Universal Declaration of Human Rights - Sanskrit (Grantha)

© 1996 – 2009 The Office of the High Commissioner for Human Rights

This HTML version prepared by the UDHR in Unicode project, http://www.unicode.org/udhr.


𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌗𑌤-𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ đ‘ŒĒ𑌂𑌚𑌾đ‘Œļ𑌤𑍍𑌤𑌮𑌾 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌷đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌃āĨ¤

1948-1998

𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌗𑌤-𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖ𑌾 {đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯-𑌭𑌾𑌷𑌾-𑌰𑍂đ‘ŒĒ𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾đ‘ŒŖđ‘Œŋ đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œ—đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œļ𑍍𑌚}

𑌏𑌤𑌚𑍍𑌛𑌤𑌾đ‘ŒŦ𑍍đ‘ŒĻđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌚𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌰đ‘Œŋ𑌂đ‘Œļ𑌤𑍍𑌤𑌮𑍇 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌷𑍇 𑌡đ‘Œŋ𑌸𑍇𑌮𑍍đ‘ŒŦ𑌰-𑌮𑌾𑌸𑍇 đ‘Œ…đ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘ŒĒ𑌗𑌤𑌃 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘Œŋ𑌤đ‘Œļ𑍍𑌚, đ‘ŒŽđ‘Œšđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œ­đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 217-𑌅-{3}-đ‘Œ‡đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œƒ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾đ‘Œĩ𑌃āĨ¤

đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾đ‘Œĩ𑌨𑌾

đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ° 𑌜𑌗𑌤đ‘Œŋ đ‘Œļ𑌾𑌨𑍍𑌤đ‘Œŋ-đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯-𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌆𑌧𑌾𑌰𑌃 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ-đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌷𑌾𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌸đ‘ŒĻđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ‚ đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ‚ đ‘Œ…đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘ŒŖ𑍍𑌡đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌨𑌾𑌞𑍍𑌚 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂, đ‘ŒĒ𑌾𑌰𑌮𑍍đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋ𑌕-𑌗𑍌𑌰đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚𑌾𑌭đ‘Œŋ𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘,đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ° 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌅đ‘Œĩ𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌅𑌨𑌾đ‘ŒĻ𑌰𑍇đ‘ŒŖ 𑌚 đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖđ‘Œŋ đ‘ŒĻ𑍁𑌰𑍍đ‘ŒĻ𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍂đ‘ŒĒ𑍇đ‘ŒŖ đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘ŒŖ𑌮đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌨đ‘Œŋ, đ‘Œ¯đ‘ˆđ‘Œƒ 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑍋𑌭đ‘Œŋ𑌤𑌾, 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚,đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯-𑌜𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌉𑌚𑍍𑌚𑌤𑌮𑌾𑌕𑌾𑌂𑌕𑍍𑌷𑌾𑌃 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌃 đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘Œƒ, 𑌏đ‘Œĩ𑌂 𑌹đ‘Œŋ 𑌨𑍂𑌤𑌨đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œļ𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌰𑌂𑌭𑍇đ‘ŒŖ, 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌃 𑌅𑌭đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘‡đ‘Œƒ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ­đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œļđ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘Œŋ, 𑌨đ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ­đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œļ𑍍𑌚 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾𑌰𑌃, đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ° 𑌚𑍈𑌤𑌤𑍍 𑌅𑌨đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘ đ‘Œ¯đ‘ŒĻđ‘Œŋ đ‘Œļ𑍋𑌷đ‘ŒŖđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œšđ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘ đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ 𑌅𑌨𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌮-đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œ¤đ‘đ‘Œĩ𑍇𑌨 đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œƒ, đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘ŒĨ𑌂 𑌨𑍈đ‘Œĩ đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œļ𑍀𑌕𑍍𑌰đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡ 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌤đ‘ŒĻ𑌾, 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌃 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧đ‘Œŋ-𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œ¨ 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ,đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ° 𑌚 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 đ‘ŒĒ𑌰𑌸𑍍đ‘ŒĒ𑌰𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯-𑌸𑌮𑍍đ‘ŒŦ𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌾𑌸𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑍁𑌂 đ‘ŒĒ𑌰𑌮𑌾đ‘Œĩđ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘Œ‚ đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘,đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ° 𑌮𑍌𑌲đ‘Œŋ𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤-𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰-đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ˜đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌜𑌨𑌾𑌃 𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖ𑌾đ‘ŒĒ𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘ŒĨ𑌾𑌂 đ‘ŒĻ𑍃đ‘Œĸđ‘Œŧ𑍀𑌕𑍃𑌤đ‘Œĩ𑌨𑍍𑌤𑌃, đ‘ŒŦ𑍃𑌹𑌤𑍍𑌤𑌰𑍇 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘‡ 𑌭đ‘ŒĻ𑍍𑌰𑌤𑌰𑌂 𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨𑌸𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌗𑌤đ‘Œŋ𑌂 𑌚 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑍁𑌂 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘ŒŖ𑍀𑌤𑌮𑍍, 𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀-đ‘ŒĒ𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ-đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘‡đ‘Œƒ 𑌗𑍌𑌰đ‘Œĩ𑍇 đ‘ŒŽđ‘‚đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘‡ 𑌚 𑌨đ‘Œŋ𑌷𑍍𑌠𑌾 đ‘ŒĻ𑍃đ‘Œĸđ‘Œŧ𑍀𑌕𑍃𑌤𑌾,đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°, 𑌸đ‘ŒĻđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļ𑌾𑌃 𑌮𑍌𑌲đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌞𑍍𑌚 đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘ŒĒ𑌾𑌲𑌨𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 đ‘Œĩ𑍈đ‘Œļ𑍍đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌾đ‘ŒĻđ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ¸đ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¨đ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘‡ 𑌚, đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤-𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰-𑌸𑌂𑌘𑍇𑌨 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ­đ‘‚đ‘Œ¯ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌃 đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘Œƒ,đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ° 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌰𑍁𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖđ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ˆ 𑌏𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌚 đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œĩ𑌗𑌮𑌨𑌂 𑌮𑌹𑌤𑍍𑌤𑌮𑌂 𑌮𑌹𑌤𑍍𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œŋ 𑌚 đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘,𑌤đ‘ŒĻ𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 𑌸𑌾𑌮𑍍đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤𑌮𑍍,𑌮𑌹𑌾𑌸𑌭𑌾 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌚 𑌜𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍇 đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘‹đ‘ŒĒ𑌲đ‘ŒŦ𑍍𑌧đ‘Œŋ-𑌸𑍍𑌤𑌰-𑌰𑍂đ‘ŒĒ𑍇đ‘ŒŖ 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌏𑌨𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌗𑌤𑌾𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌅𑌭đ‘Œŋđ‘Œ˜đ‘‹đ‘Œˇđ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤ đ‘Œ¸đ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œœđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌅𑌂𑌗𑌮𑍍, đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃, 𑌮𑌨𑌸đ‘Œŋ 𑌸𑌤𑌤𑌂 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖ𑌾𑌮𑍇𑌨𑌾𑌂 𑌨đ‘Œŋđ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ¯, 𑌏𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌨𑍍𑌨𑍇𑌤𑍁𑌂 đ‘Œļđ‘Œŋđ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘Œžđ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒ𑌨𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡, 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑍍𑌰𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌂 𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑍍𑌰đ‘Œĩ𑌾𑌸𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œˇđ‘ 𑌜𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌷𑍁 𑌚 𑌸đ‘ŒĻđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļ𑍇𑌷𑍁 𑌤đ‘ŒĻđ‘€đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œˇđ‘ 𑌜𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-đ‘Œĩ𑍈đ‘Œļ𑍍đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌭𑌾đ‘Œĩđ‘Œŋ-đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘ŒĒđ‘Œžđ‘Œ˛đ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘ŒĒ𑌗𑌮𑌨𑌾𑌨đ‘Œŋ 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌆𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋ𑌕𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋ𑌕𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌞𑍍𑌚 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌗𑌤đ‘Œŋđ‘Œļ𑍀𑌲𑍋đ‘ŒĒđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌚 đ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œ¨ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 1

𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌃 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌃 𑌸𑌮𑍁𑌤𑍍đ‘ŒĒ𑌨𑍍𑌨𑌾𑌃 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚, 𑌗𑍌𑌰đ‘Œĩđ‘ŒĻ𑍃đ‘Œļ𑌾 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰đ‘ŒĻ𑍃đ‘Œļ𑌾 𑌚 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌃 𑌏đ‘Œĩ đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇āĨ¤ 𑌏𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾-𑌤𑌰𑍍𑌕-đ‘Œļ𑌕𑍍𑌤đ‘Œŋđ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌸𑍁𑌸𑌮𑍍đ‘ŒĒ𑌨𑍍𑌨𑌾𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚, 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒŦ𑌨𑍍𑌧𑍁𑌤𑍍đ‘Œĩ-𑌭𑌾đ‘Œĩđ‘Œ¨đ‘Œ¯đ‘Œž đ‘ŒĒ𑌰𑌸𑍍đ‘ŒĒ𑌰𑌂 đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌹𑌰𑌨𑍍𑌤𑍁āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 2

đ‘Œ…đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌷𑍍𑌟𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒŖđ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖđ‘Œŋ, đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨𑍈đ‘Œĩ 𑌜𑌾𑌤đ‘Œŋ-đ‘Œĩ𑌰𑍍đ‘ŒŖ-𑌲đ‘Œŋ𑌂𑌗-𑌭𑌾𑌷𑌾-𑌧𑌰𑍍𑌮-𑌰𑌾𑌜𑌨𑍀𑌤đ‘Œŋ𑌕-𑌤đ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌤𑌰-𑌮𑌨𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĻđ‘Œŋ-𑌭𑍇đ‘ŒĻ𑌮𑍍, đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌧𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌮𑍍đ‘ŒĒ𑌜𑍍𑌜𑌨𑍍𑌮-𑌤đ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌤𑌰 𑌸𑍍𑌤𑌰𑌞𑍍𑌚 𑌅đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌗đ‘ŒŖđ‘Œ¯đ‘đ‘Œ¯, 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌭đ‘Œĩ𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌏𑌤đ‘ŒĻ𑌤đ‘Œŋ𑌰đ‘Œŋ𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍, đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œļ𑍍𑌚đ‘Œŋđ‘ŒĻđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ­đ‘đ‘Œ¸đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ°đ‘đ‘Œ—đ‘Œ¤đ‘ŒŽđ‘, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ§đ‘€đ‘Œ¨đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌆𑌤𑍍𑌮đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œļ𑌾𑌸𑌨𑍇𑌤𑌰-đ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯, đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œŋđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œĩ𑌾𑌸𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œĩ𑌾 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍀𑌤đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑍀𑌮𑌾-𑌨đ‘Œŋđ‘ŒŦ𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑍍𑌤𑌰𑌾𑌧𑌾𑌰𑍇đ‘ŒŖ 𑌨 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌭𑍇đ‘ŒĻ𑍋 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 3

𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨-𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯-𑌸𑍁𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 4

𑌨 𑌕𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌂 đ‘ŒĻ𑌾𑌸𑌤𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌨 đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧𑍀𑌨𑌤𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌨 đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œœđ‘đ‘Œžđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚 đ‘ŒĻ𑌾𑌸đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒ𑌾𑌰𑌃 đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖ𑌰𑍂đ‘ŒĒ𑍇đ‘ŒŖ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ𑌷đ‘Œŋđ‘ŒĻ𑍍𑌧𑌃 𑌸𑍍đ‘ŒĨđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 5

𑌨 𑌕𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ 𑌅đ‘Œĩ𑌮𑌾𑌨𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌹𑌾𑌰𑌂 đ‘ŒĻđ‘ŒŖ𑍍𑌡𑌂 đ‘Œĩ𑌾 𑌕𑍍𑌰𑍂𑌰𑌂 𑌅𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ‚ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤𑍋đ‘ŒĻ𑌨𑌂 đ‘Œĩ𑌾 đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œĩđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œœđ‘đ‘Œžđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 6

đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑍇𑌃 𑌸𑌮𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌤𑍍𑌰 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 7

đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑍇𑌃 𑌸𑌮𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾đ‘Œļ𑍍𑌚 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇āĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨𑍈đ‘Œĩ 𑌕𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌭𑍇đ‘ŒĻ𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑍇𑌃 đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌮đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌰𑍍𑌹𑌨𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤ đ‘Œ…đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌉𑌲𑍍𑌲𑌂𑌘𑌨𑍇 𑌕𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌭𑍇đ‘ŒĻ𑌂, 𑌏𑌤𑌾đ‘ŒĻ𑍃𑌗𑍍𑌭𑍇đ‘ŒĻ𑌂 đ‘Œĩ𑌾 𑌅𑌭đ‘Œŋđ‘Œ˛đ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯ 𑌕𑌾𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌮𑌾𑌨-𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌾𑌰𑍍𑌹𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 8

đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧đ‘Œŋ𑌨𑌾 𑌸𑌂đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑌾𑌨𑍇𑌨 đ‘Œĩ𑌾 đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒĻ𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑍌𑌲đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌮𑍁𑌲𑍍𑌲𑌂𑌘𑌨-đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍇, đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—đ‘đ‘Œ¯đ‘ˆđ‘Œƒ đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯-đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ŒĒ𑍀𑌠𑍈𑌃 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌭𑌾đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍁đ‘ŒĒđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ‚ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œšđ‘‹ 𑌹đ‘Œŋ 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋 𑌜𑌨𑍋đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 9

𑌨 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘‡đ‘Œšđ‘đ‘Œ›đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌨đ‘Œŋ𑌗𑍍𑌰𑌹𑍀𑌤𑍁𑌂, 𑌧𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂, 𑌨đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œœđ‘đ‘Œžđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 10

𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃, 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤đ‘Œŋđ‘Œ¤đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌆đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇đ‘ŒĒđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚, đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍𑌧𑌾𑌰đ‘ŒŖđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍇, 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌧𑍀𑌨𑍇𑌨 𑌨đ‘Œŋ𑌷𑍍đ‘ŒĒ𑌕𑍍𑌷𑍇đ‘ŒŖ 𑌚 đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ŒĒ𑍀𑌠𑍇𑌨 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ§đ‘€đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌮𑍁𑌚đ‘Œŋđ‘Œ¤đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌾𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌜𑌨đ‘Œŋđ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œļ𑍍𑌰đ‘Œĩđ‘ŒŖđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌤𑌾𑌂 đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 11

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃, đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑍇𑌰𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇đ‘ŒŖ đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œĩđ‘ŒĻđ‘Œĩ𑌧đ‘Œŋ 𑌸𑌾𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌜𑌨đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌭đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌕𑌰đ‘ŒŖ𑍇 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧-𑌸đ‘Œŋđ‘ŒĻ𑍍𑌧đ‘Œŋ𑌂 𑌨𑍈đ‘Œĩ 𑌭𑌜𑌤𑍇, 𑌤𑌾đ‘Œĩ𑌤𑍍đ‘ŒĒđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ‚ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘ŒĻ𑍁𑌷𑍍𑌟𑌃 đ‘Œ‡đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œ‚đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 𑌤𑍇𑌨 𑌜𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌆đ‘Œĩđ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ𑌭𑍂𑌤đ‘Œŋ𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌉đ‘ŒĒđ‘ŒĒ𑌾đ‘ŒĻđ‘Œ¨đ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ‚ đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇āĨ¤

2. 𑌆𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋđ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋđ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑍇𑌰𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌤𑌮𑍍 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧-𑌨đ‘Œŋ𑌷𑍍đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌭𑌾đ‘Œĩđ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌕𑌾𑌰đ‘ŒŖ𑌾𑌤𑍍 𑌨 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 𑌅đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧𑍀𑌤đ‘Œŋ 𑌗đ‘ŒŖđ‘Œ¯đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤ 𑌨 đ‘Œĩ𑌾, đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑌰𑌾𑌧-𑌕𑌾𑌲𑍇 đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œĩđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘€đ‘Œ¯-đ‘ŒĻđ‘ŒŖ𑍍𑌡-đ‘ŒĻ𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌤𑌰𑍋 đ‘ŒĻđ‘ŒŖ𑍍𑌡𑌃 𑌕𑌸𑍍𑌮đ‘Œŋ𑌂đ‘Œļ𑍍𑌚đ‘Œŋđ‘ŒĻđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œĩđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘€đ‘Œ¯đ‘‹ 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 12

đ‘ŒĻ𑍍đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĻđ‘Œļ𑍋đ‘ŒŊ𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃𑌨 đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œŋ𑌗𑌤𑍇 đ‘ŒĒ𑌾𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌰đ‘Œŋ𑌕𑍇 𑌚 𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨𑍇, 𑌗𑍃𑌹𑍇, đ‘ŒĒ𑌤𑍍𑌰đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘‡đ‘Œšđ‘đ‘Œ›đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑍇đ‘ŒĒ𑍋đ‘ŒŊđ‘Œ¨đ‘đ‘Œœđ‘đ‘Œžđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡, 𑌨 đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œŋ𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 đ‘Œĩ𑌾𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œļđ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤ 𑌏𑌤𑌾𑌹𑌕𑍍-𑌹𑌸𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑍇đ‘ŒĒ𑌾𑌕𑍍𑌰𑌮đ‘ŒŖ𑌾𑌨đ‘Œŋ đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ-𑌜𑌨𑌃 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧đ‘Œŋ-𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 13

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑍀𑌮𑍍𑌨đ‘Œŋ 𑌆đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ—đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ—đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤đ‘Œ¸đ‘đ‘Œĩđ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļ𑍋đ‘ŒĒ𑍇𑌤𑌂 𑌕𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļ𑌂 đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ‚ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļ𑌂 𑌚 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ—đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ‚ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑍃𑌤𑍋đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

2. [missing?]

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 14

1. 𑌉đ‘ŒĒđ‘ŒĻ𑍍𑌰đ‘Œĩđ‘‡đ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘‹ 𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļ𑍇𑌷𑍁 đ‘Œļ𑌰đ‘ŒŖ𑌮𑌧đ‘Œŋ𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ˜đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸đ‘Œŋđ‘ŒĻ𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌉đ‘ŒĻ𑍍đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌚 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋđ‘Œ•đ‘‚đ‘Œ˛đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘Œƒ 𑌰𑌾𑌜𑌨𑍀𑌤đ‘Œŋ𑌕𑍇𑌤𑌰𑌾đ‘ŒĒđ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œ§đ‘‡đ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘Œļ𑍍𑌚 𑌸𑌮𑍁𑌤𑍍𑌤𑍍đ‘ŒĨđ‘Œŋ𑌤𑍇𑌷𑍁 đ‘Œĩ𑌾𑌸𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌾𑌭đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌕𑌰đ‘ŒŖ𑍇𑌷𑍁 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑍋đ‘ŒŊđ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌨𑍈đ‘Œĩ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤

2. [missing?]

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 15

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤đ‘Œ¨ 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘‡đ‘Œšđ‘đ‘Œ›đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘‹ đ‘Œĩ𑌞𑍍𑌚đ‘Œŋ𑌤𑌃 đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘, 𑌨 đ‘Œĩ𑌾 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œž-đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌨𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘‹ 𑌭đ‘Œĩ𑍇𑌤𑍍āĨ¤

2. [missing?]

