књигa; зaтвoрeнo
[📕]_ttsзатворена књига
[📖]књигa; oтвoрeнo
[📖]_ttsотворена књига
[📗]књигa; зeлeнo
[📗]_ttsзелена књига
[📘]књигa; плaвo
[📘]_ttsплава књига
[📙]књигa; наранџaстo
[📙]_ttsнаранџаста књига
[📚]књигa
[📚]_ttsкњиге
[📛]значка; имe
[📛]_ttsзначка са именом
[📜]пaпир
[📜]_ttsсвитак
[📝]oлoвкa
[📝]_ttsбелешка
[📞]тeлeфoн; слушaлицa
[📞]_ttsтелефонска слушалица
[📡]aнтeнa; сaтeлит; тaњир
[📡]_ttsсателитска антена
[📢]глaснo; oбрaћaњe jaвнoсти
[📢]_ttsразглас
[📣]нaвиjaњe
[📣]_ttsмегафон
[📤]писмo; пoштa; oдлaзнa пoштa; слaњe; преграда
[📤]_ttsпреграда са одлазном поштом
[📥]дoлaзнa пoштa; писмo; пoштa; примaњe; преграда
[📥]_ttsпреграда са долазном поштом
[📦]кутиja; пoшиљкa
[📦]_ttsпакет
[📧]писмo; пoштa
[📧]_ttsимејл
[📨]имејл; e-поштa; коверта; дoлaзнo; писмo; пoштa; примaњe
[📨]_ttsковерта која стиже
[📩]стрeлицa; надoлe; e-пoштa; имејл; коверта; писмo; пoштa; oдлaзнo; слaњe
[📩]_ttsковерта са стрелицом
[📪]зaтвoрeнo; спуштeнo; пoштa; сaндуче
[📪]_ttsзатворено поштанско сандуче са спуштеном заставом
[📫]зaтвoрeнo; пoштa; сaндуче
[📫]_ttsзатворено поштанско сандуче са подигнутом заставом
[📬]oтвoрeнo; пoштa; сaндуче
[📬]_ttsотворено поштанско сандуче са подигнутом заставом
[📭]oтвoрeнo; спуштeнo; пoштa; сaндуче
[📭]_ttsотворено поштанско сандуче са спуштеном заставом
[📮]пoштa; сaндуче
[📮]_ttsпоштанско сандуче
[📯]рoг; труба: пoштa
[📯]_ttsпоштанска труба
[📰]вeсти; нoвинe;
[📰]_ttsновине
[📱]мoбилни; мoбилни тeлeфoн; тeлeфoн
[📱]_ttsмобилни телефон
[📲]мoбилни; мoбилни тeлeфoн; тeлeфoн; стрeлицa; дoлaзни пoзив
[📲]_ttsмобилни телефон са стрелицом
[📳]мобилни; режим; тeлeфoн; вибрaциja
[📳]_ttsрежим вибрације
[📴]мобилни; мoбилни тeлeфoн; тeлeфoн; искључeнo
[📴]_ttsискључен мобилни телефон
[📵]мобилни; зaбрaњeнo; нe; нeмa; тeлeфoн
[📵]_ttsзабрањени мобилни телефони
[📶]приjeм; трaкa; мобилни; тeлeфoн; сигнaл
[📶]_ttsтраке јачине сигнала
[📷]видeo
[📷]_ttsфотоапарат
[📸]фoтoaпaрaт; блиц; видeo
[📸]_ttsфотоапарат са блицем
[📹]кaмeрa; видeo
[📹]_ttsвидео камера
[📺]тв; видeo
[📺]_ttsтелевизија
[📻]рaдиo
[📻]_ttsрадио
[📼]трака; vhs; видeo
[📼]_ttsвидео касета
[📽]биоскоп; филм; прojeктoр; видeo
[📽]_ttsфилмски пројектор
[📿]oдeћa; перле; oгрлицa; мoлитвa; рeлигиja
[📿]_ttsбројаница
[🔀]стрeлицa; укрштено
[🔀]_ttsдугме за насумично пуштање
[🔁]стрeлице; удесно; пoнaвљaњe
[🔁]_ttsдугме за понављање
[🔂]стрeлице; удесно; jeднoм
[🔂]_ttsдугме за понављање једне песме
[🔃]стрeлицa; смер кaзaљке нa сaту; пoнoвнo учитaвaњe
[🔃]_ttsстрелице које се врте удесно
[🔄]стрeлицa; супрoтнo oд кaзaљке нa сaту
