[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

By-Type Chart: Miscellaneous:Linguistic Elements

CLDR Version 30 Index 2016-10-06
Core Data: Alphabetic Information | Main Exemplars | Punctuation Exemplars | Index Exemplars | Numbering Systems
Locale Display Names: Locale Name Patterns | Languages (A-D) | Languages (E-J) | Languages (K-N) | Languages (O-S) | Languages (T-Z) | Scripts | Geographic Regions | Territories (North America) | Territories (South America) | Territories (Africa) | Territories (Europe) | Territories (Asia) | Territories (Oceania) | Locale Variants | Keys
Date & Time: Fields | Gregorian | Generic | Buddhist | Chinese | Coptic | Dangi | Ethiopic | Ethiopic-Amete-Alem | Hebrew | Indian | Islamic | Japanese | Persian | ROC
Timezones: Timezone Display Patterns | North America | South America | Africa | Europe | Russia | Western Asia | Central Asia | Eastern Asia | Southern Asia | Southeast Asia | Australasia | Antarctica | Oceania | Unknown Region | Overrides
Numbers: Symbols | Number Formatting Patterns | Compact Decimal Formatting
Currencies: North America (C) | South America (C) | Northern/Western Europe | Southern/Eastern Europe | Northern Africa | Western Africa | Middle Africa | Eastern Africa | Southern Africa | Western Asia (C) | Central Asia (C) | Eastern Asia (C) | Southern Asia (C) | Southeast Asia (C) | Oceania (C) | Unknown Region (C)
Units: Measurement Systems | Duration | Length | Area | Volume | Speed and Acceleration | Mass and Weight | Energy and Power | Electrical and Frequency | Weather | Digital | Coordinates | Other Units | Compound Units
Miscellaneous: Displaying Lists | Linguistic Elements
Ellipsis
finalEnglish: ‹{0}…›
{0} … ·bn· ·lb·
{0}… ·ee· ·eo· ·kl· ·nn· ·se· ·vo· ·all·others·
{0}་་་་ ·dz·
{0}⋯ ·zh_Hant_HK·
initialEnglish: ‹…{0}›
… {0} ·bn· ·cs· ·es· ·fr· ·lb· ·vo·
…{0} ·ee· ·eo· ·kl· ·nn· ·se· ·all·others·
་་་་{0} ·dz·
⋯{0} ·zh_Hant_HK·
medialEnglish: ‹{0}…{1}›
{0} … {1} ·bn· ·et· ·lb· ·vo·
{0}… {1} ·ast· ·bg· ·bs· ·cs· ·es· ·fr· ·hr· ·pt·
{0}…{1} ·ee· ·eo· ·kl· ·nn· ·pt_PT· ·se· ·all·others·
{0}་་་་་་ {1} ·dz·
{0}⋯{1} ·zh_Hant_HK·
word-finalEnglish: ‹{0} …›
{0} … ·nn· ·se· ·all·others·
{0}… ·bg· ·bs· ·ca· ·cs· ·es· ·eu· ·fi· ·fr· ·gl· ·hr· ·hu· ·lv· ·mk· ·pl· ·pt· ·ro· ·uk· ·zh·
{0}⋯ ·zh_Hant_HK·
word-initialEnglish: ‹… {0}›
… {0} ·nn· ·se· ·all·others·
…{0} ·bg· ·eu· ·fi· ·gl· ·hu· ·lv· ·mk· ·pl· ·ro· ·uk· ·zh·
⋯{0} ·zh_Hant_HK·
word-medialEnglish: ‹{0} … {1}›
{0} … {1} ·nn· ·se· ·all·others·
{0}… {1} ·ast· ·bg· ·ca· ·cs· ·es· ·fr· ·gl· ·mk·
{0}…{1} ·eu· ·fi· ·lv· ·uk· ·zh·
{0}⋯{1} ·zh_Hant_HK·
Quotation Marks
EndEnglish: ‹”›
·fur· ·nl· ·ti_ER·
·ar· ·bg· ·bs_Cyrl· ·cs· ·de· ·dsb· ·et· ·hr· ·hsb· ·is· ·ka· ·ksh· ·lb· ·lt· ·luy· ·mk· ·nds· ·prg· ·sk· ·sl· ·sr· ·sr_Latn· ·ur·
·eo· ·vo· ·all·others·
« ·kl· ·ug·
» ·am· ·ast· ·az_Cyrl· ·bas· ·be· ·bm· ·br· ·ca· ·cu· ·dua· ·dyo· ·el· ·es· ·ewo· ·fa· ·fr· ·gsw· ·hy· ·it· ·jgo· ·kab· ·kk· ·kkj· ·ksf· ·ky· ·mg· ·mua· ·mzn· ·nb· ·nn· ·nnh· ·os· ·pt_PT· ·rm· ·ru· ·rw· ·sah· ·sg· ·shi· ·shi_Latn· ·sq· ·uk· ·wae· ·yav· ·zgh·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
StartEnglish: ‹“›
·fur· ·nl· ·ti_ER·
·eo· ·vo· ·all·others·
·ar· ·fi· ·he· ·lag· ·rn· ·se· ·sn· ·sv· ·ur· ·yi·
·agq· ·bg· ·bs· ·bs_Cyrl· ·cs· ·de· ·dsb· ·et· ·ff· ·hr· ·hsb· ·hu· ·is· ·ka· ·ksh· ·lb· ·lt· ·luy· ·mk· ·nds· ·nmg· ·pl· ·prg· ·ro· ·sk· ·sl· ·sr· ·sr_Latn·
« ·am· ·ast· ·az_Cyrl· ·bas· ·be· ·bm· ·br· ·ca· ·cu· ·dua· ·dyo· ·el· ·es· ·ewo· ·fa· ·fr· ·gsw· ·hy· ·it· ·jgo· ·kab· ·kk· ·kkj· ·ksf· ·ky· ·mg· ·mua· ·mzn· ·nb· ·nn· ·nnh· ·os· ·pt_PT· ·rm· ·ru· ·rw· ·sah· ·sg· ·shi· ·shi_Latn· ·sq· ·uk· ·wae· ·yav· ·zgh·
» ·kl· ·ug·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
embedded-EndEnglish: ‹’›
·ar· ·bs_Cyrl· ·cs· ·de· ·dsb· ·et· ·hr· ·hsb· ·is· ·ksh· ·lb· ·luy· ·mk· ·nds· ·sk· ·sl· ·sr· ·sr_Latn· ·ur· ·uz·
·eo· ·vo· ·all·others·
·kl· ·ug·
·am· ·az_Cyrl· ·fa· ·fr_CH· ·gsw· ·it_CH· ·jgo· ·kkj· ·mzn· ·rm· ·wae·
·bas· ·be· ·bg· ·cu· ·fr_CA· ·ky· ·lt· ·os· ·prg· ·ru· ·sah· ·uk·
·ast· ·bm· ·br· ·ca· ·dyo· ·el· ·es· ·eu· ·ewo· ·fur· ·it· ·kab· ·kk· ·mg· ·mua· ·nl· ·nnh· ·pt_PT· ·sg· ·shi· ·shi_Latn· ·sq· ·ti_ER· ·tk· ·zgh·
« ·hu·
» ·fr· ·hy· ·ka· ·nmg· ·pl· ·ro· ·yav·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
embedded-StartEnglish: ‹‘›
·eo· ·vo· ·all·others·
·ar· ·fi· ·he· ·lag· ·rn· ·se· ·sn· ·sv· ·ur· ·uz· ·yi·
·agq· ·bs_Cyrl· ·cs· ·de· ·dsb· ·et· ·ff· ·hr· ·hsb· ·is· ·ksh· ·lb· ·luy· ·mk· ·nds· ·sk· ·sl·
·am· ·az_Cyrl· ·fa· ·fr_CH· ·gsw· ·it_CH· ·jgo· ·kkj· ·mzn· ·rm· ·wae·
·kl· ·ug·
·ast· ·bm· ·br· ·ca· ·dyo· ·el· ·es· ·eu· ·ewo· ·fur· ·it· ·kab· ·kk· ·mg· ·mua· ·nl· ·nnh· ·pt_PT· ·sg· ·sq· ·ti_ER· ·tk·
·fr_CA·
·bas· ·be· ·bg· ·cu· ·ky· ·lt· ·os· ·prg· ·ru· ·sah· ·shi· ·shi_Latn· ·uk· ·zgh·
« ·fr· ·hy· ·ka· ·nmg· ·pl· ·ro· ·yav·
» ·hu·
·ja· ·yue· ·zh_Hant·
Symbols
More InformationEnglish: ‹?›
; ·el·
? ·eo· ·kl· ·ln· ·se· ·all·others·
·yue· ·zh· ·zh_Hant·
؟ ·ar· ·fa· ·mzn· ·ur·
... ·ee· ·ro·
[...] ·es_MX·
Yes and No
posix-noEnglish: ‹no:n›
A a:A ·mua·
Á’ā:A ·mas·
aákó:a ·yav·
Achicha:A ·kln·
Aiee:A ·kam·
akin’tuna:a ·mgh·
Alaa:A ·ff·
ao:A ·ee·
Arĩ:A ·mer·
Awe:A ·bem·
ayi:a ·bm·
aʼa:a ·ha·
Be:B ·xog·
Bẹ́ẹ̀kọ́:K ·yo·
Bɛ́ɛ̀kɔ́:K ·yo_BJ·
Ca:C ·ki·
cha:c ·zu·
chan eil:ch:c:n ·gd·
da:d ·luo·
Daabi:D ·ak·
Dave:D ·luy·
Doo:D ·ksb·
EÉ:E ·ksf·
Ëëy:Ë ·nus·
Ehe:N ·rof·
ei:e ·et· ·fi·
Én-en:E ·sg·
ez:e ·eu·
hǎe:H ·agq·
Hai:H ·asa·
Hani:H ·dyo·
Hapana:H ·sw·
Hatshi:H ·nd·
hayir:h ·tr·
Hî-î:H ·naq·
hindi:h ·fil·
ʻikai ·to·
ideg. ·mgo·
ii ·se·
jo:j ·sq·
Ka:K ·ebu·
Kala:K ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
kɛ́m:k ·dua·
kpele:k ·vai_Latn·
Kuju:K ·teo·
Kwete:K ·sn·
le:l ·mt·
maya:m ·so·
Mba:M ·ig·
Mbai:M ·dav·
n ·br·
na:n ·cy· ·rm·
nä:nää:näh:n ·ksh·
naagga:n ·kl·
näi:n ·gsw·
Nanga:N ·kde·
não:n ·pt·
Nara ·saq·
Nãu:N ·kea·
Ndaali:N ·sbp·
ne:n ·bs· ·cs· ·eo· ·hr· ·lt· ·sl· ·sr_Latn·
ně:n ·dsb· ·hsb·
nē:n ·lv·
Nedda:N ·lg·
nee:n ·af· ·fy· ·lb· ·nds· ·nl·
nei ·nb·
nei:n ·fo· ·is· ·nn· ·wae·
nein:n ·de·
nej:n ·da· ·sv·
nem:n ·hu·
Ngaaha/apaana:N ·cgg· ·nyn·
ni:n ·prg·
nie:n ·pl· ·sk·
níl:n ·ga·
Nkhabe:N ·seh·
No ·my·
no:k ·vi·
no:n ·vo··all·others·
non:n ·ast· ·fr· ·gl·
Non:N ·mfe·
nu:n ·ro·
Nzúl:N ·nmg·
ŋgáŋ:ŋ ·jgo·
Ote:O ·jmc· ·rwk· ·vun·
Oya:O ·rn·
Sio ewo:S ·bez·
Tɛ̂:T ·ln·
Tɛgɛ:T ·ewo·
tidak:t ·id· ·ms·
To:T ·lu·
tɔ̀:T ·bas·
Tsia:T ·mg·
Tʉkʉ:T ·lag·
uhu:u ·shi_Latn·
Uhu:U ·kab· ·tzm·
Yaya:Y ·guz·
yo‘q:y ·uz·
ýok:ý ·tk·
yox:y ·az·
όχι:ό ·el·
жок:ж ·ky·
жоқ:ж ·kk·
йўқ:й ·uz_Cyrl·
нӕйы:н ·os·
не:н ·be· ·bg· ·bs_Cyrl· ·mk· ·sr·
нет:н ·ru·
нѝ:н ·cu·
ні:н ·uk·
суох:х ·sah·
үгүй:ү ·mn·
არა:ა ·ka·
ոչ:ո ·hy·
لا:ل ·ar·
نه:ن ·lrc·
نه:ن:خیر:خ ·fa·
نَہ ·ks·
نہيں ·pa_Arab·
نہیں:نہ ·ur_IN·
نہیں:نہیں ·ur·
ياق:ياق ·ug·
ⵓⵀⵓ:ⵓ ·shi· ·zgh·
አይ:ይ ·am·
नहीं ·brx· ·hi·
नाहीःना ·mr·
होइन ·ne·
না ·bn·
ਨਹੀਂ:ਨ ·pa·
નહીં ·gu·
ନା ·or·
இல்லை:இ ·ta·
వద్దు:వ ·te·
ಇಲ್ಲ:ಇ ·kn·
അല്ല ·ml·
නැත:නැ ·si·
ไม่ใช่ ·th·
མིན།:N ·bo·
མེན་:མ ·dz·
ទេ​៖ n ·km·
ᎥᏝ:Ꮭ ·chr·
ꔉꔒ ·vai·
아니요 ·ko·
いいえ:n ·ja·
ꀋꉬ ·ii·
·zh_Hant_HK·
否:不 ·zh_Hant·
否定:否 ·zh·
唔係 ·yue·
posix-yesEnglish: ‹yes:y›
aap:a ·kl·
Ande:A ·seh·
ano:a ·cs·
áno:a ·sk·
Ayyo:A ·dje· ·khq· ·ses· ·twq·
bai:b ·eu·
Bẹ́ẹ̀ni :N ·yo·
Bɛ́ɛ̀ni :N ·yo_BJ·
da:d ·bs· ·hr· ·ro· ·sl· ·sr_Latn·
èè ·mgo·
Ee bono:E ·guz·
ee:e ·dua· ·luo·
Ee:E ·bem·
Eé:E ·mas·
Eego:E ·cgg· ·nyn·
Eeh:E ·bez· ·teo·
Eey:E ·dyo· ·ff·
Ego:E ·rn·
Ehe:E ·ksb·
Elo:E ·kde·
Ena:E ·sbp·
Eny:E ·mg·
evet:e ·tr·
Eye:E ·ig·
eyo:e ·mgh·
Eyo:E ·lu·
ɛ:Ɛ ·ee·
Ɛ́:Ɛ ·ksf·
ɛ́ɛ́ɛ:ɛ ·yav·
gea:g ·rm·
Ɣää:Ɣ ·nus·
ha:h ·uz·
haa:h ·so·
haj:h ·hsb·
hawa:h ·tk·
Haya:H ·jmc· ·rwk· ·vun·
hə:h ·az·
Hɨɨ:H ·lag·
Hongu:H ·sn·
Huwo:H ·dav·
ʻio ·to·
i ·ha·
ie:i ·cy·
igen:i ·hu·
Ih:I ·kab·
Ii:I ·ebu· ·mer·
Îi:Î ·naq·
Ĩĩ:Ĩ ·kam· ·ki·
Iin:I ·sg·
iva:i ·mt·
Iyee:I ·asa·
Íyo:Í:I ·ln·
ja ·nb·
ja:j ·af· ·da· ·de· ·fy· ·gsw· ·nl· ·nn· ·sv·
já:j ·fo· ·is·
jā:j ·lv· ·prg·
ja:j:y ·wae·
jah:j ·et·
jes:j ·eo·
jo ·se·
jo:j ·dsb· ·lb· ·nds·
jo:joh:joo:j ·ksh·
kyllä:k ·fi·
Ndiyo:N ·sw·
Neja ·saq·
ŋ̀ŋ̂:Ŋ ·bas·
Oho:O ·mua·
oo:o ·fil·
òo:O ·agq·
oui:o ·fr·
Owé:O ·ewo·
ɔ́ŋ:ɔ́ ·jgo·
ɔwɔ:ɔ ·bm·
po:p ·sq·
si:s ·gl· ·vo·
sí:s ·ast· ·ca· ·es·
sì:s ·it·
sì:si:s ·fur·
sim:s ·pt·
Sin:S ·kea·
tá:t ·ga·
taip:t ·lt·
tak:t ·pl·
tha:th:t:y ·gd·
Wei:W ·kln·
Wi:W ·mfe·
y ·br·
ya:y ·id· ·ms·
Yaŋ:Y ·nmg·
Ye:Y ·lg· ·luy· ·xog·
yebo:y ·zu·
Yebo:Y ·nd·
Yee:Y ·rof·
Yeh:Y ·tzm·
Yes ·my·
yes:c ·vi·
yes:y ·all·others·
Yiw:Y ·ak·
yyih:y ·shi_Latn·
ναι:ν ·el·
да:д ·bg· ·bs_Cyrl· ·mk· ·ru· ·sr·
є҆́й:є ·cu·
иә:и ·kk·
ооба:о ·ky·
сөп:с ·sah·
так:т ·be· ·uk·
тийм:т ·mn·
уойы:у ·os·
ҳа:ҳ ·uz_Cyrl·
კი:კ ·ka·
այո:ա ·hy·
اۭں ·ks·
بله:ب:آری:آ ·fa·
نعم:ن ·ar·
هأری:ه ·lrc·
ھەئە:ھەئە ·ug·
ہاں ·pa_Arab·
ہاں:ہاں ·ur·
ⵢⵢⵉⵀ:ⵢ ·shi· ·zgh·
አዎን:ዎ ·am·
हाँ ·brx· ·hi·
हो ·ne·
होयःहो ·mr·
হ্যাঁ ·bn·
ਹਾਂ ·pa·
હા ·gu·
ହଁ ·or·
ஆம்:ஆ ·ta·
అవును:అ ·te·
ಹೌದು:ಹೌ ·kn·
ഉവ്വ് ·ml·
ඔව්:ඔ ·si·
ใช่ ·th·
ཡིན།:Y ·bo·
ཨིན་:ཨ ·dz·
បាទ/ចាស​៖ y ·km·
ᎥᎥ:Ꭵ ·chr·
·ko·
はい:y ·ja·
·ii·
·yue·
·zh_Hant_HK·
是:確定 ·zh_Hant·
确定:是 ·zh·
Character Label Pattern
strokes-fewEnglish: ‹{0} strokes›
{0} brūkšniai ·lt·
{0} kreski ·pl·
{0} potez ·sl·
{0} poteza ·hr· ·sr_Latn·
{0} potezi ·bs·
{0} Stríoc ·ga·
{0} Strôc ·cy·
{0} tahy ·cs·
{0} trasări ·ro·
{0} údery ·sk·
{0} потеза ·sr·
{0} риски ·uk·
{0} черты ·ru·
{0} штрыхі ·be·
{0} ضغطات ·ar·
strokes-manyEnglish: ‹{0} strokes›
{0} brūkšnio ·lt·
{0} kresek ·pl·
{0} Stríoc ·ga·
{0} Strôc ·cy·
{0} tahu ·cs·
{0} úderu ·sk·
{0} рисок ·uk·
{0} черт ·ru·
{0} штрыхоў ·be·
{0} משיכות מכחול ·he·
{0} ضغطة ·ar·
strokes-oneEnglish: ‹{0} stroke›
{0} — Գծեր ·hy·
{0} brūkšnys ·lt·
{0} Çizgi ·tr·
{0} hale ·af·
{0} Imivimbo ·zu·
{0} kreska ·pl·
{0} Kriipsud ·et·
{0} Mishazari ·sw·
{0} piirtoviiva ·fi·
{0} potez ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
{0} poteza ·sl·
{0} slög ·is·
{0} streck ·sv·
{0} streek ·nl·
{0} streger ·da·
{0} strek ·nb·
{0} Strich ·de·
{0} Stríoc ·ga·
{0} Strôc ·cy·
{0} strok ·fo·
{0} stroke ·en·
{0} Strokes ·am· ·fil·
{0} ta chiziq ·uz·
{0} tah ·cs·
{0} traç ·ca·
{0} traços ·pt·
{0} trait ·fr·
{0} trasare ·ro·
{0} tratto ·it·
{0} trazo ·es·
{0} trazu ·ast·
{0} trazuak ·eu·
{0} úder ·sk·
{0} vijëzim drejtshkrimor ·sq·
{0} vilkums ·lv·
{0} vonás ·hu·
{0} Vurğu ·az·
{0} γραμμή ·el·
{0} потез ·sr·
{0} риска ·uk·
{0} сызық ·kk·
{0} цохилт ·mn·
{0} Црта ·mk·
{0} черта ·bg· ·ru·
{0} штрих ·ky·
{0} штрых ·be·
{0} შტრიხი ·ka·
{0} اسٹروک ·ur·
{0} ضربه ·fa·
{0} स्ट्रोक ·hi· ·mr·
{0} স্ট্রোক ·bn·
{0} ਸਟਰੋਕ ·pa·
{0} સ્ટ્રોક્સ ·gu·
{0} கோடுகள் ·ta·
{0} స్ట్రోకులు ·te·
{0} ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗಳು ·kn·
{0} സ്‌ട്രോക്കുകൾ ·ml·
{0} පහර ·si·
{0} ᏗᎬᏂᎸᎯ ·chr·
{0}स्ट्रोक ·ne·
Trazo de {0} ·gl·
משיכת מכחול {0} ·he·
ضغطة ({0}) ·ar·
strokes-otherEnglish: ‹{0} strokes›
{0} — Գծեր ·hy·
{0} brūkšnių ·lt·
{0} Çizgi ·tr·
{0} de trasări ·ro·
{0} Goresan ·id·
{0} hale ·af·
{0} Imivimbo ·zu·
{0} kreski ·pl·
{0} Kriipsud ·et·
{0} Lejang ·ms·
{0} Mishazari ·sw·
{0} nét ·vi·
{0} piirtoviivaa ·fi·
{0} potez ·sl·
{0} poteza ·hr· ·sr_Latn·
{0} potezi ·bs·
{0} slög ·is·
{0} streck ·sv·
{0} streger ·da·
{0} streken ·nl·
{0} streker ·nb·
{0} Striche ·de·
{0} Stríoc ·ga·
{0} Strôc ·cy·
{0} strok ·fo·
{0} Stroke ·fil·
{0} strokes ·all·others·
{0} Strokes ·am· ·sah·
{0} ta chiziq ·uz·
{0} tahů ·cs·
{0} traços ·ca· ·pt·
{0} traits ·fr·
{0} tratti ·it·
{0} trazos ·ast· ·es·
{0} trazuak ·eu·
{0} úderov ·sk·
{0} vijëzime drejtshkrimore ·sq·
{0} vilkumi ·lv·
{0} vonás ·hu·
{0} Vurğu ·az·
{0} γραμμές ·el·
{0} потеза ·sr·
{0} риски ·uk·
{0} сызық ·kk·
{0} цохилт ·mn·
{0} Црти ·mk·
{0} черти ·bg·
{0} черты ·ru·
{0} штрихтер ·ky·
{0} штрыха ·be·
{0} შტრიხი ·ka·
{0} משיכות מכחול ·he·
{0} اسٹروک ·ur·
{0} ضربه ·fa·
{0} ضغطة ·ar·
{0} स्ट्रोक ·hi· ·mr·
{0} স্ট্রোক ·bn·
{0} ਸਟਰੋਕ ·pa·
{0} સ્ટ્રોક્સ ·gu·
{0} கோடுகள் ·ta·
{0} స్ట్రోకులు ·te·
{0} ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ಗಳು ·kn·
{0} സ്‌ട്രോക്കുകൾ ·ml·
{0} පහර ·si·
{0} ขีด ·th·
{0} ສະໂຕຣກ ·lo·
{0} វាស ·km·
{0} ᏗᎬᏂᎸᎯ ·chr·
{0} 画 ·ja·
{0} 畫 ·zh_Hant·
{0}स्ट्रोक ·ne·
{0}획 ·ko·
{0}斜線 ·yue·
{0}笔 ·zh·
kohi ʻe {0} ·to·
Trazos de {0} ·gl·
ရေးချက် {0} ခု ·my·
strokes-twoEnglish: ‹{0} strokes›
{0} potezi ·sl·
{0} Stríoc ·ga·
{0} Strôc ·cy·
{0} משיכות מכחול ·he·
ضغطتان ({0}) ·ar·
strokes-zeroEnglish: ‹{0} strokes›
{0} Strôc ·cy·
{0} vilkumi ·lv·
{0} ضغطة ·ar·
allEnglish: ‹{0} — all›
{0} - Бүгд ·mn·
{0} - Сите ·mk·
{0} - הכל ·he·
{0} - الكل ·ar·
{0} - सभी ·hi·
{0} – Alle ·af·
{0} – alt ·nb·
{0} – Kaikki ·fi·
{0} – toate ·ro·
{0} – tudo ·pt_PT·
{0} – visi ·lt·
{0} – vse ·sl·
{0} – vše ·cs·
{0} – všetko ·sk·
{0} – все ·ru·
{0} – всички ·bg·
{0} — all ·all·others·
{0} — All ·zu·
{0} — alla ·sv·
{0} — alle ·da· ·nl·
{0} — Alle ·de·
{0} — allt ·is·
{0} — Alt ·fo·
{0} — Bütün ·az·
{0} — Guztiak ·eu·
{0} — hammasi ·uz·
{0} — Kõik ·et·
{0} — kotoa ·to·
{0} — Lahat ·fil·
{0} — Összes ·hu·
{0} — Popeth ·cy·
{0} — Semua ·id· ·ms·
{0} — sve ·bs· ·sr_Latn·
{0} — Sve ·hr·
{0} — Tất cả ·vi·
{0} — Të gjitha ·sq·
{0} — Todo ·es·
{0} — too ·ast·
{0} — tot ·ca·
{0} — tout ·fr·
{0} — Tudo ·pt·
{0} — Tümü ·tr·
{0} — Tutto ·it·
{0} — Uile ·ga·
{0} — visas ·lv·
{0} — wszystko ·pl·
{0} — Zote ·sw·
{0} — Όλα ·el·
{0} — Баары ·ky·
{0} — барлығы ·kk·
{0} — Бары ·sah·
{0} — све ·sr·
{0} — Усё ·be·
{0} — усі ·uk·
{0} — ყველა ·ka·
{0} — բոլորը ·hy·
{0} — تمام ·ur·
{0} — همه ·fa·
{0} — ሁሉም ·am·
{0} — सर्व ·mr·
{0} — সমস্ত ·bn·
{0} — ਸਭ ·pa·
{0} — તમામ ·gu·
{0} — அனைத்தும் ·ta·
{0} — అన్ని ·te·
{0} — ಎಲ್ಲ ·kn·
{0} — എല്ലാം ·ml·
{0} — සියල්ල ·si·
{0} — ทั้งหมด ·th·
{0} — ທັງໝົດ ·lo·
{0} — အားလုံး ·my·
{0} — ទាំងអស់ ·km·
{0} — ᏂᎦᏓ ·chr·
{0} — 모두 ·ko·
{0} — すべて ·ja·
{0} — 全部 ·yue· ·zh· ·zh_Hant·
{0} (todo) ·gl·
{0}-सबै ·ne·
category-listEnglish: ‹{0}: {1}›
{0} − {1} ·my·
{0}՝ {1} ·hy·
{0}: {1} ·all·others·
{0}: {1}: ·ga·
compatibilityEnglish: ‹{0} — compatibility›
{0} - Компатибилност ·mk·
{0} - нийцэл ·mn·
{0} - תאימות ·he·
{0} - التوافق ·ar·
{0} - अनुकूलता ·hi·
{0} – compatibilidade ·pt_PT·
{0} – compatibilitate ·ro·
{0} – kompatibilita ·cs·
{0} – kompatibilitet ·nb·
{0} – kompatibilné ·sk·
{0} – suderinamumas ·lt·
{0} – Versoenbaarheid ·af·
{0} – Yhteensopivuus ·fi·
{0} – združljivost ·sl·
{0} – совместимые ·ru·
{0} – съвместимост ·bg·
{0} — Bateragarritasuna ·eu·
{0} — Comhoiriúnacht ·ga·
{0} — compatibilidá ·ast·
{0} — Compatibilidad ·es·
{0} — Compatibilidade ·pt·
{0} — Compatibilità ·it·
{0} — compatibilitat ·ca·
{0} — compatibilité ·fr·
{0} — compatibiliteit ·nl·
{0} — compatibility ·all·others·
{0} — Compatibility ·am·
{0} — Cydweddoldeb ·cy·
{0} — hoa ·to·
{0} — Keserasian ·ms·
{0} — Kompatibilitas ·id·
{0} — Kompatibilitás ·hu·
{0} — Kompatibilität ·de·
{0} — kompatibilitet ·da· ·sv·
{0} — kompatibilno ·bs·
{0} — kompatibilnost ·sr_Latn·
{0} — Kompatibilnost ·hr·
{0} — Kungasebenziswa ·zu·
{0} — mos ·uz·
{0} — Pagiging Nababagay ·fil·
{0} — saderība ·lv·
{0} — Sambæri ·fo·
{0} — samhæfi ·is·
{0} — Të përputhshme ·sq·
{0} — Tương thích ·vi·
{0} — Ühilduvus ·et·
{0} — Uwiano ·sw·
{0} — Uyğunluq ·az·
{0} — Uyumluluk ·tr·
{0} — zgodność ·pl·
{0} — Συμβατότητα ·el·
{0} — компатибилност ·sr·
{0} — сумісні ·uk·
{0} — Сумяшчальнасць ·be·
{0} — үйлесімді ·kk·
{0} — Ылайыктуулук ·ky·
{0} — თავსებადობა ·ka·
{0} — համատեղելի ·hy·
{0} — سازگاری ·fa·
{0} — مطابقت ·ur·
{0} — सुसंगतपणा ·mr·
{0} — সঙ্গতি ·bn·
{0} — ਅਨੁਰੂਪਤਾ ·pa·
{0} — સુસંગતતા ·gu·
{0} — இணக்கத்தன்மை ·ta·
{0} — అనుకూలత ·te·
{0} — ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ·kn·
{0} — അനുയോജ്യത ·ml·
{0} — අනුකූලතාව ·si·
{0} — ความเข้ากันได้ ·th·
{0} — ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ·lo·
{0} — တွဲဖက်သုံးနိုင်သော ·my·
{0} — ភាពត្រូវគ្នា ·km·
{0} — ᎤᏠᏯᏉᏗᏙᎵᎩ ·chr·
{0} — 호환 ·ko·
{0} — 互換文字 ·ja·
{0} — 兼容 ·zh·
{0} — 相容 ·zh_Hant·
{0} — 相容性 ·yue·
{0} (compatibilidade) ·gl·
{0}-कम्प्याटिबिलिटी ·ne·
enclosedEnglish: ‹{0} — enclosed›
{0} - во загради ·mk·
{0} - תחום ·he·
{0} - مقيد ·ar·
{0} - संलग्न ·hi·
{0} – încadrate ·ro·
{0} – incluso ·pt_PT·
{0} – Ingesluit ·af·
{0} – omsluttet ·nb·
{0} – pridedamas ·lt·
{0} – uzavřené ·cs·
{0} – uzavreté ·sk·
{0} – vključeno ·sl·
{0} – Ympäröity ·fi·
{0} – вложенные ·ru·
{0} – оградени ·bg·
{0} — Adjunto ·es_419·
{0} — Amgaeedig ·cy·
{0} — arrodiáu ·ast·
{0} — biriktirilgan ·uz·
{0} — Dikurung ·ms·
{0} — enclosed ·all·others·
{0} — Enclosed ·am· ·fil· ·it·
{0} — entouré ·fr·
{0} — Etrafı Çevrilmiş ·tr·
{0} — Finyu ·sw·
{0} — Girða ·fo·
{0} — inclosos ·ca·
{0} — Incluso ·pt·
{0} — ingebed ·nl·
{0} — Inguratua ·eu·
{0} — Iniata ·ga·
{0} — kakiwe ·zu·
{0} — kāpui ·to·
{0} — Kín ·vi·
{0} — lokað ·is·
{0} — lukket ·da·
{0} — noslēgtās ·lv·
{0} — obwiedzione ·pl·
{0} — okruženo ·bs·
{0} — omringande ·sv·
{0} — Priloženo ·hr·
{0} — Qapalı ·az·
{0} — Rodeados ·es·
{0} — Suletud ·et·
{0} — Të mbyllura ·sq·
{0} — Terlampir ·id·
{0} — Verschachtelt ·de·
{0} — Zárt ·hu·
{0} — zatvoreno ·sr_Latn·
{0} — Περικλειόμενη ·el·
{0} — вкладені ·uk·
{0} — енгізілген ·kk·
{0} — затворено ·sr·
{0} — Кашаага/Тырмакчага алынган ·ky·
{0} — Уключаны ·be·
{0} — Хавсарсан ·mn·
{0} — ჩართული ·ka·
{0} — ներդրված ·hy·
{0} — محصور ·fa·
{0} — منسکہ ·ur·
{0} — समाविष्ट ·mr·
{0} — আবদ্ধ ·bn·
{0} — ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ·pa·
{0} — બંધ ·gu·
{0} — உள்ளடங்கியவை ·ta·
{0} — బిడాయించిన ·te·
{0} — ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ·kn·
{0} — ഉൾപ്പെടുത്തിയവ ·ml·
{0} — අඩංගුවූ ·si·
{0} — ล้อมรอบ ·th·
{0} — ລ້ອມໄວ້ແລ້ວ ·lo·
{0} — ပူးတွဲပါ ·my·
{0} — បិទជិត ·km·
{0} — ᎠᏠᏯᏍᏔᏅ ·chr·
{0} — 닫힘 ·ko·
{0} — 加框 ·zh_Hant·
{0} — 包含 ·zh_Hant_HK·
{0} — 包圍 ·yue·
{0} — 囲み ·ja·
{0} — 带圈 ·zh·
{0} (incluíd.) ·gl·
{0}-सम्मिलित ·ne·
extendedEnglish: ‹{0} — extended›
{0} - Проширени ·mk·
{0} - מורחב ·he·
{0} - ممتد ·ar·
{0} - विस्तारित ·hi· ·ne·
{0} – estendido ·pt_PT·
{0} – išplėstas ·lt·
{0} – Laajennettu ·fi·
{0} – razširjeno ·sl·
{0} – rozšírené ·sk·
{0} – rozšířené ·cs·
{0} – set extins ·ro·
{0} – Uitgebreid ·af·
{0} – utvidet ·nb·
{0} – разширени ·bg·
{0} – расширенные ·ru·
{0} — Ampliados ·es·
{0} — ampliats ·ca·
{0} — Artırılmış ·az·
{0} — aukið ·is·
{0} — Breisithe ·ga·
{0} — Dilanjutkan ·ms·
{0} — Diperluas ·id·
{0} — enantáu ·ast·
{0} — Erweitert ·de·
{0} — Estendido ·pt·
{0} — Esteso ·it·
{0} — Estynedig ·cy·
{0} — étendu ·fr·
{0} — extended ·all·others·
{0} — Extended ·am· ·fil·
{0} — Extendido ·es_419·
{0} — Genişletilmiş ·tr·
{0} — kengaytirilgan ·uz·
{0} — Kibővített ·hu·
{0} — Laiendatud ·et·
{0} — Luzatua ·eu·
{0} — Mở rộng ·vi·
{0} — nwetshiwe ·zu·
{0} — Pana ·sw·
{0} — paplašinātās ·lv·
{0} — produženo ·bs·
{0} — prošireno ·sr_Latn·
{0} — Prošireno ·hr·
{0} — rozszerzone ·pl·
{0} — Të shtuara ·sq·
{0} — toloi ·to·
{0} — udvidet ·da·
{0} — uitgebreid ·nl·
{0} — utvidgat ·sv·
{0} — Víðkað ·fo·
{0} — Εκτεταμένη ·el·
{0} — Кеңейтилген ·ky·
{0} — кеңейтілген ·kk·
{0} — Өргөтгөсөн ·mn·
{0} — Пашыраны ·be·
{0} — проширено ·sr·
{0} — розширені ·uk·
{0} — გაფართოებული ·ka·
{0} — ընդլայնված ·hy·
{0} — توسیعی ·ur·
{0} — گسترش‌یافته ·fa·
{0} — विस्तारित ·mr·
{0} — প্রসারিত ·bn·
{0} — ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ·pa·
{0} — વિસ્તૃત ·gu·
{0} — நீட்டிக்கப்பட்டவை ·ta·
{0} — విస్తరించిన ·te·
{0} — ವಿಸ್ತೃತ ·kn·
{0} — വിപുലീകൃതം ·ml·
{0} — විස්තෘත ·si·
{0} — ขยาย ·th·
{0} — ຂະຫຍາຍແລ້ວ ·lo·
{0} — နောက်တိုး ·my·
{0} — ពង្រីក ·km·
{0} — ᎦᏅᎯᏓ ·chr·
{0} — 확장 ·ko·
{0} — 延伸 ·zh_Hant·
{0} — 扩展 ·zh·
{0} — 拡張 ·ja·
{0} — 擴充 ·yue·
{0} (ampliad.) ·gl·
historicEnglish: ‹{0} — historic›
{0} - Историски ·mk·
{0} - היסטורי ·he·
{0} - تاريخي ·ar·
{0} - ऐतिहासिक ·hi· ·ne·
{0} - 古代 ·yue·
{0} – Historiallinen ·fi·
{0} – historické ·cs· ·sk·
{0} – histórico ·pt_PT·
{0} – Histories ·af·
{0} – historisk ·nb·
{0} – istorice ·ro·
{0} – istorinis ·lt·
{0} – zgodovinsko ·sl·
{0} – исторически ·bg·
{0} – исторические ·ru·
{0} — Ajalooline ·et·
{0} — Bersejarah ·ms·
{0} — Hanesyddol ·cy·
{0} — historic ·all·others·
{0} — Historic ·fil·
{0} — Histórico ·pt·
{0} — Históricos ·es·
{0} — històrics ·ca·
{0} — históricu ·ast·
{0} — Historike ·sq·
{0} — Historikoa ·eu·
{0} — historique ·fr·
{0} — Historis ·id·
{0} — historisch ·nl·
{0} — Historisch ·de·
{0} — historisk ·da·
{0} — historiska ·sv·
{0} — historyczne ·pl·
{0} — istorijsko ·sr_Latn·
{0} — komlando ·zu·
{0} — Lịch sử ·vi·
{0} — Povijesno ·hr·
{0} — sögulegt ·is·
{0} — Søguligt ·fo·
{0} — Stairiúil ·ga·
{0} — staro ·bs·
{0} — Storico ·it·
{0} — Tarihi ·tr·
{0} — Tarixi ·az·
{0} — tarixiy ·uz·
{0} — Történelmi ·hu·
{0} — tupuʻa ·to·
{0} — vēsturiskās ·lv·
{0} — Ya kihistoria ·sw·
{0} — Ιστορική ·el·
{0} — Гістарычны ·be·
{0} — историјско ·sr·
{0} — історичні ·uk·
{0} — тарихи ·kk·
{0} — Тарыхый ·ky·
{0} — Түүхэн ·mn·
{0} — ისტორიული ·ka·
{0} — պատմական ·hy·
{0} — تاریخی ·fa· ·ur·
{0} — ታሪካዊ ·am·
{0} — ऐतिहासिक ·mr·
