[Unicode]   Unicode là gì? Home | Site Map | Search
 

Unicode là gì?

Unicode cung cấp một con số duy nhất cho mỗi ký tự,
cho mọi hệ máy tính,
cho mọi chương trình,
cho mọi ngôn ngữ.

Về cơ bản, máy tính chỉ xử lý số. Máy tính lưu trữ chữ và các ký tự khác bằng cách quy định một con số cho mỗi ký tự. Trước khi Unicode ra đời, đã có hàng trăm bộ mã để quy định những con số này. Không có bộ mã nào chứa đủ ký tự: ví dụ như Cộng động châu Âu cần đến vài bộ mã để xử lý những ngôn ngữ của mình. Dù cho một ngôn ngữ như Anh văn, cũng không có bộ mã nào cung cấp đầy đủ mọi chữ, dấu, và ký hiệu kỹ thuật thường dùng.

Những bộ mã này mâu thuẫn lẫn nhau. Hai bộ mã dùng một con số để chỉ định cho hai ký tự khách nhau, hoặc dùng con số khác nhau để chỉ định cùng một ký tự. Máy tính (đặc biệt là máy chủ) cần hỗ trợ nhiều bộ mã; nhưng khi dữ kiện được chuyển qua những bộ mã hoặc hệ máy tính khác nhau, lúc nào cũng có khả năng là dữ kiện sẽ bị sai lạc.

Unicode đang thay đổi tình trạng đó!

Unicode cung cấp một con số duy nhất cho mỗi ký tự, cho mọi hệ máy tính, cho mọi chương trình, cho mọi ngôn ngữ. Chuẩn Unicode đã được những công ty công nghệ hàng đầu, như Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys chấp nhận cùng với nhiều đơn vị khác. Những chuẩn hiện đại như XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, v.v..., đều đòi hỏi Unicode, và Unicode là cách chính thức để thực hiện ISO/IEC 10646. Unicode được hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành, mọi ứng dụng trình duyệt hiện đại, và nhiều sản phẩm khác. Sự hiện ra của Chuẩn Unicode, và sự có mặt của công cụ hỗ trợ Unicode, là những khuynh hướng đáng chú ý nhất trong công nghệ phần mềm trên thế giới.

Việc kết hợp Unicode vào những ứng dụng khách-chủ và đa tầng, và các trạm web mang lại những tiết kiệm đáng kể so với những bộ mã cũ. Unicode cho phép một sản phẩm phần mềm hoặc một trạm web có thể đến nhiều hệ máy, ngôn ngữ và quốc gia mà không cần phải thiết kế lại. Unicode cho phép dữ kiện được chuyển một cách chính xác qua nhiều hệ thống khác nhau.

Về Liên đoàn Unicode

Liên đoàn Unicode là một tổ chức không vụ lợi, được thành lập để phát triển, mở rộng và vận động việc sử dụng Chuẩn Unicode, nhằm quy định cách biểu diễn chữ viết trong sản phẩm phần mềm và các chuẩn hiện đại. Các thành viên của liên đoàn đại diện cho một khối rộng rãi trong ngành máy tính và xử lý thông tin. Lệ phí thành viên là biện pháp tài chính duy nhất để hổ trợ liên đoàn. Mọi tổ chức và cá nhân trên thế giới, ủng hộ Chuẩn Unicode và mong muốn hỗ trợ việc mở rộng và thực hiện Chuẩn Unicode đều có thể làm thành viên Liên đoàn Unicode.

Xin xem Từ điển thuật ngữ, Sản phẩm hỗ trợ Unicode, Giới thiệu kỹ thuật and Các nguồn có ích để có thêm thông tin.

Bản dịch của [James] Đỗ Bá Phước.