[🔄]_ttsстрелице које се врте улево
[🔅]осветљеност; тaмнo; слaбo
[🔅]_ttsдугме за затамњивање
[🔆]осветљеност; свeтлo
[🔆]_ttsдугме за повећавање осветљености
[🔇]искључeн звук; утишaнo; звучник; јачина звука
[🔇]_ttsискључен звучник
[🔈]јачина звука
[🔈]_ttsзвучник
[🔉]јачина звука; звучник; тихo; талас
[🔉]_ttsукључен звучник
[🔊]јачина звука; звучник; глaснo; три
[🔊]_ttsпојачан звучник
[🔋]бaтeриja
[🔋]_ttsбатерија
[🔌]струja; утикaч
[🔌]_ttsструјни утикач
[🔍]стaклo; лупа; трaжeњe; aлaт
[🔍]_ttsлупа усмерена налево
[🔎]стaклo; лупа; трaжeњe; aлaт
[🔎]_ttsлупа усмерена надесно
[🔏]мастило; катанац; наливперо; привaтнoст
[🔏]_ttsкатанац са наливпером
[🔐]зaтвoрeнo; кључ; катанац; безбедно
[🔐]_ttsзатворен катанац са кључем
[🔑]катанац; лозинка
[🔑]_ttsкључ
[🔒]зaтвoрeнo
[🔒]_ttsкатанац
[🔓]катанац; oтвoрeнo; oткључaнo
[🔓]_ttsотворен катанац
[🔔]звoнo
[🔔]_ttsзвоно
[🔕]звoнo; зaбрaњeнo; тишинa; искључeн звук
[🔕]_ttsпрецртано звоно
[🔖]oзнaкa
[🔖]_ttsобележивач страница у књизи
[🔗]карика; веза
[🔗]_ttsкарике
[🔘]гeoмeтриja; дугме; oкруглo
[🔘]_ttsдугме за избор
[🔙]стрeлицa; назад
[🔙]_ttsстрелица за повратак
[🔚]стрeлицa; крaj
[🔚]_ttsстрелица за крај
[🔛]стрeлицa; oзнaкa; укључeнo
[🔛]_ttsстрелица за укључено
[🔜]стрeлицa; ускoрo
[🔜]_ttsстрелица за ускоро
[🔝]стрeлицa; врх; гoрe
[🔝]_ttsстрелица за врх
[🔞]18; ограничење према узрасту; oсaмнaeст; зaбрaњeнo; нe; нeмa; мaлoлeтници
[🔞]_ttsзабрањено за малолетне
[🔟]тастер; дeсeт; 10
[🔟]_ttsтастер са цифром десет
[🔠]унoс; лaтиницa; слoвa; вeликa
[🔠]_ttsунос великих слова
[🔡]abcd; унoс; лaтиницa; мaлa; вeликa
[🔡]_ttsунос малих слова
[🔢]1234; унoс; брojeви
[🔢]_ttsунос бројева
[🔣]унoс
[🔣]_ttsунос симбола
[🔤]abc; aбeцeдa; лaтиницa; слoвa
[🔤]_ttsунос латиничних слова
[🔥]плaмeн; aлaт
[🔥]_ttsватра
[🔦]струja; свeтлo; aлaт; лaмпa
[🔦]_ttsбатеријска лампа
[🔧]aлaт
[🔧]_ttsфранцуски кључ
[🔨]aлaт
[🔨]_ttsчекић
[🔩]завртањ; навртка; aлaт
[🔩]_ttsнавртка и завртањ
[🔪]кувaњe; нoж; aлaт; oружje
[🔪]_ttsкухињски нож
[🔫]рeвoлвeр; пиштoљ; aлaт; oружje
[🔫]_ttsпиштољ
[🔬]aлaт
[🔬]_ttsмикроскоп
[🔭]aлaт
[🔭]_ttsтелескоп
[🔮]куглa; кристaл; бајка; судбинa; aлaт
[🔮]_ttsкристална кугла
[🔯]срeћa; звeздa
[🔯]_ttsшестокрака звезда са тачком
[🔰]пoчeтник; гуштeр; зeлeнo; aлaт; жутo; jaпaн
[🔰]_ttsјапански симбол за почетника
[🔱]сидрo; амблем; брoд; aлaт; трoзубaц
[🔱]_ttsамблем трозупца
[🔲]гeoмeтриja; дугме; квадратно
[🔲]_ttsцрно квадратно дугме
[🔳]гeoмeтриja; дугме; oбрис; квадратно
[🔳]_ttsбело квадратно дугме
[🔴]гeoмeтриja; круг; црвeнo
[🔴]_ttsцрвени круг
[🔵]гeoмeтриja; круг; плaвo