{0} — ঐতিহাসিক ·bn·
{0} — ਇਤਿਹਾਸਕ ·pa·
{0} — ઐતિહાસિક ·gu·
{0} — வரலாறுடையவை ·ta·
{0} — చారిత్రక ·te·
{0} — ಐತಿಹಾಸಿಕ ·kn·
{0} — ചരിത്രപരം ·ml·
{0} — ඵෙතිහාසික ·si·
{0} — โบราณ ·th·
{0} — ທາງປະຫວັດສາດ ·lo·
{0} — သမိုင်းဝင် ·my·
{0} — ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ·km·
{0} — ᎤᎵᏍᎨᏗ ᏂᏧᎵᏍᏔᏅᏍᏔᏅ ·chr·
{0} — 고전 ·ko·
{0} — 古代 ·zh·
{0} — 古代文字 ·ja·
{0} — 古老 ·zh_Hant·
{0} — 舊式 ·zh_Hant_HK·
{0} (históric.) ·gl·
miscellaneousEnglish: ‹{0} — miscellaneous›
{0} - Разно ·mk·
{0} - שונות ·he·
{0} - متنوع ·ar·
{0} - विविध ·hi·
{0} – Allerlei ·af·
{0} – diverse ·nb· ·ro·
{0} – diversos ·pt_PT·
{0} – įvairus ·lt·
{0} – razno ·sl·
{0} – rôzne ·sk·
{0} – různé ·cs·
{0} – Sekalaiset ·fi·
{0} – разни ·bg·
{0} – разное ·ru·
{0} — Amrywiol ·cy·
{0} — Askotarikoak ·eu·
{0} — Çeşitli ·tr·
{0} — dažādi ·lv·
{0} — divers ·fr·
{0} — diverse ·da· ·nl· ·sv·
{0} — Diverso ·pt·
{0} — Éagsúil ·ga·
{0} — har xil ·uz·
{0} — kehekehe ·to·
{0} — Khác ·vi·
{0} — Lain-lain ·id·
{0} — mecigayu ·ast·
{0} — Miscellanea ·it·
{0} — miscellaneous ·all·others·
{0} — Miscellaneous ·fil·
{0} — Mitmesugune ·et·
{0} — okuxubile ·zu·
{0} — Pelbagai ·ms·
{0} — Qarışıq ·az·
{0} — razno ·bs· ·sr_Latn·
{0} — Razno ·hr·
{0} — różne ·pl·
{0} — Të ndryshme ·sq·
{0} — Varios ·es·
{0} — varis ·ca·
{0} — Vegyes ·hu·
{0} — Verschiedene ·de·
{0} — ymiskt ·fo·
{0} — ýmislegt ·is·
{0} — Ziada ·sw·
{0} — Διάφορα ·el·
{0} — әр түрлі ·kk·
{0} — Башка ·ky·
{0} — Бусад ·mn·
{0} — мішані ·uk·
{0} — разно ·sr·
{0} — Рознае ·be·
{0} — სხვადასხვა ·ka·
{0} — խառը ·hy·
{0} — متفرق ·ur·
{0} — متفرقه ·fa·
{0} — የተለያዩ ·am·
{0} — नानाविध ·mr·
{0} — বিবিধ ·bn·
{0} — ਫੁਟਕਲ ·pa·
{0} — મિશ્ર ·gu·
{0} — பிற ·ta·
{0} — ఇతరములు ·te·
{0} — ವಿವಿಧ ·kn·
{0} — പലവക ·ml·
{0} — විවිධ ·si·
{0} — อื่นๆ ·th·
{0} — ເບັດຕະເລັດ ·lo·
{0} — အထွေထွေ ·my·
{0} — ផ្សេងៗ ·km·
{0} — ᏧᏓᎴᏅᏛ ·chr·
{0} — 기타 ·ko·
{0} — 其他 ·yue·
{0} — 杂项 ·zh·
{0} — 混合 ·zh_Hant·
{0} — 雑多 ·ja·
{0} — 雜項 ·zh_Hant_HK·
{0} (variad.) ·gl·
{0}-विविध ·ne·
otherEnglish: ‹{0} — other›
{0} - Друго ·mk·
{0} - אחר ·he·
{0} - غير ذلك ·ar·
{0} - अन्य ·hi·
{0} – altele ·ro·
{0} – Ander ·af·
{0} – annet ·nb·
{0} – drugo ·sl·
{0} – jiné ·cs·
{0} – kitas ·lt·
{0} – Muu ·fi·
{0} – ostatné ·sk·
{0} – outro ·pt_PT·
{0} – други ·bg·
{0} – другое ·ru·
{0} — altres ·ca·
{0} — Altro ·it·
{0} — Andere ·de·
{0} — andet ·da·
{0} — annað ·is·
{0} — Annað ·fo·
{0} — Arall ·cy·
{0} — autre ·fr·
{0} — Bestelakoak ·eu·
{0} — boshqa ·uz·
{0} — citas ·lv·
{0} — Diğer ·tr·
{0} — Digər ·az·
{0} — drugo ·sr_Latn·
{0} — Egyéb ·hu·
{0} — Eile ·ga·
{0} — inne ·pl·
{0} — kehe ·to·
{0} — Khác ·vi·
{0} — Lain ·ms·
{0} — Lainnya ·id·
{0} — Muu ·et·
{0} — Nyingine ·sw·
{0} — Okunye ·zu·
{0} — ostalo ·bs·
{0} — Ostalo ·hr·
{0} — other ·all·others·
{0} — Other ·fil·
{0} — Otros ·es·
{0} — otru ·ast·
{0} — Outro ·pt·
{0} — overige ·nl·
{0} — övriga ·sv·
{0} — Tjetër ·sq·
{0} — Άλλα ·el·
{0} — Атыттар ·sah·
{0} — басқа ·kk·
{0} — бусад ·mn·
{0} — друго ·sr·
{0} — Іншае ·be·
{0} — інші ·uk·
{0} — სხვა ·ka·
{0} — այլ ·hy·
{0} — دیگر ·fa· ·ur·
{0} — ሌሎች ·am·
{0} — अन्य ·mr·
{0} — অন্য ·bn·
{0} — ਹੋਰ ·pa·
{0} — અન્ય ·gu·
{0} — மற்றவை ·ta·
{0} — ఇతర ·te·
{0} — ಇತರೆ ·kn·
{0} — മറ്റുള്ളവ ·ml·
{0} — වෙනත් ·si·
{0} — อื่นๆ ·th·
{0} — ອື່ນໆ ·lo·
{0} — အခြား ·my·
{0} — ផ្សេងទៀត ·km·
{0} — ᏐᎢ ·chr·
{0} — 기타 ·ko·
{0} — その他 ·ja·
{0} — 其他 ·yue· ·zh_Hant·
{0} — 其它 ·zh·
{0} —Башкалар ·ky·
{0} (outr.) ·gl·
{0}-विविध ·ne·
scriptsEnglish: ‹scripts — {0}›
{0} - סקריפט ·he·
{0} – escritas ·pt_PT·
{0} – писмени знаци ·bg·
Alfabeler — {0} ·tr·
Amaskripthi — {0} ·zu·
Chữ viết — {0} ·vi·
écritures — {0} ·fr·
Escritas — {0} ·pt·
escritures — {0} ·ast·
Hati — {0} ·sw·
Kézírások — {0} ·hu·
Kirjad — {0} ·et·
Kirjoitusjärjestelmät – {0} ·fi·
letur — {0} ·is·
ngaahi tohinima — {0} ·to·
pisave – {0} ·sl·
písma – {0} ·sk·
Písma – {0} ·cs·
Pisma — {0} ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
rakstības — {0} ·lv·
raštai – {0} ·lt·
schriften — {0} ·nl·
Schriften — {0} ·de·
Scrieri – {0} ·ro·
Scriptak — {0} ·eu·
Scripteanna — {0} ·ga·
scripts — {0} ·all·others·
Scripts — {0} ·fil·
Sgriptiau — {0} ·cy·
Shkrimet — {0} ·sq·
Símbolos de escritura — {0} ·es_419·
Sistemas de escrita ({0}) ·gl·
Sistemas de escritura — {0} ·es·
sistemes d’escriptura — {0} ·ca·
Sistemi di scrittura — {0} ·it·
skrift — {0} ·sv·
Skrifte – {0} ·af·
Skriftir — {0} ·fo·
skriftsystemer – {0} ·nb·
skriftsystemer — {0} ·da·
Skrip — {0} ·id· ·ms·
systemy pisma — {0} ·pl·
Yazılar — {0} ·az·
yozuvlar — {0} ·uz·
Γραφές — {0} ·el·
Бичвэрүүд — {0} ·mn·
Жазулар — {0} ·kk·
Жазуулар — {0} ·ky·
Писма - {0} ·mk·
Писма — {0} ·sr·
письменность – {0} ·ru·
Пісьмы — {0} ·be·
Системи письма — {0} ·uk·
დამწერლობები — {0} ·ka·
Գրեր — {0} ·hy·
أنظمة الكتابة - {0} ·ar·
اسکرپٹس — {0} ·ur·
دبیره‌ها — {0} ·fa·
ስክሪፕቶች — {0} ·am·
लिपि — {0} ·mr·
लिपिहरू -{0} ·ne·
स्क्रिप्ट — {0} ·hi·
লিপি — {0} ·bn·
ਲਿੱਪੀਆਂ — {0} ·pa·
સ્ક્રિપ્ટ — {0} ·gu·
ஸ்கிரிப்டுகள்— {0} ·ta·
స్క్రిప్ట్‌లు — {0} ·te·
ಲಿಪಿಗಳು — {0} ·kn·
ലിപികൾ — {0} ·ml·
සිද්ධි මාලා — {0} ·si·
สคริปต์ — {0} ·th·
ແບບຂຽນ — {0} ·lo·
လက်ရေးမူ — {0} ·my·
អក្សរ — {0} ·km·
ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ — {0} ·chr·
문자 — {0} ·ko·
字體 — {0} ·yue·
文字 — {0} ·ja· ·zh·
書寫體 — {0} ·zh_Hant_HK·
語系 — {0} ·zh_Hant·
Character Label
activitiesEnglish: ‹activity›
Actividades ·es· ·gl·
actividaes ·ast·
Activități ·ro·
activitats ·ca·
activiteiten ·nl·
activités ·fr·
Activities ·zu·
activity ·all·others·
Aktivitas ·id·
Aktivitäten ·de·
aktivitātes ·lv·
Aktivite ·tr·
aktivitete ·sq·
aktiviteter ·da· ·nb· ·sv·
Aktivitələr ·az·
Aktiviti ·ms·
aktivity ·cs· ·sk·
Aktivnosti ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Aktiwiteite ·af·
Atividades ·pt·
Attività ·it·
czynności ·pl·
dejavnosti ·sl·
Gníomhaíochtaí ·ga·
Gweithgareddau ·cy·
Hoạt động ·vi·
Jarduerak ·eu·
mashg‘ulotlar ·uz·
Mga Aktibidad ·fil·
Shughuli ·sw·
Tegevused ·et·
Tevékenységek ·hu·
Toiminnot ·fi·
vaʻinga ·to·
veikla ·lt·
virkni ·is·
Virksemi ·fo·
Δραστηριότητες ·el·
Активности ·mk· ·sr·
Аракеттер ·ky·
Віды дзейнасці ·be·
Дейности ·bg·
занятия ·ru·
Заняття ·uk·
Спорт ·kk·
Үйл ажиллагаанууд ·mn·
აქტივობები ·ka·
Զբաղմունքներ ·hy·
פעילויות ·he·
أنشطة ·ar·
سرگرمیاں ·ur·
فعالیت ·fa·
እንቅስቃሴዎች ·am·
क्रियाएं ·hi·
क्रियाकलाप ·mr·
गतिविधिहरू ·ne·
কার্যকলাপ ·bn·
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ·pa·
પ્રવૃત્તિઓ ·gu·
செயல்பாடுகள் ·ta·
కార్యాచరణలు ·te·
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ·kn·
ആക്‌റ്റിവിറ്റികൾ ·ml·
කාර්යය ·si·
กิจกรรม ·th·
ການເຄື່ອນໄຫວ ·lo·
လုပ်ဆောင်ချက် ·my·
សកម្មភាព ·km·
ᎠᎵᏂᎬᏁᏗ ·chr·
활동 ·ko·
アクティビティ ·ja·
活動 ·yue· ·zh_Hant·
行为 ·zh·
african scriptsEnglish: ‹African script›
Aafrika kirjad ·et·
African script ·all·others·
africká písma ·cs·
Afrička pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
africké písma ·sk·
Afrika Alfabeleri ·tr·
Afrika Yazıları ·az·
Afrika yozuvlari ·uz·
Afrika-skrifte ·af·
Afrikaanse schriften ·nl·
Afrikai írásrendszerek ·hu·
Afrikanische Schriften ·de·
afrikanska skriftsystem ·sv·
Afrikanskar skriftir ·fo·
afrikanske skriftsystemer ·da· ·nb·
Āfrikas rakstības ·lv·
afrikietiški raštai ·lt·
Afrikkalaiset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
afriške pisave ·sl·
afrískt letur ·is·
afrykańskie systemy pisma ·pl·
Alfabeti africani ·it·
amaskripthi ase-Africa ·zu·
Chữ viết Châu Phi ·vi·
écritures africaines ·fr·
escriptures africanes ·ca·
Escritas africanas ·pt·
escritures africanes ·ast·
Hati za Afrika ·sw·
Mga African Script ·fil·
Scrieri africane ·ro·
Script afrikarrak ·eu·
Scripteanna na hAfraice ·ga·
Sgriptiau Affricanaidd ·cy·
shkrime afrikane ·sq·
Símbolos de escritura de África ·es_419·
Sistemas de escrita africanos ·gl·
Sistemas de escritura africanos ·es·
Skrip Afrika ·id· ·ms·
tohinima fakaʻafilika ·to·
Αφρικανικές γραφές ·el·
Африк бичвэр ·mn·
Африка жазулары ·kk·
Африка жазуулары ·ky·
африканская письменность ·ru·
Африкански писма ·mk·
Африкански писмени знаци ·bg·
Африканські шрифти ·uk·
Афричка писма ·sr·
Афрыканскія пісьмы ·be·
აფრიკული დამწერლობები ·ka·
Աֆրիկյան գրեր ·hy·
סקריפטים של שפות אפריקאיות ·he·
أنظمة كتابة إفريقية ·ar·
افریقی سکرپٹس ·ur·
دبیره‌های افریقایی ·fa·
የአፍሪካ ስክሪፕቶች ·am·
अफ्रिकी लिपिहरू ·ne·
अफ्रीकी लिपियां ·hi·
आफ्रिकी लिपि ·mr·
আফ্রিকান লিপি ·bn·
ਅਫਰੀਕਨ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
આફ્રિકન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
ஆப்பிரிக்க ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
ఆఫ్రికన్ స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
ആഫ്രിക്കൻ ലിപികൾ ·ml·
අප්රිකානු සිද්ධි මාලා ·si·
สคริปต์แอฟริกัน ·th·
ແບບຂຽນອາຟຣິກັນ ·lo·
အာဖရိက လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអាហ្វ្រិក ·km·
ᎬᎿᎨᏍᏛ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
아프리카 문자 ·ko·
アフリカの文字 ·ja·
非洲字體 ·yue·
非洲文字 ·zh·
非洲語系 ·zh_Hant·
american scriptsEnglish: ‹American script›
Alfabeti americani ·it·
amaskripthi ase-America ·zu·
Ameerika kirjad ·et·
American script ·all·others·
americká písma ·cs·
Američka pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
americké písma ·sk·
Amerika Yazıları ·az·
Amerika yozuvlari ·uz·
Amerikaanse schriften ·nl·
Amerikaanse skrifte ·af·
Amerikai írásrendszerek ·hu·
Amerikan Alfabeleri ·tr·
Amerikanische Schriften ·de·
amerikanska skriftsystem ·sv·
Amerikanskar skriftir ·fo·
amerikanske skriftsystemer ·da· ·nb·
Amerikas rakstības ·lv·
amerikietiški raštai ·lt·
Amerikkalaiset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
ameriške pisave ·sl·
amerískt letur ·is·
amerykańskie systemy pisma ·pl·
Chữ viết Châu Mỹ ·vi·
écritures américaines ·fr·
escriptures americanes ·ca·
Escritas americanas ·pt·
escritures americanes ·ast·
Hati za Marekani ·sw·
Mga American Script ·fil·
Scrieri americane ·ro·
Script amerikarrak ·eu·
Scripteanna Meiriceánacha ·ga·
Sgriptiau Americanaidd ·cy·
shkrime amerikane ·sq·
Símbolos de escritura de América ·es_419·
Sistemas de escrita americanos ·gl·
Sistemas de escritura americanos ·es·
Skrip Amerika ·id· ·ms·
tohinima fakaʻamelika ·to·
Αμερικανικές γραφές ·el·
Америк бичвэр ·mn·
Америка жазулары ·kk·
Америка жазуулары ·ky·
американская письменность ·ru·
Американски писма ·mk·
Американски писмени знаци ·bg·
Американські шрифти ·uk·
Америчка писма ·sr·
Амерыканскія пісьмы ·be·
ამერიკული დამწერლობები ·ka·
Ամերիկյան գրեր ·hy·
סקריפטים של שפות אמריקאיות ·he·
أنظمة كتابة أمريكية ·ar·
امریکی سکرپٹس ·ur·
دبیره‌های امریکایی ·fa·
የአሜሪካ ስክሪፕቶች ·am·
अमेरिकन लिपि ·mr·
अमेरिकी लिपियां ·hi·
अमेरिकी लिपिहरू ·ne·
আমেরিকান লিপি ·bn·
ਅਮਰੀਕੀ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
અમેરિકન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
அமெரிக்க ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
అమెరికన్ స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಅಮೇರಿಕಾದ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
അമേരിക്കൻ ലിപികൾ ·ml·
ඇමරිකානු සිද්ධි මාලා ·si·
สคริปต์อเมริกัน ·th·
ແບບຂຽນອາເມຣິກັນ ·lo·
အမေရိကန် လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអាមេរិក ·km·
ᎠᎹᏰᏟ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
아메리카 문자 ·ko·
アメリカの文字 ·ja·
美洲字體 ·yue·
美洲文字 ·zh·
美洲語系 ·zh_Hant·
animalEnglish: ‹animal›
ainmhí ·ga·
állat ·hu·
anifail ·cy·
animal ·all·others·
animale ·it·
animalia ·eu·
dier ·af· ·nl·
djur ·sv·
động vật ·vi·
dyr ·da· ·nb·
dýr ·is·
dzīvnieks ·lv·
eläin ·fi·
gyvūnas ·lt·
haiwan ·ms·
hayop ·fil·
hayvan ·tr·
hayvon ·uz·
hewan ·id·
heyvan ·az·
isilwane ·zu·
kafshë ·sq·
loom ·et·
mnyama ·sw·
Tier ·de·
žival ·sl·
životinja ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
zviera ·sk·
zvíře ·cs·
zwierzę ·pl·
ζώο ·el·
амьтан ·mn·
жануар ·kk·
жаныбар ·ky·
животиња ·sr·
животно ·bg· ·mk·
животное ·ru·
жывёліна ·be·
тварина ·uk·
ცხოველი ·ka·
կենդանի ·hy·
חיות ·he·
جانور ·ur·
حيوان ·ar·
حیوان ·fa·
እንስሳ ·am·
जनावर ·ne·
जानवर ·hi·
प्राणी ·mr·
পশু ·bn·
ਜਾਨਵਰ ·pa·
પ્રાણી ·gu·
விலங்கு ·ta·
జంతువు ·te·
ಪ್ರಾಣಿ ·kn·
മൃഗം ·ml·
සතා ·si·
สัตว์ ·th·
ສັດ ·lo·
တိရိစ္ဆာန် ·my·
សត្វពាហនៈ ·km·
동물 ·ko·
どうぶつ ·ja·
动物 ·zh·
動物 ·zh_Hant·
animals natureEnglish: ‹animal or nature›
Ainmhithe agus an Nádúr ·ga·
Állatok és természet ·hu·
Anifeiliad a Natur ·cy·
Animais e natureza ·gl· ·pt·
animal or nature ·all·others·
Animale și natură ·ro·
animales y natura ·ast·
Animales y naturaleza ·es·
Animali e natura ·it·
Animaliak eta natura ·eu·
animals i natura ·ca·
animaux et nature ·fr·
Diere en natuur ·af·
dieren en natuur ·nl·
Djór og náttúra ·fo·
djur och natur ·sv·
Động vật & Tự nhiên ·vi·
dýr eða náttúra ·is·
dyr og natur ·da· ·nb·
dzīvnieki un daba ·lv·
Eläimet ja luonto ·fi·
Flora und Fauna ·de·
gyvūnai ir gamta ·lt·
Haiwan & Alam Semula Jadi ·ms·
Hayvanlar ve Doğa ·tr·
hayvonlar va tabiat ·uz·
Heyvanlar və Təbiət ·az·
izilwane nemvelo ·zu·
kafshë dhe natyrë ·sq·
Loomad ja loodus ·et·
manu & natula ·to·
Mga Hayop at Kalikasan ·fil·
Naturaleza y animales ·es_419·
Satwa & Alam ·id·
Wanyama na Asili ·sw·
živali in narava ·sl·
Životinje i priroda ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
zvieratá a príroda ·sk·
zvířata a příroda ·cs·
zwierzęta i natura ·pl·
Ζώα και φύση ·el·
Ан амьтан ба байгаль ·mn·
Жануарлар және табиғат ·kk·
Жаныбарлар жана жаратылыш ·ky·
Животиње и природа ·sr·
Животни и природа ·bg· ·mk·
животные и природа ·ru·
Жывёлы і прырода ·be·
Тварини й природа ·uk·
ფლორა და ფაუნა ·ka·
Կենդանիներ և բնություն ·hy·
בעלי חיים וטבע ·he·
حيوانات وطبيعة ·ar·
حیوانات و طبیعت ·fa·
حیوانات و فطرت ·ur·
እንስሳት እና ተፈጥሮ ·am·
जनावर तथा प्रकृति ·ne·
पशु और प्रकृति ·hi·
प्राणि आणि निसर्ग ·mr·
জীবজন্তু ও প্রকৃতি ·bn·
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ·pa·
પ્રાણીઓ અને કુદરત ·gu·
விலங்குகள் & இயற்கை ·ta·
జంతువులు & ప్రకృతి ·te·
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ·kn·
മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയും ·ml·
සත්වයින් සහ ස්වභාවදර්මය ·si·
สัตว์และธรรมชาติ ·th·
ສັດ ແລະ ທຳມະຊາດ ·lo·
တိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝ ·my·
សត្វ និងធម្មជាតិ ·km·
ᏅᎩ ᏗᏂᏅᏌᏗ ᎠᎴ ᎢᏳᏍᏗ ᏅᏍᏗᏓᏅᎢ ·chr·
동물 및 자연 ·ko·
动物与自然 ·zh·
動物と自然 ·ja·
動物和大自然 ·yue·
動物與自然 ·zh_Hant·
arrowsEnglish: ‹arrow›
Anak Panah ·ms·
arrow ·all·others·
bultiņas ·lv·
Flechas ·es·
fleches ·ast·
flèches ·fr·
fletxes ·ca·
Frecce ·it·
Frechas ·gl·
Geziak ·eu·
imicibisholo ·zu·
Mga Arrow ·fil·
Mishale ·sw·
Mũi tên ·vi·
ngahau ·to·
Nooled ·et·
Nuolet ·fi·
Nyilak ·hu·
Oklar ·tr·
ör ·is·
Oxlar ·az·
Panah ·id·
Pfeile ·de·
pijlen ·nl·
pilar ·sv·
Pílar ·fo·
pile ·da·
piler ·nb·
puščice ·sl·
Pyltjies ·af·
rodyklės ·lt·
Saethau ·cy·
Săgeți ·ro·
Saighde ·ga·
Setas ·pt·
shigjeta ·sq·
šipky ·cs·
šípky ·sk·
Strelice ·hr· ·sr_Latn·
strelkalar ·uz·
Strjelice ·bs·
strzałki ·pl·
Βέλη ·el·
Жебелер ·ky·
Көрсеткілер ·kk·
Стрелице ·sr·
стрелки ·ru·
Стрелки ·bg· ·mk·
Стрілки ·uk·
Стрэлкі ·be·
Сум ·mn·
ისრები ·ka·
Սլաքներ ·hy·
חצים ·he·
أسهم ·ar·
پیکان‌ها ·fa·
تیر کے نشانات ·ur·
ቀስቶች ·am·
तीर ·hi·
बाण ·mr·
बाँणहरू ·ne·
তীরচিহ্ন ·bn·
ਤੀਰ ·pa·
એરોઝ ·gu·
அம்புகள் ·ta·
బాణాలు ·te·
ಬಾಣಗಳು ·kn·
അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
ඊතල ·si·
ลูกศร ·th·
ລູກສອນ ·lo·
မြား ·my·
ព្រួញ ·km·
ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
화살표 ·ko·
矢印 ·ja·
箭咀 ·yue·
箭嘴 ·zh_Hant_HK·
箭头 ·zh·
箭頭 ·zh_Hant·
bodyEnglish: ‹body›
badan ·id·
beden ·tr·
bədən ·az·
body ·all·others·
ciało ·pl·
corff ·cy·
corp ·ga· ·ro·
corpo ·gl· ·it· ·pt·
corps ·fr·
cos ·ca·
cuerpo ·es·
gorputza ·eu·
katawan ·fil·
keha ·et·
keho ·fi·
ķermenis ·lv·
Körper ·de·
krop ·da·
kropp ·nb· ·sv·
kūnas ·lt·
lichaam ·nl·
liggaam ·af·
líkami ·is·
mwili ·sw·
tana ·uz·
teleso ·sk·
telo ·sl· ·sr_Latn·
tělo ·cs·
test ·hu·
tijelo ·bs· ·hr·
trup ·sq·
tubuh ·ms·
umzimba ·zu·
vật thể ·vi·
σώμα ·el·
бие ·mn·
дене ·kk· ·ky·
тело ·mk· ·ru· ·sr·
тіло ·uk·
тяло ·bg·
цела смак ·be·
სხეული ·ka·
մարմին ·hy·
גוף ·he·
جسد ·ar·
جسم ·fa· ·ur·
ሰውነት ·am·
शरीर ·hi· ·mr· ·ne·
শারীর ·bn·
ਸਰੀਰ ·pa·
શરીર ·gu·
உடல் ·ta·
శరీరం ·te·
ದೇಹ ·kn·
ബോഡി ·ml·
ශරීරය ·si·
ร่างกาย ·th·
ຮ່າງກາຍ ·lo·
ကိုယ်ခန္ဓာ ·my·
ខ្លួប្រាណ ·km·
·ko·
からだ ·ja·
身体 ·zh·
身體 ·zh_Hant·
box drawingEnglish: ‹box drawing›
Bokstekening ·af·
box drawing ·all·others·
Box Drawing ·am· ·fil·
box-drawing ·nl·
boxritning ·sv·
Caratteri linea ·it·
Composición de cuadros ·es·
Crtani znakovi ·hr·
Cuadro de dibujo ·es_419·
Desen casetă ·ro·
Desenho de caixa ·pt·
Deseño de caixas ·gl·
dibuxu de cuadros ·ast·
Dylunio Bocs ·cy·
escriptura en quadre ·ca·
Gambar Kotak ·id·
Grafikus karakterek ·hu·
i-Box Drawing ·zu·
indramning ·da·
kassateikning ·is·
Kassatekning ·fo·
Kastide joonistamine ·et·
Koadro-marrazketa ·eu·
kreslenie rámčekov ·sk·
Kuti e vizatuar ·sq·
Kutu Çizimi ·tr·
laukelių piešimas ·lt·
Linije ·bs·
Líníocht Boscaí ·ga·
Lukisan Kotak ·ms·
Mchoro wa Kisanduku ·sw·
pseidografika ·lv·
Qutu Çəkmək ·az·
Rahmenzeichen ·de·
risani okviri ·sl·
rutetegning ·nb·
rysowanie prostokątne ·pl·
soxta grafika ·uz·
tā puha ·to·
tracé de boîte ·fr·
Uokvireni crtež ·sr_Latn·
Vẽ hộp ·vi·
Viivapiirrosmerkit ·fi·
znaky pro textové rámečky ·cs·
Σχεδίαση πλαισίων ·el·
знаци за цртање ·mk·
Кутуча чийүү ·ky·
псевдографика ·ru·
Псевдографика ·kk·
Псевдографіка ·uk·
Рысаванне квадратаў ·be·
Уоквирени цртеж ·sr·
Хайрцаг зурах ·mn·
Чертаене на линии ·bg·
ჩარჩოების სიმბოლოები ·ka·
Կեղծ գրաֆիկա ·hy·
ציור תיבה ·he·
ڈرائنگ باکس ·ur·
رسم جعبه ·fa·
رسم مربع ·ar·
बाकस चित्र ·ne·
बॉक्स ड्राइंग ·hi·
बॉक्सचे रेखाचित्र ·mr·
বাক্স অঙ্কন ·bn·
ਬਾਕਸ ਡਰਾਇੰਗ ·pa·
બોક્સ ડ્રોઈંગ ·gu·
பெட்டி வரைபடம் ·ta·
బాక్స్ డ్రాయింగ్ ·te·
ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ·kn·
ബോക്‌സ് ഡ്രോയിംഗ് ·ml·
පෙට්ටි ඇදීම ·si·
การวาดกล่อง ·th·
ການແຕ້ມກ່ອງ ·lo·
ကွန်ပျူတာလက်ရေးမူ ·my·
ការគូរប្រអប់ ·km·
ᎧᏁᏌᎢ ᏓᎵᎶᏍᏗᎭ ·chr·
상자 그림 ·ko·
方框 ·zh·
繪畫箱 ·yue·
罫線素片 ·ja·
製表符 ·zh_Hant·
brailleEnglish: ‹braille›
Blindaskrift ·fo·
blindraletur ·is·
blindskrift ·sv·
Braila raksts ·lv·
Braile ·gl·
Brailis ·lt·
brailisht ·sq·
braille ·fr_CA· ·all·others·
Braille ·af· ·cy· ·de· ·es· ·et· ·eu· ·fil· ·ga· ·hu· ·id· ·it· ·ms· ·pt· ·ro· ·tr·
Braille’a ·pl·
braillova pisava ·sl·
Braillovo písmo ·cs· ·sk·
Brajevo pismo ·bs· ·sr_Latn·
Brajica ·hr·
Brayl ·az·
Brayl yozuvi ·uz·
Chữ nổi Braille ·vi·
écriture Braille ·fr·
i-Braille ·zu·
mataʻitohi maʻa e kakai kui ·to·
Nukta Vinundu ·sw·
Pistekirjoitus ·fi·
punktskrift ·nb·
Μπράιγ ·el·
Брайлово писмо ·bg·
Брайль ·be· ·ky· ·mn·
Брайль жазуы ·kk·
Брајево писмо ·sr·
Брајово писмо ·mk·
шрифт Брайля ·ru·
Шрифт Брайля ·uk·
ბრაილი ·ka·
Բրեյլի գիր ·hy·
ברייל ·he·
برايل ·ar·
بریل ·fa· ·ur·
ብሬይል ·am·
ब्रेल ·hi· ·mr· ·ne·
ব্রেইল ·bn·
ਬ੍ਰੇਲ ·pa·
બ્રેઈલ ·gu·
பிரெய்லி ·ta·
బ్రెయిలీ ·te·
ಬ್ರೈಲ್ ·kn·
ബ്രെയിൽ ·ml·
බ්‍රේල් ·si·
อักษรเบรลล์ ·th·
ອັກສອນເບຣວ ·lo·
မျက်မမြင်စာ ·my·
ប្រែល ·km·
ᏗᏂᎨᏩ ᏧᏂᎪᎵᏰᏙᏗ ·chr·
점자 ·ko·
点字 ·ja·
盲文 ·zh·
突字 ·yue·
點字 ·zh_Hant·
buildingEnglish: ‹building›
adeilad ·cy·
bangunan ·id· ·ms·
bina ·az· ·tr·
bino ·uz·
budova ·cs· ·sk·
budynek ·pl·
building ·all·others·
bygging ·is·
byggnad ·sv·
bygning ·da· ·nb·
construcție ·ro·
edifici ·ca·
edificio ·es· ·gl· ·it·
edifício ·pt·
ēka ·lv·
épület ·hu·
eraikina ·eu·
foirgneamh ·ga·
Gebäude ·de·
gebou ·af·
gebouw ·nl·
gusali ·fil·
hoone ·et·
immeuble ·fr·
isakhiwo ·zu·
jengo ·sw·
ndërtesë ·sq·
rakennus ·fi·
statymas ·lt·
xây dựng ·vi·
zgrada ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
zgradba ·sl·
κτίριο ·el·
барилга ·mn·
будівля ·uk·
будынак прамысловасць вытворчасць ·be·
ғимарат ·kk·
зграда ·mk· ·sr·
здание ·ru·
имарат ·ky·
сграда ·bg·
შენობა ·ka·
շենք ·hy·
בניין ·he·
ساختمان ·fa·
عمارت ·ur·
مبنى ·ar·
ህንጻ ·am·
इमारत ·mr·
भवन ·ne·
भवन निर्माण ·hi·
বিলডিং ·bn·
ਇਮਾਰਤ ·pa·
બિલ્ડિંગ ·gu·
கட்டிடம் ·ta·
భవనం ·te·
ಕಟ್ಟಡ ·kn·
കെട്ടിടം ·ml·
ගොඩනැඟිල්ල ·si·
อาคาร ·th·
ຕຶກ ·lo·
အဆောက်အအုံ ·my·
អាគារ ·km·
건물 ·ko·
たてもの ·ja·
建筑 ·zh·
建築 ·zh_Hant·
bullets starsEnglish: ‹bullet or star›
aizzīmes/zvaigznītes ·lv·
Amabhulethi/izinkanyezi ·zu·
Aufzählungszeichen/Sterne ·de·
Bulet/Bintang ·ms·
Buletak/Izarrak ·eu·
bullet or star ·all·others·
Bullets/Stars ·am·
bullets/sterren ·nl·
Butir/Bintang ·id·
Bwledi/Sêr ·cy·
Dấu đầu dòng/Sao ·vi·
Felsorolásjelek és csillagok ·hu·
Kolpunte/Sterretjies ·af·
Luettelomerkit/tähdet ·fi·
Madde İmleri/Yıldızlar ·tr·
Marcadores/estrelas ·pt·
Marcatori/stele ·ro·
Marker/Ulduz ·az·
Mga Bullet/Bituin ·fil·
Nukta/Nyota ·sw·
odrážky a hviezdičky ·sk·
odrážky/hvězdičky ·cs·
oznake/zvezdice ·sl·
pika/yje ·sq·
Predznaci/zvjezdice ·hr·
Prikkar/Stjørnur ·fo·
puces / astérisques ·fr·
puces/astérisques ·fr_CA·
pulu & fetuʻu ·to·
punkter/stjärnor ·sv·
punktory/gwiazdki ·pl·
punkttegn/stjerner ·da· ·nb·
punktuacija / žvaigždutės ·lt·
punktur eða stjarna ·is·
Punti/stelle ·it·
ro‘yxat belgilari/yulduzchalar ·uz·
Täpid/tähed ·et·
Urchair/Réaltaí ·ga·
Viñetas y asteriscos ·es·
Viñetas/estrelas ·gl·
viñetes/estrelles ·ast·
vinyetes/estrelles ·ca·
Znakovi za nabrajanje/zvezdice ·sr_Latn·
Znakovi/zvjezdice za isticanje ·bs·
Κουκκίδες/Αστέρια ·el·
