Re: IPA transformation (was "Dozenal chars in music")

From: Curtis Clark (jcclark-lists@earthlink.net)
Date: Mon Jun 01 2009 - 09:10:03 CDT

 • Next message: Hans Aberg: "Re: Invalid code points"

  On 2009-05-31 23:40, Jonathan Coxhead wrote:
  > ˈe ˈɛz ˈɪn ˈaɪʌl
  > bˈi ˈɛz ˈɪn dˈɛliʌm
  > sˈi ˈɛz ˈɪn tˈɛnɔɪd
  > dˈi ˈɛz ˈɪn dʒˈini
  > ˈi ˈɛz ˈɪn ˈaɪ
  > ˈɛf ˈɛz ˈɪn ʌv
  > dʒˈi ˈɛz ˈɪn nˈæt
  > ˈetʃ ˈɛz ˈɪn ˈɛr
  > ˈaɪ ˈɛz ˈɪn ˈɜ`k
  > dʒˈe ˈɛz ˈɪn sˈæn hˌozˈe
  > kˈe ˈɛz ˈɪn nˈɑt
  > ˈɛl ˈɛz ˈɪn lˈɑmʌ
  > ˈɛm ˈɛz ˈɪn nimˈɑnɪk
  > ˈɛn ˈɛz ˈɪn sˈɑlʌm
  > ˈo ˈɛz ˈɪn wˈidʒɑ
  > pˈi ˈɛz ˈɪn tˈɑrmɪgɑn
  > kjˈu ˈɛz ˈɪn kˌʌtˈɑr
  > ˈɑr ˈɛz ˈɪn dˌɔsiˈe
  > ˈɛs ˈɛz ˈɪn zˈɪlɜ`d
  > tˈi ˈɛz ˈɪn sunˈɑmi
  > jˈu ˈɛz ˈɪn wˈigɜ`
  > vˈi ˈɛz ˈɪn vˈɔn brˈɔn
  > dˈʌbʌlju ˈɛz ˈɪn rˈɛk
  > ˈɛks ˈɛz ˈɪn zˈoʃʌ
  > wˈaɪ ˈɛz ˈɪn ˈɪtriʌm
  > zˈi ˈɛz ˈɪn tsˈʊktsvɑŋ

  It's interesting that it uses ʌ even in unaccented syllables, whereas
  Mark's application gives ə even for accented. Evidently not an "oʊpʌn
  ænd ʃət keɪs."

  -- 
  Curtis Clark         http://www.csupomona.edu/~jcclark/
  Director, I&IT Web Development          +1 909 979 6371
  University Web Coordinator, Cal Poly Pomona
  


  This archive was generated by hypermail 2.1.5 : Mon Jun 01 2009 - 09:11:45 CDT