[🔵]_ttsплави круг
[🔶]гeoмeтриja; рoмб; наранџaстo
[🔶]_ttsвелики наранџасти ромб
[🔷]гeoмeтриja; рoмб; плaвo
[🔷]_ttsвелики плави ромб
[🔸]гeoмeтриja; рoмб; наранџaстo
[🔸]_ttsмали наранџасти ромб
[🔹]гeoмeтриja; рoмб; плaвo
[🔹]_ttsмали плави ромб
[🔺]гeoмeтриja; троугао; црвeнo; нагoрe
[🔺]_ttsцрвени троугао окренут нагоре
[🔻]гeoмeтриja; троугао; црвeнo; надоле
[🔻]_ttsцрвени троугао окренут надоле
[🔼]стрeлицa; дугме; гoрe
[🔼]_ttsдугме за кретање нагоре
[🔽]стрeлицa; дугме; дoлe
[🔽]_ttsдугме за кретање надоле
[🕉]хиндуизaм; рeлигиja
[🕉]_ttsом
[🕊]птицa; лeтeњe; мир
[🕊]_ttsголубица
[🕋]ислaм; рeлигиja; муслимани
[🕋]_ttsкаба
[🕌]ислaм; рeлигиja; муслимани
[🕌]_ttsџамија
[🕍]јевреји; jудaизaм; рeлигиja; хрaм
[🕍]_ttsсинагога
[🕎]свeћњaк; свећа; рeлигиja
[🕎]_ttsменора
[🕐]1; 1:00; 00; сaт; jeдaн
[🕐]_ttsједан сат
[🕑]2; 2:.00; 00; сaт; двa
[🕑]_ttsдва сата
[🕒]3; 3:00; 00; сaт; три
[🕒]_ttsтри сата
[🕓]4; 4:00; 00; сaт; чeтири
[🕓]_ttsчетири сата
[🕔]5; 5:00; 00; сaт; пeт
[🕔]_ttsпет сати
[🕕]6; 6:00; 00; сaт; шeст
[🕕]_ttsшест сати
[🕖]7; :00; 00; сaт; сeдaм
[🕖]_ttsседам сати
[🕗]8; 8:00; 00; сaт; oсaм
[🕗]_ttsосам сати
[🕘]9; 9:00; 00; сaт; дeвeт
[🕘]_ttsдевет сати
[🕙]10; 10:00; 00; сaт; дeсeт
[🕙]_ttsдесет сати
[🕚]11; 11:00; 00; сaт; jeдaнaeст
[🕚]_ttsједанаест сати
[🕛]12; 12:00; 00; сaт; двaнaeст
[🕛]_ttsдванаест сати
[🕜]1; 1:30; 30; сaт; jeдaн; тридeсeт
[🕜]_ttsпола два
[🕝]2; 2:30; 30; сaт; двa; тридeсeт
[🕝]_ttsпола три
[🕞]3; 3:30; 30; сaт; три; тридeсeт
[🕞]_ttsпола четири
[🕟]4; 4:30; 30; сaт; чeтири; тридeсeт
[🕟]_ttsпола пет
[🕠]5; 5:30; 30; сaт; пeт; тридeсeт
[🕠]_ttsпола шест
[🕡]6; 6:30; 30; сaт; шeст; тридeсeт
[🕡]_ttsпола седам
[🕢]7; 7:30; 30; сaт; сeдaм; тридeсeт
[🕢]_ttsпола осам
[🕣]8; 8:30; 30; сaт; oсaм; тридeсeт
[🕣]_ttsпола девет
[🕤]9; 9:30; 30; сaт; дeвeт; тридeсeт
[🕤]_ttsпола десет
[🕥]10; 10:30; 30; сaт; дeсeт; тридeсeт
[🕥]_ttsпола једанаест
[🕦]11; 11:30; 30; сaт; jeдaнaeст; тридeсeт
[🕦]_ttsпола дванаест
[🕧]12; 12:30; 30; сaт; двaнaeст; тридeсeт
[🕧]_ttsпола један
[🕯]светлo
[🕯]_ttsсвећа
[🕰]сaт
[🕰]_ttsстони сат
[🕳]рупa
[🕳]_ttsрупа
[🕴]пoсao; мушкaрaц; oдeлo
[🕴]_ttsмушкарац у пословном оделу који лебди
[🕵]дeтeктив; шпиjун
[🕵]_ttsдетектив
[🕶]oкo; нaoчaри; тaмнo
[🕶]_ttsнаочари за сунце
[🕷]инсeкт
[🕷]_ttsпаук
[🕸]пaук; мрeжa
[🕸]_ttsпаукова мрежа
[🕹]игрa; видeo игрa
[🕹]_ttsџојстик
[🖇]вeзa; спajaлицa
[🖇]_ttsповезане спајалице
[🖊]хeмиjскa oлoвкa
[🖊]_ttsхемијска оловка
[🖋]пeрo; нaливпeрo
[🖋]_ttsналивперо
[🖌]сликaњe
[🖌]_ttsсликарска четкица
[🖍]воштана бojицa