Водещи символи/звезди ·bg·
Знакови за набрајање/звездице ·sr·
Маркери/зірочки ·uk·
Маркерлер/жұлдызшалар ·kk·
Маркерлер/Жылдызчалар ·ky·
маркеры списка/звезды ·ru·
Маркеры/Зоркі ·be·
Сум/од ·mn·
точки и ѕвезди ·mk·
ბურთულები/ვარსკვლავები ·ka·
Պարբերակներ/աստղանիշեր ·hy·
תבליטים/כוכבים ·he·
بلیٹس/اسٹار ·ur·
گلوله‌ها/ستاره‌ها ·fa·
نقاط/نجوم ·ar·
गोलियां / तारे ·hi·
गोली/तारा ·ne·
बुलेट/स्टार्स ·mr·
বুলেট/তারা ·bn·
ਬਿੰਦੀਆਂ/ਤਾਰੇ ·pa·
બુલેટ્સ/સ્ટાર્સ ·gu·
புல்லட்கள்/நட்சத்திரங்கள் ·ta·
చుక్కలు/నక్షత్రాలు ·te·
ಬುಲೆಟ್ಸ್ / ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ·kn·
ബുള്ളറ്റുകൾ/നക്ഷത്രങ്ങൾ ·ml·
උන්ඩ/තරු ·si·
จุดนำ/ดาว ·th·
ຈຸດນຳ/ດາວ ·lo·
ဘူးလက်/စတား ·my·
ចំណុច/ផ្កាយ ·km·
ᎦᏂ/ᏃᏈᏏ ·chr·
구분점/별 ·ko·
列點/星號 ·yue·
行頭文字/星 ·ja·
項目符號/星號 ·zh_Hant·
项目符号/星形 ·zh·
consonantal jamoEnglish: ‹consonantal jamo›
Alama za Konsonanti ·sw·
consonantal jamo ·all·others·
Consonantal Jamo ·am· ·fil· ·hi· ·ms·
džamo līdzskaņi ·lv·
i-Consonantal Jamo ·zu·
jamo bashkëtingëllore ·sq·
Jamo consonantic ·ro·
jamo consonàntic ·ca·
jamo consonantico ·it·
Jamo consonántico ·es_419· ·gl·
Jamo consonântico ·pt·
Jamo consonánticos ·es·
jamo consonánticu ·ast·
Jamo Cytseiniol ·cy·
Jamo hjáljóð ·fo·
Jamo Konsonan ·id·
Jamo kontsonantea ·eu·
Jamo Phụ âm ·vi·
jamo spółgłoskowe ·pl·
Jamo-Konsonanten ·de·
Jamo-konsonanttielementit ·fi·
Jamo-თანხმოვნები ·ka·
jamokonsonanter ·sv·
jamos consonnes ·fr·
konsonantal jamo ·nb·
Konsonantale Jamo ·af·
Konsonantide märgid ·et·
konsonantisk jamo ·da·
Konsonantni džamo ·sr_Latn·
Konsonantni Jamo ·hr·
Konsonantski jamo ·bs·
kórejské spoluhlásky ·sk·
Mássalhangzói jamo ·hu·
medeklinker-jamo ·nl·
priebalsė, balsė ·lt·
samhljóðajamó ·is·
Samit Jamo ·az·
samo fakakonisinanite ·to·
Seamó Consanta ·ga·
Sessiz Jamo ·tr·
soglasniška črka jamo ·sl·
souhláskové jamo ·cs·
undosh jamo ·uz·
Συμφωνογραφικά Τζάμο ·el·
Дауыссыз чамо ·kk·
Джамо за съгласни ·bg·
Жамо гийгүүлэгчийн дараалал ·mn·
Кансанантнае чамо ·be·
Консонантни џамо ·sr·
Корейські приголосні ·uk·
согласные джамо ·ru·
Үнсүз Жамо ·ky·
џамо со согласки ·mk·
Ջամո բաղաձայններ ·hy·
ג׳אמו עיצורי ·he·
جامو ساكن ·ar·
جاموی بی‌صدا ·fa·
کونسونینٹل جامو ·ur·
व्यंजनात्मक जामो ·mr·
व्यञ्जनीय जामो ·ne·
ব্যাঞ্জনবর্ণসংক্রান্ত জ্যামো ·bn·
ਵਿਅੰਜਨਾਤਮਕ ਜਾਮੋ ·pa·
કોન્સોનન્ટલ જેમો ·gu·
மெய்யெழுத்து ஜாமோ ·ta·
కాన్సోనేంటల్ జామో ·te·
ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜಮೊ ·kn·
കൺസോണന്റൽ ജാമോ ·ml·
ව්‍යංජනාක්ෂර සම්බන්ධී ජාමො ·si·
พยัญชนะเกาหลี ·th·
ພະຍັນຊະນະຈາໂມ ·lo·
ဗျည်းသံ ·my·
ព្យញ្ជនៈចាម៉ូ ·km·
ᎤᏃᏴᎩ ᏱᎦᏪᏍᏗᎢ ᏣᎼ ·chr·
닿소리 자모 ·ko·
子音字母 ·ja·
谚文辅音字母 ·zh·
輔音字母 ·yue· ·zh_Hant·
currency symbolsEnglish: ‹currency symbol›
Alama za Sarafu ·sw·
Amasimbuli emali ·zu·
currency symbol ·all·others·
fakaʻilonga paʻanga ·to·
Geldeenheidsimbole ·af·
gjaldmiðilstákn ·is·
Gjaldoyra tekin ·fo·
Ký hiệu Tiền tệ ·vi·
měnové symboly ·cs·
Mga Simbolo ng Pera ·fil·
Moneten ikurrak ·eu·
Para Birimleri ·tr·
Pénznemek szimbólumai ·hu·
Rahaühikute sümbolid ·et·
Simbol Mata Uang ·id·
Simbol Mata Wang ·ms·
simbole monedhash/valutash ·sq·
Simboli di valuta ·it·
Simboli valuta ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Símbolos de divisas ·es·
Símbolos de moeda ·pt·
Símbolos de moedas ·gl·
símbolos de monedas ·es_419·
símbolos monetarios ·ast·
símbols de moneda ·ca·
Simboluri monetare ·ro·
Siombailí Airgeadra ·ga·
Symbolau Arian ·cy·
symbole walut ·pl·
symboles monétaires ·fr·
symboly meny ·sk·
valiutos simboliai ·lt·
valutasymbolen ·nl·
valutasymboler ·nb· ·sv·
valutategn ·da·
valutni simboli ·sl·
valūtu simboli ·lv·
Valuuttamerkit ·fi·
valyuta belgilari ·uz·
Valyuta Simvolları ·az·
Währungssymbole ·de·
Σύμβολα νομισμάτων ·el·
Валюта белгилери ·ky·
Валюта таңбалары ·kk·
Знакі валют ·be·
Симболи валута ·sr·
Симболи за валути ·mk·
Символи валют ·uk·
Символи на валути ·bg·
символы валюты ·ru·
Ханшны тэмдэгт ·mn·
ვალუტის სიმბოლოები ·ka·
Արժույթների նշաններ ·hy·
סמלי מטבעות ·he·
رموز عملات ·ar·
علائم واحد پول ·fa·
کرنسی کی علامات ·ur·
የምንዛሪ ምልክቶች ·am·
चलन चिन्ह ·mr·
मुद्रा चिन्हहरू ·ne·
मुद्रा प्रतीक ·hi·
মুদ্রা প্রতীক ·bn·
ਮੁਦਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
ચલણી ચિહ્નો ·gu·
நாணயச் சின்னங்கள் ·ta·
కరెన్సీ చిహ్నాలు ·te·
ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ·kn·
നാണയ മുദ്രകൾ ·ml·
මුදල් සංකේත ·si·
สัญลักษณ์สกุลเงิน ·th·
ສັນຍາລັກສະກຸນເງິນ ·lo·
ငွေကြေးသင်္ကေတ ·my·
និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ·km·
ᎠᏕᎳ ᏗᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
통화 기호 ·ko·
貨幣符號 ·yue· ·zh_Hant·
货币符号 ·zh·
通貨記号 ·ja·
dash connectorEnglish: ‹dash or connector›
Bindistrika/sambindari ·fo·
brūkšnys / jungtukas ·lt·
Crta/konektor ·sr_Latn·
Crtica/poveznik ·bs·
Crtice/spojnice ·hr·
Dais/Nascóir ·ga·
dash or connector ·all·others·
Dash/Connector ·am· ·fil· ·zu·
Gạch ngang/Gạch nối ·vi·
gedachte-/verbindingsstreepje ·nl·
Gedankenstrich/Bindestrich ·de·
Gondolatjel/kötőjel ·hu·
Guión/conector ·es_419·
guión/coneutor ·ast·
Guiones y conectores ·es·
guions/connectors ·ca·
Kistari/Kinachounganisha ·sw·
kohi ·to·
Koppelteken/Koppelaar ·af·
Kriips/liitja ·et·
Liniuță/conector ·ro·
Llinell Doriad/Cysylltydd ·cy·
Marratxoa/Konektorea ·eu·
pauza/łącznik ·pl·
pomišljaj/povezovalnik ·sl·
pomlčka/spojovník ·cs·
pomlčky a spojovníky ·sk·
Sempang/Penyambung ·ms·
Setrip/Tanda Hubung ·id·
skáastrik eða tengi ·is·
streck-tecken ·sv·
svītra/savienotājs ·lv·
tankestreg/forbindelsestegn ·da·
tankestrek/bindetegn ·nb·
Tire/Bağlayıcı ·az· ·tr·
tire/bog‘lama ·uz·
tirets / connecteurs ·fr·
tirets/connecteurs ·fr_CA·
Traço/conector ·pt·
Trattino/connettore ·it·
Trazos/conectores ·gl·
vizë lidhëse ·sq·
Yhdysmerkit ·fi·
Παύλα/Σύνδεσμος ·el·
Злучок/Працяжнік ·be·
Зураас/холбоос ·mn·
Тире/Байламта ·ky·
Тире/байланыс ·kk·
тире/сврзник ·mk·
тире/связка ·ru·
Тире/сполучний символ ·uk·
Тирета/съединители ·bg·
Црта/конектор ·sr·
ტირე/დეფისი ·ka·
Միության/անջատման գծիկ ·hy·
קו מפריד/מחבר ·he·
خط فاصله/رابط ·fa·
ڈیش/کنکٹر ·ur·
شرطة/واصلة ·ar·
डॅश/कनेक्टर ·mr·
डैश / कनेक्टर ·hi·
ड्याश/योजक ·ne·
ড্যাশ/কানেক্টর ·bn·
ਡੈਸ਼/ਕਨੈਕਟਰ ·pa·
ડેશ/જોડણો ·gu·
கோடு/இணைப்பான் ·ta·
డాష్/గీత ·te·
ಡ್ಯಾಶ್ / ಕನೆಕ್ಟರ್ ·kn·
ഡാഷ്/കണക്‌ടർ ·ml·
කෙටි ඉර/සම්බන්ධකය ·si·
ขีดกลาง/สัญลักษณ์เชื่อมต่อ ·th·
ຂີດ/ຕົວເຊື່ອມ ·lo·
မျဉ်းတို/မျဉ်းဆက် ·my·
ដាស៍/សញ្ញាភ្ជាប់ ·km·
ᏍᏆᎳ ᎦᏅᎩ ᎠᏍᏓᏅᏅ/ᎫᏓᎸᏙᏗ ·chr·
대시/연결어 ·ko·
ダッシュ/連結用句読記号 ·ja·
破折号/连接号 ·zh·
破折號/連接符號 ·yue·
破折號/連接號 ·zh_Hant·
digitsEnglish: ‹digit›
Amadijithi ·zu·
chiffres ·fr·
Chữ số ·vi·
cifre ·da·
Cifre ·bs· ·it· ·ro· ·sr_Latn·
cijfers ·nl·
cipari ·lv·
číslice ·cs· ·sk·
cyfry ·pl·
Digidau ·cy·
digit ·all·others·
Digit ·id· ·ms·
Digití ·ga·
dígitos ·es_419·
Dígitos ·es· ·pt·
Digits ·am·
Digituak ·eu·
díxitos ·ast·
Díxitos ·gl·
mataʻifika ·to·
Mga Digit ·fil·
Numbrimärgid ·et·
Numerot ·fi·
Rakamlar ·tr·
raqamlar ·uz·
Rəqəmlər ·az·
shifra ·sq·
siffror ·sv·
sifre ·nb·
skaitmenys ·lt·
Stellen ·de·
številke ·sl·
Syfers ·af·
Számjegyek ·hu·
tala ·is·
Talstavir ·fo·
Tarakimu ·sw·
xifres ·ca·
Znamenke ·hr·
Ψηφία ·el·
броеви ·mk·
Лічбы ·be·
Сандар ·ky·
Тоонууд ·mn·
Цифре ·sr·
Цифри ·bg· ·uk·
Цифрлар ·kk·
цифры ·ru·
ციფრები ·ka·
Թվանշաններ ·hy·
ספרות ·he·
أرقام ·ar·
ارقام ·fa·
اعداد ·ur·
अंक ·hi· ·mr·
अङ्कहरू ·ne·
সংখ্যা ·bn·
ਅੰਕ ·pa·
અંકો ·gu·
இலக்கங்கள் ·ta·
అంకెలు ·te·
ಆಂಕಿಗಳು ·kn·
സംഖ്യകൾ ·ml·
සංඛ්‍යා ·si·
ตัวเลข ·th·
ຕົວເລກ ·lo·
ဆယ်လီစိတ် ·my·
ខ្ទង់ ·km·
ᏗᏎᏍᏗ ·chr·
숫자 ·ko·
数字 ·zh·
数字記号 ·ja·
數字 ·zh_Hant·
數碼 ·yue·
dingbatsEnglish: ‹dingbat›
dingbat ·all·others·
Dingbat ·hr· ·id· ·it· ·ms· ·tr· ·vi·
dingbat-tecken ·sv·
Dingbati ·bs· ·sl·
Dingbatiaid ·cy·
dingbatlar ·uz·
Dingbatok ·hu·
dingbats ·da· ·nb· ·nl·
Dingbats ·af· ·am· ·fo· ·hi· ·pt·
dingbats (shndërrues germash në yje ose figura) ·sq·
dingbaty ·cs· ·pl·
Dingibati ·sw·
Dinqbatlar ·az·
drukas ornamenti ·lv·
Florituras ·es·
Grafički simboli ·sr_Latn·
i-Dingbats ·zu·
Mga Dingbat ·fil·
nikonikoʻi ·to·
Ornamente ·ro·
Ornamentit ·fi·
ornamenty ·sk·
Pictogramas ·gl·
pictogrames ·ca·
Piktogramak ·eu·
Piltmärgid ·et·
Símbolos y viñetas ·es_419·
Smísteoga ·ga·
šriftai ·lt·
symboles Dingbats ·fr·
viñetes ·ast·
Zierrat ·de·
Χαρακτήρες Dingbat ·el·
Графички симболи ·sr·
дингбатс ·mk·
Дингбаттар ·kk·
дингбаты ·ru·
Дінгбати ·uk·
Дүрс тэмдгүүд ·mn·
Знаци от Dingbat ·bg·
Полиграфиялык белгилер ·ky·
Сімвалы-піктаграмы ·be·
ტიპოგრაფიული ორნამენტები ·ka·
Նշագիր ·hy·
תווי Dingbat ·he·
ڈنگ بیٹس ·ur·
زخارف ·ar·
نویسه‌های چاپی ·fa·
डिंगबॅट्स ·mr·
डिङब्याटहरू ·ne·
ডিংব্যাট ·bn·
ਡਿੰਗਬੈਟਸ ·pa·
ડિન્ગબેટ્સ ·gu·
டிங்பேட்கள் ·ta·
డింగ్‌బాట్‌లు ·te·
ಡಿಂಗ್‌ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ·kn·
ഡിംഗ്‌ബാറ്റുകൾ ·ml·
ඩින්බැට්ස් ·si·
ดิงแบตส์ ·th·
ຟອນສັນຍາລັກ ·lo·
ပုံနှိပ်သင်္ကေတ ·my·
សញ្ញាឌីងប៊ែត ·km·
ᏗᎩ ᏗᎪᏍᏛᏂᏍᏗ ·chr·
딩뱃 ·ko·
装飾記号 ·ja·
装饰符号 ·zh·
裝飾符號 ·zh_Hant·
雜錦字型 ·yue·
divination symbolsEnglish: ‹divination symbol›
Aanwys-simbole ·af·
Alama za Kugawa ·sw·
Amasimbuli e-Divination ·zu·
Astrologia-ikurrak ·eu·
Divinasiya Simvolları ·az·
divinatiesymbolen ·nl·
divination symbol ·all·others·
Divination Symbols ·am·
dýrðartákn ·is·
Ennustussümbolid ·et·
Ennustussymbolit ·fi·
fakaʻilonga tongafisi ·to·
Jóslási jelek ·hu·
Kehanet Sembolleri ·tr·
Ký hiệu Tiên tri ·vi·
Mga Simbolo sa Paghula ·fil·
okkult belgilar ·uz·
okultie simboli ·lv·
Simbol Ramalan ·id·
Simbol Tilikan ·ms·
simbole parashikimi ·sq·
Simboli divinatori ·it·
Simboli za predviđanje ·bs·
Simboli za proricanje ·hr· ·sr_Latn·
Símbolos astrolóxicos ·gl·
símbolos d’adivinación ·ast·
Símbolos de adivinación ·es·
Símbolos de adivinhação ·pt·
símbols astrològics ·ca·
Simboluri divinație ·ro·
Siombailí na Fáistine ·ga·
Spádóms tekin ·fo·
spådomssymboler ·da· ·nb· ·sv·
Symbolau Darogan ·cy·
symbole wróżbiarskie ·pl·
symboles divinatoires ·fr·
Teilungszeichen ·de·
vedeževalski simboli ·sl·
veštecké symboly ·sk·
věštecké symboly ·cs·
vudu simboliai ·lt·
Σύμβολα μαντείας ·el·
Гадальныя сімвалы ·be·
Гадателски символи ·bg·
Мэргийн тэмдгүүд ·mn·
оккультные символы ·ru·
Оккульттық таңбалар ·kk·
симболи за претскажување ·mk·
Симболи за прорицање ·sr·
Символи віщування ·uk·
Төлгө белгилери ·ky·
გაყოფის სიმბოლოები ·ka·
Գուշակության նշաններ ·hy·
סמלי חיזוי עתידות ·he·
رموز تنجيم ·ar·
غیب دانی کی علامات ·ur·
نمادهای فالگیری ·fa·
अनुमान चिह्न ·hi·
डिभाइनेसन चिन्हहरू ·ne·
डिव्हीनेशन चिन्ह ·mr·
অনুমান প্রতীক ·bn·
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
અનુમાન ચિહ્નો ·gu·
தெய்வீகச் சின்னங்கள் ·ta·
భవిష్యవాణి చిహ్నాలు ·te·
ದೈವತ್ವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ·kn·
ആത്മീയ ചിഹ്നങ്ങൾ ·ml·
අවලෝකන සංකේත ·si·
สัญลักษณ์การทำนาย ·th·
ສັນຍາລັກພະຍາກອນ ·lo·
ဂမ္ဘီရအက္ခရာ ·my·
និមិត្តសញ្ញាពិសិដ្ឋ ·km·
ᎠᏕᎶᎰᎯᏍᏗ ᏗᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
점성 기호 ·ko·
八卦符号 ·zh·
占卜符號 ·yue· ·zh_Hant·
占術記号 ·ja·
downwards arrowsEnglish: ‹downwards arrow›
Abwärtspfeile ·de·
Af-pyltjies ·af·
Alaspäin osoittavat nuolet ·fi·
Allapoole nooled ·et·
Anak Panah Bawah ·ms·
Aşağıya Oklar ·tr·
Aşağıya Oxlar ·az·
Behera-geziak ·eu·
Downward Arrows ·en_AU·
downwards arrow ·all·others·
Downwards Arrows ·am·
Flechas hacia abajo ·es·
fleches abaxo ·ast·
flèches vers le bas ·fr·
fletxes cap avall ·ca·
Frecce verso il basso ·it·
Frechas cara arriba ·gl·
Imicibisholo ye-Downwards ·zu·
Lefelé mutató nyilak ·hu·
lejupvērstās bultiņas ·lv·
Mga Pababang Arrow ·fil·
Mishale Inayoelekea Chini ·sw·
Mũi tên Hướng xuống ·vi·
nedåtpilar ·sv·
ngahau hifo ·to·
niðurör ·is·
Panah Bawah ·id·
pastga qaragan strelkalar ·uz·
pijlen omlaag ·nl·
Pílar peikandi niðureftir ·fo·
pile, der peger nedad ·da·
piler som peker nedover ·nb·
puščice dol ·sl·
rodyklės žemyn ·lt·
Saethau i lawr ·cy·
Săgeți în jos ·ro·
Saighde Síos ·ga·
Setas para baixo ·pt·
shigjeta për së poshti ·sq·
šípky nadol ·sk·
šipky směřující dolů ·cs·
Strelice nadole ·sr_Latn·
Strelice prema dolje ·hr·
Strjelice nadolje ·bs·
strzałki w dół ·pl·
Βέλη κάτω ·el·
Доош заасан сум ·mn·
надолни стрелки ·mk·
Сочещи надолу стрелки ·bg·
Стрелице надоле ·sr·
стрелки вниз ·ru·
Стрілки вниз ·uk·
Стрэлкі ўніз ·be·
Төмен қарайғы көрсеткілер ·kk·
Төмөн караган жебелер ·ky·
ქვემოთ მიმართული ისრები ·ka·
Վար ուղղված սլաքներ ·hy·
חצים כלפי מטה ·he·
أسهم لأسفل ·ar·
پیکان‌های رو به پایین ·fa·
نیچے کی جانب تیر کا نشان ·ur·
खाली बाण ·mr·
तलतिरका बाँणहरू ·ne·
नीचे की ओर वाले तीर ·hi·
নিম্নমুখী তীর ·bn·
ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ·pa·
નીચેની બાજુનો એરો ·gu·
கீழ்நோக்கிய அம்புகள் ·ta·
దిగువకు సూచించే బాణాలు ·te·
ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣಗಳು ·kn·
താഴേക്കുള്ള അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
පහලටවූ ඊතල ·si·
ลูกศรลง ·th·
ລູກສອນຊີ້ລົງ ·lo·
အောက်ညွှန်မြား ·my·
ព្រួញចុះក្រោម ·km·
ᎡᎳᏗ ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
아래쪽 방향 화살표 ·ko·
下向矢印 ·ja·
向下箭咀 ·yue·
向下箭头 ·zh·
向下箭頭 ·zh_Hant·
左右箭嘴 ·zh_Hant_HK·
downwards upwards arrowsEnglish: ‹downwards upwards arrow›
Af-op-pyltjies ·af·
Alas- ja ylöspäin osoittavat nuolet ·fi·
Allapoole ja ülespoole nooled ·et·
Anak Panah Bawah Atas ·ms·
Aşağıya Yukarıya Oklar ·tr·
Aşağıya Yuxarıya Oxlar ·az·
Aufwärts-Abwärtspfeile ·de·
augšupvērstās bultiņas ·lv·
Behera-/Gora-geziak ·eu·
Downward Upward Arrows ·en_AU·
downwards upwards arrow ·all·others·
Downwards Upwards Arrows ·am· ·zu·
Felfelé-lefelé mutató nyilak ·hu·
Flechas hacia abajo y arriba ·es·
Flechas hacia arriba y hacia abajo ·es_419·
fleches abaxo y arriba ·ast·
flèches vers le bas et le haut ·fr·
fletxes avall i amunt ·ca·
Frecce verticali ·it·
Frechas cara abaixo ·gl·
Mga Pababa at Pataas na Arrow ·fil·
Mishale ya Kuwili ·sw·
Mũi tên Lên xuống ·vi·
nedåtuppåtpilar ·sv·
ngahau hake-hifo ·to·
ör niður og upp ·is·
Panah Atas Bawah ·id·
pijlen omlaag en omhoog ·nl·
Pílar peikandi niður og uppeftir ·fo·
pile, der peger opad og nedad ·da·
piler som peker nedover og oppover ·nb·
puščice gor-dol ·sl·
rodyklės žemyn ir aukštyn ·lt·
Saethau i fyny ac i lawr ·cy·
Săgeți în sus și în jos ·ro·
Saighde Síos Suas ·ga·
Setas para baixo e para cima ·pt·
shigjeta lart-poshtë ·sq·
šípky nadol a nahor ·sk·
šipky směřující dolů a nahoru ·cs·
Strelice gore-dolje ·hr·
Strelice nadole i nagore ·sr_Latn·
Strjelice nadolje nagore ·bs·
strzałki w dół i w górę ·pl·
tepaga va pastga qaragan strelkalar ·uz·
Βέλη κάτω-πάνω ·el·
Доош, дээш заасан сум ·mn·
Сочещи надолу и сочещи нагоре стрелки ·bg·
Стрелице надоле и нагоре ·sr·
стрелки вверх и вниз ·ru·
стрелки за нагоре и надолу ·mk·
Стрілки вгору-вниз ·uk·
Стрэлкі ўверх ·be·
Төмен және жоғарғы қарайғы көрсеткілер ·kk·
Төмөн жана жогору караган жебелер ·ky·
ქვემოთ და ზემოთ მიმართული ისრები ·ka·
Վար և վեր ուղղված սլաքներ ·hy·
חצים כלפי מעלה ומטה ·he·
أسهم لأعلى وأسفل ·ar·
پیکان‌های رو به بالا ·fa·
نیچے اوپر کی جانب تیر کا نشان ·ur·
तलतिर माथितिरका बाँणहरू ·ne·
नीचे की ओर ऊपर की ओर तीर ·hi·
वर खाली बाण ·mr·
নিম্নমুখী ঊর্ধ্বমুখী তীর ·bn·
ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੀਰ ·pa·
ઉપરની બાજુનો એરો ·gu·
கீழ்நோக்கிய மேல்நோக்கிய அம்புகள் ·ta·
దిగువకు, ఎగువకు చూపించే బాణాలు ·te·
ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣಗಳು ·kn·
താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ഉള്ള അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
පහලටවූ ඉහලටවූ ඊතල ·si·
ลูกศรชี้ขึ้นและลง ·th·
ລູກສອນຊີ້ຂຶ້ນລົງ ·lo·
အပေါ်အောက်ညွှန်မြား ·my·
ព្រួញចុះឡើង ·km·
ᎡᎳᏗ ᎦᎸᎳᏗᏃ ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
상하 양방향 화살표 ·ko·
上下箭嘴 ·zh_Hant_HK·
上下箭头 ·zh·
上下箭頭 ·zh_Hant·
下向/上向矢印 ·ja·
向下和向上箭咀 ·yue·
east asian scriptsEnglish: ‹East Asian script›
Alfabeti dell’Asia orientale ·it·
Amaskripthi ase-East Asia ·zu·
Asiako ekialdeko scriptak ·eu·
Austrumāzijas rakstības ·lv·
austur-asískt letur ·is·
Chữ viết Đông Á ·vi·
Doğu Asya Alfabeleri ·tr·
East Asian script ·all·others·
East Asian Scripts ·am·
écritures asiatiques orientales ·fr·
escriptures de l’Àsia Oriental ·ca·
Escritas do leste asiático ·pt·
escritures del oriente d’Asia ·ast·
Eysturasiatiskar skriftir ·fo·
Hati za Mashariki wa Asia ·sw·
Ida-Aasia kirjad ·et·
Istočnoazijska pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Itäaasialaiset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
Kelet-ázsiai írásrendszerek ·hu·
Mga Script sa Silangang Asya ·fil·
Oos-Asiese skrifte ·af·
Oost-Aziatische schriften ·nl·
Ostasiatische Schriften ·de·
östasiatiska skriftsystem ·sv·
østasiatiske skriftsystemer ·da· ·nb·
Rytų Azijos raštai ·lt·
Scrieri est-asiatice ·ro·
Scripteanna na hÁise Thoir ·ga·
Şərqi Asiya Yazıları ·az·
Sgriptiau Asia Dwyreiniol ·cy·
Sharqiy Osiyo yozuvlari ·uz·
shkrime të Azisë Lindore ·sq·
Sistemas de escrita de Asia Oriental ·gl·
Sistemas de escritura de Asia Oriental ·es·
Skrip Asia Timur ·id· ·ms·
tohinima fakaʻēsia-hahake ·to·
východoasijská písma ·cs·
východoázijské písma ·sk·
vzhodnoazijske pisave ·sl·
wschodnioazjatyckie systemy pisma ·pl·
Γραφές Ανατολικής Ασίας ·el·
восточноазиатская письменность ·ru·
Зүүн Азийн бичвэр ·mn·
Източноазиатски писмени знаци ·bg·
Источноазијска писма ·sr·
источноазиски писма ·mk·
Східноазіатські шрифти ·uk·
Усходнеазіяцкія пісьмы ·be·
Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн жазуулары ·ky·
Шығыс Азия жазулары ·kk·
აღმოსავლეთ აზიური დამწერლობები ·ka·
Արևելաասիական գրեր ·hy·
סקריפטים של מזרח אסיה ·he·
أنظمة كتابة شرق آسيا ·ar·
دبیره‌های آسیای شرقی ·fa·
وسطی ایشیائی اسکرپٹس ·ur·
पूर्व आशियाई लिपि ·mr·
पूर्व एशियाई स्क्रिप्‍ट ·hi·
पूर्वी एशियाली लिपिहरू ·ne·
পূর্ব এশীয় লিপি ·bn·
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
પૂર્વ એશિયન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
கிழக்காசிய ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
తూర్పు ఆసియా స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಪೂರ್ವ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
കിഴക്കനേഷ്യൻ ലിപികൾ ·ml·
නැගෙනහිර ආසියානු පිටපත් ·si·
สคริปต์เอเชียตะวันออก ·th·
ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກ ·lo·
အရှေ့အာရှ လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអាស៊ីខាងកើត ·km·
ᏗᎧᎸᎬ ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
동아시아 문자 ·ko·
东亚文字 ·zh·
東アジアの文字 ·ja·
東亞字體 ·yue·
東亞語系 ·zh_Hant·
emojiEnglish: ‹emoji›
Ama-Emoji ·zu·
Biểu tượng ·vi·
čustveni simboli ·sl·
emocijzīmes ·lv·
emodži ·cs· ·sk·
Emodži ·sr_Latn·
emoji ·pt_PT· ·all·others·
Emoji ·af· ·az· ·cy· ·de· ·el· ·et· ·fil· ·fo· ·ga· ·hu· ·id· ·it· ·ka· ·ms· ·pt· ·ro· ·sw· ·tr·
Emoji sličice ·bs·
emojis ·fr·
Emojis ·es· ·fr_CA· ·gl·
Emojit ·fi·
Emotikoni ·hr·
Emotikonoa ·eu·
jaustukas ·lt·
ngaahi ongo ·to·
Быйтыкчалар ·ky·
Емодзі ·uk·
Емотикони ·bg·
емоџи ·mk·
Емоџи ·sr·
эмодзи ·ru·
Эмодзи ·kk·
Эмодзі ·be·
Эможи ·mn·
Էմոձի ·hy·
אמוג׳י ·he·
إيموجي ·ar·
اموجی ·fa·
ایموجی ·ur·
ስሜት ገላጭ ምስሎች ·am·
इमोजी ·hi· ·mr· ·ne·
ইমোজি ·bn·
ਇਮੋਜੀ ·pa·
ઈમોજી ·gu·
எமோஜி ·ta·
ఎమోజి ·te·
ಎಮೋಜಿ ·kn·
ഇമോജി ·ml·
එමෝටිකොන් ·si·
อิโมจิ ·th·
ອີໂມຈິ ·lo·
အီမို ·my·
សញ្ញាអារម្មណ៍ ·km·
ᎡᎼᏥ ·chr·
이모티콘 ·ko·
絵文字 ·ja·
绘文字 ·zh·
表情符號 ·yue· ·zh_Hant·
european scriptsEnglish: ‹European script›
Alfabeti europei ·it·
Amaskripthi ase-Europe ·zu·
Avropa Yazıları ·az·
Avrupa Alfabeleri ·tr·
Chữ viết Châu Âu ·vi·
écritures européennes ·fr·
Eiropas rakstības ·lv·
escriptures europees ·ca·
Escritas europeias ·pt·
escritures europees ·ast·
Euroopa kirjad ·et·
Eurooppalaiset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
europæiske skriftsystemer ·da·
Európai írásrendszerek ·hu·
Europäische Schriften ·de·
European script ·all·others·
European Scripts ·am·
europeiska skriftsystem ·sv·
europeiske skriftsystemer ·nb·
europejskie systemy pisma ·pl·
Europese schriften ·nl·
Europese skrifte ·af·
europietiški raštai ·lt·
Europska pisma ·hr·
európske písma ·sk·
Evropeiskar skriftir ·fo·
Evropska pisma ·bs· ·sr_Latn·
evropská písma ·cs·
evropske pisave ·sl·
evrópskt letur ·is·
Hati za Ulaya ·sw·
Mga Script sa Europa ·fil·
Scrieri europene ·ro·
Script europearrak ·eu·
Scripteanna na hEorpa ·ga·
Sgriptiau Ewropeaidd ·cy·
shkrime evropiane ·sq·
Símbolos de escritura de Europa ·es_419·
Sistemas de escrita europeos ·gl·
Sistemas de escritura europeos ·es·
Skrip Eropa ·id·
Skrip Eropah ·ms·
tohinima fakaʻeulope ·to·
Yevropa yozuvlari ·uz·
Ευρωπαϊκές γραφές ·el·
Европ бичвэр ·mn·
Европа өлкөлөрүнүн жазуулары ·ky·
европейская письменность ·ru·
Европейски писмени знаци ·bg·
Европска писма ·sr·
европски писма ·mk·
Еўрапейскія пісьмы ·be·
Еуропа жазулары ·kk·
Європейські шрифти ·uk·
ევროპული დამწერლობები ·ka·
Եվրոպական գրեր ·hy·
סקריפטים אירופאיים ·he·
أنظمة كتابة أوروبية ·ar·
دبیره‌های اروپایی ·fa·
یوروپی اسکرپٹس ·ur·
युरोपियन लिपि ·mr·
युरोपेली लिपिहरू ·ne·
यूरोपीय स्क्रिप्‍ट ·hi·
ইউরোপীয় লিপি ·bn·
ਯੂਰਪੀ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
યુરોપીયન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
ஐரோப்பிய ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
యూరోపియన్ స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
യൂറോപ്യൻ ലിപികൾ ·ml·
යුරෝපීය ·si·
สคริปต์ยุโรป ·th·
ແບບຂຽນຢູໂຣບ ·lo·
ဥရောပ လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអឺរ៉ុប ·km·