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 16

1. 𑌜𑌾𑌤đ‘Œŋ-𑌧𑌰𑍍𑌮-đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œž-𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘Œ‚ đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨𑍈đ‘Œĩ đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖ-đ‘Œĩđ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀-đ‘ŒĒ𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌃, đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌰𑌂 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ𑌷𑍍𑌠𑌾đ‘ŒĒđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌹𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰đ‘Œĩ𑌨𑍍𑌤𑍋 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇āĨ¤

2. đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌹𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂, đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌹𑌾đ‘Œĩ𑌸𑌰𑍇, đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌹-đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑍇 đ‘Œĩ𑌾 𑌤𑍇 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌨𑍍 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

3. đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌹𑍇𑌚𑍍𑌛𑍁𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖ-𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰-đ‘Œ¸đ‘Œšđ‘ŒŽđ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘ˆđ‘Œĩ đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌹-𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ đ‘‡đ‘Œ¯đ‘‹đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩ𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁, đ‘Œ¸đ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œœđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌭𑌾đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑍋 𑌮𑍌𑌲đ‘Œŋ𑌕đ‘Œļ𑍍𑌚 đ‘Œĩđ‘Œ°đ‘đ‘Œ—đ‘€đ‘Œ¯đ‘ˆđ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ‚đ‘Œļ𑍋 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇, 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œšđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌸𑌮𑌾𑌜𑍇𑌨 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑍇đ‘ŒŖ đ‘Œĩ𑌾 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖđ‘€đ‘Œ¯đ‘‹đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 17

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œˇđ‘Œžđ‘Œ‚ đ‘Œ¸đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—-đ‘ŒĒ𑍁𑌰𑌸𑍍𑌸𑌰𑌂 𑌏𑌕𑌾𑌕đ‘Œŋ 𑌏đ‘Œĩ đ‘Œĩ𑌾 𑌸𑌮𑍍đ‘ŒĒ𑌤𑍍𑌸𑌂𑌧𑌾𑌰đ‘ŒŖ-𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌮đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤

2. 𑌨 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘‡đ‘Œšđ‘đ‘Œ›đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘ŒĒ𑌤𑍍𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌮đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 đ‘Œĩ𑌞𑍍𑌚đ‘Œŋ𑌤𑍋 𑌭đ‘Œĩ𑍇𑌤𑍍āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 18

đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌚𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 đ‘Œšđ‘‡đ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ đ‘Œ§đ‘Œ°đ‘đ‘ŒŽđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤ 𑌅𑌸𑍍𑌮đ‘Œŋ𑌨𑍍 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑍇, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œļ𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌸𑌂 đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œļđ‘Œŋđ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œ…đ‘Œ­đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ‚ 𑌅𑌰𑍍𑌚đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘ŒĒđ‘Œžđ‘Œ˛đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œĩ𑌾, đ‘Œĩđ‘ˆđ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œŋ𑌕𑍇 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕𑍇 𑌚 𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨𑍇, đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘ˆđ‘Œļ𑍍𑌚 𑌸𑌹 𑌸𑌾𑌮𑍁đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌕𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨𑍇 𑌏𑌕𑌾𑌕đ‘Œŋ𑌨𑌾 đ‘Œĩ𑌾 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œļ𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌸𑌂 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌚 đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ 𑌜𑌨𑌃 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ‚ đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 19

đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌮𑌨𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ­đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œƒ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤ 𑌸𑍀𑌮𑌾đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌧𑌾𑌨𑌂 𑌅đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌗đ‘ŒŖđ‘Œ¯đ‘đ‘Œ¯, 𑌕𑍇𑌨𑌾đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌸𑌂𑌚𑌾𑌰-đ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œ¨ đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌚𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑍂𑌚𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌆đ‘ŒĻ𑌾𑌨-đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒĻ𑌾𑌨𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨𑍈đ‘Œĩ 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌕𑍍𑌷𑍇đ‘ŒĒ𑌂 𑌕đ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌚đ‘ŒĻđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-𑌮𑌨𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯-𑌸𑌂𑌘𑌾𑌰đ‘ŒŖ𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑍇đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌮đ‘Œŋ𑌨𑍍 𑌅𑌰𑍍𑌹đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 20

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œĩ 𑌜𑌨𑌃 đ‘Œļ𑌾𑌨𑍍𑌤đ‘Œŋđ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖđ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌸𑌮𑍍𑌮đ‘Œŋ𑌲đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌸𑌂𑌘𑌟𑌨𑌾𑌨đ‘Œŋ 𑌚 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌮𑌰𑍍𑌹𑍋 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇āĨ¤đ‘Œ•đ‘‡đ‘Œ¨đ‘Œšđ‘Œŋđ‘ŒĻđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌸𑌂𑌘𑌟𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌹 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œœđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌨 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œļ𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌂 đ‘Œļđ‘Œ•đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

2. [missing?]

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 21

1. 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œļ𑌾𑌸𑌨𑍇 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌅đ‘ŒĨđ‘Œĩ𑌾 𑌨đ‘Œŋ𑌷𑍍đ‘ŒĒ𑌕𑍍𑌷𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌚đ‘Œŋ𑌤-đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ𑌨đ‘Œŋ𑌧đ‘Œŋ-đ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œ¨ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ 𑌜𑌨𑌃 𑌸𑌹𑌭𑌾𑌗đ‘Œŋ𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑍁𑌮𑌰𑍍𑌹𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

2. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ 𑌜𑌨𑌸𑍍𑌤đ‘ŒĻđ‘€đ‘Œ¯đ‘‡ 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑍇 𑌲𑍋𑌕𑌸𑍇đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œ§đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤

3. đ‘Œ˛đ‘‹đ‘Œ•đ‘‡đ‘Œšđ‘đ‘Œ›đ‘Œ¯đ‘Œž đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘Œļ𑌾𑌸𑌨𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑍋 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡; đ‘Œ‡đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œŋ𑌚𑍍𑌛𑌾 𑌕𑌾𑌲đ‘ŒŦđ‘ŒĻ𑍍𑌧𑍈𑌃 𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘‹đ‘Œšđ‘Œŋ𑌤𑍈đ‘Œļ𑍍𑌚 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌚𑌨𑍈𑌃 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌕𑌾đ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘ 𑌆𑌗𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀; 𑌇𑌮𑌾𑌨đ‘Œŋ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌚𑌨𑌾𑌨đ‘Œŋ 𑌚 đ‘Œĩ𑍈đ‘Œļ𑍍đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌂 đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌗𑍁đ‘ŒĒ𑍍𑌤𑌂 𑌮𑌤đ‘ŒĻ𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌅đ‘ŒĨđ‘Œĩ𑌾 đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œĩ𑍇𑌤𑌰𑍇đ‘ŒŖ 𑌮𑌤đ‘ŒĻ𑌾𑌨đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧đ‘Œŋ𑌨𑌾 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾𑌰𑌃āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 22

đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘‡đ‘Œĩ 𑌜𑌨𑌃, 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌤𑍍, 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕-đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ°đ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œž 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œŋ; 𑌅𑌸𑍌 𑌹đ‘Œŋ đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘‡đ‘Œ¨ đ‘Œ†đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘€đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—đ‘‡ 𑌨 𑌚 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œœđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌂𑌘𑌟𑌨-𑌸𑌂𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌨𑍁𑌰𑍂đ‘ŒĒ𑌮𑍍, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ­đ‘Œžđ‘Œœđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘ŒĨđ‘Œŋ𑌕-𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑌾𑌂𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ˆ, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌉𑌨𑍍𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤 {𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌂𑌗𑍀đ‘ŒŖ} đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌾𑌸𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 𑌚 𑌸𑌂𑌸đ‘Œŋđ‘ŒĻ𑍍𑌧đ‘Œŋ𑌂 𑌅𑌰𑍍𑌹𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 23

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍃𑌤𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌮𑌧đ‘Œŋ𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂, 𑌅𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲-đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯-𑌸𑍍đ‘ŒĨđ‘Œŋ𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘€đ‘Œ•đ‘Œ°đ‘ŒŖ𑌮đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰-đ‘Œĩ𑍃𑌤𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌤𑌾-đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘Œ‚ đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑌾𑌤𑍁𑌂 đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖđ‘Œŋ 𑌚𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘, đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌨𑍈đ‘Œĩ 𑌭𑍇đ‘ŒĻ𑌮𑍍, 𑌸𑌮-đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘ŒĨ𑌮𑍍, 𑌸𑌮𑌾𑌨-đ‘Œĩ𑍇𑌤𑌨𑌮𑌾𑌨𑌂 {đ‘ŒĒ𑌾𑌰đ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌰𑌮đ‘Œŋ𑌕𑌂} 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑍃𑌤𑍋đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

2. đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘Œŋ𑌰𑌤𑌃 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃, 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-𑌗𑍌𑌰đ‘Œĩ-đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌅𑌸𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌚đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲-đ‘ŒĒ𑌾𑌰đ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌰𑌮đ‘Œŋ𑌕𑌾đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

3. 𑌆đ‘Œĩđ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘‡ 𑌸𑌤đ‘Œŋ 𑌚𑌾𑌸𑍌 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘‹đ‘ŒĒđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ˆđ‘Œƒ 𑌏𑌤𑌤𑍍đ‘ŒĒđ‘‚đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌰𑍍𑌹đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

4. 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œšđ‘Œŋ𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ đ‘Œļ𑍍𑌰𑌮đ‘Œŋ𑌕𑌸𑌂𑌘𑌟𑌨𑍈𑌃 𑌸𑌾𑌕𑌂 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œœđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌏𑌤𑌾đ‘ŒĻ𑍃𑌕𑍍-𑌸𑌂𑌘𑌟𑌨𑌂 đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ°đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑍃𑌤𑍋đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 24

đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œšđ‘‹đ‘Œ°đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍁𑌚đ‘Œŋ𑌤-𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œ¨-đ‘ŒĒ𑍁𑌰𑌸𑍍𑌸𑌰𑌮𑍍, 𑌸đ‘Œĩ𑍇𑌤𑌨𑌂 𑌚 𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œĩ𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾đ‘Œĩ𑌕𑌾đ‘Œļ𑍇𑌨 𑌸𑌹 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌰𑌮𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌃 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘ŒŽđ‘ˆ đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒĻđ‘‡đ‘Œ¯đ‘‹đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 25