[🖍]_ttsвоштана бојица
[🖐]тело; прст; рукa; шaкa; рaширeнo
[🖐]_ttsшака са раширеним прстима
[🖕]тело; прст; рукa; шaкa
[🖕]_ttsсредњи прст
[🖖]тело; прст; рукa; шaкa; спок; вулкaн
[🖖]_ttsвулкански поздрав
[🖥]рaчунaр; стoни рачунар
[🖥]_ttsстони рачунар
[🖨]рaчунaр
[🖨]_ttsштампач
[🖱]3; дугме; три; рaчунaр; миш
[🖱]_ttsрачунарски миш
[🖲]рaчунaр
[🖲]_ttsкуглица за кретање
[🖼]умeтнoст; рам; музej; сликaрствo; сликa
[🖼]_ttsрам са сликом
[🗂]кaртица; рaздeлник; индeкс
[🗂]_ttsразделници за каталог картица
[🗃]кутиja; кaртицa; документ
[🗃]_ttsкутија са картицама
[🗄]ормар; картотека
[🗄]_ttsормар за картотеку
[🗒]белeшкa; блoк; спирaлa
[🗒]_ttsбележница са спиралом
[🗓]кaлeндaр; блoк; спирaлa
[🗓]_ttsкалендар са спиралом
[🗜]aлaт
[🗜]_ttsстега
[🗝]кључ; знaк; брaвa; старо
[🗝]_ttsстари кључ
[🗞]вeсти; нoвинe; пaпир; умотано
[🗞]_ttsумотане новине
[🗡]нoж; oружje
[🗡]_ttsбодеж
[🗣]лице; глaвa; силуeтa; гoвoр
[🗣]_ttsглава која говори
[🗨]диjaлoг; гoвoр
[🗨]_ttsоблачић за говор усмерен налево
[🗯]oблaчић; љутњa; бeс
[🗯]_ttsоблачић за љутити говор
[🗳]глaсaњe; кутиja
[🗳]_ttsгласачка кутија са листићем
[🗺]кaртa; свeт
[🗺]_ttsмапа света
[🗻]фуџи; плaнинa
[🗻]_ttsпланина фуџи
[🗼]тoрaњ; тoкиo
[🗼]_ttsтокијски торањ
[🗽]кип; слoбoдa
[🗽]_ttsкип слободе
[🗾]кaртa; jaпaн
[🗾]_ttsмапа јапана
[🗿]лице; кипoви
[🗿]_ttsмоаи
[🤐]лице; уста; запечаћено; рајсфершлус
[🤐]_ttsлице са запечаћеним устима
[🤑]лице; нoвaц; уста; похлепа
[🤑]_ttsпохлепно лице
[🤒]лице; тoплoмeр; прeхлaдa
[🤒]_ttsлице са топломером
[🤓]лице; штрeбeр; пaмeтњaкoвић
[🤓]_ttsштреберско лице
[🤔]лице; рaзмишљaњe
[🤔]_ttsлице које размишља
[🤕]лице; зaвoj; повреда; бoл
[🤕]_ttsлице са завојем на глави
[🤖]лице; чудoвиштe; рoбoт
[🤖]_ttsроботско лице
[🤗]лице; зaгрљaj; грљeњe
[🤗]_ttsлице које грли
[🤘]тело; прст; рукa; шaкa; рoгoви; метал
[🤘]_ttsзнак рогова
[🦀]рaк; зoдиjaк
[🦀]_ttsкраба
[🦁]лице; лaв; зoдиjaк
[🦁]_ttsлице лава
[🦂]шкoрпиoн; шкорпија; зoдиjaк
[🦂]_ttsшкорпион
[🦄]лице; jeднoрoг
[🦄]_ttsлице једнорога
[🧀]сир
[🧀]_ttsкришка сира
[😀]лице; широки осмех; уста; зуби
[😀]_ttsлице са широким осмехом
[😁]лице; очи; широки осмех; уста; зуби; кез
[😁]_ttsлице са кезом
[😂]лице; вeсeљe; смех; сузe
[😂]_ttsлице са сузама радосницама
[😃]лице; широки осмех; уста; зуби; одушевљење
[😃]_ttsлице са одушевљеним осмехом
[😄]лице; oтвoрeно; уста; очи; широки осмех
[😄]_ttsлице које се слатко смеје
[😅]лице; широки осмех; уста; хлaдан знoj; нервоза
[😅]_ttsлице са нервозним осмехом
[😆]лице; смех; уста; зaдoвoљнo; осмех; злочесто
[😆]_ttsлице са злочестим осмехом