ᏳᎳᏛ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
유럽 문자 ·ko·
ヨーロッパの文字 ·ja·
欧洲文字 ·zh·
歐洲字體 ·yue·
歐洲語系 ·zh_Hant·
femaleEnglish: ‹female›
ayol ·uz·
babae ·fil·
baineann ·ga·
benywaidd ·cy·
emakumea ·eu·
female ·all·others·
femeie ·ro·
femení ·ca·
femër ·sq·
féminin ·fr·
feminino ·pt_PT·
femmina ·it·
Frau ·de·
kadın ·tr·
kobieta ·pl·
kona ·is·
kvinde ·da·
kvinnelig ·nb·
kvinnlig ·sv·
moteris ·lt·
mujer ·es·
mulher ·pt·
muller ·gl·
mwanamke ·sw·
naine ·et·
naissukupuolinen ·fi·
·hu·
nữ ·vi·
owesfazane ·zu·
perempuan ·ms·
qadın ·az·
sieviete ·lv·
vroulik ·af·
vrouwelijk ·nl·
wanita ·id·
žena ·cs· ·hr· ·sk·
ženska ·sl·
žensko ·bs· ·sr_Latn·
γυναίκα ·el·
аял ·ky·
әйел ·kk·
жанчына ·be·
жена ·bg·
женско ·mk· ·sr·
женщина ·ru·
жінка ·uk·
эмэгтэй ·mn·
ქალი ·ka·
կին ·hy·
אישה ·he·
أنثى ·ar·
زن ·fa·
عورت ·ur·
ሴት ·am·
महिला ·hi· ·mr· ·ne·
মহিলা ·bn·
ਔਰਤ ·pa·
સ્ત્રી ·gu·
பெண் ·ta·
మహిళ ·te·
ಮಹಿಳೆ ·kn·
സ്ത്രീ ·ml·
ගැහැණු ·si·
ผู้หญิง ·th·
ຍິງ ·lo·
အမ ·my·
នារី ·km·
·ko·
じょせい ·ja·
·zh·
女性 ·zh_Hant·
flagEnglish: ‹flag›
bandeira ·gl· ·pt·
bandera ·ca· ·es· ·eu·
bandiera ·it·
bandila ·fil·
banner ·cy·
bayrak ·tr·
bayraq ·az·
bayroq ·uz·
bendera ·id· ·ms· ·sw·
bratach ·ga·
cờ ·vi·
drapeau ·fr·
Fahne ·de·
fáni ·is·
flag ·all·others·
flaga ·pl·
flagg ·nb·
flagga ·sv·
flamur ·sq·
ifulegi ·zu·
karogs ·lv·
lipp ·et·
lippu ·fi·
steag ·ro·
vėliava ·lt·
vlag ·af· ·nl·
vlajka ·cs·
zastava ·bs· ·hr· ·sl· ·sr_Latn·
zástava ·sk·
zászló ·hu·
σημαία ·el·
желек ·ky·
застава ·sr·
знаме ·bg· ·mk·
прапор ·uk·
сцяг ·be·
ту ·kk·
туг ·mn·
флаг ·ru·
დროშა ·ka·
դրոշ ·hy·
דגל בצבעי הקשת ·he·
پرچم ·fa· ·ur·
علم ·ar·
ባንዲራ ·am·
झंडा ·hi·
झण्डा ·ne·
ध्वज ·mr·
পাতাক ·bn·
ਝੰਡਾ ·pa·
ઝંડો ·gu·
கொடி ·ta·
పతాకం ·te·
ಬಾವುಟ ·kn·
പതാക ·ml·
කොඩිය ·si·
ธง ·th·
ທຸງ ·lo·
အလံ ·my·
ទីង់ ·km·
깃발 ·ko·
はた ·ja·
·zh·
旗子 ·zh_Hant·
flagsEnglish: ‹flags›
Amafulegi ·zu·
Bandeiras ·gl· ·pt·
Banderak ·eu·
Banderas ·es·
banderes ·ast· ·ca·
Bandiere ·it·
Baneri ·cy·
Bayraklar ·tr·
Bayraqlar ·az·
bayroqlar ·uz·
Bendera ·id· ·ms· ·sw·
Bratacha ·ga·
Cờ ·vi·
drapeaux ·fr·
fánar ·is·
flag ·da·
flagg ·nb·
Flaggen ·de·
flaggor ·sv·
flagi ·pl·
flags ·all·others·
Flags ·am·
flamuj ·sq·
Fløgg ·fo·
fuka ·to·
Indicadores ·es_419·
karogi ·lv·
Lipud ·et·
Liput ·fi·
Mga Watawat ·fil·
Steaguri ·ro·
vėliavėlės ·lt·
Vlae ·af·
vlaggen ·nl·
vlajky ·cs· ·sk·
zastave ·sl·
Zastave ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Zászlók ·hu·
Σημαίες ·el·
Желекчелер ·ky·
Заставе ·sr·
знамиња ·mk·
Прапори ·uk·
Сцягі ·be·
Туг ·mn·
Тулар ·kk·
флаги ·ru·
Флагове ·bg·
დროშები ·ka·
Դրոշակներ ·hy·
דגלים ·he·
أعلام ·ar·
پرچم ·ur·
پرچم‌ها ·fa·
झण्डाहरू ·ne·
ध्वज ·mr·
फ़्लैग ·hi·
পতাকা ·bn·
ਝੰਡੇ ·pa·
ધ્વજ ·gu·
கொடிகள் ·ta·
పతాకాలు ·te·
ಧ್ವಜಗಳು ·kn·
പതാകകൾ ·ml·
කොඩි ·si·
ธง ·th·
ທຸງ ·lo·
အလံ ·my·
ទង់ជាតិ ·km·
ᏗᎦᏓᏘ ·chr·
깃발 ·ko·
国旗 ·ja·
·yue·
旗帜 ·zh·
旗幟 ·zh_Hant·
food drinkEnglish: ‹food & drink›
Bia agus Deoch ·ga·
Bwyd a Diod ·cy·
Cibo e bevande ·it·
Comida e bebida ·gl·
Comida y bebida ·es·
Comidas e bebidas ·pt·
Đồ ăn & Đồ uống ·vi·
ēdieni un dzērieni ·lv·
Essen & Trinken ·de·
Étel-ital ·hu·
eten en drinken ·nl·
food & drink ·all·others·
Hrana i pića ·hr·
Hrana i piće ·bs· ·sr_Latn·
hrana in pijača ·sl·
inu & kai ·to·
Jan-edariak ·eu·
jedlo a pitie ·sk·
jídlo a pití ·cs·
Kos en drinkgoed ·af·
mad og drikke ·da·
maistas ir gėrimai ·lt·
Makanan & Minuman ·id· ·ms·
Mâncare și băutură ·ro·
mat och dryck ·sv·
mat og drikke ·nb·
Matur og drekka ·fo·
matur og drykkur ·is·
menjar i beure ·ca·
nourriture et boisson ·fr·
Pagkain at Inumin ·fil·
Ruoka ja juoma ·fi·
taom va ichimliklar ·uz·
Toit ja jook ·et·
Ukudla neziphuzo ·zu·
ushqim dhe pije ·sq·
vianda y bébora ·ast·
Vyakula na Vinywaji ·sw·
Yemək-içmək ·az·
Yiyecek ve İçecek ·tr·
żywność i napoje ·pl·
Φαγητό και ποτό ·el·
еда и напитки ·ru·
Ежа і напоі ·be·
Їжа і напої ·uk·
Тамак-аш жана суусундуктар ·ky·
Тамақ пен сусын ·kk·
Хоол, унд ·mn·
Храна и напитки ·bg·
Храна и пијалак ·mk·
Храна и пиће ·sr·
სასმელი და საჭმელი ·ka·
Ուտելիք և ըմպելիք ·hy·
מזון ומשקאות ·he·
طعام وشراب ·ar·
غذا اور مشروب ·ur·
غذا و نوشیدنی ·fa·
ምግብ እና መጠጥ ·am·
खाद्य आणि पेय ·mr·
खाना तथा पेय ·ne·
खाना पीना ·hi·
খাদ্য ও পানীয় ·bn·
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ·pa·
આહાર અને પીણાં ·gu·
உணவு & பானம் ·ta·
ఆహారం & పానీయాలు ·te·
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ·kn·
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ·ml·
කෑම සහ බීම ·si·
อาหารและเครื่องดื่ม ·th·
ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ·lo·
အစားအသောက် ·my·
អាហារ និងភេសជ្ជៈ ·km·
ᎠᎩᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏗᏔᏍᏘ ·chr·
음식 및 음료 ·ko·
食事と飲み物 ·ja·
食物和飲品 ·yue·
飲食 ·zh_Hant·
饮食 ·zh·
formatEnglish: ‹format›
anga ·to·
Biçim ·tr·
Định dạng ·vi·
Fformat ·cy·
formaat ·nl·
Formaat ·af·
Formáid ·ga·
format ·all·others·
Format ·az· ·bs· ·de· ·fil· ·hr· ·id· ·ms·
formát ·cs· ·sk·
Formatare ·ro·
formatas ·lt·
formatlash ·uz·
Formato ·es· ·gl· ·it· ·pt·
formāts ·lv·
formattecken ·sv·
formatu ·ast·
Formatua ·eu·
Formátum ·hu·
Forsniða ·fo·
Ifomethi ·zu·
Miundo ·sw·
Muotoilu ·fi·
oblika ·sl·
Oblikovanje ·sr_Latn·
snið ·is·
Vorming ·et·
Μορφή ·el·
Обликовање ·sr·
Пішім ·kk·
Фарматаванне ·be·
формат ·mk·
Формат ·bg· ·ky· ·mn·
форматирование ·ru·
Форматування ·uk·
ფორმატირება ·ka·
Ձևաչափում ·hy·
פורמט ·he·
تنسيق ·ar·
فارمیٹ ·ur·
قالب ·fa·
ቅርጸት ·am·
प्रारूप ·hi·
फर्म्याट ·ne·
फॉर्मेट ·mr·
ফর্ম্যাট ·bn·
ਬਣਤਰ ·pa·
ફોર્મેટ ·gu·
வடிவமைப்பு ·ta·
ఆకృతి ·te·
ಸ್ವರೂಪ ·kn·
ഫോർമാറ്റ് ·ml·
ආකෘතිය ·si·
รูปแบบ ·th·
ຮູບແບບ ·lo·
ဖော်မက် ·my·
ទម្រង់ ·km·
ᏱᎬᏁᎸᎯ ·chr·
포맷 ·ko·
書式 ·ja·
格式 ·yue· ·zh· ·zh_Hant·
format whitespaceEnglish: ‹format & whitespace›
anga & vā hinehina ·to·
Biçim ve Boşluk ·tr·
Định dạng & Dấu cách ·vi·
Fformat a Bwlch Gwyn ·cy·
formaat en witruimte ·nl·
Formaat en witspasie ·af·
Formáid agus Spás Bán ·ga·
Format & Ruang Putih ·ms·
Format & Spasi Kosong ·id·
format & whitespace ·all·others·
Format & Whitespace ·am·
formát a bílé znaky ·cs·
formát a prázdne znaky ·sk·
Format at Whitespace ·fil·
format dhe hapësirë e bardhë ·sq·
format et espacement ·fr·
format i białe znaki ·pl·
Format i bjelina ·hr·
format i espai en blanc ·ca·
Format i prazan prostor ·bs·
format og blanktegn ·da·
format og mellomrom ·nb·
Format und Leerzeichen ·de·
Format və Boşluq ·az·
Formatare și spații albe ·ro·
formatas ir tarpai ·lt·
formatlash va bo‘sh joy ·uz·
Formato e espaço em branco ·pt·
Formato e espazos en branco ·gl·
Formato e spaziatura ·it·
Formato y espacio duro ·es·
formāts un baltstarpas rakstzīme ·lv·
formattecken och blanka tecken ·sv·
formatu y espacios ·ast·
Formatua eta zuriunea ·eu·
Formátum és térköz ·hu·
Forsnið og hvíttglopp ·fo·
Ifomethi ne-Whitespace ·zu·
Miundo na Sehemu Wazi ·sw·
Muotoilu ja tyhjämerkit ·fi·
oblika in presledki ·sl·
Oblikovanje i razmak ·sr_Latn·
snið og bil ·is·
Vorming ja tühimärgid ·et·
Μορφοποίηση και κενό διάστημα ·el·
Обликовање и размак ·sr·
Пішім және бос орын ·kk·
Фарматаванне і недрукаваныя знакі ·be·
Формат жана боштук ·ky·
формат и бело празно место ·mk·
Формат, хоосон зай ·mn·
Форматиране и интервали ·bg·
форматирование и пробелы ·ru·
Форматування й пробіли ·uk·
ფორმატირება და შორისები ·ka·
Ձևաչափում և բացատներ ·hy·
פורמט ורווחים לבנים ·he·
تنسيق ومسافة بيضاء ·ar·
فارمیٹ اور خالی جگہ ·ur·
قالب و فضای سفید ·fa·
प्रारूप और व्हाइटस्पेस ·hi·
फर्म्याट तथा ह्वाइटस्पेस ·ne·
फॉर्मेट आणि व्हाइटस्पेस ·mr·
ফর্ম্যাট ও হোয়াইটস্পেস ·bn·
ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ·pa·
ફોર્મેટ અને ખાલી સ્થાનો ·gu·
வடிவமைப்பு & வெள்ளை இடைவெளி ·ta·
ఆకృతి & తెల్లని ఖాళీ ·te·
ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ·kn·
ഫോർമാറ്റും വൈറ്റ്‌സ്പെയ്‌സും ·ml·
හැඩතලය සහ සුදු හිස්තැන ·si·
รูปแบบและช่องว่าง ·th·
ຮູບແບບ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ·lo·
ဖော်မက်နှင့်ကွက်လပ် ·my·
ទម្រង់ និងចន្លោះ ·km·
ᏱᎬᏁᎸᎯ ᎠᎴ ᎤᏁᎬ ᎤᏜᏅᏛᎯ ·chr·
포맷 및 공백 ·ko·
書式とホワイトスペース ·ja·
格式与空白 ·zh·
格式和空白 ·yue·
格式與空白 ·zh_Hant·
full width form variantEnglish: ‹full-width variant›
afbriði með fullri breidd ·is·
Amrywiolion Ffurf Lled Llawn ·cy·
Biến thể Mẫu rộng Đầy đủ ·vi·
brede vormvariant ·nl·
Foirmeacha Malartacha Lánleithid ·ga·
formáty s úplnou šírkou ·sk·
formes variants d’amplada completa ·ca·
Full breidd avbrigdir formur ·fo·
Full-Width Form Variants ·am·
full-width variant ·all·others·
fullbreddeformvarianter ·nb·
fullbreddsvarianter ·sv·
fuo faikeheʻi fakalaulahiloa ·to·
i-Full-Width Form Variants ·zu·
Ideografin levyiset muotovariantit ·fi·
Mga Baryanteng Nasa Anyo na Buo ang Lapad ·fil·
pilna platuma formu varianti ·lv·
Sehemu za Fomu ya Upana Kamili ·sw·
Täislaiuses märkide valik ·et·
Tam Genişlik Formalı Variant ·az·
Tam Genişlikteki Form Varyantı ·tr·
Teljes szélességű formavariációk ·hu·
to‘liq enli shakl variantlari ·uz·
tvarové varianty s plnou šířkou ·cs·
Variação de forma com largura completa ·pt·
Variacións de forma de ancho completo ·gl·
Varian Bentuk Lebar Penuh ·ms·
Varian Format Lebar Penuh ·id·
variant i formës me gjerësi të plotë ·sq·
Variantă de formă cu lățime completă ·ro·
variante de forme pleine-chasse ·fr·
Varianten in voller Breite ·de·
varianter i fuld bredde ·da·
variantes d’anchor completu ·ast·
Variantes de ancho completo ·es·
Variantes de formato de ancho completo ·es_419·
Varianti a larghezza completa ·it·
variantne oblike polne širine ·sl·
Varijante oblika pune širine ·bs·
Varijante pune širine ·hr·
Varijante sa punom širinom ·sr_Latn·
visapločiai formos variantai ·lt·
Vollewydte vormvariante ·af·
wariant formy o pełnej szerokości ·pl·
Zabalera osoko forma-aldaerak ·eu·
Παραλλαγές πλήρους πλάτους ·el·
Бүтэн өргөн загварын хувилбар ·mn·
Варианти на форми с пълна ширина ·bg·
варианты формы в полную ширину ·ru·
Варијанте са пуном ширином ·sr·
Варіантні форми повної ширини ·uk·
Варыянты поўнашырынных формаў ·be·
големи варијанти ·mk·
Толук жазы формасынын варианттары ·ky·
Толық енді форма нұсқалары ·kk·
ნახევარი სიგანის ფორმის ვარიანტები ·ka·
Ձևի ամբողջ լայնքով տարբերակներ ·hy·
משתנה ברוחב מלא ·he·
گونه قالب تمام‌پهنا ·fa·
متنوعات نموذج أحرف العرض الكامل ·ar·
مکمل صورت کے متغیرات ·ur·
पूरी चौड़ाई वाला फार्म वेरिएंट ·hi·
पूर्ण-चौडाइ फाराम भ्यारियन्टहरू ·ne·
पूर्ण-रुंदीचे फॉर्म व्हेरियंट ·mr·
পূর্ণ প্রস্থের ফর্ম বিকল্প ·bn·
ਪੂਰਨ-ਚੌੜਾਈ ਰੂਪੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ·pa·
પૂર્ણ પહોળાઈ નમૂનારૂપ વેરિએન્ટ ·gu·
முழு-அகல வடிவ மாறிகள் ·ta·
ఫుల్-విడ్త్ ఫారమ్ వైరుధ్యాలు ·te·
ಪೂರ್ಣ ಅಗಲ ವಿಧದ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ·kn·
ഫുൾ-വിഡ്ത്ത് ഫോം വേരിയന്റ് ·ml·
පුන්-පුළුල් වෙනස් පෝරම් ·si·
รูปแบบความกว้างแบบเต็ม ·th·
ຄ່າປ່ຽນຜັນຮູບແບບຄວາມກວ້າງເຕັມ ·lo·
ဗြက်အပြည့် မူကွဲပုံစံ ·my·
វ៉ារ្យ៉ង់ទម្រង់ទទឹងពេញលេញ ·km·
ᎧᎵ-ᎾᏯᏛᎡᏍᏗ ᎤᏙᏢᏒ ᏂᏓᏓᎴᎬᎾ ·chr·
전각 형식 변형 ·ko·
全型變體 ·yue·
全形格式變體 ·zh_Hant·
全角变体 ·zh·
全角文字変種 ·ja·
geometric shapesEnglish: ‹geometric shape›
Bentuk Geometri ·ms·
Bentuk Geometris ·id·
Cruthanna Geoiméadracha ·ga·
Figuras geométricas ·es·
Figuras xeométricas ·gl·
form ·is·
Forma geometrikoak ·eu·
forma gjeometrike ·sq·
Formas geométricas ·es_419· ·pt·
Forme geometrice ·ro·
Forme geometriche ·it·
formes geomètriques ·ca·
formes géométriques ·fr·
formes xeométriques ·ast·
fuo fakasiomita ·to·
Geomeetrilised kujundid ·et·
Geometriai alakzatok ·hu·
geometric shape ·all·others·
Geometric Shapes ·am·
geometrické tvary ·sk·
geometrické útvary ·cs·
Geometriese vorms ·af·
geometrijske oblike ·sl·
Geometrijski oblici ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Geometrik Şekiller ·tr·
geometrik shakllar ·uz·
geometrinės figūros ·lt·
Geometrische Formen ·de·
geometrische vormen ·nl·
Geometriset kuviot ·fi·
geometriska former ·sv·
ģeometriskās figūras ·lv·
geometriske figurer ·nb·
geometriske former ·da·
Həndəsi Fiqurlar ·az·
Hình dạng Hình học ·vi·
i-Geometric Shapes ·zu·
kształty geometryczne ·pl·
Mátingarfrøðiligir formar ·fo·
Maumbo ya jiometri ·sw·
Mga Geometrikong Hugis ·fil·
Siapau Geometrig ·cy·
Γεωμετρικά σχήματα ·el·
Геаметрычныя фігуры ·be·
Геометрийн дүрсүүд ·mn·
Геометријски облици ·sr·
Геометриски облици ·mk·
геометрические фигуры ·ru·
Геометрични фигури ·bg·
Геометричні фігури ·uk·
Геометриялык фигуралар ·ky·
Геометриялық пішіндер ·kk·
გეომეტრიული ფიგურები ·ka·
Երկրաչափական պատկերներ ·hy·
צורות גאומטריות ·he·
أشكال هندسية ·ar·
اشکال هندسی ·fa·
جیومیٹری کی اشکال ·ur·
ज्यामितिय आकारहरू ·ne·
भौतिक आकार ·hi·
भौमितिक आकार ·mr·
জ্যামিতিক আকার ·bn·
ਜਿਆਮਿਤੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ·pa·
ભૌમિતીક આકારો ·gu·
வடிவியல் வடிவங்கள் ·ta·
రేఖాగణిత రూపాలు ·te·
ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳು ·kn·
ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ·ml·
ජ්‍යාමිතික හැඩයන් ·si·
รูปทรงเรขาคณิต ·th·
ຮູບຊົງເລຂາຄະນິດ ·lo·
ဂျီဩမေတြီ သင်္ကေတ ·my·
ទម្រង់ធរណីមាត្រ ·km·
ᏗᏎᏍᏗ ᏄᏍᏛ ᏚᏙᏢᏒᎢ ·chr·
도형 모양 ·ko·
几何图形 ·zh·
幾何圖形 ·yue·
幾何学的な図形 ·ja·
幾何形狀 ·zh_Hant·
half width form variantEnglish: ‹half-width variant›
afbrigði með hálfri lengd ·is·
Amrywiolion Ffurf Hanner Lled ·cy·
Biến thể Mẫu rộng ·vi·
breddvarianter ·sv·
brede vormvarianten ·nl·
Félszélességű formavariációk ·hu·
Foirmeacha Malartacha Leathleithid ·ga·
formáty s polovičnou šírkou ·sk·
formes variants d’amplada reduïda ·ca·
fuo faikeheʻi fakalaulahi ·to·
Genişlik Formalı Variant ·az·
Half-Width Form Variants ·am· ·hi·
half-width variant ·all·others·
Halfwydte vormvariante ·af·
Hálv breidd avbrigdir formur ·fo·
halvbreddeformvarianter ·nb·
i-Half-Width Form Variants ·zu·
Ideografin puolikkaan levyiset muotovariantit ·fi·
Mga Baryanteng nasa Anyo na Kalahati ang Lapad ·fil·
Poollaiuses märkide valik ·et·
pusės ploto formos variantai ·lt·
pusplatuma formu varianti ·lv·
Sehemu za Fomu ya Upana Nusu ·sw·
tvarové varianty s poloviční šířkou ·cs·
Variacións de forma de ancho medio ·gl·
Variações de forma com meia largura ·pt·
Varian Bentuk Lebar Separa ·ms·
Varian Format Setengah Lebar ·id·
Variante de formă cu semilățime ·ro·
variante formash gjerësish ·sq·
Varianten in halber Breite ·de·
varianter i halv bredde ·da·
Variantes de ancho medio ·es·
Variantes de formato de ancho medio ·es_419·
variantes de forme en largeur ·fr·
variantes de mediu anchor ·ast·
Varianti a mezza larghezza ·it·
variantne oblike polovične širine ·sl·
Varijante na pola širine ·hr·
Varijante oblika polovične širine ·bs·
Varijante sa pola širine ·sr_Latn·
warianty form o połowie szerokości ·pl·
yarim enli shakl variantlari ·uz·
Yarı Genişlikteki Form Varyantı ·tr·
Zabalera erdiko forma-aldaerak ·eu·
Παραλλαγές μισού πλάτους ·el·
Варианти на форми с половин ширина ·bg·
варианты формы в половину ширины ·ru·
Варијанте са пола ширине ·sr·
Варіантні форми половинної ширини ·uk·
Варыянты напаўшырынных формаў ·be·
Жартылай енді форма нұсқалары ·kk·
Жарым жазы формасынын варианттары ·ky·
Өргөөшөө загварын хувилбарууд ·mn·
полу-големи варијанти ·mk·
ნახევარი სიგანის ფორმის ვარიანტები ·ka·
Ձևի կես լայնքով տարբերակներ ·hy·
משתני צורות חצי רוחב ·he·
آدھی صورت کے متغیرات ·ur·
گونه‌های قالب پهنا ·fa·
متنوعات نموذج أحرف نصف العرض ·ar·
अर्ध-चौंडाइ फाराम भ्यारियन्टहरू ·ne·
अर्ध-रुंदीचे फॉर्म व्हेरियंट ·mr·
প্রস্থের ফর্ম বিকল্প ·bn·
ਅਰਧ-ਚੌੜਾਈ ਰੂਪੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ·pa·
પહોળા નમૂનારૂપ વેરિએન્ટ ·gu·
அரை-அகல வடிவ மாறிகள் ·ta·
విడ్త్ ఫారమ్ వైరుధ్యాలు ·te·
ಅರ್ಧ ಅಗಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ·kn·
വിഡ്‌ത്ത് ഫോം വേരിയന്റുകൾ ·ml·
පුළුල් වෙනස් පෝරම් ·si·
รูปแบบขนาดครึ่งความกว้าง ·th·
ຄ່າປ່ຽນຜັນຮູບແບບຄວາມເຄິ່ງໜຶ່ງ ·lo·
ဗြက်တစ်ဝက် မူကွဲပုံစံ ·my·
វ៉ារ្យ៉ង់ទម្រង់ទទឹង ·km·
ᎾᏯᏛᎡᏍᏗ ᎤᏙᏢᏒ ᏂᏓᏓᎴᎬᎾ ·chr·
반각 형식 변형 ·ko·
半型變體 ·yue·
半形格式變體 ·zh_Hant·
半角变体 ·zh·
半角文字変種 ·ja·
han charactersEnglish: ‹Han character›
Aksara Han ·id· ·ms·
Carachtair Han ·ga·
Caractere han ·ro·
caracteres Han ·es_419·
Caracteres han ·es· ·gl·
Caracteres Han ·pt·
caractères sinographiques ·fr·
caràcters han ·ca·
Caratteri han ·it·
caráuteres Han ·ast·
čínske znaky ·sk·
Han bókstavar ·fo·
Han character ·all·others·
Han Characters ·am· ·hi·
Han karaktereak ·eu·
Han karakterek ·hu·
Han Karakterleri ·tr·
han simboliai ·lt·
Han Simvolları ·az·
Han znakovi ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Han-karakters ·af· ·nl·
Han-merkit ·fi·
han-stafur ·is·
han-tegn ·da·
Han-tegn ·nb·
Han-Zeichen ·de·
Hani kirjamärgid ·et·
hantecken ·sv·
i-Han Characters ·zu·
karaktere të shkrimit han ·sq·
ķīniešu hieroglifi ·lv·
Ký tự chữ Hán ·vi·
Llythrennau Han ·cy·
mataʻitohi hana ·to·
Mga Han Character ·fil·
Vibambo vya Han ·sw·
xitoycha belgilar ·uz·
znaki han ·pl· ·sl·
znaky han ·cs·
Χαρακτήρες Χαν ·el·
Іерогліфы хан ·be·
китайские символы ·ru·
Китайські символи ·uk·
Қытай иероглифтері ·kk·
Хан знакови ·sr·
Хан логограми ·bg·
Хан ханзнууд ·mn·
хан-знаци ·mk·
Хань белгилери ·ky·
ჩინური სიმბოლოები ·ka·
Չինական նշաններ ·hy·
תווי האן ·he·
أحرف هان ·ar·
نویسه‌های هان ·fa·
ہین کیرکٹر ·ur·
हान वर्ण ·mr·
हान वर्णहरू ·ne·
হান অক্ষরগুলি ·bn·
ਹਾਨ ਅੱਖਰ ·pa·
હાન કેરેક્ટર્સ ·gu·
ஹன் எழுத்துருக்கள் ·ta·
హాన్ అక్షరాలు ·te·
ಹಾನ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ·kn·
ഹാൻ പ്രതീകങ്ങൾ ·ml·
හැන් අක්ෂර ·si·
อักษรฮั่น ·th·
ຕົວອັກສອນຮັນ ·lo·
ဟန်အက္ခရာ ·my·
តួអក្សរចិន ·km·
ᎭᎾ ᏧᏃᏰᎩ ·chr·
한자 ·ko·
汉字 ·zh·
漢字 ·ja· ·zh_Hant·
漢語字符 ·yue·
han radicalsEnglish: ‹Han radical›
čínske radikály ·sk·
Fréamhacha Han ·ga·
Gốc chữ Hán ·vi·
Gwreiddiau Han ·cy·
Han gyökök ·hu·
Han ključevi ·bs·
Han Kökleri ·tr·
Han označitelji ·hr·
Han radical ·all·others·
Han Radicals ·am· ·hi·
Han Radikal ·id·
han radikalai ·lt·
Han radikalak ·eu·
Han radikali ·sr_Latn·
Han Radikalları ·az·
Han rótmerkir ·fo·
han-grunnmerki ·is·
Han-radicalen ·nl·
Han-radikaalit ·fi·
Han-radikale ·af·
Han-Radikale ·de·
han-radikaler ·da· ·sv·
Han-radikaler ·nb·
Hani kirja võtmed ·et·
Herufi za Han ·sw·
hieroglifu atslēgas ·lv·
ʻelitoʻi hana ·to·
i-Han Radicals ·zu·
iyeroglif kalitlari ·uz·
koreni han ·sl·
Mga Han Radical ·fil·
Radicais han ·gl· ·pt·
radicales Han ·ast·
Radicales han ·es·
Radicales Han ·es_419·
Radicali han ·it· ·ro·
radicals han ·ca·
radicaux sinographiques ·fr·
Radikal Han ·ms·
radikale të shkrimit han ·sq·
radikály han ·cs·
radykały han ·pl·
Ριζικά Χαν ·el·
Иероглиф кілттері ·kk·
иероглифические ключи ·ru·
Китайські ієрогліфи ·uk·
Ключы хан ·be·
Хан радикали ·bg· ·sr·
хан-радикали ·mk·
Хань уңгулары ·ky·
Хятад язгуур ·mn·
იეროგლიფური გასაღებები ·ka·
Հիերոգլիֆային բանալիներ ·hy·
רדיקלים של האן ·he·
جذور هانغولية ·ar·
ریشه‌های هان ·fa·
ہین ریڈیکلز ·ur·
हान रॅडिकल ·mr·
हान र्याडिकलहरू ·ne·
হান রেডিক্যাল ·bn·
ਹਾਨ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ·pa·
હાન રેડિકલ્સ ·gu·
ஹன் ரேடிகல்கள் ·ta·
హాన్ ధాత్వాంశాలు ·te·
ಹಾನ್ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳು ·kn·
ഹാൻ മൂലസംഖ്യകൾ ·ml·
හැන් ඛණ්ඩක ·si·
ขีดของภาษาฮั่น ·th·
ໝວດຄຳອັກສອນຈີນ ·lo·
ဟန်အခြေခံ ·my·
​រ៉ាឌីកាល់អក្សរចិន ·km·
ᎭᎾ ᏗᎵᏍᏗᏍᎩ ·chr·
한자 부수 ·ko·
汉字部首 ·zh·
漢字部首 ·yue· ·zh_Hant·
部首 ·ja·
hanjaEnglish: ‹hanja›
Hanaí ·ga·
hanča ·cs· ·sk·
hancha ·pl· ·uz·
handža ·lt· ·lv·
Handža ·sr_Latn·
Handzsa ·hu·
hanisa ·to·
hanja ·all·others·
Hanja ·af· ·am· ·az· ·bs· ·cy· ·de· ·es· ·et· ·eu· ·fi· ·fil· ·fo· ·gl· ·hi· ·hr· ·id· ·it· ·ms· ·nl· ·pt· ·ro· ·sw· ·tr· ·vi·
i-Hanja ·zu·
kinesiska hanja ·sv·
shkrim korean hanja (me karaktere kineze) ·sq·
sinogramme coréen hanja ·fr·
Χαντζά ·el·
Ханджа ·bg·
Ханжа ·mn·
ханча ·ru·
Ханча ·be· ·kk· ·uk·
Ханџа ·mk· ·sr·
Ханья ·ky·
ჰანჯა ·ka·
Հանջա ·hy·
האנג׳ה ·he·
هانجا ·ar· ·fa·
ہنجا ·ur·
हान्जा ·mr· ·ne·
হানজা ·bn·
ਹਾਂਜਾ ·pa·
હાન્જા ·gu·
ஹன்ஜா ·ta·
హంజా ·te·
ಹಂಜಾ ·kn·
ഹഞ്ഞ ·ml·
හන්ජා ·si·
อักษรฮันจา ·th·
ຮັນຈາ ·lo·
ဟန်ဂျ ·my·
ហានយ៉ា ·km·
ᎭᎾᏧ ·chr·
한자 ·ko·
朝鲜汉字 ·zh·
漢字 ·ja· ·yue·
韓文漢字 ·zh_Hant·
hanzi simplifiedEnglish: ‹Hanzi (simplified)›
Caratteri cinesi semplificati ·it·
čínske písmo (zjednodušené) ·sk·
čínské znaky (zjednodušené) ·cs·
Hán tự (Giản thể) ·vi·
Hani (lihtsustatud) ·et·
hanisī fakafaingofua ·to·
Hansaí (Simplithe) ·ga·
Hanzi (Aksara Sederhana) ·id·
Hanzi (Basitleştirilmiş) ·tr·
Hanzi (egyszerűsített) ·hu·
hanzi (einfaldað) ·is·
Hanzi (einkult) ·fo·
hanzi (förenklade) ·sv·
hanzi (forenklet) ·da· ·nb·
Hanzi (Iliyosanifishwa) ·sw·
Hanzi (Pinasimple) ·fil·
hanzi (poenostavljeno) ·sl·
Hanzi (pojednostavljeni) ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
Hanzi (Sadələşmiş) ·az·
Hanzi (simplificado) ·es_419· ·gl· ·pt_PT·
Hanzi (Simplificado) ·pt·
Hanzi (simplificados) ·es·
hanzi (simplificat) ·ca·
Hanzi (simplificată) ·ro·
hanzi (simplificáu) ·ast·
Hanzi (simplified) ·all·others·
Hanzi (Simplified) ·am· ·hi·
Hanzi (sinplifikatua) ·eu·
hanzi (supaprastinta) ·lt·
Hanzi (Symledig) ·cy·
hanzi (uproszczone) ·pl·
Hanzi (vereenvoudig) ·af·
Hanzi (vereenvoudigd) ·nl·
Hanzi (vereinfacht) ·de·
Hanzi (yksinkertaistettu) ·fi·
Hanzi Mudah ·ms·
i-Hanzi (Eyenziwe lula) ·zu·
shkrim hanzi (i thjeshtuar) ·sq·
sinogramme chinois simplifié ·fr·
vienkāršotie ķīniešu hieroglifi ·lv·
xitoycha iyerogliflar (soddalashgan) ·uz·
