[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Azeri

Index

This is a preliminary chart for the Azeri collation tailorings. The complete data for this chart is found on az.xml.

Known issues:

TypeOrdering
search׳ ״ ـ a A b B c C ç Ç d D e E ə Ə f F g G ğ Ğ ģ̆ Ģ̆ h H x X ı I Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ĩ Į Ī Ȉ Ȋ i İ Į̇ Ị̇ Ḭ̇ j J k K q Q l L m M n N o O ö Ö ǫ̈ Ǫ̈ ȫ Ȫ ơ̈ Ơ̈ ợ̈ Ợ̈ ọ̈ Ọ̈ p P r R s S ş Ş t T u U ü Ü ǘ Ǘ ǜ Ǜ ǚ Ǚ ų̈ Ų̈ ǖ Ǖ ư̈ Ư̈ ự̈ Ự̈ ụ̈ Ụ̈ ṳ̈ Ṳ̈ ṷ̈ Ṷ̈ ṵ̈ Ṵ̈ v V y Y z Z w W ŵ Ŵ آ أ إ ة ۥ ؤ ۦ ئ ى เก เข เฃ เค เฅ เฆ เง เจ เฉ เช เซ เฌ เญ เฎ เฏ เฐ เฑ เฒ เณ เด เต เถ เท เธ เน เบ เป เผ เฝ เพ เฟ เภ เม เย เร เฤ เล เฦ เว เศ เษ เส เห เฬ เอ เฮ แก แข แฃ แค แฅ แฆ แง แจ แฉ แช แซ แฌ แญ แฎ แฏ แฐ แฑ แฒ แณ แด แต แถ แท แธ แน แบ แป แผ แฝ แพ แฟ แภ แม แย แร แฤ แล แฦ แว แศ แษ แส แห แฬ แอ แฮ โก โข โฃ โค โฅ โฆ โง โจ โฉ โช โซ โฌ โญ โฎ โฏ โฐ โฑ โฒ โณ โด โต โถ โท โธ โน โบ โป โผ โฝ โพ โฟ โภ โม โย โร โฤ โล โฦ โว โศ โษ โส โห โฬ โอ โฮ ใก ใข ใฃ ใค ใฅ ใฆ ใง ใจ ใฉ ใช ใซ ใฌ ใญ ใฎ ใฏ ใฐ ใฑ ใฒ ใณ ใด ใต ใถ ใท ใธ ใน ใบ ใป ใผ ใฝ ใพ ใฟ ใภ ใม ใย ใร ใฤ ใล ใฦ ใว ใศ ใษ ใส ให ใฬ ใอ ใฮ ไก ไข ไฃ ไค ไฅ ไฆ ไง ไจ ไฉ ไช ไซ ไฌ ไญ ไฎ ไฏ ไฐ ไฑ ไฒ ไณ ได ไต ไถ ไท ไธ ไน ไบ ไป ไผ ไฝ ไพ ไฟ ไภ ไม ไย ไร ไฤ ไล ไฦ ไว ไศ ไษ ไส ไห ไฬ ไอ ไฮ ເໞ ເກ ເຂ ເຄ ເຆ ເງ ເຈ ເຉ ເສ ເຊ ເຌ ເຎ ເໟ ເຍ ເຏ ເຐ ເຑ ເຒ ເຓ ເດ ເຕ ເຖ ເທ ເຘ ເນ ເບ ເປ ເຜ ເຝ ເພ ເຟ ເຠ ເມ ເຢ ເຣ ເລ ເວ ເຨ ເຩ ເຫ ເໜ ເໝ ເຬ ເອ ເຮ ແໞ ແກ ແຂ ແຄ ແຆ ແງ ແຈ ແຉ ແສ ແຊ ແຌ ແຎ ແໟ ແຍ ແຏ ແຐ ແຑ ແຒ ແຓ ແດ ແຕ ແຖ ແທ ແຘ ແນ ແບ ແປ ແຜ ແຝ ແພ ແຟ ແຠ ແມ ແຢ ແຣ ແລ ແວ ແຨ ແຩ ແຫ ແໜ ແໝ ແຬ ແອ ແຮ ໂໞ ໂກ ໂຂ ໂຄ ໂຆ ໂງ ໂຈ ໂຉ ໂສ ໂຊ ໂຌ ໂຎ ໂໟ ໂຍ ໂຏ ໂຐ ໂຑ ໂຒ ໂຓ ໂດ ໂຕ ໂຖ ໂທ ໂຘ ໂນ ໂບ ໂປ ໂຜ ໂຝ ໂພ ໂຟ ໂຠ ໂມ ໂຢ ໂຣ ໂລ ໂວ ໂຨ ໂຩ ໂຫ ໂໜ ໂໝ ໂຬ ໂອ ໂຮ ໃໞ ໃກ ໃຂ ໃຄ ໃຆ ໃງ ໃຈ ໃຉ ໃສ ໃຊ ໃຌ ໃຎ ໃໟ ໃຍ ໃຏ ໃຐ ໃຑ ໃຒ ໃຓ ໃດ ໃຕ ໃຖ ໃທ ໃຘ ໃນ ໃບ ໃປ ໃຜ ໃຝ ໃພ ໃຟ ໃຠ ໃມ ໃຢ ໃຣ ໃລ ໃວ ໃຨ ໃຩ ໃຫ ໃໜ ໃໝ ໃຬ ໃອ ໃຮ ໄໞ ໄກ ໄຂ ໄຄ ໄຆ ໄງ ໄຈ ໄຉ ໄສ ໄຊ ໄຌ ໄຎ ໄໟ ໄຍ ໄຏ ໄຐ ໄຑ ໄຒ ໄຓ ໄດ ໄຕ ໄຖ ໄທ ໄຘ ໄນ ໄບ ໄປ ໄຜ ໄຝ ໄພ ໄຟ ໄຠ ໄມ ໄຢ ໄຣ ໄລ ໄວ ໄຨ ໄຩ ໄຫ ໄໜ ໄໝ ໄຬ ໄອ ໄຮ ꪵꪀ ꪵꪁ ꪵꪂ ꪵꪃ ꪵꪄ ꪵꪅ ꪵꪆ ꪵꪇ ꪵꪈ ꪵꪉ ꪵꪊ ꪵꪋ ꪵꪌ ꪵꪍ ꪵꪎ ꪵꪏ ꪵꪐ ꪵꪑ ꪵꪒ ꪵꪓ ꪵꪔ ꪵꪕ ꪵꪖ ꪵꪗ ꪵꪘ ꪵꪙ ꪵꪚ ꪵꪛ ꪵꪜ ꪵꪝ ꪵꪞ ꪵꪟ ꪵꪠ ꪵꪡ ꪵꪢ ꪵꪣ ꪵꪤ ꪵꪥ ꪵꪦ ꪵꪧ ꪵꪨ ꪵꪩ ꪵꪪ ꪵꪫ ꪵꪬ ꪵꪭ ꪵꪮ ꪵꪯ ꪶꪀ ꪶꪁ ꪶꪂ ꪶꪃ ꪶꪄ ꪶꪅ ꪶꪆ ꪶꪇ ꪶꪈ ꪶꪉ ꪶꪊ ꪶꪋ ꪶꪌ ꪶꪍ ꪶꪎ ꪶꪏ ꪶꪐ ꪶꪑ ꪶꪒ ꪶꪓ ꪶꪔ ꪶꪕ ꪶꪖ ꪶꪗ ꪶꪘ ꪶꪙ ꪶꪚ ꪶꪛ ꪶꪜ ꪶꪝ ꪶꪞ ꪶꪟ ꪶꪠ ꪶꪡ ꪶꪢ ꪶꪣ ꪶꪤ ꪶꪥ ꪶꪦ ꪶꪧ ꪶꪨ ꪶꪩ ꪶꪪ ꪶꪫ ꪶꪬ ꪶꪭ ꪶꪮ ꪶꪯ ꪹꪀ ꪹꪁ ꪹꪂ ꪹꪃ ꪹꪄ ꪹꪅ ꪹꪆ ꪹꪇ ꪹꪈ ꪹꪉ ꪹꪊ ꪹꪋ ꪹꪌ ꪹꪍ ꪹꪎ ꪹꪏ ꪹꪐ ꪹꪑ ꪹꪒ ꪹꪓ ꪹꪔ ꪹꪕ ꪹꪖ ꪹꪗ ꪹꪘ ꪹꪙ ꪹꪚ ꪹꪛ ꪹꪜ ꪹꪝ ꪹꪞ ꪹꪟ ꪹꪠ ꪹꪡ ꪹꪢ ꪹꪣ ꪹꪤ ꪹꪥ ꪹꪦ ꪹꪧ ꪹꪨ ꪹꪩ ꪹꪪ ꪹꪫ ꪹꪬ ꪹꪭ ꪹꪮ ꪹꪯ ꪻꪀ ꪻꪁ ꪻꪂ ꪻꪃ ꪻꪄ ꪻꪅ ꪻꪆ ꪻꪇ ꪻꪈ ꪻꪉ ꪻꪊ ꪻꪋ ꪻꪌ ꪻꪍ ꪻꪎ ꪻꪏ ꪻꪐ ꪻꪑ ꪻꪒ ꪻꪓ ꪻꪔ ꪻꪕ ꪻꪖ ꪻꪗ ꪻꪘ ꪻꪙ ꪻꪚ ꪻꪛ ꪻꪜ ꪻꪝ ꪻꪞ ꪻꪟ ꪻꪠ ꪻꪡ ꪻꪢ ꪻꪣ ꪻꪤ ꪻꪥ ꪻꪦ ꪻꪧ ꪻꪨ ꪻꪩ ꪻꪪ ꪻꪫ ꪻꪬ ꪻꪭ ꪻꪮ ꪻꪯ ꪼꪀ ꪼꪁ ꪼꪂ ꪼꪃ ꪼꪄ ꪼꪅ ꪼꪆ ꪼꪇ ꪼꪈ ꪼꪉ ꪼꪊ ꪼꪋ ꪼꪌ ꪼꪍ ꪼꪎ ꪼꪏ ꪼꪐ ꪼꪑ ꪼꪒ ꪼꪓ ꪼꪔ ꪼꪕ ꪼꪖ ꪼꪗ ꪼꪘ ꪼꪙ ꪼꪚ ꪼꪛ ꪼꪜ ꪼꪝ ꪼꪞ ꪼꪟ ꪼꪠ ꪼꪡ ꪼꪢ ꪼꪣ ꪼꪤ ꪼꪥ ꪼꪦ ꪼꪧ ꪼꪨ ꪼꪩ ꪼꪪ ꪼꪫ ꪼꪬ ꪼꪭ ꪼꪮ ꪼꪯ ᦵᦀ ᦵᦁ ᦵᦂ ᦵᦃ ᦵᦄ ᦵᦅ ᦵᦆ ᦵᦇ ᦵᦈ ᦵᦉ ᦵᦊ ᦵᦋ ᦵᦌ ᦵᦍ ᦵᦎ ᦵᦏ ᦵᦐ ᦵᦑ ᦵᦒ ᦵᦓ ᦵᦔ ᦵᦕ ᦵᦖ ᦵᦗ ᦵᦘ ᦵᦙ ᦵᦚ ᦵᦛ ᦵᦜ ᦵᦝ ᦵᦞ ᦵᦟ ᦵᦠ ᦵᦡ ᦵᦢ ᦵᦣ ᦵᦤ ᦵᦥ ᦵᦦ ᦵᦧ ᦵᦨ ᦵᦩ ᦵᦪ ᦵᦫ ᦶᦀ ᦶᦁ ᦶᦂ ᦶᦃ ᦶᦄ ᦶᦅ ᦶᦆ ᦶᦇ ᦶᦈ ᦶᦉ ᦶᦊ ᦶᦋ ᦶᦌ ᦶᦍ ᦶᦎ ᦶᦏ ᦶᦐ ᦶᦑ ᦶᦒ ᦶᦓ ᦶᦔ ᦶᦕ ᦶᦖ ᦶᦗ ᦶᦘ ᦶᦙ ᦶᦚ ᦶᦛ ᦶᦜ ᦶᦝ ᦶᦞ ᦶᦟ ᦶᦠ ᦶᦡ ᦶᦢ ᦶᦣ ᦶᦤ ᦶᦥ ᦶᦦ ᦶᦧ ᦶᦨ ᦶᦩ ᦶᦪ ᦶᦫ ᦷᦀ ᦷᦁ ᦷᦂ ᦷᦃ ᦷᦄ ᦷᦅ ᦷᦆ ᦷᦇ ᦷᦈ ᦷᦉ ᦷᦊ ᦷᦋ ᦷᦌ ᦷᦍ ᦷᦎ ᦷᦏ ᦷᦐ ᦷᦑ ᦷᦒ ᦷᦓ ᦷᦔ ᦷᦕ ᦷᦖ ᦷᦗ ᦷᦘ ᦷᦙ ᦷᦚ ᦷᦛ ᦷᦜ ᦷᦝ ᦷᦞ ᦷᦟ ᦷᦠ ᦷᦡ ᦷᦢ ᦷᦣ ᦷᦤ ᦷᦥ ᦷᦦ ᦷᦧ ᦷᦨ ᦷᦩ ᦷᦪ ᦷᦫ ᦺᦀ ᦺᦁ ᦺᦂ ᦺᦃ ᦺᦄ ᦺᦅ ᦺᦆ ᦺᦇ ᦺᦈ ᦺᦉ ᦺᦊ ᦺᦋ ᦺᦌ ᦺᦍ ᦺᦎ ᦺᦏ ᦺᦐ ᦺᦑ ᦺᦒ ᦺᦓ ᦺᦔ ᦺᦕ ᦺᦖ ᦺᦗ ᦺᦘ ᦺᦙ ᦺᦚ ᦺᦛ ᦺᦜ ᦺᦝ ᦺᦞ ᦺᦟ ᦺᦠ ᦺᦡ ᦺᦢ ᦺᦣ ᦺᦤ ᦺᦥ ᦺᦦ ᦺᦧ ᦺᦨ ᦺᦩ ᦺᦪ ᦺᦫ 깿 꺿 껿 꼿 꽿 꾿 꿿 뀀 갿 걿 겿 곿 괿 굿 궿 귿 긿 뤿 륿 릿 맿 먿 멿 몿 뫿 묿 뭿 뮿 믿 빿 뺿 뻿 뼿 뽿 뾿 뿿 쀀 밿 뱿 벿 볿 봿 뵿 붿 뷿 븿 짿 쨿 쩿 쪿 쫿 쬿 쭿 쮿 쯿 줿 쥿 즿 찿 챿 첿 쳿 촿 쵿 춿 췿 츿 칿 캿 컿 켿 콿 쾿 쿿 퀀
standarda A b B c C ç Ç d D e E ə Ə f F g G ğ Ğ ģ̆ Ģ̆ h H x X ı I Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ĩ Į Ī Ȉ Ȋ i İ Į̇ Ị̇ Ḭ̇ j J k K q Q l L m M n N o O ö Ö ǫ̈ Ǫ̈ ȫ Ȫ ơ̈ Ơ̈ ợ̈ Ợ̈ ọ̈ Ọ̈ p P r R s S ş Ş t T u U ü Ü ǘ Ǘ ǜ Ǜ ǚ Ǚ ų̈ Ų̈ ǖ Ǖ ư̈ Ư̈ ự̈ Ự̈ ụ̈ Ụ̈ ṳ̈ Ṳ̈ ṷ̈ Ṷ̈ ṵ̈ Ṵ̈ v V y Y z Z w W ŵ Ŵ

Access to Copyright and terms of use