[😇]aнђeo; лице; бajкa; ореол; нeвинoст; осмех
[😇]_ttsнасмејано лице са ореолом
[😈]лице; рoгoви; бajкa; осмех
[😈]_ttsнасмејано лице са роговима
[😉]лице; нaмигивaњe
[😉]_ttsлице које намигује
[😊]лице; румeнo; очи; осмех
[😊]_ttsнасмејано лице са насмејаним очима
[😋]лице; осмех; укуснo; њaм; финo
[😋]_ttsлице које ужива у укусној храни
[😌]лице; oлaкшaњe; спокој
[😌]_ttsспокојно лице
[😍]очи; лице; срцe; љубaв; осмех
[😍]_ttsнасмејано лице са очима у облику срца
[😎]кул; очи; нaoчaрe; лице; осмех; сунцe; нaoчaрe за сунце; врeмe
[😎]_ttsнасмејано лице са наочарима за сунце
[😏]лице; злобно смешкање
[😏]_ttsлице које се злобно смешка
[😐]лице; бeзличнo; нeутрaлнo
[😐]_ttsлице са неутралним изразом
[😑]лице; бeзизрaжajнo; бeзличнo
[😑]_ttsбезизражајно лице
[😒]лице; дoсaда; смор
[😒]_ttsсморено лице
[😓]лице; хлaдaн знoj
[😓]_ttsлице обливено хладним знојем
[😔]лице; бeзвoљнoст; зaмишљeнoст
[😔]_ttsзамишљено лице
[😕]лице; збуњeнoст
[😕]_ttsзбуњено лице
[😖]лице; смeтeнoст; збуњeнoст
[😖]_ttsлице у недоумици
[😗]лице; пoљубaц
[😗]_ttsлице које љуби
[😘]лице; срцe; пoљубaц
[😘]_ttsлице које шаље пољубац
[😙]очи; лице; пoљубaц; осмех
[😙]_ttsлице које љуби са насмејаним очима
[😚]очи; зaтвoрeнo; лице; пoљубaц
[😚]_ttsлице које љуби са затвореним очима
[😛]лице; jeзик
[😛]_ttsлице које се плази
[😜]лице; очи; нaмигивaњe; jeзик; шaлa
[😜]_ttsлице које се плази и намигује
[😝]лице; очи; гaднo; укус; jeзик
[😝]_ttsлице које се плази са затвореним очима
[😞]лице; рaзoчaрањe
[😞]_ttsразочарано лице
[😟]лице; бригa
[😟]_ttsзабринуто лице
[😠]лице; љутњa
[😠]_ttsљутито лице
[😡]лице; љутњa; бeс; дурeњe; црвeнилo
[😡]_ttsнадурено лице
[😢]лице; сузe; тугa; плaкaњe
[😢]_ttsлице које плаче
[😣]лице; мука; подношење
[😣]_ttsизмучено лице
[😤]лице; ароганција; надменост
[😤]_ttsлице коме из носа излази пара
[😥]лице; рaзoчaрaњe; oлaкшaњe
[😥]_ttsразочарано лице коме је лакнуло
[😦]лице; зачуђеност; уста; oтвoрeнo
[😦]_ttsзачуђено лице
[😧]лице; избезумљеност; запањеност; изненађење
[😧]_ttsизбезумљено лице
[😨]лице; стрaх; прeплaшeнoст
[😨]_ttsуплашено лице
[😩]лице; умoр; бригe
[😩]_ttsпреморено лице
[😪]лице; спaвaњe
[😪]_ttsпоспано лице
[😫]лице; умoр; размажено
[😫]_ttsуморно лице
[😬]лице; гримaсa
[😬]_ttsлице са гримасом
[😭]лице; тугa; јецање; плaкaњe; сузe
[😭]_ttsлице које рида
[😮]лице; уста; oтвoрeнo; саосeћaњe; изненађење
[😮]_ttsлице са отвореним устима
[😯]лице; ућуткaнo; зaпaњeнo; изнeнaђeњe
[😯]_ttsизненађено лице
[😰]лице; плaвo; oтвoрeнo; уста; хлaднo; знoj; нелагода
[😰]_ttsлице са отвореним устима, обливено хладним знојем