Χάνζι (Απλοποιημένα) ·el·
Китайська (спрощена) ·uk·
Қытай иероглифтері (жеңілдетілген) ·kk·
упрощенные китайские иероглифы ·ru·
Ханз (Хялбаршуулсан) ·mn·
Ханзи (опростен) ·bg·
Ханзи (поједностављени) ·sr·
Ханзи (упростено) ·mk·
Ханьзи (Жөнөкөйлөштүрүлгөн) ·ky·
Ханьцзы ·be·
გამარტივებული ჩინური იეროგლიფები ·ka·
Չինարենի պարզեցված հիերոգլիֆներ ·hy·
האנזי (פשוטה) ·he·
هانزي (مبسطة) ·ar·
هانزی (ساده‌شده) ·fa·
ہنزی (آسان کردہ) ·ur·
हान्जी (सरलीकृत) ·ne·
हान्झी (सरलीकृत) ·mr·
হানজি (সরলীকৃত) ·bn·
ਹਾਂਜ਼ੀ (ਸਰਲ) ·pa·
હાન્ઝી (સિમ્લીફાય્ડ) ·gu·
ஹன்சி (எளிதாக்கப்பட்டது) ·ta·
హాంజీ (సరళీకృత) ·te·
ಹಂಜಿ (ಸರಳೀಕೃತ) ·kn·
ഹൻസി (ലളിതമാക്കിയത്) ·ml·
හන්සි (සුළු කළ) ·si·
อักษรจีน (ตัวย่อ) ·th·
ຕົວອັກສອນຈີນ (ແບບງ່າຍ) ·lo·
ဟန်ဇီ (ရိုးရှင်း) ·my·
ហានហ្ស៊ី (សាមញ្ញ) ·km·
ᎭᎾᏧ (ᏄᏦᏍᏛᎾᏉ) ·chr·
한자(간체) ·ko·
漢字 (簡体字) ·ja·
漢字 (簡體) ·yue·
漢字(簡體) ·zh_Hant·
简体字 ·zh·
hanzi traditionalEnglish: ‹Hanzi (traditional)›
Caratteri cinesi tradizionali ·it·
čínske písmo (tradičné) ·sk·
čínské znaky (tradiční) ·cs·
Hán tự (Phồn thể) ·vi·
Hani (traditsiooniline) ·et·
hanisī tukufakaholo ·to·
Hansaí (Traidisiúnta) ·ga·
Hanzi (Aksara Tradisional) ·id·
Hanzi (Ənənəvi) ·az·
Hanzi (Geleneksel) ·tr·
Hanzi (hagyományos) ·hu·
hanzi (hefðbundið) ·is·
Hanzi (perinteinen) ·fi·
Hanzi (Traddodiadol) ·cy·
hanzi (tradicinė) ·lt·
hanzi (tradicional) ·ast· ·ca·
Hanzi (tradicional) ·es_419· ·gl· ·pt_PT·
Hanzi (Tradicional) ·pt·
Hanzi (tradicionales) ·es·
Hanzi (tradicionalni) ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
hanzi (tradicionalno) ·sl·
Hanzi (Tradisional) ·ms·
Hanzi (tradisioneel) ·af·
hanzi (tradisjonell) ·nb·
Hanzi (Tradisyonal) ·fil·
Hanzi (traditional) ·all·others·
Hanzi (Traditional) ·am· ·hi·
Hanzi (tradițională) ·ro·
Hanzi (traditioneel) ·nl·
hanzi (traditionel) ·da·
Hanzi (traditionell) ·de·
hanzi (traditionella) ·sv·
Hanzi (tradizionala) ·eu·
hanzi (tradycyjne) ·pl·
Hanzi (vanligt) ·fo·
Hanzi (ya Jadi) ·sw·
i-Hanzi (Yendabuko) ·zu·
shkrim hanzi (tradicional) ·sq·
sinogramme chinois traditionnel ·fr·
tradicionālie ķīniešu hieroglifi ·lv·
xitoycha iyerogliflar (an’anaviy) ·uz·
Χάνζι (Παραδοσιακά) ·el·
Китайська (традиційна) ·uk·
Қытай иероглифтері (дәстүрлі) ·kk·
традиционные китайские иероглифы ·ru·
Ханз (Уламжлалт) ·mn·
Ханзи (традиционални) ·sr·
Ханзи (традиционално) ·mk·
Ханзи (традиционен) ·bg·
Ханьзи (Салттуу) ·ky·
Ханьцзы (традыцыйнае) ·be·
ტრადიციული ჩინური იეროგლიფები ·ka·
Չինարենի ավանդական հիերոգլիֆներ ·hy·
האנזי (מסורתית) ·he·
هانزي (تقليدية) ·ar·
هانزی (سنتی) ·fa·
ہنزی (روایتی) ·ur·
हान्जी (परम्परागत) ·ne·
हान्झी (पारंपारिक) ·mr·
হানজি (চিরাচরিত) ·bn·
ਹਾਂਜ਼ੀ (ਰਿਵਾਇਤੀ) ·pa·
હાન્ઝી (ટ્રેડિશનલ) ·gu·
ஹன்சி (பாரம்பரியமானது) ·ta·
హంజీ (సాంప్రదాయకం) ·te·
ಹಂಜಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ) ·kn·
ഹൻസി (പരമ്പരാഗതം) ·ml·
හන්සි (සාම්ප්‍රදායික) ·si·
อักษรจีน (ตัวเต็ม) ·th·
ຕົວອັກສອນຈີນ (ດັ້ງເດີມ) ·lo·
ဟန်ဇီ (ရိုးရာ) ·my·
ហានហ្ស៊ី (ប្រពៃណី) ·km·
ᎭᎾᏧ (ᎧᏃᎮᏢᏗ) ·chr·
한자(번체) ·ko·
漢字 (繁体字) ·ja·
漢字 (繁體) ·yue·
漢字(繁體) ·zh_Hant·
繁体字 ·zh·
heartEnglish: ‹heart›
bihotza ·eu·
calon ·cy·
cœur ·fr·
cor ·ca·
coração ·pt·
corazón ·es· ·gl·
croí ·ga·
cuore ·it·
hart ·af· ·nl·
hati ·id· ·ms·
heart ·all·others·
Herz ·de·
hjarta ·is·
hjärta ·sv·
hjerte ·da· ·nb·
inhliziyo ·zu·
inimă ·ro·
kalp ·tr·
moyo ·sw·
puso ·fil·
serce ·pl·
širdelė ·lt·
sirds ·lv·
srce ·bs· ·hr· ·sl· ·sr_Latn·
srdce ·cs· ·sk·
süda ·et·
sydän ·fi·
szív ·hu·
trái tim ·vi·
ürək ·az·
yurak ·uz·
zemër ·sq·
καρδιά ·el·
жүрек ·kk·
жүрөк ·ky·
зүрх ·mn·
сердце ·ru·
серце ·uk·
срце ·mk· ·sr·
сърце ·bg·
сэрца ·be·
გული ·ka·
սիրտ ·hy·
לב ·he·
دل ·ur·
قلب ·ar· ·fa·
ልብ ·am·
दिल ·hi·
मुटु ·ne·
हृदय ·mr·
হার্ট ·bn·
ਦਿਲ ·pa·
હૃદય ·gu·
இதயம் ·ta·
హృదయం ·te·
ಹೃದಯ ·kn·
ഹൃദയം ·ml·
හදවත ·si·
หัวใจ ·th·
ຫົວໃຈ ·lo·
အသည်းနှလုံး ·my·
បេះដូង ·km·
하트 ·ko·
はーと ·ja·
·zh· ·zh_Hant·
historic scriptsEnglish: ‹historic script›
Ajaloolised kirjad ·et·
Alfabeti storici ·it·
Amaskripthi omlando ·zu·
Chữ cái Lịch sử ·vi·
écritures historiques ·fr·
escriptures històriques ·ca·
Escritas históricas ·pt·
escritures históriques ·ast·
Hati za Kihistoria ·sw·
Historialliset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
historic script ·all·others·
historická písma ·cs·
historické písma ·sk·
Historiese skrifte ·af·
historische schriften ·nl·
Historische Schriften ·de·
historiska skriftsystem ·sv·
historiske skriftsystemer ·da· ·nb·
historyczne systemy pisma ·pl·
Istorijska pisma ·sr_Latn·
istoriniai raštai ·lt·
Mga Makasaysayang Script ·fil·
Povijesna pisma ·hr·
Scrieri istorice ·ro·
Script historikoak ·eu·
Scripteanna Stairiúla ·ga·
Sgriptiau Hanesyddol ·cy·
shkrime historike ·sq·
Símbolos de escritura históricos ·es_419·
Sistemas de escrita históricos ·gl·
Sistemas de escritura históricos ·es·
Skrip Historis ·id·
Skrip Lama ·ms·
sögulegt letur ·is·
Søguligar skriftir ·fo·
Stara pisma ·bs·
Tarihi Alfabeler ·tr·
Tarixi Yazılar ·az·
tarixiy yozuvlar ·uz·
tohinima fakatupuʻanga ·to·
Történelmi írásrendszerek ·hu·
vēsturiskās rakstības ·lv·
zgodovinske pisave ·sl·
Ιστορικές γραφές ·el·
Гістарычныя пісьмы ·be·
Историјска писма ·sr·
Историски писма ·mk·
историческая письменность ·ru·
Исторически писмени знаци ·bg·
Історичні шрифти ·uk·
Көне жазулар ·kk·
Тарыхый жазуулар ·ky·
Түүхэн бичвэр ·mn·
ისტორიული დამწერლობები ·ka·
Պատմական գրեր ·hy·
סקריפטים היסטוריים ·he·
أنظمة كتابة تاريخية ·ar·
تاریخی اسکرپٹ ·ur·
دبیره‌های تاریخی ·fa·
ታሪካዊ ስክሪፕቶች ·am·
ऐतिहासिक लिपि ·mr·
ऐतिहासिक लिपिहरू ·ne·
ऐतिहासिक स्क्रिप्ट ·hi·
ঐতিহাসিক লিপি ·bn·
ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
ઐતિહાસિક સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
வரலாற்று ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
చారిత్రక స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
ചരിത്രപരമായ ലിപികൾ ·ml·
ඵෙතිහාසික පිටපත් ·si·
สคริปต์โบราณ ·th·
ແບບຂຽນປະຫວັດສາດ ·lo·
ရှေးဟောင်း လက်ရေးမူ ·my·
អក្សរជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ·km·
ᎤᎵᏍᎨᏗ ᏂᏧᎵᏍᏔᏅᏍᏔᏅ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
고전 문자 ·ko·
古代字體 ·yue·
古代文字 ·ja· ·zh·
古老語系 ·zh_Hant·
ideographic desc charactersEnglish: ‹ideographic desc. character›
Aksara Unsur Ideografi ·ms·
Carachtair Thuairiscithe Idéagrafacha ·ga·
Caractere desc. ideografice ·ro·
Caracteres de descrição ideográfica ·pt·
Caracteres de descrición ideográfica ·gl·
Caracteres de descripción ideográfica ·es·
Caracteres descriptivos ideográficos ·es_419·
caràcters ideogràfics descriptius ·ca·
Caratteri ideografici di descrizione ·it·
carauteres desc. ideográficos ·ast·
fakaʻilonga fakakaukau ·to·
Herufi za Maelezo ya Idiografia ·sw·
hieroglifus aprakstošie simboli ·lv·
Hugtaksskrift eftirkomandi bókstavar ·fo·
i-Ideographic Desc. Characters ·zu·
İdeo Grafik Tanımlı Karakterler ·tr·
ideografické popisné znaky ·cs· ·sk·
ideograficzne znaki opisu ·pl·
Ideografies-beskrywende karakters ·af·
Ideografikus leíró karakterek ·hu·
ideografiniai apr. ženklai ·lt·
ideografische beschr. karakters ·nl·
Ideografische beschreibende Zeichen ·de·
ideografiska beskrivningstecken ·sv·
ideografiske beskrivende tegn ·nb·
ideografiske tegn ·da·
Ideografski opisni znakovi ·hr· ·sr_Latn·
Ideogrammide kirjeldusmärgid ·et·
Ideogrammien kuvausmerkit ·fi·
ideogramski opisni znaki ·sl·
ideographic desc. character ·all·others·
Ideographic Desc. Characters ·am· ·hi·
İdeoqrafik Simvollar ·az·
iyeroglif tavsifi belgilari ·uz·
Karakter Desk. Ideografis ·id·
karaktere ideografike përshkruese ·sq·
Karaktere ideografiko deskribatzaileak ·eu·
Ký tự Mô tả Tượng hình ·vi·
Llythrennau Disg. Ideograffeg ·cy·
Mga Character ng Ideographic Description ·fil·
myndstafur ·is·
symboles de descript. sinographique ·fr·
symboles de description sinographique ·fr_CA·
Znakovi za ideografski opis ·bs·
Ιδεογραφικοί περιγραφικοί χαρακτήρες ·el·
Идеографик буурах тэмдэгтүүд ·mn·
Идеографиялык сүрөттөө белгилери ·ky·
Идеографски описателни знаци ·bg·
Идеографски описни знакови ·sr·
идеографски описни знаци ·mk·
Иероглифтерді сипаттау таңбалары ·kk·
Ідэаграфічныя апісальныя сімвалы ·be·
Символи опису ієрогліфів ·uk·
символы описания иероглифов ·ru·
იეროგლიფების აღმწერი სიმბოლოები ·ka·
Հիերոգլիֆների նկարագրման նշաններ ·hy·
תווי תיאור אידיאוגרפי ·he·
أحرف الوصف الرمزي ·ar·
تصور نگاری نزولی حروف ·ur·
نویسه‌های توصیفی اندیش‌نگاری ·fa·
आइडियोग्राफिक डिस्सेन्डिङ वर्णहरू ·ne·
चित्रलिपि वर्णन वर्ण ·mr·
চিত্রলিপি বর্ণনার অক্ষর ·bn·
ਇਡਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੇਰਵਾ ਅੱਖਰ ·pa·
ઈન્ડિયોગ્રાફિક દશાંશ અક્ષરો ·gu·
ஐடியோகிராஃபிக் விளக்க. எழுத்துருக்கள் ·ta·
ఐడియోగ్రాఫిక్ డెసి. అక్షరాలు ·te·
ಇಡಿಯೊಗ್ರಾಫಿಕ್ Desc. ಅಕ್ಷರಗಳು ·kn·
ആശയലിപി വിവരണ പ്രതീകങ്ങൾ ·ml·
රූපමය විස්තරාත්මක අක්ෂර ·si·
อักขระเป็นภาพที่แสดงความหมาย ·th·
ຕົວອັກສອນຄຳອະທິບາຍພາບສະແດງຄວາມໝາຍ ·lo·
ယူနီကုတ် အက္ခရာ ·my·
តួអក្សរពិពណ៌នារូបសញ្ញា ·km·
ᏅᏓᎴ ᎪᏪᎶᏗ ᏄᏍᏛ ᏗᎧᏃᏗ ᏧᏃᏴᎩ ·chr·
상형 설명 문자 ·ko·
漢字構成記述文字 ·ja·
漢字結構描述字符 ·yue·
表意文字描述字元 ·zh_Hant·
表意文字描述符 ·zh·
japanese kanaEnglish: ‹Japanese kana›
Herufi za Kijapani ·sw·
Huruf Kana Jepang ·id·
i-Japanese Kana ·zu·
Japán kana ·hu·
Japanese kana ·all·others·
Japanese Kana ·am· ·fil·
Japanilainen Kana-kirjoitusjärjestelmä ·fi·
Japannese Kana ·af·
Japanse Kana ·nl·
japansk kana ·nb·
japanska kana ·sv·
Japanska kana ·sr_Latn·
Japanska Kana ·hr·
japanske kana ·da·
Japanski kana ·bs·
japanskt kana ·is·
Japanskt kana ·fo·
japāņu hana ·lv·
Japonca Kana ·tr·
Japonierako kana ·eu·
japonska kana ·sl·
japonská kana ·cs· ·sk·
japonų kalba ·lt·
Kana ·de· ·et·
kana fakasiapani ·to·
Kana giapponesi ·it·
Kana Japaneaidd ·cy·
Kana japonés ·es_419·
kana japonès ·ca·
Kana japonês ·pt·
Kana japoneses ·es·
Kana japoneză ·ro·
kana japońska ·pl·
Kana Jepun ·ms·
Kana Seapánach ·ga·
Kana Tiếng Nhật ·vi·
kana xaponés ·ast·
Kana xaponés ·gl·
shkrim japonez kana ·sq·
syllabaire kana japonais ·fr·
Yapon Kanası ·az·
yaponcha kana ·uz·
Ιαπωνικά Κάνα ·el·
Жапон Канасы ·ky·
Жапондық кана жазуы ·kk·
Јапанска кана ·sr·
Јапонски кани ·mk·
кана ·ru·
Япон кана ·mn·
Японска писменост кана ·bg·
Японская кана ·be·
Японська кана ·uk·
კანა ·ka·
Կանա ·hy·
קאנה יפנית ·he·
چاپانی کانا ·ur·
كانا يابانية ·ar·
کانای ژاپنی ·fa·
जपानी काना ·mr·
जापानी काना ·hi· ·ne·
জাপানি কানা ·bn·
ਜਪਾਨੀ ਕਾਨਾ ·pa·
જાપાનીઝ કાના ·gu·
ஜப்பானிய கானா ·ta·
జపనీస్ కానా ·te·
ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ·kn·
ജാപ്പനീസ് കാന ·ml·
ජපාන කානා ·si·
คะนะญี่ปุ่น ·th·
ຕົວອັກສອນຄານະຍີ່ປຸ່ນ ·lo·
ဂျပန် ခန အက္ခရာ ·my·
អក្សរខាណាជប៉ុន ·km·
ᏣᏩᏂᏏ ᎧᎾ ·chr·
가나 ·ko·
仮名 ·ja·
日文假名 ·yue· ·zh_Hant·
日语假名 ·zh·
kanbunEnglish: ‹kanbun›
Herufi za Kanbun ·sw·
i-Kanbun ·zu·
kamboun ·fr·
kambun ·uz·
kambuns ·lv·
kanbun ·all·others·
Kanbun ·af· ·am· ·az· ·bs· ·cy· ·de· ·es· ·et· ·fi· ·fil· ·fo· ·ga· ·gl· ·hi· ·hr· ·hu· ·id· ·it· ·ms· ·nl· ·pt· ·ro· ·sr_Latn· ·tr· ·vi·
kanbun-tecken ·sv·
Kanbuna ·eu·
kanipuni ·to·
shkrim kinez kanbun ·sq·
Κανμπούν ·el·
камбун ·ru·
Камбун ·be· ·kk· ·uk·
Канбун ·bg· ·ky· ·mk· ·mn· ·sr·
კანბუნი ·ka·
Կամբուն ·hy·
קאנבון ·he·
كانبون ·ar·
کانبوم ·fa·
کانبون ·ur·
कानबुन ·ne·
कॅनबॅन ·mr·
কানবান ·bn·
ਕਾਨਬੁਨ (ਚੀਨੀ ਕਲਾਸਿਕ) ·pa·
કાનબુન ·gu·
கன்புன் ·ta·
కానబన్ ·te·
ಕಾನ್‌ಬನ್ ·kn·
കാൻബുൺ ·ml·
කන්බුන් ·si·
อักษรจีน ·th·
ຄັນບຸນ ·lo·
တရုတ်ရိုးရာ ရေးဟန် ·my·
កានប៊ុន ·km·
ᎧᏆᎾᏂ ·chr·
간분 ·ko·
日本漢文 ·yue·
汉文训读 ·zh·
漢字批註 ·zh_Hant·
漢文 ·ja·
kanjiEnglish: ‹kanji›
Ceansaí ·ga·
i-Kanji ·zu·
japanska kanji ·sv·
kandži ·cs· ·lv· ·sk· ·sl·
Kandži ·sr_Latn·
Kandzsi ·hu·
kanisī ·to·
kanji ·all·others·
Kanji ·af· ·am· ·ast· ·az· ·bs· ·cy· ·de· ·es· ·et· ·fi· ·fil· ·fo· ·gl· ·hr· ·id· ·it· ·ms· ·nl· ·pt· ·ro· ·sw· ·tr· ·vi·
Kanjia ·eu·
shkrim japonez kanxhi ·sq·
sinogramme japonais kanji ·fr·
Κάντζι ·el·
Канджи ·bg· ·kk·
кандзи ·ru·
Кандзи ·ky·
Кандзі ·be· ·uk·
Канжи ·mn·
Канџи ·mk· ·sr·
კანჯი ·ka·
Կանձի ·hy·
קאנג׳י ·he·
كانجي ·ar·
کانجی ·fa· ·ur·
कांजी ·hi· ·mr·
कान्जी ·ne·
কানজি ·bn·
ਕਾਂਜੀ ·pa·
કાન્જી ·gu·
காஞ்சி ·ta·
కాంజీ ·te·
ಕಾಂಜಿ ·kn·
കാഞ്ചി ·ml·
කන්ජි ·si·
คันจิ ·th·
ຄັນຈິ ·lo·
ဂျပန် လက်ရေးမူ ·my·
កានជី ·km·
ᎧᏅᏥ ·chr·
칸지 ·ko·
日文汉字 ·zh·
日文漢字 ·zh_Hant·
日本漢字 ·yue·
漢字 ·ja·
keycapEnglish: ‹keycap›
bysell ·cy·
eochair caidhpe ·ga·
gombfej ·hu·
i-keycap ·zu·
kapica za tipku ·bs·
keycap ·all·others·
kitufe ·sw·
klahv ·et·
kláves ·sk·
klávesa ·cs·
klaviatura qapağı ·az·
klawisz ·pl·
mũ phím ·vi·
mygtukas ·lt·
näppäin ·fi·
takki ·is·
tast ·sq·
tastă ·ro·
Taste ·de·
taster ·sr_Latn·
tasto ·it·
taustiņš ·lv·
tecla ·ca· ·gl· ·pt_PT·
tecla 10 ·es·
tekla ·eu·
toets ·af· ·nl·
tugma qalpog‘i ·uz·
tuş ·tr·
πλήκτρο ·el·
клавиатура калпакчасы ·ky·
клавиш ·bg·
клавиша ·ru·
клавіша ·be· ·uk·
копче ·mk·
перне ·kk·
тастер ·sr·
түлхүүрийн гэр ·mn·
კლავიში ·ka·
ստեղն ·hy·
מקש ·he·
جلد کلید ·fa·
کی کیپ ·ur·
مفتاح ·ar·
የአብይ ሆሄ ቁልፍ ማብሪያ ·am·
किक्याप ·ne·
कीकॅप ·mr·
कीकैप ·hi·
কিক্যাপ ·bn·
ਕੀਕੈਪ ·pa·
કીકેપ ·gu·
விசை ·ta·
కీక్యాప్ ·te·
ಕೀಕ್ಯಾಪ್ ·kn·
കീക്യാപ്പ് ·ml·
පියන ·si·
ปุ่มกดเลข ·th·
ແປ້ນແຄັບ ·lo·
ခလုတ် ·my·
គម្របគ្រាប់ចុច ·km·
키캡 ·ko·
かこみすうじ ·ja·
按鍵 ·zh_Hant·
按键 ·zh·
leftwards arrowsEnglish: ‹leftwards arrow›
Anak Panah Hala Kiri ·ms·
Balra mutató nyilak ·hu·
chapga qaragan strelkalar ·uz·
Ezker-geziak ·eu·
Flechas hacia la izquierda ·es·
fleches a manzorga ·ast·
flèches vers la gauche ·fr·
fletxes a l’esquerra ·ca·
Frecce a sinistra ·it·
Frechas á esquerda ·gl·
Imicibisholo eya ngakwesokunxele ·zu·
Leftward Arrows ·en_AU·
leftwards arrow ·all·others·
Leftwards Arrows ·am·
Links-pyltjies ·af·
Linkspfeile ·de·
Mga Pakaliwang Arrow ·fil·
Mishale Inayoelekea Kushoto ·sw·
Mũi tên Hướng sang trái ·vi·
ngahau hema ·to·
ör til vinstri ·is·
pa kreisi vērstās bultiņas ·lv·
Panah Kiri ·id·
Pijlen naar links ·nl·
Pílar peikandi til vinstru ·fo·
pile, der peger mod venstre ·da·
piler som peker til venstre ·nb·
puščice levo ·sl·
rodyklės į kairę ·lt·
Saethau i’r chwith ·cy·
Săgeți spre stânga ·ro·
Saighde Clé ·ga·
Setas para a esquerda ·pt·
shigjeta për së majti ·sq·
šípky doľava ·sk·
šipky směřující doleva ·cs·
Sola Oklar ·tr·
Sola Oxlar ·az·
Strelice nalevo ·sr_Latn·
Strelice ulijevo ·hr·
Strjelice ulijevo ·bs·
strzałki w lewo ·pl·
vänsteråtpilar ·sv·
Vasakule suunatud nooled ·et·
Vasemmalle osoittavat nuolet ·fi·
Βέλη αριστερά ·el·
Зүүн харсан сум ·mn·
Солго караган жебелер ·ky·
Солға қарайғы көрсеткілер ·kk·
Сочещи наляво стрелки ·bg·
Стрелице налево ·sr·
стрелки влево ·ru·
стрелки за налево ·mk·
Стрілки вліво ·uk·
Стрэлкі ўлева ·be·
მარცხნივ მიმართული ისრები ·ka·
Ձախ ուղղված սլաքներ ·hy·
חצים שמאלה ·he·
أسهم لليسار ·ar·
بائیں جانب تیر کا نشان ·ur·
پیکان‌های رو به چپ ·fa·
डावीकडील बाण ·mr·
बाईं ओर तीर ·hi·
बायाँतर्फी बाँणहरू ·ne·
বামমুখী তীর ·bn·
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ·pa·
ડાબી તરફનો એરો ·gu·
இடதுபுறம் நோக்கிய அம்புகள் ·ta·
ఎడమకు సూచించే బాణాలు ·te·
ಎಡಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣಗಳು ·kn·
ഇടത്തേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
වම් ඊතල ·si·
ลูกศรซ้าย ·th·
ລູກສອນຊີ້ໄປຊ້າຍ ·lo·
ဘယ်ညွှန်မြား ·my·
ព្រួញទៅឆ្វេង ·km·
ᎠᎦᏍᎦᏂ ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
왼쪽 방향 화살표 ·ko·
向左箭咀 ·yue·
向左箭嘴 ·zh_Hant_HK·
向左箭头 ·zh·
向左箭頭 ·zh_Hant·
左向矢印 ·ja·
leftwards rightwards arrowsEnglish: ‹leftwards rightwards arrow›
Anak Panah Hala Kanan Hala Kiri ·ms·
chapga va o‘ngga qaragan strelkalar ·uz·
Ezker-/Eskuin-geziak ·eu·
Flechas hacia la derecha y hacia la izquierda ·es_419·
Flechas hacia la izquierda y la derecha ·es·
fleches a manzorga y mandrecha ·ast·
flèches vers la gauche et la droite ·fr·
fletxes a esquerra i dreta ·ca·
Frecce orizzontali ·it·
Frechas á esquerda e dereita ·gl·
Imicibisholo eya ngakwesokunxele nangakwesokudla ·zu·
Jobbra-balra mutató nyilak ·hu·
Leftward Rightward Arrows ·en_AU·
leftwards rightwards arrow ·all·others·
Leftwards Rightwards Arrows ·am·
Links-Rechtspfeile ·de·
Links-Regs-pyltjies ·af·
Mga Pakaliwa at Pakanang Arrow ·fil·
Mishale Inayoelekea Kulia na Kushoto ·sw·
Mũi tên Hai chiều ·vi·
ngahau hema-mataʻu ·to·
ör til vinstri og hægri ·is·
pa kreisi un pa labi vērstās bultiņas ·lv·
Panah Kiri Kanan ·id·
Pijlen naar links en naar rechts ·nl·
Pílar peikandi til vinstru og høgru ·fo·
pile, der peger mod venstre og højre ·da·
piler som peker til høyre og venstre ·nb·
puščice levo-desno ·sl·
rodyklės į kairę ir dešinę ·lt·
Saethau i’r chwith ac i’r dde ·cy·
Săgeți spre stânga și spre dreapta ·ro·
Saighde Clé-Deas ·ga·
Setas para a esquerda e para a direita ·pt·
shigjeta majtas-djathtas ·sq·
šípky doľava a doprava ·sk·
šipky směřující doleva a doprava ·cs·
Sola Sağa Oklar ·tr·
Sola Sağa Oxlar ·az·
Strelice nalevo i nadesno ·sr_Latn·
Strelice ulijevo-udesno ·hr·
Strjelice ulijevo udesno ·bs·
strzałki w lewo i w prawo ·pl·
vänster/höger-pilar ·sv·
Vasakule ja paremale suunatud nooled ·et·
Vasemmalle ja oikealle osoittavat nuolet ·fi·
Βέλη αριστερά-δεξιά ·el·
Зүүн, баруун харсан сум ·mn·
Солго жана оңго караган жебелер ·ky·
Солға және оңға қарайғы көрсеткілер ·kk·
Сочещи наляво и сочещи надясно стрелки ·bg·
Стрелице налево и надесно ·sr·
стрелки влево и вправо ·ru·
стрелки за налево и надесно ·mk·
Стрілки вправо-вліво ·uk·
Стрэлкі ўлева і ўправа ·be·
მარცხნივ და მარჯვნივ მიმართული ისრები ·ka·
Ձախ և աջ ուղղված սլաքներ ·hy·
חצים שמאלה וימינה ·he·
أسهم لليمين واليسار ·ar·
بائیں دائیں جانب تیر کا نشان ·ur·
پیکان‌های رو به راست رو به چپ ·fa·
डावीकडील उजवीकडील बाण ·mr·
दाएं ओर बाई ओर तीर ·hi·
बायाँतर्फी दायाँतर्फी बाँणहरू ·ne·
বামমুখী ডানমুখী তীর ·bn·
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ·pa·
ડાબી તરફ જમણી તરફનો એરો ·gu·
இடதுபுறம் வலதுபுறம் நோக்கிய அம்புகள் ·ta·
ఎడమకు, కుడికి సూచించే బాణాలు ·te·
ಎಡಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಲಬದಿಯ ಬಾಣಗಳು ·kn·
ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും ചൂണ്ടുന്ന അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
වම් දකුනු ඊතල ·si·
ลูกศรชี้ซ้ายและขวา ·th·
ລູກສອນຊີ້ໄປຊ້າຍຂວາ ·lo·
ဘယ်ညာ ညွှန်မြား ·my·
ព្រួញទៅឆ្វេងស្តាំ ·km·
ᎠᎦᏍᎦᏂ ᎠᎦᏘᏏᏃ ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
좌우 양방향 화살표 ·ko·
向左和向右箭咀 ·yue·
左右箭嘴 ·zh_Hant_HK·
左右箭头 ·zh·
左右箭頭 ·zh_Hant·
左向/右向矢印 ·ja·
letterlike symbolsEnglish: ‹letterlike symbol›
Alama Zinazofanana na Herufi ·sw·
Amasimbuli ayizinhlamvu ·zu·
Betűszerű szimbólumok ·hu·
bogstavlignende symboler ·da·
bókstafatákn ·is·
Bókstavalíknandi tekin ·fo·
bokstavlignende symboler ·nb·
bokstavsliknande symboler ·sv·
Buchstabenähnliche Zeichen ·de·
burtsimboli ·lv·
fakaʻilonga vāofi mataʻitohi ·to·
Harf Gibi Semboller ·tr·
harfsimon belgilar ·uz·
Hərfəbənzər Simvollar ·az·
Hizkien antzeko ikurrak ·eu·
Kirjainsymbolit ·fi·
Ký hiệu Giống chữ cái ·vi·
letterachtige symbolen ·nl·
Letterige simbole ·af·
letterlike symbol ·all·others·
Letterlike Symbols ·am· ·it·
Mga Simbolo na Katulad ng Letra ·fil·
raidiniai simboliai ·lt·
Simbol Ala Huruf ·ms·
Simbol Seperti Huruf ·id·
simbole të ngjashme me germat ·sq·
simboli kot črke ·sl·
Simboli nalik na slova ·sr_Latn·
Simboli nalik slovima ·bs·
Simboli slični slovima ·hr·
símbolos asemeyaos a lletres ·ast·
Símbolos con letras ·es· ·gl·
Símbolos de letra ·pt·
símbols fets amb lletres ·ca·
Simboluri asemănătoare literelor ·ro·
Siombailí Cosúil le Litreacha ·ga·
Symbolau Math Llythrennau ·cy·
symbole literopodobne ·pl·
symboles de lettres ·fr·
symboly podobné písmenům ·cs·
symboly podobné písmu ·sk·
Tähelaadsed sümbolid ·et·
Σύμβολα με μορφή γραμμάτων ·el·
Әріптік таңбалар ·kk·
буквенные символы ·ru·
буквовидни симболи ·mk·
Буквоподібні символи ·uk·
Буквоподобни символи ·bg·
Симболи налик на слова ·sr·
Сімвалы з падабенствам літар ·be·
Тамга сымал белгилер ·ky·
Үсгэн тэмдэгтүүд ·mn·
ასოების მაგვარი ნიშნები ·ka·
Տառային նշաններ ·hy·
סמלים דמויי אותיות ·he·
حروف کے جیسی علامات ·ur·
رموز على هيئة أحرف ·ar·
علائم حروف‌مانند ·fa·
अक्षरांसारखे चिन्ह ·mr·
पत्र-जैसे प्रतीक ·hi·
वर्ण जस्ता चिन्हहरू ·ne·
বর্ণের মত প্রতীক ·bn·
ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
અક્ષર આકારના ચિહ્નો ·gu·
எழுத்துக்களைப் போன்ற சின்னங்கள் ·ta·
అక్షరం వంటి చిహ్నాలు ·te·
ಅಕ್ಷರದತರಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ·kn·
അക്ഷരസമാനമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ·ml·
අකුරු වැනි සංකේත ·si·
สัญลักษณ์ที่เหมือนตัวอักษร ·th·
ສັນຍາລັກແບບຕົວຂຽນ ·lo·
စာသုံးသင်္ကေတ ·my·
និមិត្តសញ្ញាដូចតួអក្សរ ·km·
ᎠᏪᎵ ᏫᎦᏅᏗ ᎢᏳᏍᏗ ᏗᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
문자형 기호 ·ko·
字母符號 ·yue·
文字種記号 ·ja·
类字母符号 ·zh·
類字母符號 ·zh_Hant·
limited useEnglish: ‹limited-use›
Avmarkað brúk ·fo·
begrænset brug ·da·
begränsad användning ·sv·
begrenset bruk ·nb·
beperkt gebruik ·nl·
Beperkte gebruik ·af·
Defnydd Cyfyngedig ·cy·
Eingeschränkte Verwendung ·de·
Erabilera mugatua ·eu·
foydalanish cheklangan ·uz·
ierobežots lietojums ·lv·
Kegunaan Terhad ·ms·
Korlátozott használat ·hu·
Limitadong Paggamit ·fil·
Limited Use ·am·
limited-use ·all·others·
Limitli İstifadə ·az·
Matumizi Machache ·sw·
Neamhfhorleathan ·ga·
ngāueʻaki fakangatangata ·to·
obmedzené použitie ·sk·
Ograničena uporaba ·hr·
Ograničena upotreba ·bs·
ograniczone użycie ·pl·
omejena uporaba ·sl·
omezené užití ·cs·
