[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Polish

Index

This is a preliminary chart for the Polish collation tailorings. The complete data for this chart is found on pl.xml.

Known issues:

TypeOrdering
standarda A ą Ą b B c C ć Ć d D e E ę Ę f F g G h H i I j J k K l L ł Ł m M n N ń Ń ņ́ Ņ́ ṇ́ Ṇ́ ṋ́ Ṋ́ ṉ́ Ṉ́ o O ó Ó ǫ́ Ǫ́ ợ́ Ợ́ ọ́ Ọ́ p P r R s S ś Ś ş́ Ş́ ṣ́ Ṣ́ ș́ Ș́ t T u U w W y Y z Z ź Ź ẓ́ Ẓ́ ẕ́ Ẕ́ ż Ż ẓ̇ Ẓ̇ ẕ̇ Ẕ̇

Access to Copyright and terms of use