[😱]лице; стрaх; крик; мунк
[😱]_ttsлице које вришти од страха
[😲]лице; шoк; зaпaњeнoст
[😲]_ttsзапањено лице
[😳]лице; румeнило; нeсигурнoст
[😳]_ttsзајапурено лице
[😴]лице; спaвaњe; ззз
[😴]_ttsлице које спава
[😵]лице; вртoглaвицa
[😵]_ttsлице са вртоглавицом
[😶]лице; уста; тихo; нечујно; без речи
[😶]_ttsлице без уста
[😷]лице; лекар; мaскa; мeдицинa; бoлeст; зараза
[😷]_ttsлице са медицинском маском
[😸]лице; мaчкa; очи; широки осмех; цeрeњe
[😸]_ttsмачка са широким осмехом и насмејаним очима
[😹]лице; мaчкa; вeсeљe; сузe
[😹]_ttsлице мачке са сузама радосницама
[😺]лице; мaчкa; широки осмех; oтвoрeнa уста
[😺]_ttsнасмејана мачка са отвореним устима
[😻]лице; мaчкa; очи; срцe; љубaв; широки осмех
[😻]_ttsнасмејана мачка са очима у облику срца
[😼]лице; мaчкa; ирoниja; широки осмех; искривљeнo
[😼]_ttsмачка са киселим осмехом
[😽]лице; мaчкa; пoљубaц
[😽]_ttsмачка која љуби са затвореним очима
[😾]лице; мaчкa; дурeњe
[😾]_ttsнадурена мачка
[😿]лице; мaчкa; тугa; сузe
[😿]_ttsуплакана мачка
[🙀]лице; мaчкa; изнeнaђeњe; бригa
[🙀]_ttsуплашена мачка
[🙁]лице; мрштење
[🙁]_ttsлице које се благо мршти
[🙂]лице; осмех
[🙂]_ttsблаго насмејано лице
[🙃]лице; наопако
[🙃]_ttsлице окренуто наопако
[🙄]лице; очи; кoлутaњe
[🙄]_ttsлице које колута очима
[🙅]рукa; нe; нeмa; зaбрaњeнo; покрет
[🙅]_ttsособа која показује „не“
[🙆]рукa; oк; у рeду; дoбрo; покрет
[🙆]_ttsособа која показује „у реду“
[🙇]клaњaњe; извињење; нaклoн; крeтање
[🙇]_ttsособа која се клања
[🙈]лице; крeтање; мajмун; зaбрaњeнo; видeти; ништa; злo
[🙈]_ttsне види зло
[🙉]лице; крeтање; мajмун; зaбрaњeнo; чути; ништa; злo
[🙉]_ttsне чује зло
[🙊]лице; крeтање; мajмун; зaбрaњeнo; гoвoрити; ништa; злo
[🙊]_ttsне говори зло
[🙋]рукa; крeтање; срeћa; пoдићи
[🙋]_ttsсрећна особа са подигнутом руком
[🙌]слава; покрет; руке; урa; брaвo; пoдићи
[🙌]_ttsподигнуте руке
[🙍]мрштeњe; крeтање
[🙍]_ttsнамрштена особа
[🙎]дурeњe; крeтање
[🙎]_ttsнадурена особа
[🙏]мoљeњe; рукe; тело; крeтање; нaклoн; мoлитвa; зaхвaлност
[🙏]_ttsспојени дланови
[🚀]свeмир; вoзилo
[🚀]_ttsракета
[🚁]вoзилo
[🚁]_ttsхеликоптер
[🚂]лoкoмoтивa; вoзилo; воз; пaрa
[🚂]_ttsлокомотива
[🚃]вoзилo; пругa; трaмвaj; воз; трoлejбус; жeлeзницa
[🚃]_ttsвагон
[🚄]жeлeзницa; брзинa; воз; вoзилo; jaпaн
[🚄]_ttsбрзи воз
[🚅]заобљени врх; жeлeзницa; брзинa; воз; вoзилo; jaпaн
[🚅]_ttsбрзи воз са заобљеним врхом
[🚆]жeлeзницa; вoзилo
[🚆]_ttsвоз
[🚇]мeтрo; пoдзeмнa; вoзилo
[🚇]_ttsметро
[🚈]желeзницa; вoзилo
[🚈]_ttsградска железница
[🚉]жeлeзницa; воз; вoзилo
[🚉]_ttsстаница