Penggunaan Terbatas ·id·
përdorim i kufizuar ·sq·
Piiratud kasutusega ·et·
Rajoitettu käyttö ·fi·
riboto naudojimo ·lt·
Sınırlı Kullanım ·tr·
Sử dụng Hạn chế ·vi·
takmörkuð notkun ·is·
ukusetshenziswa kwesikhashana ·zu·
ús limitat ·ca·
usage limité ·fr·
Uso limitado ·es· ·gl· ·pt·
Uso limitato ·it·
usu llendáu ·ast·
Utilizare limitată ·ro·
Za ograničenu upotrebu ·sr_Latn·
Περιορισμένης χρήσης ·el·
Абмежаванае выкарыстанне ·be·
За ограничену употребу ·sr·
знаци со ограничена употреба ·mk·
Колдонулушу чектелген ·ky·
Обмежене використання ·uk·
Ограничена употреба ·bg·
ограниченное использование ·ru·
Хязгаарлагдмал хэрэглээ ·mn·
Шектеулі қолданыс таңбалары ·kk·
შეზღუდული გამოყენების ·ka·
Սահմանափակ գործածում ·hy·
לשימוש מוגבל ·he·
استخدام محدود ·ar·
استفادهٔ محدود ·fa·
محدود استعمال ·ur·
मर्यादित वापर ·mr·
सीमित उपयोग ·hi·
सीमित प्रयोग ·ne·
সীমিত ব্যবহার ·bn·
ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ·pa·
મર્યાદિત ઉપયોગ ·gu·
குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுக்கானவை ·ta·
పరిమిత ఉపయోగం ·te·
ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆ ·kn·
പരിമിത ഉപയോഗം ·ml·
සීමිත භාවිතය ·si·
ใช้งานแบบจำกัด ·th·
ໃຊ້ຈຳກັດ ·lo·
အသုံးနည်း ·my·
ប្រើមានកំណត់ ·km·
ᏩᏎᎸᎯ ᎬᏙᏗ ·chr·
제한적 사용 ·ko·
限制使用 ·yue· ·zh· ·zh_Hant·
限定利用 ·ja·
maleEnglish: ‹male›
bărbat ·ro·
erkak ·uz·
erkek ·tr·
fearann ·ga·
férfi ·hu·
gizona ·eu·
gwrywaidd ·cy·
hombre ·es·
home ·gl·
homem ·pt·
karl ·is·
kişi ·az·
lalaki ·fil·
lelaki ·ms·
male ·all·others·
mand ·da·
manlig ·sv·
manlik ·af·
Mann ·de·
mannelijk ·nl·
mannlig ·nb·
maschio ·it·
masculí ·ca·
masculin ·fr·
masculino ·pt_PT·
mashkull ·sq·
mees ·et·
mężczyzna ·pl·
miessukupuolinen ·fi·
moški ·sl·
muškarac ·hr·
muško ·bs· ·sr_Latn·
muž ·cs· ·sk·
mwanamume ·sw·
nam ·vi·
owesilisa ·zu·
pria ·id·
vīrietis ·lv·
vyras ·lt·
άντρας ·el·
ер ·kk·
машко ·mk·
мужчина ·ru·
мужчына ·be·
мушко ·sr·
мъж ·bg·
чоловік ·uk·
эркек ·ky·
эрэгтэй ·mn·
კაცი ·ka·
տղամարդ ·hy·
גבר ·he·
ذكر ·ar·
مرد ·fa· ·ur·
ወንድ ·am·
पुरुष ·hi· ·mr·
पुरूष ·ne·
পুরুষ ·bn·
ਪੁਰਸ਼ ·pa·
પુરુષ ·gu·
ஆண் ·ta·
పురుషుడు ·te·
ಪುರುಷ ·kn·
പുരുഷൻ ·ml·
පිරිමි ·si·
ผู้ชาย ·th·
ຊາຍ ·lo·
အဖို ·my·
បុរស ·km·
·ko·
だんせい ·ja·
·zh·
男性 ·zh_Hant·
math symbolsEnglish: ‹math symbol›
Alama za Hesabu ·sw·
Amasimbuli ezibalo ·zu·
fakaʻilonga matematika ·to·
Ký hiệu Toán học ·vi·
Matemaatilised sümbolid ·et·
Matemaattiset symbolit ·fi·
matematické operátory ·sk·
matematické symboly ·cs·
Matematički simboli ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
matematični simboli ·sl·
matematik belgilar ·uz·
Matematik Sembolleri ·tr·
Matematikai szimbólumok ·hu·
Matematikako ikurrak ·eu·
matematikksymboler ·nb·
matematiniai simboliai ·lt·
matematiska symboler ·sv·
matematiske symboler ·da·
matemātiskie simboli ·lv·
math symbol ·all·others·
Math Symbols ·am·
mathematische symbolen ·nl·
Mathematische Zeichen ·de·
maths symbols ·en_001·
Mga Simbolo na Pangmatematika ·fil·
Riyazi Simvollar ·az·
Simbol Matematik ·ms·
Simbol Matematika ·id·
simbole matematikore ·sq·
Simboli matematici ·it·
símbolos matemáticos ·ast·
Símbolos matemáticos ·es· ·gl· ·pt·
símbols matemàtics ·ca·
Simboluri matematice ·ro·
Siombailí Matamaiticiúla ·ga·
stærðfræðimerki ·is·
Støddfrøðilig tekin ·fo·
Symbolau Mathemategol ·cy·
symbole matematyczne ·pl·
symboles mathématiques ·fr·
Wiskunde simbole ·af·
Μαθηματικά σύμβολα ·el·
Математикалык белгилер ·ky·
Математикалық таңбалар ·kk·
Математикийн тэмдэгтүүд ·mn·
Математически символи ·bg·
математические символы ·ru·
Математички симболи ·mk· ·sr·
Математичні символи ·uk·
Матэматычныя сімвалы ·be·
მათემატიკური ნიშნები ·ka·
Մաթեմատիկական նշաններ ·hy·
סמלים מתמטיים ·he·
رموز الرياضيات ·ar·
ریاضی کی علامات ·ur·
علائم ریاضی ·fa·
गणित चिन्ह ·mr·
गणित चिन्हहरू ·ne·
गणित प्रतीक ·hi·
গণিতের প্রতীক ·bn·
ਗਣਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
ગાણિતીક ચિહ્નો ·gu·
கணிதச் சின்னங்கள் ·ta·
గణిత చిహ్నాలు ·te·
ಗಣಿತದ ಸಂಕೇತಗಳು ·kn·
ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ·ml·
ගණිත සංකේත ·si·
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ·th·
ສັນຍາລັກເລກ ·lo·
ဂဏန်းသင်္ကေတ ·my·
និមិត្តសញ្ញាគណិតវិទ្យា ·km·
ᏗᏎᏍᏗ ᏗᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
수학 기호 ·ko·
数学符号 ·zh·
数学記号 ·ja·
數學符號 ·yue· ·zh_Hant·
middle eastern scriptsEnglish: ‹Middle Eastern script›
Alfabeti mediorientali ·it·
Amaskripthi ase-Midlle East ·zu·
Artimųjų Rytų raštai ·lt·
Bliskoistočna pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
bliskowschodnie systemy pisma ·pl·
blízkovýchodné písma ·sk·
blízkovýchodní písma ·cs·
Chữ viết Trung Đông ·vi·
écritures du Moyen-Orient ·fr·
Ekialde Ertaineko scriptak ·eu·
escriptures de l’Orient Mitjà ·ca·
Escritas do oriente médio ·pt·
escritures d’Oriente mediu ·ast·
Hati za Mashariki ya Kati ·sw·
Közel-keleti írásrendszerek ·hu·
Lähi-idän kirjoitusjärjestelmät ·fi·
Lähis-Ida kirjad ·et·
mellanösternskriftsystem ·sv·
mellemøstlige skriftsystemer ·da·
Mga Script sa Gitnang-silangan ·fil·
mið-austurlenskt letur ·is·
Midde-Oosterse skrifte ·af·
Midden-Oosterse schriften ·nl·
Middle Eastern script ·all·others·
Middle Eastern Scripts ·am·
Miðeystur skiftir ·fo·
O‘rta Sharq yozuvlari ·uz·
Orta Doğu Alfabeleri ·tr·
pisave Bližnjega vzhoda ·sl·
Scrieri mijlociu-orientale ·ro·
Scripteanna an Mheánoirthir ·ga·
Sgriptiau y Dwyrain Canol ·cy·
shkrime të Lindjes së Mesme ·sq·
Símbolos de escritura de Oriente Medio ·es_419·
Sistemas de escritura de Oriente Medio ·es· ·gl·
skriftsystemer fra Midtøsten ·nb·
Skrip Timur Tengah ·id·
tohinima fakahahake-lotoloto ·to·
Tulisan Timur Tengah ·ms·
Tuvo Austrumu rakstības ·lv·
Vorderasiatische Schriften ·de·
Yaxın Şərq Yazıları ·az·
Γραφές Μέσης Ανατολής ·el·
Блискоисточна писма ·sr·
блискоисточни писма ·mk·
Блізкаўсходнія пісьмы ·be·
Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн жазуулары ·ky·
Ойрх дорнодын бичвэр ·mn·
Средноевропейски писмени знаци ·bg·
Таяу Шығыс жазулары ·kk·
центрально-восточная письменность ·ru·
Шрифти Середнього Сходу ·uk·
ახლო აღმოსავლეთის დამწერლობები ·ka·
Միջինարևելյան գրեր ·hy·
סקריפטים של המזרח התיכון ·he·
أنظمة كتابة الشرق الأوسط ·ar·
دبیره‌های آسیای میانه ·fa·
مشرقی وسطی اسکرپٹ ·ur·
मध्य पूर्वी स्क्रिप्ट ·hi·
मध्यपूर्वी लिपि ·mr·
मध्यपूर्वी लिपिहरू ·ne·
মধ্যপ্রাচ্যের লিপি ·bn·
ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
મધ્ય પૂર્વીય સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
மத்திய கிழக்கு ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
మధ్యమ తూర్పు స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಮಧ್ಯ ಪೌರಾತ್ಯ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
പശ്ചിമേഷ്യൻ ലിപികൾ ·ml·
මධ්‍යම නැගෙනහිර පිටපත් ·si·
สคริปต์ตะวันออกกลาง ·th·
ແບບຂຽນຕາເວັນອອກກາງ ·lo·
အရှေ့အလယ်ပိုင်း လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរមជ្ឈិមបូព៌ា ·km·
ᎠᏰᏟ ᏗᎧᎸᎬ ᏗᏜ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
중동 문자 ·ko·
中东文字 ·zh·
中東の文字 ·ja·
中東字體 ·yue·
中東語系 ·zh_Hant·
miscellaneousEnglish: ‹miscellaneous›
Allerlei ·af·
Amrywiol ·cy·
Askotarikoak ·eu·
Çeşitli ·tr·
dažādi ·lv·
divers ·fr·
diverse ·da· ·nb· ·nl· ·sv·
Diverse ·ro·
Diversos ·pt·
Éagsúil ·ga·
Egyéb ·hu·
har xil ·uz·
įvairūs ·lt·
kehekehe ·to·
Khác ·vi·
Kumba ·sw·
Lain-lain ·id·
mecigayu ·ast·
Miscelánea ·es_419·
Miscellanea ·it·
miscellaneous ·all·others·
miscel·lània ·ca·
Mitmesugune ·et·
Okuxubile ·zu·
Pelbagai ·ms·
Qarışıq ·az·
Razno ·bs· ·hr· ·sl· ·sr_Latn·
różne ·pl·
rôzne ·sk·
různé ·cs·
Sari-sari ·fil·
Sekalaiset ·fi·
të llojllojshme ·sq·
Varios ·es· ·gl·
Verschiedenes ·de·
Ymiskt ·fo·
ýmislegt ·is·
Διάφορα ·el·
Әр түрлі ·kk·
Башка ·ky·
Бусад ·mn·
Разни ·bg·
разно ·mk·
Разно ·sr·
разное ·ru·
Різне ·uk·
Рознае ·be·
სხვადასხვა ·ka·
Խառը ·hy·
שונות ·he·
متفرق ·ur·
متفرقه ·fa·
متنوع ·ar·
የተለያዩ ·am·
नानाविध ·mr·
विविध ·hi· ·ne·
বিবিধ ·bn·
ਫੁਟਕਲ ·pa·
મિશ્ર ·gu·
மற்றவை ·ta·
ఇతరములు ·te·
ವಿವಿಧ ·kn·
പലവക ·ml·
විවිධ ·si·
อื่นๆ ·th·
ເບັດຕະເລັດ ·lo·
အထွေထွေ ·my·
ផ្សេងៗ ·km·
ᏧᏓᎴᏅᏛ ·chr·
기타 ·ko·
其他 ·yue·
杂项 ·zh·
混合 ·zh_Hant·
雑多 ·ja·
modern scriptsEnglish: ‹modern script›
Alfabeti moderni ·it·
Amaskripthi esimanje ·zu·
Çağdaş Yazılar ·az·
Chữ viết Hiện đại ·vi·
écritures modernes ·fr·
escriptures modernes ·ca·
Escritas modernas ·pt·
escritures modernes ·ast·
Hati ya Kisasa ·sw·
Mga Modernong Script ·fil·
Modern Alfabeler ·tr·
Modern írásrendszerek ·hu·
modern script ·all·others·
Modern Scripts ·am·
Moderna pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
moderna skriftsystem ·sv·
moderne pisave ·sl·
moderné písma ·sk·
moderne schriften ·nl·
Moderne Schriften ·de·
Moderne skrifte ·af·
moderne skriftsystemer ·da· ·nb·
moderní písma ·cs·
modernieji raštai ·lt·
mūsdienu rakstības ·lv·
Nútíðar skriftir ·fo·
nútímaletur ·is·
Nüüdisaegsed kirjad ·et·
Nykyaikaiset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
Scrieri moderne ·ro·
Script modernoak ·eu·
Scripteanna Nua-Aimseartha ·ga·
Sgriptiau Modern ·cy·
shkrime moderne ·sq·
Sistemas de escritura modernos ·es· ·gl·
Skrip Modern ·id·
tohinima fakaonopooni ·to·
Tulisan Moden ·ms·
współczesne systemy pisma ·pl·
zamonaviy yozuvlar ·uz·
Σύγχρονες γραφές ·el·
Заманбап жазуулар ·ky·
Қазіргі заман жазулары ·kk·
Модерна писма ·sr·
Модерни писмени знаци ·bg·
Орчин цагийн бичвэр ·mn·
современи писма ·mk·
современная письменность ·ru·
Сучасні шрифти ·uk·
Сучасныя пісьмы ·be·
თანამედროვე დამწერლობები ·ka·
ժամանակակից գրեր ·hy·
סקריפטים מודרניים ·he·
برامج نصية حديثة ·ar·
جدید ترین اسکرپٹ ·ur·
دبیره‌های مدرن ·fa·
आधुनिक लिपि ·mr·
आधुनिक लिपिहरू ·ne·
आधुनिक स्क्रिप्ट ·hi·
আধুনিক লিপি ·bn·
ਆਧੁਨਿਕ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
મોર્ડન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
நவீன ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
ఆధునిక స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಆಧುನಿಕ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
ആധുനിക ലിപികൾ ·ml·
නව පිටපත් ·si·
สคริปต์ปัจจุบัน ·th·
ແບບຂຽນສະໄໝໃໝ່ ·lo·
ခေတ်သစ်လက်ရေးမူ ·my·
អក្សរសម័យទំនើប ·km·
ᎪᎯᏊ ᎢᎬᏥᎩ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
근대 문자 ·ko·
现代文字 ·zh·
現代字體 ·yue·
現代文字 ·ja·
現代語系 ·zh_Hant·
modifierEnglish: ‹modifier›
Addasydd ·cy·
Aldatzailea ·eu·
Bepaler ·af·
bestemmelse ·da·
Bestimmung ·de·
Bổ trợ ·vi·
breytilykill ·is·
Değiştirici ·tr·
fakaliliu ·to·
Kibadilisha Hati ·sw·
Laga eftir ·fo·
Mionathraitheoir ·ga·
modificador ·ca·
Modificador ·es· ·gl· ·pt·
modificateurs ·fr·
modificator ·nl·
Modificator ·ro·
Modificatore ·it·
modifier ·all·others·
Modifier ·am· ·fil· ·hi·
modifierare ·sv·
modifikator ·nb· ·sl· ·uz·
Modifikator ·az· ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
modifikátor ·cs·
modifikatorius ·lt·
modifikators ·lv·
modifikátory ·sk·
modifikuesi ·sq·
Módosító ·hu·
modyfikator ·pl·
Okwewashi ·zu·
Pengubah ·id·
Pengubahsuai ·ms·
Täiend ·et·
Tarkkeenomaiset merkit ·fi·
tresformador ·ast·
Τροποποιητής ·el·
Знак-мадыфікатар ·be·
модификатор ·ru·
Модификатор ·kk· ·sr·
модификатори ·mk·
Модификатори ·bg·
Модифікатор ·uk·
Өзгөрткүч ·ky·
Өөрчлөгч ·mn·
მოდიფიკატორი ·ka·
Փոխակերպիչ ·hy·
סימן מחליף ·he·
ترمیم کار ·ur·
توصیف‌کننده ·fa·
معدل ·ar·
परिमार्जक ·ne·
सुधारक ·mr·
সংশোধক ·bn·
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ·pa·
રૂપાંતરકારી ·gu·
உருமாற்றி ·ta·
మాడిఫైయర్ ·te·
ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ·kn·
മോഡിഫയർ ·ml·
විකරණකාරකය ·si·
ตัวขยาย ·th·
ຕົວແກ້ໄຂ ·lo·
အထူးပြု ·my·
អង្គបញ្ជាក់ន័យ ·km·
ᎦᏁᏟᏴᏍᏗᏍᎩ ·chr·
수식어 ·ko·
修飾字母 ·zh_Hant·
修飾文字 ·ja·
修飾符 ·yue·
修饰符 ·zh·
musical symbolsEnglish: ‹musical symbol›
Alama za Muziki ·sw·
Amasimbuli omculo ·zu·
fakaʻilonga fasi ·to·
glasbeni simboli ·sl·
Glazbeni simboli ·hr·
hudební symboly ·cs·
hudobné symboly ·sk·
Ký hiệu Âm nhạc ·vi·
Mga Simbolo ng Musika ·fil·
musical symbol ·all·others·
Musiikkisymbolit ·fi·
Musika-ikurrak ·eu·
Musikale simbole ·af·
Musikalische Zeichen ·de·
musikksymboler ·nb·
musiksymboler ·da· ·sv·
Musiqi Simvolları ·az·
musiqiy belgilar ·uz·
Muusikalised sümbolid ·et·
Muzički simboli ·bs· ·sr_Latn·
muzieksymbolen ·nl·
Müzik Sembolleri ·tr·
mūzikas simboli ·lv·
muzikiniai simboliai ·lt·
Simbol Musik ·id·
Simbol Muzikal ·ms·
simbole muzikore ·sq·
Simboli musicali ·it·
Símbolos musicais ·gl· ·pt·
símbolos musicales ·ast·
Símbolos musicales ·es·
símbols musicals ·ca·
Simboluri muzicale ·ro·
Siombailí Ceoil ·ga·
Symbolau Cerddorol ·cy·
symbole muzyczne ·pl·
symboles musicaux ·fr·
Tónleika tekin ·fo·
tónlistartákn ·is·
Zenei szimbólumok ·hu·
Μουσικά σύμβολα ·el·
Музикални символи ·bg·
Музички симболи ·mk· ·sr·
Музичні символи ·uk·
Музыкалык белгилер ·ky·
Музыкалық таңбалар ·kk·
музыкальные символы ·ru·
Музычныя сімвалы ·be·
Хөгжмийн тэмдэгтүүд ·mn·
მუსიკალური სიმბოლოები ·ka·
Երաժշտական գրեր ·hy·
סמלים מוסיקליים ·he·
رموز موسيقية ·ar·
علائم موسیقی ·fa·
موسیقی کی علامات ·ur·
የሙዚቃ ምልክቶች ·am·
संगीत चिन्ह ·mr·
संगीत चिह्न ·hi·
सांगीतिक चिन्हहरू ·ne·
সঙ্গীত বিষয়ক প্রতীক ·bn·
ਸੰਗੀਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
સંગીતસંજ્ઞાઓ ·gu·
இசைச் சின்னங்கள் ·ta·
సంగీత చిహ్నాలు ·te·
ಸಂಗೀತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ·kn·
മ്യൂസിക്കൽ സിംബലുകൾ ·ml·
සංගීත සංකේත ·si·
สัญลักษณ์ทางดนตรี ·th·
ສັນຍາລັກດົນຕີ ·lo·
ဂီတသင်္ကေတ ·my·
និមិត្តសញ្ញាតន្ត្រី ·km·
ᏗᎧᏃᎩᏛ ᎦᏃᏢᎩ ·chr·
음악 기호 ·ko·
音乐符号 ·zh·
音楽記号 ·ja·
音樂符號 ·yue· ·zh_Hant·
natureEnglish: ‹nature›
alam ·id·
alam semula jadi ·ms·
asili ·sw·
daba ·lv·
doğa ·tr·
gamta ·lt·
imvelo ·zu·
kalikasan ·fil·
loodus ·et·
luonto ·fi·
nádúr ·ga·
narava ·sl·
náttúra ·is·
natur ·cy· ·da· ·nb· ·sv·
Natur ·de·
natura ·ca· ·eu· ·it· ·pl·
natură ·ro·
naturaleza ·es·
nature ·all·others·
natureza ·gl· ·pt·
natuur ·af· ·nl·
natyrë ·sq·
priroda ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
príroda ·sk·
příroda ·cs·
tabiat ·uz·
természet ·hu·
təbiət ·az·
tự nhiên ·vi·
φύση ·el·
байгаль ·mn·
жаратылыш ·ky·
природа ·bg· ·mk· ·ru· ·sr· ·uk·
прырода ·be·
табиғат ·kk·
ბუნება ·ka·
բնություն ·hy·
טבע ·he·
طبيعة ·ar·
طبیعت ·fa·
قدرت ·ur·
ተፈጥሮ ·am·
निसर्ग ·mr·
प्रकृति ·hi· ·ne·
প্রকৃতি ·bn·
ਕੁਦਰਤ ·pa·
પ્રકૃતિ ·gu·
இயற்கை ·ta·
ప్రకృతి ·te·
ಪ್ರಕೃತಿ ·kn·
പ്രകൃതി ·ml·
සොබාදහම ·si·
ธรรมชาติ ·th·
ທຳມະຊາດ ·lo·
သဘာဝ ·my·
ធម្មជាតិ ·km·
자연 ·ko·
しぜん ·ja·
自然 ·zh· ·zh_Hant·
nonspacingEnglish: ‹nonspacing›
be tarpų ·lt·
Bez razmaka ·hr· ·sr_Latn·
bez vlastní šířky ·cs·
bezplatuma ·lv·
Bila Nafasi ·sw·
Boşluksuz ·tr·
Boşluqsuz ·az·
cho‘zilmagan belgilar ·uz·
Einki glopp ·fo·
ekkert bil ·is·
Fără spațiere ·ro·
Geschützte Zeichen ·de·
hapësirë e pathyeshme ·sq·
Heb fylchau ·cy·
icke-stegande tecken ·sv·
Không giãn cách ·vi·
kombinované diakritické znaky ·sk·
kungashiyi sikhala ·zu·
Neamhspásáilte ·ga·
Nerazdvajajući znakovi ·bs·
nierozdzielające ·pl·
Niespasiëring ·af·
niet-gespatieerd ·nl·
non espaciáu ·ast·
Non-spacing ·en_AU·
nonspacing ·all·others·
Nonspacing ·am· ·it·
Sammuta märk ·et·
sans chasse ·fr·
Sem espaço ·pt·
Sen espazo ·gl·
sense espai ·ca·
sestavljiv znak ·sl·
Sin espaciado ·es·
Szóközt nem alkalmazó ·hu·
taʻevā ·to·
Tanpa ruang ·ms·
Tanpa Spasi ·id·
Tarterik gabeko ·eu·
uden mellemrum ·da·
uten bredde ·nb·
Välittömästi yhdistyvät merkit ·fi·
Walang puwang ·fil·
Δεν καταλαμβάνει διάστημα ·el·
Без размака ·sr·
Бос орынсыз таңбалар ·kk·
Боштугу жок ·ky·
Зайгүй ·mn·
Знак без шырыні ·be·
Знаци с нулева ширина ·bg·
знаци што не заземаат простор ·mk·
непротяженные символы ·ru·
Нерозривні ·uk·
დაცული შორისები ·ka·
Առանց բացատի ·hy·
ללא ריווח ·he·
بدون فاصله ·fa·
بلا مسافات ·ar·
غیر فاصلہ کاری ·ur·
गैर रिक्ति ·hi·
ननस्पेसिङ ·ne·
विनाअंतर ·mr·
অ-ব্যবধান ·bn·
ਵਿੱਥ ਰਹਿਤ ·pa·
નોનસ્પેસીંગ ·gu·
இடைவெளியற்ற ·ta·
అంతరం రహిత ·te·
ನಾನ್‌ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ·kn·
നോൺസ്പെയ്‌സിംഗ് ·ml·
ඉඩ නොතැබීම ·si·
ไม่มีช่องว่าง ·th·
ບໍ່ມີຍະຫວ່າງ ·lo·
စာလုံးမခြား ·my·
មិនដកឃ្លា ·km·
ᎤᏜᏅᏛᎾ ·chr·
공백 없음 ·ko·
前進を伴わない修飾文字 ·ja·
非間距 ·yue· ·zh_Hant·
非间距 ·zh·
numbersEnglish: ‹numbers›
Angka ·id· ·ms·
Brojevi ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
cijfers ·nl·
čísla ·cs· ·sk·
fika ·to·
Izinombolo ·zu·
liczbowe ·pl·
Mga Numero ·fil·
Nambari ·sw·
nombres ·fr·
Nommers ·af·
númberos ·ast·
numbers ·all·others·
Numbrid ·et·
numeralsymboler ·sv·
Numere ·ro·
Numeri ·it·
números ·ca·
Números ·es· ·gl· ·pt·
Numerot ·fi·
numra ·sq·
Rakamlar ·tr·
Rhifau ·cy·
Saylar ·az·
skaičiai ·lt·
skaitļi ·lv·
Số ·vi·
sonlar ·uz·
številke ·sl·
Számok ·hu·
tal ·da·
tall ·nb·
Tøl ·fo·
tölur ·is·
Uimhreacha ·ga·
Zenbakiak ·eu·
Ziffern ·de·
Αριθμοί ·el·
Бројеви ·sr·
Лікі ·be·
Сандар ·kk· ·ky·
Тоонууд ·mn·
цифри ·mk·
числа ·ru·
Числа ·bg· ·uk·
ციფრები ·ka·
Թվեր ·hy·
מספרים ·he·
أعداد ·ar·
اعداد ·fa· ·ur·
ቁጥሮች ·am·
अंक ·mr·
संख्या ·hi·
संख्याहरू ·ne·
নম্বর ·bn·
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ·pa·
સંખ્યાઓ ·gu·
எண்கள் ·ta·
సంఖ్యలు ·te·
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ·kn·
അക്കങ്ങൾ ·ml·
සංඛ්‍යා ·si·
ตัวเลข ·th·
ຕົວເລກ ·lo·
နံပါတ် ·my·
លេខ ·km·
ᏗᏎᏍᏗ ·chr·
숫자 ·ko·
数字 ·ja· ·zh·
數字 ·yue· ·zh_Hant·
objectsEnglish: ‹object›
Đồ vật ·vi·
foʻi meʻa ·to·
Gwrthrychau ·cy·
hlutur ·is·
Izinto ·zu·
Lutir ·fo·
Mga Bagay ·fil·
Nesneler ·tr·
Nithe ·ga·
Obiecte ·ro·
obiekty ·pl·
object ·all·others·
objecten ·nl·
objectes ·ca·
Objects ·am·
Objek ·id· ·ms·
objekt ·sv·
objektai ·lt·
objekte ·sq·
Objekte ·de·
objekter ·da· ·nb·
objekti ·lv·
Objekti ·bs· ·sr_Latn·
Objektid ·et·
Objektit ·fi·
Objektuak ·eu·
objekty ·cs· ·sk·
Objetos ·es· ·pt·
objets ·fr·
Obxectos ·gl·
obyektlar ·uz·
Obyektlər ·az·
Oggetti ·it·
oxetos ·ast·
predmeti ·sl·
Predmeti ·hr·
Tárgyak ·hu·
Vitu ·sw·
Voorwerpe ·af·
Αντικείμενα ·el·
Аб’екты ·be·
Дүрснүүд ·mn·
Нысандар ·kk·
Обʼєкти ·uk·
Објекти ·sr·
Объекттер ·ky·
объекты ·ru·
предмети ·mk·
Предмети ·bg·
ობიექტები ·ka·
Առարկաներ ·hy·
אובייקטים ·he·
آبجیکٹس ·ur·
اشیاء ·fa·
كائنات ·ar·
वस्तु ·mr·
वस्तुएं ·hi·
वस्तुहरू ·ne·
বস্তু ·bn·
ਔਬਜੈਕਟ ·pa·
વસ્તુઓ ·gu·
பொருட்கள் ·ta·
వస్తువులు ·te·
ವಸ್ತುಗಳು ·kn·
വസ്‌തുക്കൾ ·ml·
වස්තු ·si·
วัตถุ ·th·
ອອບເຈັກ ·lo·
အရာ ·my·
កម្មបទ ·km·
ᎪᎱᏍᏗ ·chr·
사물 ·ko·
·ja·
物件 ·yue·
物体 ·zh·
物品 ·zh_Hant·
otherEnglish: ‹other›
Altele ·ro·
altres ·ca·
Altro ·it·
Ander ·af·
Andere ·de·
andet ·da·
annað ·is·
Annað ·fo·
annat ·sv·
annet ·nb·
Arall ·cy·
autre ·fr·
Bestelakoak ·eu·
boshqa ·uz·
citas ·lv·
Diğer ·tr·
Digər ·az·
drugo ·sl·
Egyéb ·hu·
Eile ·ga·
Iba pa ·fil·
inne ·pl·
jiné ·cs·
kehe ·to·
Khác ·vi·
kita ·lt·
Lain-lain ·ms·
Lainnya ·id·
Muu ·et· ·fi·
Nyingine ·sw·
Okunye ·zu·
Ostalo ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
ostatné ·sk·
other ·all·others·
otros ·ast·
Otros ·es·
Outro ·pt·
Outros ·gl·
overige ·nl·
tjetër ·sq·
Άλλα ·el·
Басқа ·kk·
Башкалар ·ky·
Бусад ·mn·
Други ·bg·
Друго ·mk·
другое ·ru·
Іншае ·be·
Інше ·uk·
Остало ·sr·
სხვა ·ka·
Այլ ·hy·
אחר ·he·
أخرى ·ar·
دیگر ·fa· ·ur·
ሌሎች ·am·
अन्य ·hi· ·mr· ·ne·
অন্য ·bn·
ਹੋਰ ·pa·
અન્ય ·gu·
பிற ·ta·
ఇతర ·te·
ಇತರೆ ·kn·
മറ്റുള്ളവ ·ml·
වෙනත් ·si·
อื่นๆ ·th·
ອື່ນໆ ·lo·
အခြား ·my·
ផ្សេងទៀត ·km·
ᏐᎢ ·chr·
기타 ·ko·
その他 ·ja·
其他 ·yue· ·zh_Hant·
其它 ·zh·
pairedEnglish: ‹paired›
aparellats ·ca·
Asociado ·es_419·
Asociate ·ro·
Bergandingan ·ms·
bhanqiwe ·zu·
Cüt ·az·
Dipasangkan ·id·
Doppio ·it·
Được ghép đôi ·vi·
Emparelhado ·pt·
Emparellado ·gl·
empareyaos ·ast·
en paire ·fr·
Eşli ·tr·
gepaard ·nl·
Gepaart ·de·
Greipa saman ·fo·
i çiftuar ·sq·
Imeoanishwa ·sw·
juft belgilar ·uz·
Merkkiparit ·fi·
Nakapares ·fil·
Paaris ·et·
paired ·all·others·
par ·nb·
parað ·is·
Paredig ·cy·
Parejas ·es·
Parekatuta ·eu·
Párosított ·hu·
párové ·cs· ·sk·
pāru rakstzīmes ·lv·
parvis ·da·
pary ·pl·
Péireáilte ·ga·
Saamgevoeg ·af·
suporuoti ·lt·
tauhoa ·to·
tecken i par ·sv·
Upareno ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
v paru ·sl·
Με ζεύξη ·el·
Двойни ·bg·
Жупташкан ·ky·
Жұптасқан таңбалар ·kk·
Парні ·uk·
парные символы ·ru·
Парныя ·be·
спарени ·mk·
Упарено ·sr·
Хослосон ·mn·
დაწყვილებული ·ka·
Զույգ նշաններ ·hy·
זוגות תווים ·he·
جفتی ·fa·
جوڑی ·ur·
مقترنة ·ar·
የተጣመረ ·am·
जोडलेले ·mr·
जोडा मिलाइएको ·ne·
युग्म ·hi·
জোড় বাঁধা ·bn·
ਜੋੜਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ·pa·
જોડી ·gu·
இணைக்கப்பட்டவை ·ta·
జత చేయబడిన ·te·
ಜೋಡಿಯಾದ ·kn·
ജോടിയാക്കിയവ ·ml·
යුගලවූ ·si·
จับคู่ ·th·
ຈັບຄູ່ແລ້ວ ·lo·
အတွဲ ·my·
ផ្គូផ្គង ·km·
ᏗᎵᎪᏙᏗ ·chr·
쌍 기호 ·ko·
対の記号 ·ja·
成对 ·zh·
成對 ·zh_Hant·
配對 ·yue·
personEnglish: ‹person›
asmuo ·lt·
duine ·ga·
ember ·hu·
henkilö ·fi·
isik ·et·
kişi ·tr·
manneskja ·is·
Mensch ·de·
mtu ·sw·
người ·vi·
orang ·id· ·ms·
oseba ·sl·
osoba ·bs· ·cs· ·hr· ·pl· ·sk· ·sr_Latn·
persoa ·gl·
persoană ·ro·
person ·all·others·
persona ·ca· ·es· ·it· ·lv·
personne ·fr·
persoon ·af· ·nl·
pertsona ·eu·
pessoa ·pt·
şəxs ·az·
shaxs ·uz·
tao ·fil·
umuntu ·zu·
άνθρωπος ·el·
адам ·kk· ·ky·
личност ·mk·
людина ·uk·
особа ·sr·
хүн ·mn·
чалавек ·be·
человек ·ru·
човек ·bg·
ადამიანი ·ka·
անձ ·hy·
אנשים ·he·
شخص ·ar· ·fa· ·ur·
ሰው ·am·
व्यक्ति ·hi· ·mr· ·ne·
ব্যক্তি ·bn·
ਵਿਅਕਤੀ ·pa·
માણસ ·gu·
நபர் ·ta·
వ్యక్తి ·te·
ವ್ಯಕ್ತಿ ·kn·
വ്യക്തി ·ml·
පුද්ගලයා ·si·
คน ·th·
ຄົນ ·lo·
လူ ·my·
មនុស្ស ·km·
사람 ·ko·
ひと ·ja·