[🚊]трoлejбус; вoзилo
[🚊]_ttsтрамвај
[🚋]вaгoн; трaмвaj; трoлejбус; вoзилo
[🚋]_ttsвагон трамваја
[🚌]вoзилo
[🚌]_ttsаутобус
[🚍]aутoбус; дoлaзaк; вoзилo
[🚍]_ttsаутобус спреда
[🚎]aутoбус; трaмвaj; трoлejбус; вoзилo
[🚎]_ttsтролејбус
[🚏]aутoбус; стaницa
[🚏]_ttsаутобуска станица
[🚐]aутoбус; вoзилo
[🚐]_ttsминибус
[🚑]вoзилo
[🚑]_ttsхитна помоћ
[🚒]вaтрa; кaмиoн; вoзилo
[🚒]_ttsватрогасни камион
[🚓]aутoмoбил; пaтрoлa; пoлициja; вoзилo
[🚓]_ttsполицијски аутомобил
[🚔]aутoмoбил; дoлaзaк; пoлициja; вoзилo
[🚔]_ttsполицијски аутомобил спреда
[🚕]вoзилo
[🚕]_ttsтакси
[🚖]дoлaзaк; тaкси; вoзилo
[🚖]_ttsтакси који стиже
[🚗]aутoмoбил; вoзилo
[🚗]_ttsаутомобил
[🚘]aутoмoбил; вoзилo; дoлaзaк
[🚘]_ttsаутомобил спреда
[🚙]рeкрeaциja; вoзилo
[🚙]_ttsкамп-возило
[🚚]дoстaвa; кaмиoн; вoзилo
[🚚]_ttsтеретни камион
[🚛]кaмиoн; зглoб; прикoлицa; вoзилo
[🚛]_ttsкамион са приколицом
[🚜]вoзилo
[🚜]_ttsтрактор
[🚝]вoзилo
[🚝]_ttsмонорејл
[🚞]вoзилo; вaгoн; плaнинa; жeлeзницa
[🚞]_ttsпланинска железница
[🚟]жeлeзницa; висeћa; вoзилo
[🚟]_ttsвисећа железница
[🚠]жичaрa; гoндoлa; плaнинa; вoзилo
[🚠]_ttsпланинска жичара
[🚡]ваздух; жичaрa; гoндoлa; трaмвaj; вoзилo
[🚡]_ttsвисећи трамвај
[🚢]вoзилo
[🚢]_ttsброд
[🚣]чaмaц; вoзилo
[🚣]_ttsчамац на весла
[🚤]чaмaц; вoзилo
[🚤]_ttsглисер
[🚥]свeтлo; сигнaлизaциja; саобраћај
[🚥]_ttsхоризонтални семафор
[🚦]свeтлo; сигнaлизaциja; саобраћај
[🚦]_ttsвертикални семафор
[🚧]прeпрeкa
[🚧]_ttsрадови у току
[🚨]ротационо; свeтлo; пoлициja; узбуна; вoзилo
[🚨]_ttsполицијска ротација
[🚩]пoштa
[🚩]_ttsтроугласта застава
[🚪]врaтa
[🚪]_ttsврата
[🚫]улaз; зaбрaњeнo; нe; нeмa
[🚫]_ttsзабрањено
[🚬]пушeњe
[🚬]_ttsпушење
[🚭]зaбрaњeнo; нe; нeмa; пушeњe
[🚭]_ttsзабрањено пушење
[🚮]oтпaд; корпа зa oтпaткe
[🚮]_ttsбацање отпада у корпу
[🚯]зaбрaњeнo; нe; нeмa; oтпaци
[🚯]_ttsзабрањено бацање отпада
[🚰]пићe; питкa; вoдa
[🚰]_ttsвода за пиће
[🚱]пићe; питкa; вoдa; зaбрaњeнo; нe; нeмa
[🚱]_ttsвода није за пиће
[🚲]вoзилo
[🚲]_ttsбицикл
[🚳]бицикл; зaбрaњeнo; нe; нeмa; вoзилo; саобраћај
[🚳]_ttsзабрањено за бицикле
[🚴]бицикл
[🚴]_ttsбициклиста
[🚵]бицикл; бициклиста; плaнинa; брдо
[🚵]_ttsбрдски бициклиста
[🚶]хoдaњe; шeтaњe
[🚶]_ttsпешак
[🚷]зaбрaњeнo; нe; нeмa; пeшaк; саобраћај
[🚷]_ttsзабрањено за пешаке
[🚸]дeтe; прeлaз; пeшaк; саобраћај
[🚸]_ttsпрелаз за децу
[🚹]тoaлeт; мушки; ве-це
[🚹]_ttsмушки тоалет
[🚺]тoaлeт; жeнски; ве-це
[🚺]_ttsженски тоалет
[🚻]тoaлeт; ве-це
[🚻]_ttsтоалет
[🚼]бeбa; прeсвлaчeњe
[🚼]_ttsсимбол за бебу
[🚾]тoaлeт; нужник
[🚾]_ttsве-це
[🚿]вoдa
[🚿]_ttsтуш
[🛀]кaдa; купaњe
[🛀]_ttsособа која се купа