人物 ·zh_Hant·
任务 ·zh·
phonetic alphabetEnglish: ‹phonetic alphabet›
Abjad Fonetik ·id·
Abjadi za Fonetiki ·sw·
Aibítir Foghraíochta ·ga·
Alfabet fonetic ·ro·
alfabet fonètic ·ca·
alfabet fonetik ·sq·
alfabet fonetyczny ·pl·
Alfabeto fonetico ·it·
Alfabeto fonético ·es· ·gl· ·pt·
Alfabeto fonetikoa ·eu·
alfabetu fonéticu ·ast·
alphabet phonétique ·fr·
Bảng chữ cái Phiên âm ·vi·
Foneetiline tähestik ·et·
Foneettinen aakkosto ·fi·
fonetická abeceda ·cs· ·sk·
fonetična abeceda ·sl·
Fonetiese alfabet ·af·
Fonetik Alfabe ·tr·
fonetik alifbo ·uz·
Fonetik Əlifba ·az·
Fonetikus ábécé ·hu·
fonetinis alfabetas ·lt·
fonetisch alfabet ·nl·
fonetisk alfabet ·da· ·nb·
fonētiskais alfabēts ·lv·
fonetiskt alfabet ·sv·
Fonetska abeceda ·bs· ·hr·
Fonetski alfabet ·sr_Latn·
hljóðfræðilegt stafróf ·is·
Huruf Fonetik ·ms·
izinhlamvu zefonetiki ·zu·
Ljóðstavrað ·fo·
motuʻalea fakafonētiki ·to·
phonetic alphabet ·all·others·
Phonetic Alphabet ·am·
Phonetisches Alphabet ·de·
Ponetikong Alpabeto ·fil·
Y Wyddor Seinegol ·cy·
Φωνητικό αλφάβητο ·el·
Дуудлагын үсэг ·mn·
Знак з шырынёй ·be·
Фонетикалык алфавит ·ky·
Фонетикалық әліпби ·kk·
фонетический алфавит ·ru·
Фонетична азбука ·bg·
Фонетичний алфавіт ·uk·
фонетска азбука ·mk·
Фонетски алфабет ·sr·
ფონეტიკური ანბანი ·ka·
Հնչյունային այբուբեն ·hy·
אלפבית פונטי ·he·
أبجدية صوتية ·ar·
الفبای آوانگاری ·fa·
صوتیاتی حروف ·ur·
ध्वन्यात्मक अक्षर ·mr·
फोनेटिक वर्णमाला ·hi· ·ne·
ফোনেটিক বর্ণমালা ·bn·
ਧੁਨੀਆਤਮਿਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ·pa·
ફોનેટીક આલ્ફાબેટ ·gu·
ஒலி அகர வரிசை ·ta·
ఫోనెటిక్ వర్ణమాల ·te·
ಫೋನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ·kn·
സ്വരസൂചക അക്ഷരമാല ·ml·
ශ්රව්යඅක්ශර වින්‍යාසය ·si·
ตัวอักษรสัทศาสตร์ ·th·
ພະຍັນຊະນະການອອກສຽງ ·lo·
အသံထွက်အညွှန်းပြအက္ခရာ ·my·
អក្ខរក្រមសូរសព្ទ ·km·
ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᏗᏕᎶᏆᏍᏙᏗ ·chr·
음성 기호 알파벳 ·ko·
拼音字母 ·yue·
音声記号 ·ja·
音标 ·zh·
音標 ·zh_Hant·
pictographsEnglish: ‹pictograph›
amagrafu ezithombe ·zu·
Chữ tượng hình ·vi·
foʻi ʻata ·to·
Kuvakirjoitus ·fi·
Mga Pictograph ·fil·
Myndatekin ·fo·
myndrit ·is·
Picha ·sw·
Picteagraif ·ga·
Pictografe ·ro·
Pictograffau ·cy·
Pictogramas ·es· ·gl· ·pt·
pictogrames ·ast· ·ca·
pictogrammen ·nl·
pictogrammes ·fr·
pictograph ·all·others·
Pictographs ·am· ·hi·
Piktograf ·id· ·ms·
piktografi ·sq·
piktografiska tecken ·sv·
Piktograflar ·tr·
piktogram ·da·
Piktogram ·af·
Piktogramak ·eu·
piktogrami ·sl·
Piktogrami ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
piktogrammalar ·uz·
piktogrammas ·lv·
Piktogramme ·de·
piktogrammer ·nb·
Piktogrammid ·et·
Piktogramok ·hu·
piktogramy ·cs· ·pl· ·sk·
Piktoqram ·az·
Pittogrammi ·it·
ženklai ·lt·
Εικονογράμματα ·el·
Пиктограм ·mn·
пиктограми ·mk·
Пиктограми ·bg· ·sr·
Пиктограмма ·kk· ·ky·
пиктограммы ·ru·
Піктаграмы ·be·
Піктограми ·uk·
პიკტოგრამები ·ka·
Պատկերագրեր ·hy·
כתבי ציורים ·he·
پکٹوگراف ·ur·
تصویرنگاشت ·fa·
كتابات بالصور ·ar·
चित्रलेख ·mr·
पिक्टोग्राफहरू ·ne·
পিকটোগ্রাফ ·bn·
ਚਿੱਤਰ-ਸੰਕੇਤ ·pa·
ચિત્રમયઅક્ષરો ·gu·
சொற்படங்கள் ·ta·
చిత్రసంకేతాలు ·te·
ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳು ·kn·
ചിത്രലേഖകൾ ·ml·
පින්තූරමය සංකේත ·si·
ภาพสัญลักษณ์ ·th·
ສັນຍາລັກຮູບພາບ ·lo·
ပုံပြဂရပ်ဖ် ·my·
អក្សររូប ·km·
ᏗᏟᎳᏍᏔᏄᎯ ᏗᎪᎵᏰᏗ ·chr·
그림 문자 ·ko·
ピクトグラム ·ja·
象形文字 ·yue· ·zh· ·zh_Hant·
placeEnglish: ‹place›
áit ·ga·
địa điểm ·vi·
hely ·hu·
indawo ·zu·
joy ·uz·
koht ·et·
kraj ·sl·
lieu ·fr·
lle ·cy·
lloc ·ca·
loc ·ro·
lugar ·es· ·fil· ·gl· ·pt·
mahali ·sw·
mesto ·sr_Latn·
miejsce ·pl·
miesto ·sk·
místo ·cs·
mjesto ·bs· ·hr·
Ort ·de·
paikka ·fi·
plaats ·nl·
place ·all·others·
plats ·sv·
plek ·af·
posto ·it·
staður ·is·
sted ·da· ·nb·
tempat ·id· ·ms·
tokia ·eu·
vend ·sq·
vieta ·lt· ·lv·
yer ·az· ·tr·
τοποθεσία ·el·
газар ·mn·
жер ·ky·
место ·mk· ·ru· ·sr·
месца ·be·
місце ·uk·
място ·bg·
орын ·kk·
ადგილი ·ka·
վայր ·hy·
מקום ·he·
جا ·fa·
جگہ ·ur·
مكان ·ar·
ቦታ ·am·
जगह ·hi·
ठाउँ ·ne·
स्थान ·mr·
স্থান ·bn·
ਸਥਾਨ ·pa·
સ્થાન ·gu·
இடம் ·ta·
స్థలం ·te·
ಸ್ಥಳ ·kn·
സ്ഥലം ·ml·
තැන ·si·
สถานที่ ·th·
ສະຖານທີ່ ·lo·
နေရာ ·my·
ទីកន្លែង ·km·
장소 ·ko·
ばしょ ·ja·
地点 ·zh·
地點 ·zh_Hant·
plantEnglish: ‹plant›
augalas ·lt·
augs ·lv·
biljka ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
bimë ·sq·
bitki ·az· ·tr·
halaman ·fil·
isitshalo ·zu·
kasvi ·fi·
landarea ·eu·
mmea ·sw·
növény ·hu·
o‘simlik ·uz·
Pflanze ·de·
pianta ·it·
planda ·ga·
planhigyn ·cy·
plant ·all·others·
planta ·ca· ·es· ·gl· ·is· ·pt·
plantă ·ro·
plante ·da· ·fr· ·nb·
rastlina ·sk· ·sl·
roślina ·pl·
rostlina ·cs·
taim ·et·
thực vật ·vi·
tumbuh-tumbuhan ·ms·
tumbuhan ·id·
växt ·sv·
φυτό ·el·
биљка ·sr·
өсімдік ·kk·
өсүмдүк ·ky·
расліна ·be·
растение ·bg· ·mk·
рослина ·uk·
ростение ·ru·
ургамал ·mn·
მცენარე ·ka·
բույս ·hy·
צמח ·he·
پلانٹ ·ur·
گیاه ·fa·
نبات ·ar·
አትክልት ·am·
झाड ·mr·
पौधा ·hi·
बिरूवा ·ne·
চারাগাছ ·bn·
ਪੌਦਾ ·pa·
ઝાડ ·gu·
செடி ·ta·
మొక్క ·te·
ಗಿಡ ·kn·
സസ്യം ·ml·
පැලය ·si·
พืช ·th·
ພືດ ·lo·
အပင် ·my·
រុក្ខជាតិ ·km·
식물 ·ko·
しょくぶつ ·ja·
植物 ·zh· ·zh_Hant·
punctuationEnglish: ‹punctuation›
Atalnodi ·cy·
Bantas ·fil·
Dấu câu ·vi·
Durğu ·az·
fakaʻilonga mālōlō ·to·
greinarmerki ·is·
interpunctie ·nl·
interpunkce ·cs·
interpunkcia ·sk·
Interpunkcija ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
interpunkcja ·pl·
interpunktion ·sv·
Írásjel ·hu·
izimpawu zokubhala ·zu·
Kirjavahemärgid ·et·
Leestekens ·af·
ločila ·sl·
Noktalama ·tr·
pieturzīmes ·lv·
Poncaíocht ·ga·
ponctuation ·fr·
Pontuação ·pt·
Punctuație ·ro·
punctuation ·all·others·
Punctuation ·am·
Punteggiatura ·it·
puntuació ·ca·
puntuación ·ast·
Puntuación ·es· ·gl·
Puntuazioa ·eu·
shenjë pikësimi ·sq·
skilletegn ·nb·
skyryba ·lt·
Tanda baca ·ms·
Tanda Baca ·id·
tegnsætning ·da·
Teknseting ·fo·
tinish belgilari ·uz·
Uakifishaji ·sw·
Välimerkit ·fi·
Zeichensetzung ·de·
Στίξη ·el·
интерпункција ·mk·
Интерпункција ·sr·
Препинателни знаци ·bg·
пунктуационные знаки ·ru·
Пунктуация ·ky·
Пунктуаційні знаки ·uk·
Пунктуацыя ·be·
Тыныс белгілері ·kk·
Цэг, таслал ·mn·
სასვენი ნიშები ·ka·
Կետադրական նշաններ ·hy·
סימני פיסוק ·he·
رموز اوقاف ·ur·
سجاوندی ·fa·
علامات ترقيم ·ar·
विराम ·ne·
विराम चिह्न ·hi·
विरामचिन्ह ·mr·
যতিচিহ্ন ·bn·
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
વિરામચિહ્ન ·gu·
நிறுத்தக்குறி ·ta·
విరామ చిహ్నం ·te·
ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆ ·kn·
വിരാമചിഹ്നം ·ml·
විරාම ලක්ෂණ ·si·
เครื่องหมายวรรคตอน ·th·
ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ ·lo·
ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် ·my·
វិធីប្រើវណ្ណយុត្ដ ·km·
ᏧᏓᎴᏅᏓ ᏗᏙᏪᎵᏍᎩ ᏗᎬᏙᏗ ·chr·
구두점 ·ko·
句読点 ·ja·
标点符号 ·zh·
標點符號 ·yue· ·zh_Hant·
rightwards arrowsEnglish: ‹rightwards arrow›
Anak Panah Hala Kanan ·ms·
Eskuin-geziak ·eu·
Flechas hacia la derecha ·es·
fleches a mandrecha ·ast·
flèches vers la droite ·fr·
fletxes a la dreta ·ca·
Frecce a destra ·it·
Frechas cara a dereita ·gl·
högerpilar ·sv·
Imicibisholo eya ngakwesokudla ·zu·
Jobbra mutató nyilak ·hu·
Mga Pakanang Arrow ·fil·
Mishale Inayoelekea Kulia ·sw·
Mũi tên Hướng sang phải ·vi·
ngahau mataʻu ·to·
o‘ngga qaragan strelkalar ·uz·
Oikealle osoittavat nuolet ·fi·
ör niður ·is·
pa labi vērstās bultiņas ·lv·
Panah Kanan ·id·
Paremale suunatud nooled ·et·
pijlen naar rechts ·nl·
Pílar peikandi til høgru ·fo·
pile, der peger mod højre ·da·
piler som peker til høyre ·nb·
puščice desno ·sl·
Rechtspfeile ·de·
Regs-pyltjies ·af·
Rightward Arrows ·en_AU·
rightwards arrow ·all·others·
Rightwards Arrows ·am·
rodyklės į dešinę ·lt·
Saethau i’r dde ·cy·
Sağa Oklar ·tr·
Sağa Oxlar ·az·
Săgeți spre dreapta ·ro·
Saighde Deasa ·ga·
Setas para a direita ·pt·
shigjeta për së djathti ·sq·
šípky doprava ·sk·
šipky směřující doprava ·cs·
Strelica nadesno ·sr_Latn·
Strelice udesno ·hr·
Strjelice udesno ·bs·
strzałki w prawo ·pl·
Βέλη δεξιά ·el·
Баруун заасан сум ·mn·
Оңго караган жебелер ·ky·
Оңға қарайғы көрсеткілер ·kk·
Сочещи надясно стрелки ·bg·
Стрелица надесно ·sr·
стрелки вправо ·ru·
стрелки надесно ·mk·
Стрілки вправо ·uk·
Стрэлкі ўправа ·be·
მერჯვნივ მიმართული ისრები ·ka·
Աջ ուղղված սլաքներ ·hy·
חצים ימינה ·he·
أسهم لليمين ·ar·
پیکان‌های رو به راست ·fa·
دائیں جانب تیر کا نشان ·ur·
उजवीकडील बाण ·mr·
दायाँतर्फी बाँणहरू ·ne·
बाई ओर तीर ·hi·
ডানমুখী তীর ·bn·
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੀਰ ·pa·
જમણી તરફનો એરો ·gu·
வலதுபுறம் நோக்கிய அம்புகள் ·ta·
కుడికి సూచించే బాణాలు ·te·
ಬಲಭಾಗದ ಬಾಣಗಳು ·kn·
വലത്തേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
දකුනු ඊතල ·si·
ลูกศรขวา ·th·
ລູກສອນຊີ້ໄປຂວາ ·lo·
ညာညွှန်မြား ·my·
ព្រួញទៅស្តាំ ·km·
ᎠᎦᏘᏏ ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
오른쪽 방향 화살표 ·ko·
右向矢印 ·ja·
向右箭咀 ·yue·
向右箭嘴 ·zh_Hant_HK·
向右箭头 ·zh·
向右箭頭 ·zh_Hant·
sign standard symbolsEnglish: ‹sign or symbol›
Comharthaí/Siombailí Coitianta ·ga·
fakaʻilonga sīpinga ·to·
İşaretler/Standart Semboller ·tr·
İşarə/Standart Simvollar ·az·
Ishara/Alama za Kawaida ·sw·
Jelek/normál szimbólumok ·hu·
Ký hiệu/Ký hiệu chuẩn ·vi·
Märgi/standardi sümbolid ·et·
merki eða tákn ·is·
Ngena ngemvume/Izimpawu ezivamile ·zu·
nishon/standart belgilar ·uz·
Segni/simboli standard ·it·
Semne/simboluri standard ·ro·
shenja/simbole standarde ·sq·
sign or symbol ·all·others·
Sign/Standard Symbols ·am·
signes/símbols estàndard ·ca·
signos/símbolos estándar ·ast·
Signos/símbolos estándar ·gl·
Simbol Isyarat/Standard ·ms·
Simbol Tanda/Standar ·id·
Símbolos de señales/estándar ·es·
Símbolos de sinal/padrão ·pt·
Símbolos de sinalização ·pt_PT·
Symbolau Arwyddo/Safonol ·cy·
symbole znaków/standardowe ·pl·
symboles de signe/norme ·fr·
Tanda/Mga Karaniwang Simbolo ·fil·
tegn/standardsymboler ·da· ·nb·
teken-/standaardsymbolen ·nl·
Teken/Standaard simbool ·af·
Tekn/vanlig tekin ·fo·
Vakiosymbolit ·fi·
vanliga symboler ·sv·
Zeichen/Standardzeichen ·de·
Zeinuak / Ikur estandarrak ·eu·
ženklas / standartiniai simboliai ·lt·
zīmes/standarta simboli ·lv·
značky/standardní symboly ·cs·
znaki/standardni simboli ·sl·
znakové a štandardné symboly ·sk·
Znakovi/standardni simboli ·hr·
Znakovni/standardni simboli ·bs· ·sr_Latn·
Σήματα / Τυπικά σύμβολα ·el·
Белги/Стандарттык символдор ·ky·
Белгілер/стандартты таңбалар ·kk·
Знак/стандартен символ ·bg·
Знаки/стандартні символи ·uk·
знаки/стандартные символы ·ru·
знаковни/стандардни симболи ·mk·
Знаковни/стандардни симболи ·sr·
Тэмдэг/стандарт тэмдэгт ·mn·
Шыльды/Знакі/Стандартныя сімвалы ·be·
ნიშნები/სტანდარტული სიმბოლოები ·ka·
Ստանդարտ նշաններ ·hy·
סימנים סטנדרטיים ·he·
رموز إشارة/قياسية ·ar·
نشان/معیاری علامات ·ur·
نمادهای استاندارد/نشان ·fa·
चिन्ह/मानक चिन्ह ·mr·
संकेत/मानक चिन्हहरू ·ne·
संकेत/मानक चिह्न ·hi·
স্বাক্ষর/মানক প্রতীক ·bn·
ਪ੍ਰਤੀਕ/ਮਿਆਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
સહીૂ/પ્રમાણભૂત ચિહ્નો ·gu·
சைகை/நிலையான சின்னங்கள் ·ta·
సంకేత/ప్రామాణిక చిహ్నాలు ·te·
ಸೈನ್ / ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ·kn·
അടയാള/സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചിഹ്നങ്ങൾ ·ml·
සලකුණ/සම්මත සංකේත ·si·
เครื่องหมาย/สัญลักษณ์มาตรฐาน ·th·
ສັນຍາລັກ ປ້າຍ/ມາດຕະຖານ ·lo·
စံထားသော ဆိုင်းသင်္ကေတ ·my·
សញ្ញា/និមិត្តសញ្ញាបទដ្ឋាន ·km·
ᎪᏪᎶᏗ/ᎤᏠᏱᎭᏬ ᏗᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
상징/표준 기호 ·ko·
标志/标准符号 ·zh·
標記/標準符號 ·yue·
標誌/標準符號 ·zh_Hant·
標識/標準記号 ·ja·
small form variantEnglish: ‹small variants›
Aina za Fomu Ndogo ·sw·
Amrywiolion Ffurf Fach ·cy·
Biến thể Mẫu nhỏ ·vi·
Foirmeacha Beaga Malartacha ·ga·
Forma-aldaera txikiak ·eu·
formes variants petites ·ca·
fuo faikeheʻi iiki ·to·
kichik shakldagi variantlar ·uz·
Kiçik Forma Variantları ·az·
Kis formavariánsok ·hu·
Kleine Formvarianten ·de·
kleine vormvarianten ·nl·
Kleinvormvariante ·af·
Küçük Form Varyantları ·tr·
lítil afbrigði ·is·
Lítil avbrigdir formur ·fo·
malé tvarové varianty ·cs·
male variantne oblike ·sl·
Mali znakovi interpunkcije ·sr_Latn·
mazo formu varianti ·lv·
mažos formos variantai ·lt·
Mga Baryante ng Maliit na Anyo ·fil·
okuncane okwahlukile ·zu·
petites variantes de forme ·fr·
småformvarianter ·sv·
Small Form Variants ·am· ·it·
small variants ·all·others·
Vähäiset muotovariantit ·fi·
Väike kirjavahemärkide valik ·et·
Variacións de forma pequena ·gl·
Variações de forma pequena ·pt·
Varian Format Kecil ·id·
Varian Huruf Kecil ·ms·
Variante de forme mici ·ro·
variante formash të vogla ·sq·
varianter av små tegn ·nb·
varianter i lille format ·da·
Variantes de formato pequeño ·es_419·
variantes de formulariu pequeñes ·ast·
Variantes pequeñas ·es·
varianty malých formátov ·sk·
Varijante male veličine ·hr·
Varijante malih oblika ·bs·
warianty form małych ·pl·
Παραλλαγές μικρού μεγέθους ·el·
Варианти на малки форми ·bg·
Варыянты малых формаў ·be·
Жижиг загварын хувилбарууд ·mn·
Кичинекей формадагы варианттар ·ky·
Кіші форма нұсқалары ·kk·
маленькие варианты формы ·ru·
мали варијанти ·mk·
Мали знакови интерпункције ·sr·
Малі варіантні форми ·uk·
პატარა ფორმის ვარიანტები ·ka·
Ձևի փոքր տարբերակներ ·hy·
משתני צורות קטנות ·he·
تنويعات نموذج أحرف صغيرة ·ar·
چھوٹی صورت کے متغیرات ·ur·
گونه‌های کوچک ·fa·
छोटे फार्म वेरिएंट ·hi·
लहान प्रकारचे व्हेरियंट ·mr·
सानो फाराम भ्यारियन्टहरू ·ne·
ছোট ফর্ম বিকল্প ·bn·
ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ·pa·
નાના નમૂનારૂપ વેરિયન્ટ ·gu·
சிறு வடிவ மாறிகள் ·ta·
చిన్న ఫారమ్ వైరుధ్యాలు ·te·
ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ·kn·
സ്മോൾ ഫോം വേരിയന്റുകൾ ·ml·
කුඩා වෙනස් පෝරම් ·si·
รูปแบบขนาดเล็ก ·th·
ຄວາມປ່ຽນຜັນຮູບແບບນ້ອຍ ·lo·
ယူနီကုတ်သုံး အက္ခရာအသေးမူကွဲပုံစံ ·my·
វ៉ារ្យ៉ង់ទម្រង់តូច ·km·
ᏧᏍᏗ ᎤᏙᏢᏒ ᏂᏓᏓᎴᎬᎾ ·chr·
작은 부호 변형 ·ko·
小型变体形式 ·zh·
小字形変種 ·ja·
小寫符號變體 ·zh_Hant·
小寫變體 ·yue·
smileyEnglish: ‹smiley›
aghaidh ·ga·
broskarl ·is·
buzëqeshje ·sq·
buźka ·pl·
cara riseira ·gl·
cara sonriente ·es·
cara sorridente ·pt_PT·
emoticona ·ca·
emotikonoa ·eu·
gesiggie ·af·
gülen yüz ·tr·
gwên ·cy·
hymiö ·fi·
kulgich ·uz·
mặt cười ·vi·
okumoyizelayo ·zu·
smaili ·et·
smailijs ·lv·
smajli ·bs· ·sr_Latn·
smajlić ·hr·
smajlík ·cs· ·sk·
smayli ·az·
smeško ·sl·
smiley ·all·others·
Smiley ·de·
sorridente ·pt·
šypsenėlė ·lt·
tabasamu ·sw·
wajah tersenyum ·id·
χαμόγελο ·el·
быйтыкча ·ky·
инээмсэглэл ·mn·
смайл ·kk·
смайлик ·ru· ·uk·
смайлік ·be·
смајли ·sr·
смешко ·mk·
усмихнато лице ·bg·
სიცილაკი ·ka·
զմայլիկ ·hy·
חיוך ·he·
ابتسامة ·ar·
شکلک ·fa·
مُسکراتا ہوا ·ur·
ሳቅ ·am·
स्माइली ·hi· ·ne·
स्मायली ·mr·
স্মাইলি ·bn·
ਸਮਾਈਲੀ ·pa·
સ્માઇલી ·gu·
ஸ்மைலி ·ta·
స్మైలీ ·te·
ಸ್ಮೈಲೀ ·kn·
മുഖഭാവം ·ml·
හිනාව ·si·
หน้ายิ้ม ·th·
ຍິ້ມ ·lo·
အပြုံးပုံ ·my·
ញញឺម ·km·
스마일 ·ko·
すまいりー ·ja·
微笑 ·zh_Hant·
笑脸 ·zh·
smileys peopleEnglish: ‹smiley or person›
broskarl eða persóna ·is·
Brostekin og fólk ·fo·
buzëqeshje dhe njerëz ·sq·
Emosiekone en mense ·af·
Emoticoane și persoane ·ro·
Emoticonas e persoas ·gl·
émoticônes et personnes ·fr·
emoticones i gent ·ca·
Emoticonos y personas ·es·
Emotikoni i osobe ·hr·
Emotikonoak eta jendea ·eu·
emotikony a lidé ·cs·
emotikony a ľudia ·sk·
emotikony i osoby ·pl·
fustaxes y xente ·ast·
Gülüş və Camaat ·az·
Gwenogluniau a Phobl ·cy·
Hangulatjelek és emberek ·hu·
Hymiöt ja ihmiset ·fi·
kulgichlar va odamlar ·uz·
malimali & kakai ·to·
Mặt cười & Người ·vi·
Mga Smiley at Tao ·fil·
Nasmiješena lica i ljudi ·bs·
smaidiņi un cilvēki ·lv·
Smailid ja inimesed ·et·
Smajliji i ljudi ·sr_Latn·
smeški in osebe ·sl·
smilefjes og mennesker ·nb·
Smiley & Manusia ·ms·
Smiley & Orang ·id·
Smiley e persone ·it·
smiley or person ·all·others·
Smileys & People ·am·
Smileys e pessoas ·pt·
smileys en mensen ·nl·
smileys och människor ·sv·
smileys og personer ·da·
Smileys und Leute ·de·
Straoiseoga agus Daoine ·ga·
Tabasamu na Watu ·sw·
ukumoyizela nabantu ·zu·
veidukai ir žmonės ·lt·
Yüz İfadeleri ve Kişiler ·tr·
Φατσούλες και άτομα ·el·
Быйтыкчалар жана адамдар ·ky·
емотикони и луѓе ·mk·
Емотикони и хора ·bg·
Инээмсэглэлүүд ба хүмүүс ·mn·
Смайлдар мен адамдар ·kk·
Смайли та люди ·uk·
смайлики и люди ·ru·
Смайлікі і людзі ·be·
Смајлији и људи ·sr·
სიცილაკები და ხალხი ·ka·
Զմայլիկներ և մարդիկ ·hy·
הבעות סמיילי ואנשים ·he·
أشكال تعبيرية وأشخاص ·ar·
اسمالیز اور لوگ ·ur·
صورتک‌ها و افراد ·fa·
स्माइली तथा व्यक्तिहरू ·ne·
स्माइलीज और लोग ·hi·
हसरा चेहरा आणि लोक ·mr·
স্মাইলি ও জনগণ ·bn·
ਸਮਾਇਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ·pa·
સ્માઈલીઝ અને લોકો ·gu·
ஸ்மைலிகள் & மக்கள் ·ta·
స్మైలీలు & వ్యక్తులు ·te·
ಸ್ಮೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ·kn·
സ്മൈലികളും ആളുകളും ·ml·
සිනහවන් සහ මිනිසුන් ·si·
หน้ายิ้มและรูปคน ·th·
ຮູບຍິ້ມ ແລະ ຄົນ ·lo·
လူရုပ်ပြအီမို ·my·
រូបសញ្ញាសើច និងមនុស្ស ·km·
ᏓᏰᏍᏗᏍᎬ ᎠᎴ ᎠᏂᏴᏫ ·chr·
스마일리 및 사람 ·ko·
スマイリーと人々 ·ja·
笑脸与人 ·zh·
表情符號與人 ·yue·
表情符號與人物 ·zh_Hant·
south asian scriptsEnglish: ‹South Asian script›
Alfabeti dell’Asia meridionale ·it·
Amaskripthi ase-South Asia ·zu·
Asiako hegoaldeko scriptak ·eu·
Cənubi Asiya Yazıları ·az·
Chữ viết Nam Á ·vi·
Dél-ázsiai írásrendszerek ·hu·
Dienvidāzijas rakstības ·lv·
écritures asiatiques du sud ·fr·
escriptures de l’Àsia Meridional ·ca·
Escritas do sul asiático ·pt·
escritures del sur d’Asia ·ast·
Etelä-Aasian kirjoitusjärjestelmät ·fi·
Güney Asya Alfabeleri ·tr·
Hati za Kusini mwa Asia ·sw·
Janubiy Osiyo yozuvlari ·uz·
jihoasijská písma ·cs·
juhoázijské písma ·sk·
Južnoazijska pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
južnoazijske pisave ·sl·
Lõuna-Aasia kirjad ·et·
Mga Script ng Timog Asya ·fil·
Pietų Azijos raštai ·lt·
południowoazjatyckie systemy pisma ·pl·
Scrieri sud-asiatice ·ro·
Scripteanna na hÁise Theas ·ga·
Sgriptiau Asia Deheuol ·cy·
shkrime të Azisë Jugore ·sq·
Sistemas de escrita de Asia Meridional ·gl·
Sistemas de escritura de Asia Meridional ·es·
Skrip Asia Selatan ·id·
sørasiatiske skriftsystemer ·nb·
South Asian script ·all·others·
South Asian Scripts ·am·
Südasiatische Schriften ·de·
suður-asískt letur ·is·
Suðurasiatiskar skriftir ·fo·
Suid-Asiese skrifte ·af·
sydasiatiska skriftsystem ·sv·
sydasiatiske skriftsystemer ·da·
tohinima fakaʻēsia-tonga ·to·
Tulisan Asia Selatan ·ms·
Zuid-Aziatische schriften ·nl·
Γραφές Νότιας Ασίας ·el·
Јужноазијска писма ·sr·
јужноазиски писма ·mk·
Оңтүстік Азия жазулары ·kk·
Өмнөд Азийн бичвэр ·mn·
Південноазіатські шрифти ·uk·
Түштүк Азия өлкөлөрүнүн жазуулары ·ky·
Усходнеазіяцкія пісьмы ·be·
южноазиатская письменность ·ru·
Южноазиатски писмености ·bg·
სამხრეთ აზიური დამწერლობები ·ka·
Հարավասիական գրեր ·hy·
סוגי כתב דרום אסייתיים ·he·
أنظمة كتابة جنوب آسيا ·ar·
جنوبی ایشیائی اسکرپٹس ·ur·
دبیره‌های آسیای جنوبی ·fa·
दक्षिण आशियायी लिपि ·mr·
दक्षिण एशियाई स्क्रिप्ट ·hi·
दक्षिण एशियाली लिपिहरू ·ne·
দক্ষিণ এশিয়ার লিপি ·bn·
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
દક્ષિણ એશિયન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
தெற்காசிய ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
దక్షిణ ఆసియా స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
ദക്ഷിണേഷ്യൻ ലിപികൾ ·ml·
දකුණු ආසියානු පිටපත් ·si·
สคริปต์เอเชียใต้ ·th·
ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍໃຕ້ ·lo·
တောင်အာရှ လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខាងត្បូង ·km·
ᏧᎦᎾᏮ ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
남아시아 문자 ·ko·
南アジアの文字 ·ja·
南亚文字 ·zh·
南亞字體 ·yue·
南亞語系 ·zh_Hant·
southeast asian scriptsEnglish: ‹Southeast Asian script›
Alfabeti del sudest asiatico ·it·
Amaskripthi ase-South East Asia ·zu·
Asiako hego-ekialdeko scriptak ·eu·
Cənub-Şərqi Asiya Yazıları ·az·
Chữ viết Đông Nam Á ·vi·
Délkelet-ázsiai írásrendszerek ·hu·
Dienvidaustrumāzijas rakstības ·lv·
écrtitures asiatiques du sud-est ·fr·
escriptures de l’Àsia Sud-oriental ·ca·
Escritas do sudeste asiático ·pt·
escritures del sureste d’Asia ·ast·
Güneydoğu Asya Alfabeleri ·tr·
Hati za Kusini Mashariki mwa Asia ·sw·
Janubi-sharqiy Osiyo yozuvlari ·uz·
jihovýchodoasijská písma ·cs·
Jugoistočna azijska pisma ·hr· ·sr_Latn·
Jugoistočnoazijska pisma ·bs·
juhovýchodoázijské písma ·sk·
Kaakkois-Aasian kirjoitusjärjestelmät ·fi·
Kagu-Aasia kirjad ·et·
letur frá suðaustur-asíu ·is·
Mga Script ng Timog-silangang Asya ·fil·
Pietryčių Azijos raštai ·lt·
pisave jugovzhodne Azije ·sl·
południowo-wschodnioazjatyckie systemy pisma ·pl·
Scrieri sud-est asiatice ·ro·
Scripteanna na hÁise Thoir Theas ·ga·
Sgriptiau De-Ddwyrain Asia ·cy·
shkrime të Azisë Juglindore ·sq·
Sistemas de escrita do Sueste asiático ·gl·
Sistemas de escritura de Asia Sudoriental ·es·
Skrip Asia Tenggara ·id·
sørøstasiatiske skriftsystemer ·nb·
Southeast Asian script ·all·others·
Southeast Asian Scripts ·am·
Südostasiatische Schriften ·de·
Suidoos-Asiese skrifte ·af·
sydöstasiatiska skriftsystem ·sv·
sydøstasiatiske skriftsystemer ·da·
tohinima fakaʻēsia-tongahahake ·to·
Tulisan Asia Tenggara ·ms·
Útsynningsasiatiskar skriftir ·fo·
Zuidoost-Aziatische schriften ·nl·
Γραφές Νοτιοανατολικής Ασίας ·el·
Зүүн өмнөд азийн бичвэр ·mn·
Југоисточна азијска писма ·sr·
југоисточноазиски писма ·mk·
Оңтүстік-Шығыс Азия жазулары ·kk·
Паўднёваўсходнеазіяцкія пісьмы ·be·
письменность Юго-Восточной Азии ·ru·
Південносхідні азіатські шрифти ·uk·
Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн жазуулары ·ky·
Югоизточноазиатски писмени знаци ·bg·
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიური დამწერლობები ·ka·
Հարավարևելյան Ասիայի գրեր ·hy·
סוגי כתב מזרח אסייתיים ·he·
أنظمة كتابة جنوب شرق آسيا ·ar·
جنوب مشرقی ایشیائی اسکرپٹس ·ur·
دبیره‌های آسیای جنوب شرقی ·fa·
दक्षिण एशियाई स्क्रिप्ट ·hi·
दक्षिण पूर्वी एशियाली लिपिहरू ·ne·
दक्षिणपूर्व आशियायी लिपि ·mr·
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লিপি ·bn·
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
દક્ષિણપૂર્વીય એશિયન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
தென்கிழக்காசிய ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
నైరుతి ఆసియా స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യൻ ലിപികൾ ·ml·
ගිනිකොන් ආසියානු පිටපත් ·si·
สคริปต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ·th·
ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ·lo·
အရှေ့တောင်အာရှ လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ·km·
ᏧᎦᎾᏮ ᏗᎧᎸᎬ ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
동남아시아 문자 ·ko·
东南亚文字 ·zh·
東南アジアの文字 ·ja·
東南亞字體 ·yue·
東南亞語系 ·zh_Hant·
spacingEnglish: ‹spacing›
atstarpes ·lv·
avec chasse ·fr·
Boşluk ·tr·
Boşluq ·az·
Bylchu ·cy·
Espaçamento ·pt·
Espaciado ·es·
espaciáu ·ast·
espaiat ·ca·
Espazamento ·gl·
Giãn cách ·vi·
hapësirë ·sq·
Kuacha Nafasi ·sw·
med bredde ·nb·
medzery ·sk·
mellemrum ·da·
odstępy ·pl·
oraliq ·uz·
Pagitan ·fil·
Razmak ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
razmik ·sl·
Regluglopp ·fo·
Ruang ·ms·
s vlastní šířkou ·cs·
spacing ·all·others·
Spacing ·am·
Spásáil ·ga·
Spasi ·id·
Spasiëring ·af·
Spațiere ·ro·
spatiëring ·nl·
Spaziatura ·it·
Sperrsatz ·de·
stafabil ·is·
stegande tecken ·sv·
Szóközt alkalmazó ·hu·
tarpai ·lt·
Tartea ·eu·
Tühikud ·et·
ukushiya izikhala ·zu·
·to·
Välistys ·fi·
Διαστήματα ·el·
Бос орындар ·kk·
Боштук калтыруу ·ky·
Зай авалт ·mn·
Знакі з шырынёй ·be·
Знаци с ненулева ширина ·bg·
пробелы ·ru·
Пробіли ·uk·
Размак ·sr·
распоред ·mk·
დაშორება ·ka·
Բացատներ ·hy·
ריווח ·he·
فاصله‌گذاری ·fa·
فاصلہ بندی ·ur·
مسافات ·ar·
अंतर ·mr·
अंतर रखना ·hi·
स्पेसिङ ·ne·
ব্যবধান ·bn·
ਵਿੱਥ ·pa·
સ્પેસીંગ ·gu·
இடைவெளி ·ta·
అంతరం ·te·
ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ·kn·
സ്പെയ്‌സിംഗ് ·ml·
ඉඩ තබනවා ·si·
การเว้นวรรค ·th·
ຊ່ອງຫວ່າງ ·lo·
စာလုံးခြား ·my·
ដកឃ្លា ·km·
ᎤᏜᎤᏗᎢ ·chr·
간격 ·ko·
前進を伴う修飾文字 ·ja·
空位 ·yue·
空格 ·zh· ·zh_Hant·
sportEnglish: ‹sport›
chwaraeon ·cy·
deporte ·es· ·gl·
desporto ·pt_PT·
esport ·ca·
esporte ·pt·
idman ·az·
isport ·fil·
íþróttir ·is·
kirola ·eu·
michezo ·sw·
olahraga ·id·
spor ·tr·
sport ·all·others·
Sport ·de·
spórt ·ga·
šport ·sk· ·sl·
sportas ·lt·
sports ·lv·
sukan ·ms·
thể thao ·vi·
umdlalo ·zu·
urheilu ·fi·
άθληση ·el·
спорт ·be· ·bg· ·kk· ·ky· ·mk· ·mn· ·ru· ·sr· ·uk·
სპორტი ·ka·
սպորտ ·hy·
ספורט ·he·
رياضة ·ar·
کھیل ·ur·
ورزش ·fa·
ስፖርት ·am·
खेल ·hi·
खेलकुुद ·ne·
खेळ ·mr·
খেলাধুলা ·bn·
ਖੇਡ ·pa·
સ્પૉર્ટ ·gu·
விளையாட்டு ·ta·
క్రీడ ·te·
ಕ್ರೀಡೆ ·kn·
സ്പോർട്സ് ·ml·
ක්‍රීඩාව ·si·
กีฬา ·th·
ກິລາ ·lo·
အားကစား ·my·
កីឡា ·km·
스포츠 ·ko·
すぽーつ ·ja·
运动 ·zh·
運動 ·zh_Hant·
symbolsEnglish: ‹symbol›
Alama ·sw·
Amasimbuli ·zu·
fakaʻilonga ·to·
Ikurrak ·eu·
Ký hiệu ·vi·
maxsus belgilar ·uz·
Mga simbolo ·fil·
Simbol ·id· ·ms·
simbole ·sq·
Simbole ·af·
simboli ·lv· ·sl·
Simboli ·bs· ·hr· ·it· ·sr_Latn·
simboliai ·lt·
símbolos ·ast·
Símbolos ·es· ·gl· ·pt·
símbols ·ca·
Simboluri ·ro·
Simgeler ·tr·
Simvollar ·az·
Siombailí ·ga·
Sümbolid ·et·
symbol ·all·others·
Symbolau ·cy·
symbole ·pl·
symbolen ·nl·
symboler ·da· ·nb· ·sv·
symboles ·fr·
Symbolit ·fi·
symboly ·cs· ·sk·
Szimbólumok ·hu·
tákn ·is·
Tekin ·fo·
Zeichen ·de·
Σύμβολα ·el·
Симболи ·mk· ·sr·
Символдор ·ky·
Символи ·bg· ·uk·
символы ·ru·
Спецыяльныя сімвалы ·be·
Таңбалар ·kk·
Тэмдэгүүд ·mn·
სიმბოლოები ·ka·
Նշաններ ·hy·
סמלים ·he·
رموز ·ar·
علائم ·fa·
علامات ·ur·
ምልክቶች ·am·
चिन्ह ·mr·
चिन्हहरू ·ne·
चिह्न ·hi·
প্রতীক ·bn·
ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
ચિહ્નો ·gu·
சின்னங்கள் ·ta·
చిహ్నాలు ·te·
ಚಿಹ್ನೆಗಳು ·kn·
ചിഹ്നങ്ങൾ ·ml·
සංකේත ·si·
สัญลักษณ์ ·th·
ສັນຍາລັກ ·lo·
သင်္ကေတ ·my·
និមិត្តសញ្ញា ·km·
ᏗᎬᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
기호 ·ko·
符号 ·zh·
符號 ·yue· ·zh_Hant·
記号 ·ja·
technical symbolsEnglish: ‹technical symbol›
Alama za Kiufundi ·sw·
Amasimbuli okobuchwepheshe ·zu·
fakaʻilonga tekinikale ·to·
Ikur teknikoak ·eu·
Ký hiệu Kỹ thuật ·vi·
Mga Simbolo na Teknikal ·fil·
Műszaki szimbólumok ·hu·
Simbol Teknikal ·ms·
Simbol Teknis ·id·
simbole teknike ·sq·
Simboli tecnici ·it·
Símbolos técnicos ·es· ·gl· ·pt·
símbolos téunicos ·ast·
símbols tècnics ·ca·
Simboluri tehnice ·ro·
Siombailí Teicniúla ·ga·
Symbolau Technolegol ·cy·
symbole techniczne ·pl·
symboles techniques ·fr·
tæknilegt tákn ·is·
technical symbol ·all·others·
Technical Symbols ·am·
technické symboly ·cs· ·sk·
techniniai simboliai ·lt·
technische symbolen ·nl·
Technische Zeichen ·de·
Tegniese simbole ·af·
Tehnički simboli ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
tehnični simboli ·sl·
Tehnilised sümbolid ·et·
tehniskie simboli ·lv·
Teknik Simgeler ·tr·
Tekniset symbolit ·fi·
tekniska symboler ·sv·
tekniske symboler ·da· ·nb·
texnik belgilar ·uz·
Texniki Simvollar ·az·
Tøknilig tekin ·fo·
Τεχνικά σύμβολα ·el·
Техникалык символдор ·ky·
Техникалық таңбалар ·kk·
Техникийн тэмдэгүүд ·mn·
Технически символи ·bg·
технические символы ·ru·
Технички симболи ·mk· ·sr·
Технічні символи ·uk·
Тэхнічныя сімвалы ·be·
ტექნიკური სიმბოლოები ·ka·
Տեխնիկական նշաններ ·hy·
סמלים טכניים ·he·
تکنکی علامات ·ur·
رموز تقنية ·ar·
علائم فنی ·fa·
तकनीकी चिह्न ·hi·
तांत्रिक चिन्ह ·mr·
प्राविधिक चिन्हहरू ·ne·
প্রযুক্তিক প্রতীক ·bn·
ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ·pa·
ટેક્નિકલ ચિહ્નો ·gu·
தொழில்நுட்பச் சின்னங்கள் ·ta·
సాంకేతిక చిహ్నాలు ·te·
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ·kn·
സാങ്കേതിക ചിഹ്നങ്ങൾ ·ml·
තාක්ෂණික සංකේත ·si·
สัญลักษณ์ทางเทคนิค ·th·
ສັນຍາລັກທາງເທັກນິກ ·lo·
စက်သုံးသင်္ကေတ ·my·
និមិត្តសញ្ញាបច្ចេកទេស ·km·
ᎤᏦᏍᏗ ᏂᎬᎿᏅ ᏗᎬᏟᎶᏍᏙᏗ ·chr·
기술 기호 ·ko·
技术符号 ·zh·
技術用記号 ·ja·
技術符號 ·yue· ·zh_Hant·
tone marksEnglish: ‹tone mark›
Accenti tonali ·it·
Alama za Toni ·sw·
Amamaki e-Tone ·zu·
Comharthaí Toin ·ga·
Dấu thanh ·vi·
fakaʻilonga fasiʻalea ·to·
Hangsúlyjelek ·hu·
Intonasie-klemtekens ·af·
Litdámt merkir ·fo·
Marcaje de ton ·ro·
Marcas de tom ·pt·
Marcas tonais ·gl·
Marcas tonales ·es·
Marciau Tôn ·cy·
marques de ton ·fr·
marques de tonu ·ast·
marques tonals ·ca·
Mga Marka ng Tono ·fil·
naglasna znamenja ·sl·
ohang belgilari ·uz·
Oznake tona ·hr·
Tanda Intonasi ·id·
Tanda Nadaan ·ms·
Ton İşaretleri ·tr·
Ton Qeydləri ·az·
toņa atzīmes ·lv·
Tonalne oznake ·sr_Latn·
tone mark ·all·others·
Tone Marks ·am·
tonemarkør ·da·
tonemerker ·nb·
toniniai ženklai ·lt·
tonmarkeringar ·sv·
tónmerki ·is·
tónové značky ·cs·
Tonske oznake ·bs·
Tonu-markak ·eu·
Tonzeichen ·de·
Toonimärgid ·et·
Toonimerkit ·fi·
toonmarkeringen ·nl·
tregues tonaliteti ·sq·
značky tónov ·sk·
znaczniki tonów ·pl·
Σημάδια τόνου ·el·
Діактричні знаки ·uk·
Дууны өнгөний тэмдэглэгээ ·mn·
Екпін белгілері ·kk·
Знакі тонаў ·be·
Интонация белгилери ·ky·
Маркирания на тонове ·bg·
метки тона ·ru·
Тоналне ознаке ·sr·
тонски знаци ·mk·
ტონის ნიშნები ·ka·
Տոնի նշաններ ·hy·
סימנים טונאליים ·he·
ٹون مارکس ·ur·
علامات الإعراب ·ar·
نشانه‌های نواخت ·fa·
टोन चिह्न ·hi·
टोन मार्क ·mr·
टोन मार्कहरू ·ne·
টোন মার্কস ·bn·
ਧੁਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ·pa·
ટોન માર્ક્સ ·gu·
தொனிக் குறியீடுகள் ·ta·
టోన్ మార్క్‌లు ·te·
ಟೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ·kn·
ടോൺ മാർക്കുകൾ ·ml·
නාද සලකුණු ·si·
วรรณยุกต์ ·th·
ັວັນນະຍຸດ ·lo·
အသံနိမ့်မြင့်အမှတ်အသား ·my·
សញ្ញាសំឡេង ·km·
ᎤᏃᏴᎦ ᏓᏍᏛᏅᏅ ·chr·
성조 표시 ·ko·
声調記号 ·ja·
声调标记 ·zh·
聲調 ·zh_Hant·
聲調符號 ·yue·
travelEnglish: ‹travel›
bidaiak ·eu·
călătorii ·ro·
ceļojums ·lv·
cestování ·cs·
cestovanie ·sk·
du lịch ·vi·
ferðalög ·is·
kelionė ·lt·
kusafiri ·sw·
matka ·fi·
paglalakbay ·fil·
perjalanan ·ms·
podróż ·pl·
potovanje ·sl·
putovanja ·bs·
putovanje ·hr· ·sr_Latn·
reis ·af·
reise ·nb·
Reisen ·de·
reisimine ·et·
reizen ·nl·
rejse ·da·
resa ·sv·
sayohat ·uz·
seyahat ·tr·
səyahət ·az·
taisteal ·ga·
teithio ·cy·
travel ·all·others·
udhëtim ·sq·
ukuvakasha ·zu·
utazás ·hu·
viagem ·pt·
viaggio ·it·
viajar ·pt_PT·
viaje ·es·
viatge ·ca·
viaxar ·gl·
voyage ·fr·
wisata ·id·
ταξίδι ·el·
аялал ·mn·
падарожжа ·be·
патување ·mk·
подорож ·uk·
путешествие ·ru·
путовање ·sr·
пътуване ·bg·
саякат ·ky·
саяхат ·kk·
მოგზაურობა ·ka·
ճամփորդություն ·hy·
טיול ·he·
سفر ·ar· ·ur·
مسافرت ·fa·
ጉዞ ·am·
प्रवास ·mr·
यात्रा ·hi· ·ne·
ভ্রমণ ·bn·
ਯਾਤਰਾ ·pa·
મુસાફરી ·gu·
பயணம் ·ta·
ప్రయాణం ·te·
ಪ್ರಯಾಣ ·kn·
യാത്ര ·ml·
සංචාරය ·si·
การเดินทาง ·th·
ທ່ອງທ່ຽວ ·lo·
ခရီးသွား ·my·
ធ្វើដំណើរ ·km·
여행 ·ko·
りょこう ·ja·
出行 ·zh·
旅遊 ·zh_Hant·
travel placesEnglish: ‹travel or place›
Bidaiak eta tokiak ·eu·
Călătorii și locuri ·ro·
ceļojumi un vietas ·lv·
cestování a místa ·cs·
cestovanie a miesta ·sk·
Du lịch & Địa điểm ·vi·
ferð eða staður ·is·
Ferðing og støð ·fo·
folau & feituʻu ·to·
kelionės ir vietovės ·lt·
Matkustus ja paikat ·fi·
Paglalakbay at Mga Lugar ·fil·
Pelancongan & Tempat ·ms·
Perjalanan & Lokasi ·id·
podróże i miejsca ·pl·
potovanja in kraji ·sl·
Putovanja i mesta ·sr_Latn·
Putovanja i mjesta ·bs· ·hr·
Reis en plekke ·af·
reise og steder ·nb·
Reisen und Orte ·de·
Reisimine ja kohad ·et·
reizen en plaatsen ·nl·
rejser og seværdigheder ·da·
resor och platser ·sv·
Safari na Miji ·sw·
sayohat va joylar ·uz·
Seyahat ve Yerler ·tr·
Səyahət və Yerlər ·az·
Taisteal agus Áiteanna ·ga·
Teithio a Llefydd ·cy·
Travel & Places ·am·
travel or place ·all·others·
Turismo e lugares ·pt·
udhëtime dhe vende ·sq·
Ukuhamba nezindawo ·zu·
Utazás és helyek ·hu·
Viaggi e luoghi ·it·
Viajes y destinos ·es·
viatges i llocs ·ca·
Viaxes e lugares ·gl·
viaxes y llugares ·ast·
voyage et lieux ·fr·
Ταξίδια και μέρη ·el·
Аялал, газар нутгууд ·mn·
Падарожжы і месцы ·be·
патување и дестинации ·mk·
Подорожі й місця ·uk·
путешествия и места ·ru·
Путовања и места ·sr·
Пътувания и места ·bg·
Саякаттоо ·ky·
Саяхат ·kk·
მოგზაურობა და ადგილები ·ka·
Ճամփորդություն և վայրեր ·hy·
נסיעות ומקומות ·he·
سفر اور مقامات ·ur·
سفر و جای‌ها ·fa·
سفر وأماكن ·ar·
प्रवास आणि ठिकाणे ·mr·
यात्रा और स्थान ·hi·
यात्रा तथा ठाउँहरू ·ne·
ভ্রমন ও স্থান ·bn·
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ·pa·
પ્રવાસ અને સ્થળો ·gu·
பயணம் & இடங்கள் ·ta·
ప్రయాణం & స్థలాలు ·te·
ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ·kn·
യാത്രയും സ്ഥലങ്ങളും ·ml·
ගම්න් කිරීම් සහ ස්තාන ·si·
การเดินทางและสถานที่ ·th·
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ·lo·
ခရီးသွားခြင်းနှင့်နေရာများ ·my·
ដំណើរកម្សាន្ត និងទីកន្លែង ·km·
ᎡᏙᎵᏓᏍᏗ ᎠᎴ ᏚᏙᏢᏒ ·chr·
여행 및 장소 ·ko·
出行与地点 ·zh·
旅行と場所 ·ja·
旅遊和地點 ·yue·
旅遊與地點 ·zh_Hant·
upwards arrowsEnglish: ‹upwards arrows›
Anak Panah Hala Ke Atas ·ms·
Aufwärtspfeile ·de·
augšupvērstās bultiņas ·lv·
Felfelé mutató nyilak ·hu·
Flechas hacia arriba ·es·
fleches arriba ·ast·
flèches vers le haut ·fr·
fletxes amunt ·ca·
Frecce verso l’alto ·it·
Frechas cara arriba ·gl·
Gora-geziak ·eu·
Imicibisholo ebheke phezulu ·zu·
Mga Arrow na Paitaas ·fil·
Mishale Inayoelekea Juu ·sw·
Mũi tên Hướng lên ·vi·
ngahau hake ·to·
Op-pyltjies ·af·
ör upp ·is·
Panah Atas ·id·
pijlen omhoog ·nl·
Pílar peikandi uppeftir ·fo·
pile, der peger opad ·da·
piler som peker oppover ·nb·
puščice navzgor ·sl·
rodyklės į viršų ·lt·
Saethau i Fyny ·cy·
Săgeți în sus ·ro·
Saighde Suas ·ga·
Setas para cima ·pt·
shigjeta për së larti ·sq·
šípky nahor ·sk·
šipky směřující nahoru ·cs·
Strelice nagore ·sr_Latn·
Strelice prema gore ·hr·
Strjelica nagore ·bs·
strzałki w górę ·pl·
tepaga qaragan strelkalar ·uz·
Ülespoole nooled ·et·
uppåtpilar ·sv·
upwards arrows ·all·others·
Upwards Arrows ·am·
Ylöspäin osoittavat nuolet ·fi·
Yukarıya Oklar ·tr·
Yuxarıya Oxlar ·az·
Βέλη πάνω ·el·
Дээш заасан сум ·mn·
Жогору караган жебелер ·ky·
Жоғары қарайғы көрсеткілер ·kk·
нагорни стрелки ·mk·
Сочещи нагоре стрелки ·bg·
Стрелице нагоре ·sr·
стрелки вверх ·ru·
Стрілки вгору ·uk·
Стрэлкі ўверх ·be·
ზემოთ მიმართული ისრები ·ka·
Վեր ուղղված սլաքներ ·hy·
חצים כלפי מעלה ·he·
أسهم لأعلى ·ar·
اوپر کی جانب تیر کا نشان ·ur·
پیکان‌های رو به بالا ·fa·
ऊपर की ओर तीर ·hi·
माथितिरका बाँणहरू ·ne·
वरील बाण ·mr·
ঊর্ধ্বমুখী তীর ·bn·
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੀਰ ·pa·
ઉપરની તરફનો એરો ·gu·
மேல்நோக்கிய அம்புகள் ·ta·
ఎగువకు సూచించే బాణాలు ·te·
ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣಗಳು ·kn·
മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അമ്പടയാളങ്ങൾ ·ml·
උඩු ඊතල ·si·
ลูกศรขึ้น ·th·
ລູກສອນຊີ້ຂຶ້ນເທິງ ·lo·
အပေါ်ညွှန်မြား ·my·
ព្រួញឡើងលើ ·km·
ᎦᎸᎳᏗ ᏗᎦᏟᏓ ·chr·
위쪽 방향 화살표 ·ko·
上向矢印 ·ja·
向上箭咀 ·yue·
向上箭嘴 ·zh_Hant_HK·
向上箭头 ·zh·
向上箭頭 ·zh_Hant·
variant formsEnglish: ‹variant›
afbrigði ·is·
Aldaeren formak ·eu·
Bentuk Varian ·ms·
Ffurfiau Amrywiol ·cy·
Foirmeacha Malartacha ·ga·
forma variantesh ·sq·
Formas variantes ·gl· ·pt·
formes variants ·ca·
formvarianter ·sv·
Frábrigdi formar ·fo·
fuo faikeheʻi ·to·
įvairios formos ·lt·
Märkide variandid ·et·
Mẫu Biến thể ·vi·
Maumbo Mbalimbali ·sw·
Mga Anyo ng Baryante ·fil·
Okwehlukahlukene ·zu·
Varian Format ·id·
Variánsformák ·hu·
variant ·all·others·
Variant Formaları ·az·
Variant Forms ·am· ·it·
variant shakllari ·uz·
Variante de forme ·ro·
Variantenform ·de·
varianter ·nb·
variantes ·ast·
Variantes ·es·
variantes de forme ·fr·
variantformer ·da·
variantné formáty ·sk·
variantne oblike ·sl·
Varianttimuodot ·fi·
variantu formas ·lv·
variantvormen ·nl·
Variantvorms ·af·
varianty tvarů ·cs·
Varijante ·hr·
Varijante oblika ·bs·
Varijantni oblici ·sr_Latn·
Varyant Formları ·tr·
warianty form ·pl·
Παραλλαγές ·el·
вариативные формы ·ru·
варијанти ·mk·
Варијантни облици ·sr·
Варіантні форми ·uk·
Варыянтныя формы ·be·
Кош формалар ·ky·
Құбылмалы формалар ·kk·
Форми с варианти ·bg·
Хувилбарын хэлбэрүүд ·mn·
ფორმის ვარიანტები ·ka·
Ձևի տարբերակներ ·hy·
חלופות ·he·
گونه‌ها ·fa·
مختلف صورتیں ·ur·
نماذج متنوعة ·ar·
भ्यारियन्ट फारामहरू ·ne·
विविध रूप ·hi·
व्हेरियंट फॉर्म ·mr·
বিকল্প ফর্ম ·bn·
ਭਿੰਨ ਰੂਪ ·pa·
વેરિએન્ટ સ્વરૂપે ·gu·
மாறி வடிவங்கள் ·ta·
వైరుధ్య ఫారమ్‌లు ·te·
ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳು ·kn·
വേരിയന്റ് ഫോമുകൾ ·ml·
වෙනස් පෝරම ·si·
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง ·th·
ຮູບແບບຄວາມປ່ຽນຜັນ ·lo·
မူကွဲများ ·my·
ទម្រង់វ៉ារ្យ៉ង់ ·km·
ᏂᏓᏓᎴᎬᎾ ᎤᏙᏢᏒ ·chr·
부호 변형 ·ko·
变体形式 ·zh·
変種 ·ja·
變化型 ·yue·
變體形式 ·zh_Hant·
vocalic jamoEnglish: ‹vocalic jamo›
i-Vocalic Jamo ·zu·
Jamo bokala ·eu·
Jamo Llafarog ·cy·
Jamo Nguyên âm ·vi·
jamo samogłoskowe ·pl·
Jamo sjálvljóð ·fo·
Jamo vocalic ·ro·
jamo vocàlic ·ca·
jamo vocalico ·it·
Jamo vocálico ·es_419· ·gl· ·pt·
Jamo vocálicos ·es·
jamo vocálicu ·ast·
Jamo Vokal ·id· ·ms·
jamo zanore ·sq·
Jamo-vokaalilementit ·fi·
Jamo-Vokale ·de·
Jamo-ხმოვნები ·ka·
jamos voyelles ·fr·
jamovokaler ·sv·
klinker-jamo ·nl·
kórejské samohlásky ·sk·
Magánhangzói jamo ·hu·
samo fakavauele ·to·
samoglasniška črka jamo ·sl·
Seamó Guthach ·ga·
sérhljóðajamó ·is·
Sesli Jamo ·tr·
skanīgie džamo ·lv·
unli jamo ·uz·
Vibambo vya Jamo vya Sauti ·sw·
vocalic jamo ·all·others·
Vocalic Jamo ·am· ·fil· ·hi·
Vokaalide märgid ·et·
Vokal Jamo ·az·
vokalické jamo ·cs·
Vokaliese Jamo ·af·
vokalinė balsė ·lt·
vokalisk jamo ·da· ·nb·
Vokalni džamo ·sr_Latn·
Vokalni jamo ·bs·
Vokalni Jamo ·hr·
Φωνηεντικά Τζάμο ·el·
Вакалічнае чамо ·be·
Вокални џамо ·sr·
гласные джамо ·ru·
Дауысты чамо ·kk·
Джамо за гласни ·bg·
Корейські голосні ·uk·
Үндүү Жамо ·ky·
џамо со самогласки ·mk·
Эгшгийн Жамо ·mn·
Ջամո ձայնավորներ ·hy·
ג׳אמו ווקאלי ·he·
جامو حروف العلة ·ar·
جاموی آوایی ·fa·
مصوتی جامو ·ur·
भोकालिक जामोहरू ·ne·
स्वरयुक्त जामो ·mr·
স্বরবর্ণসম্পর্কিত জ্যামো ·bn·
ਵੋਕੈਲਿਕ ਜਾਮੋ ·pa·
વોકેલિક જેમો ·gu·
உயிரெழுத்து ஜாமோ ·ta·
వోకాలిక్ జామో ·te·
ವೊಕ್ಯಾಲಿಕ್ ಜಮೊ ·kn·
വൊക്കാലിക് ജാമോ ·ml·
වොකාලික් ජාමො ·si·
สระภาษาเกาหลี ·th·
ຈາໂມທີ່ປະກອບດ້ວຍສຽງສະຫລະ ·lo·
သရသံ ·my·
ស្រៈចាម៉ូ ·km·
ᏉᎧᎵ ᏣᎼ ·chr·
홀소리 자모 ·ko·
元音字母 ·yue·
母音字母 ·ja· ·zh_Hant·
谚文元音符号 ·zh·
weatherEnglish: ‹weather›
aimsir ·ga·
clima ·pt·
cuaca ·id· ·ms·
eguraldia ·eu·
hali ya hewa ·sw·
hava ·az·
hava durumu ·tr·
időjárás ·hu·
ilm ·et·
isimo sezulu ·zu·
lagay ng panahon ·fil·
laiks ·lv·
meteo ·it·
météo ·fr·
meteoroloxía ·gl·
mot ·sq·
ob-havo ·uz·
oras ·lt·
počasí ·cs·
počasie ·sk·
pogoda ·pl·
sää ·fi·
tempo ·pt_PT·
temps ·ca·
thời tiết ·vi·
tiempo ·es·
tywydd ·cy·
väder ·sv·
vær ·nb·
veður ·is·
vejr ·da·
vreme ·ro· ·sl· ·sr_Latn·
vrijeme ·bs· ·hr·
weather ·all·others·
weer ·af· ·nl·
Wetter ·de·
καιρός ·el·
аба-ырайы ·ky·
ауа райы ·kk·
време ·sr·
временска прогноза ·mk·
времето ·bg·
надвор’е ·be·
погода ·ru· ·uk·
цаг агаар ·mn·
ამინდი ·ka·
եղանակ ·hy·
מזג אוויר ·he·
طقس ·ar·
موسم ·ur·
هوا ·fa·
የአየር ሁኔታ ·am·
मौसम ·hi·
मौंसम ·ne·
हवामान ·mr·
আবহাওয়া ·bn·
ਮੌਸਮ ·pa·
હવામાન ·gu·
வானிலை ·ta·
వాతావరణం ·te·
ಹವಾಮಾನ ·kn·
കാലാവസ്ഥ ·ml·
කාලගුණය ·si·
สภาพอากาศ ·th·
ສະພາບອາກາດ ·lo·
မိုးလေဝသ ·my·
អាកាសធាតុ ·km·
날씨 ·ko·
てんき ·ja·
天气 ·zh·
天氣 ·zh_Hant·
western asian scriptsEnglish: ‹Western Asian script›
Alfabeti dell’Asia occidentale ·it·
Amaskripthi ase-Western Asia ·zu·
Asiako mendebaldeko scriptak ·eu·
Batı Asya Alfabeleri ·tr·
Chữ viết Tây Á ·vi·
écritures asiatiques occidentales ·fr·
escriptures de l’Àsia Sud-occidental ·ca·
Escritas do oeste asiático ·pt·
escritures del occidente d’Asia ·ast·
G‘arbiy Osiyo yozuvlari ·uz·
Hati za Magharibi wa Asia ·sw·
Lääne-Aasia kirjad ·et·
Länsiaasialaiset kirjoitusjärjestelmät ·fi·
Mga Script sa Kanlurang Asya ·fil·
Nyugat-ázsiai írásrendszerek ·hu·
Qərbi Asiya Yazıları ·az·
Rietumāzijas rakstības ·lv·
Scrieri vest-asiatice ·ro·
Scripteanna na hÁise Thiar ·ga·
Sgriptiau Asia Gorllewinol ·cy·
shkrime të Azisë Perëndimore ·sq·
Sistemas de escrita de Asia Occidental ·gl·
Sistemas de escritura de Asia Occidental ·es·
Skrip Asia Bagian Barat ·id·
Tiulisan Asia Barat ·ms·
tohinima fakaʻēsia-hihifo ·to·
Vakarų Azijos raštai ·lt·
västasiatiska skriftsystem ·sv·
vestasiatiske skriftsymboler ·nb·
vestasiatiske skriftsystemer ·da·
vestur-asískt letur ·is·
Vesturasiatiskar skriftir ·fo·
Wes-Asiese skrifte ·af·
West-Aziatische schriften ·nl·
Westasiatische Schriften ·de·
Western Asian script ·all·others·
Western Asian Scripts ·am·
zachodnioazjatyckie systemy pisma ·pl·
zahodnoazijske pisave ·sl·
Zapadnoazijska pisma ·bs· ·hr· ·sr_Latn·
západoasijská písma ·cs·
západoázijské písma ·sk·
Γραφές Δυτικής Ασίας ·el·
Баруун азийн бичвэр ·mn·
Батыс Азия жазулары ·kk·
Батыш Азия өлкөлөрүнүн жазуулары ·ky·
западноазиатская письменность ·ru·
Западноазиатски писмени знаци ·bg·
Западноазијска писма ·sr·
западноазиски писма ·mk·
Західноазіатські шрифти ·uk·
Заходнеазіяцкія пісьмы ·be·
დასავლეთ აზიური დამწერლობები ·ka·
Արևմտաասիական գրեր ·hy·
סוגי כתב מערב אסייתיים ·he·
أنظمة كتابة غرب آسيا ·ar·
دبیره‌های آسیای غربی ·fa·
مغربی ایشیائی اسکرپٹس ·ur·
पश्चिमी आशियायी लिपि ·mr·
पश्चिमी एशियाई स्क्रिप्ट ·hi·
पश्चिमी एशियाली लिपिहरू ·ne·
পশ্চিম এশিয়ার লিপি ·bn·
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਿੱਪੀਆਂ ·pa·
પશ્ચિમી એશિયન સ્ક્રિપ્ટ ·gu·
மேற்காசிய ஸ்கிரிப்டுகள் ·ta·
పశ్చిమ ఆసియా స్క్రిప్ట్‌లు ·te·
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿಗಳು ·kn·
പശ്ചിമേഷ്യൻ ലിപികൾ ·ml·
බටහිර ආසියානු පිටපත් ·si·
สคริปต์เอเชียตะวันตก ·th·
ແບບຂຽນຊາວເອເຊຍຕາເວັນຕົກ ·lo·
အနောက်အာရှ လက်ရေးမူ ·my·
ក្រុមអក្សរអាស៊ីខាងលិច ·km·
ᏭᏕᎵᎬ ᏗᏜ ᏓᎶᏂᎨᏛ ᏗᎧᏁᎢᏍᏗ ·chr·
동서양 문자 ·ko·
西アジアの文字 ·ja·
西亚文字 ·zh·
西亞字體 ·yue·
西亞語系 ·zh_Hant·
whitespaceEnglish: ‹whitespace›
baltstarpa ·lv·
białe znaki ·pl·
bil ·is·
bílé znaky ·cs·
Bjelina ·hr·
blanka tecken ·sv·
blanktegn ·da·
Boşluk ·tr·
Boşluq ·az·
Bwlch gwyn ·cy·
Dấu cách ·vi·
espacement ·fr·
espaciáu ·ast·
Espacio duro ·es·
Espaço em branco ·pt·
espai en blanc ·ca·
Espazo en branco ·gl·
hapësirë e bardhë ·sq·
Hvíttglopp ·fo·
i-Whitespace ·zu·
Leerzeichen ·de·
mellomrom ·nb·
Prazan prostor ·bs·
prázdne znaky ·sk·
presledek ·sl·
probellar ·uz·
Razmak ·sr_Latn·
Ruang putih ·ms·
Sehemu Wazi ·sw·
Spás Bán ·ga·
Spasi Kosong ·id·
Spațiu alb ·ro·
Spazio ·it·
tarpas ·lt·
Térköz ·hu·
Tühimärk ·et·
Tyhjämerkit ·fi·
vā hinehina ·to·
whitespace ·all·others·
Whitespace ·am· ·fil·
witruimte ·nl·
Witspasie ·af·
Zuriunea ·eu·
Κενό διάστημα ·el·
Бели полета ·bg·
бело празно место ·mk·
Бос орын ·kk·
Боштук ·ky·
Недрукаваны знак ·be·
пробелы ·ru·
Пробіл ·uk·
Размак ·sr·
Хоосон зай ·mn·
შორისები ·ka·
Բացատներ ·hy·
רווח לבן ·he·
خالی جگہ ·ur·
فضای سفید ·fa·
مسافة بيضاء ·ar·
व्हाइटस्‍पेस ·hi·
व्हाईटस्पेस ·mr·
ह्वाइटस्पेस ·ne·
হোয়াইটস্পেস ·bn·
ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪੇਸ ·pa·
રિક્ત સ્થાન ·gu·
வெள்ளை இடைவெளி ·ta·
తెల్లని ఖాళీ ·te·
ವೈಟ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ·kn·
വൈറ്റ്സ്പെയ്‌സ് ·ml·
සුදු ඉඩ ·si·
ช่องว่าง ·th·
ຊ່ອງຫວ່າງ ·lo·
စာလုံးခြားကွက်လပ် ·my·
ចន្លោះ ·km·
ᎤᏁᎬ ᎤᏜᏅᏛᎯ ·chr·
공백 ·ko·
ホワイトスペース ·ja·
空白 ·yue· ·zh_Hant·
空白字符 ·zh·