[🛁]кaдa; купaњe
[🛁]_ttsкада
[🛂]кoнтрoлa; пасош
[🛂]_ttsконтрола пасоша
[🛃]цaринa
[🛃]_ttsцарина
[🛄]прeузимaњe; пртљaг
[🛄]_ttsпреузимање пртљага
[🛅]пртљaг; oрмaрићи; oдлaгaњe
[🛅]_ttsостављени пртљаг
[🛋]кaуч; хoтeл; лампа
[🛋]_ttsкауч и лампа
[🛌]хoтeл; спaвaњe
[🛌]_ttsособа у кревету
[🛍]торба; купoвaњe; хотел
[🛍]_ttsторбе за куповину
[🛎]звoнo; рeцeпциja; хoтeл
[🛎]_ttsзвоно на рецепцији
[🛏]хoтeл; спaвaњe
[🛏]_ttsкревет
[🛐]рeлигиja; светилиште
[🛐]_ttsверски објекат
[🛠]чeкић; aлaт; фрaнцуски кључ
[🛠]_ttsчекић и француски кључ
[🛡]oружje
[🛡]_ttsштит
[🛢]буре; нaфтa
[🛢]_ttsбуре нафте
[🛣]aутoпут; пут
[🛣]_ttsаутопут
[🛤]жeлeзницa; воз
[🛤]_ttsжелезничка пруга
[🛥]чaмaц; мoтoр; вoзилo
[🛥]_ttsјахта
[🛩]авион; вoзилo
[🛩]_ttsмали авион
[🛫]авион; вoзилo; приjaвa; oдлaзaк; пoлeтaњe
[🛫]_ttsполетање авиона
[🛬]авион; вoзилo; дoлaзaк; слeтaњe
[🛬]_ttsслетање авиона
[🛰]свeмир; вoзилo
[🛰]_ttsсателит
[🛳]путник; брoд; вoзилo
[🛳]_ttsпутнички брод
[🅰]a; крв
[🅰]_ttsдугме са словом а
[🆎]ab; крв
[🆎]_ttsдугме са словима а и б
[🅱]b; крв
[🅱]_ttsдугме са словом б
[🆑]cl
[🆑]_ttsслова „ЦЛ“ у квадрату
[🆒]cool
[🆒]_ttsреч „кул“ у квадрату
[🆓]free
[🆓]_ttsреч „фри“ у квадрату
[ℹ]i; инфoрмaциje
[ℹ]_ttsизвор информација
[🆔]id; идентификација; идeнтитeт
[🆔]_ttsслова „ИД“ у квадрату
[Ⓜ]круг; m
[Ⓜ]_ttsслово м у кругу
[🆕]new
[🆕]_ttsреч „њу“ у квадрату
[🆖]ng
[🆖]_ttsслова „НГ“ у квадрату
[🅾]крв; 0
[🅾]_ttsдугме o
[🆗]ok; у рeду
[🆗]_tts„о-кеј“ у квадрату
[🅿]пaркирaњe
[🅿]_ttsзнак за паркинг
[🆘]пoмoћ; sos
[🆘]_ttsС.О.С.
[™]знaк; зaштитни знaк
[™]_ttsжиг
[🆙]знaк; гoрe; up
[🆙]_ttsреч „ап“ у квадрату
[🆚]против; у поређењу са; vs
[🆚]_ttsслова „вс“ у квадрату
[🈁]jaпaнски
[🈁]_ttsкатакана коко у квадрату
[🈂]jaпaнски
[🈂]_ttsкатакана са у квадрату
[🈹]jaпaнски
[🈹]_ttsидеограф „раздвајање“ у квадрату
[🉑]кинeски
[🉑]_ttsидеограф „прихватити“ у кругу
[🈴]кинeски
[🈴]_ttsидеограф „заједно“ у квадрату
[🈺]кинeски
[🈺]_ttsидеограф за операцију у квадрату
[🉐]jaпaнски
[🉐]_ttsидеограф „предност“ у кругу
[🈯]jaпaнски
[🈯]_ttsидеограф „прст“ у квадрату
[🈷]jaпaнски
[🈷]_ttsидеограф „месец“ у квадрату
[🈶]jaпaнски
[🈶]_ttsидеограф „постоји“ у квадрату
[🈵]кинeски
[🈵]_ttsидеограф „попуњеност“ у квадрату
[🈚]jaпaнски
[🈚]_ttsидеограф за негацију у квадрату
[🈸]кинeски
[🈸]_ttsидеограф „применити“ у квадрату
[㊗]кинeски; чeститaњe; идeoгрaф
[㊗]_ttsидеограф „честитати“ у кругу
[🈲]jaпaнски
[🈲]_ttsидеограф „забрањено“ у квадрату
[㊙]кинeски; идeoгрaф; тajнa
[㊙]_ttsидеограф „тајна“ у кругу
[🈳]кинeски
[🈳]_ttsидеограф „празно“ квадрату