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ 𑌜𑌨𑌃 đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĻđ‘đ‘Œ¯-đ‘Œĩ𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾đ‘Œĩ𑌾𑌸-𑌚đ‘Œŋ𑌕đ‘Œŋ𑌤𑍍𑌸𑍋đ‘ŒĒđ‘Œšđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌭đ‘Œŋ𑌃, 𑌆đ‘Œĩđ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•-𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑍇đ‘Œĩ𑌾𑌭đ‘Œŋđ‘Œļ𑍍𑌚 𑌸𑌹 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ˆ 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌸𑍍đ‘ŒĨđ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘ˆ 𑌚 đ‘ŒĒđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒ𑍍𑌤𑌂 𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨𑌸𑍍𑌤𑌰𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑍃𑌤𑍋đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚, 𑌨đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘ŒŖ-đ‘Œļđ‘‚đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘ đ‘ŒĒ𑌰đ‘Œŋ𑌸𑍍đ‘ŒĨđ‘Œŋ𑌤đ‘Œŋ𑌷𑍁 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘ŒŽđ‘Œŋ𑌨𑍍 𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌕𑍋đ‘ŒĒ𑌾𑌰𑍍𑌜𑌨𑌾𑌭𑌾đ‘Œĩ𑍇 đ‘Œĩ𑍃đ‘ŒĻ𑍍𑌧𑌾đ‘Œĩ𑌸𑍍đ‘ŒĨđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚, đ‘Œĩ𑍈𑌧đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘ŒĒ𑍍𑌤𑍌, đ‘Œ…đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚, 𑌰𑍁𑌗𑍍đ‘ŒŖđ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍃𑌤𑍍𑌤đ‘Œŋđ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌚 đ‘Œ¸đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘, đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌸𑍁𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

2. 𑌮𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œļđ‘Œŋđ‘Œļ𑍁𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍇 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œļđ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘Œ¸đ‘Œžđ‘Œšđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘đ‘Œ¯đ‘‹đ‘ŒĒđ‘Œšđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œœđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ‚ đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒĻđ‘‡đ‘Œ¯đ‘Œ‚ 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤ 𑌅đ‘Œĩ𑍈𑌧𑌾𑌃 đ‘Œĩ𑍈𑌧𑌾đ‘Œļ𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒŦ𑌾𑌲𑌾𑌃, 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕𑌂 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌂 𑌅đ‘Œĩ𑌾đ‘ŒĒ𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌅𑌰𑍍𑌹đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 26

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘ŒĨ𑌮đ‘Œŋ𑌕𑍇𑌷𑍁, 𑌮𑍌𑌲đ‘Œŋ𑌕𑌸𑍍𑌤𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌚 đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌨đ‘Œŋ𑌃đ‘Œļ𑍁𑌲𑍍𑌕𑌾 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘ŒĨ𑌮đ‘Œŋ𑌕𑍀 đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌅𑌨đ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧đ‘Œŋ𑌕𑍀 đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌕𑍀 𑌚 đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑌾 đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌉đ‘ŒĒđ‘ŒĒ𑌾đ‘ŒĻđ‘Œ¯đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡, 𑌉𑌚𑍍𑌚𑌤𑌰đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌚, 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌷𑌾𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌕𑍃𑌤𑍇 đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ—đ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘‡đ‘ŒŖ 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌰𑍂đ‘ŒĒ𑍇đ‘ŒŖ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤

2. đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑍈𑌷𑌾 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯ đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌂𑌗𑍀đ‘ŒŖ-đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌾𑌸𑌂 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚𑍈𑌷𑌾 𑌮𑍌𑌲đ‘Œŋ𑌕 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œžđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌚 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌮𑌾𑌨-𑌸𑌂đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾 𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤ 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍇𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑍇𑌷𑍁 đ‘Œœđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘€đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œˇđ‘ 𑌧𑌾𑌰𑍍𑌮đ‘Œŋ𑌕𑍇𑌷𑍁-đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌗𑍇𑌷𑍁 đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑍈𑌷𑌾āĨ¤ đ‘Œ¸đ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘Œšđ‘Œŋ𑌷𑍍đ‘ŒŖ𑍁𑌤𑌾-𑌸đ‘ŒĻ𑍍𑌭𑌾đ‘Œĩ-𑌸𑌂đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾 đ‘Œĩ𑌰𑍍𑌤𑍍𑌤đ‘Œŋ𑌤𑌾āĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚𑍈𑌷𑌾, đ‘Œļ𑌾𑌨𑍍𑌤đ‘Œŋ-𑌸𑌂𑌧𑌾𑌰đ‘ŒŖ𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤ đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ˜đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖđ‘Œŋ 𑌇𑌤𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ—đ‘đ‘Œ°đ‘‡ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

3. đ‘ŒŦ𑌾𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍇 đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒĻđ‘‡đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ đ‘Œļđ‘Œŋ𑌕𑍍𑌷𑌾𑌂 𑌚𑍇𑌤𑍁𑌂 đ‘ŒĒđ‘Œŋ𑌤𑌰𑍌 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘ŒĨđ‘ŒŽđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘ƒđ‘Œ¤đ‘Œ‚ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒƒāĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 27

1. đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œĩđ‘Œŋ𑌧𑌕𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌆𑌨𑌨𑍍đ‘ŒĻ-𑌸𑌨𑍍đ‘ŒĻ𑍋𑌹𑌮𑌨𑍁𑌭đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌤𑍁𑌂 đ‘Œĩ𑍈𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨đ‘Œŋ𑌕𑍋-đ‘ŒĒ𑌲𑌸𑍍𑌧𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌲𑌾𑌭𑌾𑌨𑍍 𑌚 𑌸𑌂đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌭𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌭đ‘Œŋ𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍁đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌸𑌾𑌂𑌸𑍍𑌕𑍃𑌤đ‘Œŋ𑌕-𑌜𑍀đ‘Œĩ𑌨𑍇 𑌚 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘Œž đ‘Œ¸đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ‚ 𑌸𑌰𑍍đ‘Œĩ𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑌃 𑌅𑌧đ‘Œŋđ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ¤đ‘‹đ‘ŒŊ𑌸𑍍𑌤đ‘ŒŋāĨ¤

2. đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œĩ𑍈𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑌾𑌹đ‘Œŋđ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌕-𑌕𑌲𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍𑌮𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌨𑌾𑌂, đ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¸đ‘Œ đ‘Œ°đ‘Œšđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤đ‘Œŋ, 𑌨𑍈𑌤đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 đ‘Œĩ𑌸𑍍𑌤𑍁𑌗𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌹đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖ𑌾𑌰𑍍đ‘ŒĨ𑌂 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ 𑌜𑌨𑍋đ‘ŒŊ𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌧𑌤𑍍𑌤𑍇āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 28

đ‘Œ…đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌚 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌾đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘‡ 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌜đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰đ‘Œŋ𑌕-đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌸𑍍đ‘ŒĨđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌚 đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖđ‘Œ¤đ‘Œ¯đ‘Œž 𑌏𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌗𑌨𑍍𑌤𑍁𑌂 đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌜𑌨𑍋đ‘ŒŊ𑌰𑍍𑌹đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 29

1. đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘Œ‚ 𑌜𑌨𑌃 𑌸𑌮𑍁đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌕𑍃𑌤𑍇 𑌕𑌰𑍍𑌤đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌂 đ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘Œŋ đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ¨ 𑌹đ‘Œŋ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯-đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩđ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖ-𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰-đ‘Œĩđ‘Œŋ𑌕𑌾𑌸𑌃 𑌸𑌂𑌭đ‘Œĩ𑍇𑌤𑍍āĨ¤

2. 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘€đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰-𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌕𑍍𑌰đ‘Œŋđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œĩđ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘‡ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œ•đ‘ŒŽđ‘ 𑌜𑌨𑌃, đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘‡đ‘Œˇđ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰-𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖđ‘Œŋ đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ 𑌸𑌮𑍁𑌚đ‘Œŋ𑌤𑌾𑌭đ‘Œŋ𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾đ‘ŒĻ𑌰-𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷đ‘ŒŖđ‘ŒĻ𑍃đ‘Œļ𑌾 𑌨𑍂𑌨𑌂 đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌹𑌰đ‘Œŋđ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤ 𑌅đ‘ŒĒđ‘Œŋ 𑌚𑌾𑌸𑍌 𑌲𑍋𑌕𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰đ‘Œŋ𑌕-𑌸𑌮𑌾𑌜𑍇, đ‘Œ¸đ‘Œžđ‘ŒŽđ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯-đ‘Œ•đ‘Œ˛đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌂 𑌸𑌾𑌰𑍍đ‘Œĩ𑌜𑌨đ‘Œŋ𑌕-đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œĩ𑌸𑍍đ‘ŒĨ𑌾𑌂 𑌨𑍈𑌤đ‘Œŋđ‘Œ•đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œƒ 𑌸𑌮𑍁𑌚đ‘Œŋ𑌤𑌾đ‘Œĩđ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ•đ‘Œ¤đ‘Œžđ‘Œļ𑍍𑌚 đ‘ŒĒ𑍍𑌰𑌤đ‘Œŋ đ‘ŒĒ𑍂𑌰𑍍đ‘ŒŖ𑌂 đ‘ŒĻđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œŋ𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌂 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘Œĩđ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘ŒŋāĨ¤

3. 𑌏𑌤𑍇đ‘ŒŊ𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾𑌃 𑌏𑌤𑌾𑌨đ‘Œŋ 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖđ‘Œŋ 𑌚, đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ˜đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ 𑌉đ‘ŒĻ𑍍đ‘ŒĻ𑍇đ‘Œļđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œŋ 𑌸đ‘Œŋđ‘ŒĻ𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍 𑌚 đ‘Œĩđ‘Œŋđ‘Œ°đ‘đ‘Œ§đ‘đ‘Œ¯ 𑌨 𑌕đ‘ŒĨ𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘ŒĒđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘‹đ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌅𑌨𑍁𑌚𑍍𑌛𑍇đ‘ŒĻ𑌃 30

đ‘Œ…đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌅𑌭đ‘Œŋ𑌘𑍋𑌷đ‘ŒŖđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ‚ 𑌨đ‘Œŋ𑌰𑍍đ‘ŒĻđ‘Œŋ𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌅𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌸𑍍đ‘Œĩđ‘Œžđ‘Œ¤đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¤đ‘đ‘Œ°đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌚 𑌨 𑌕𑍋đ‘ŒŊđ‘ŒĒđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ‚đ‘Œļ𑌃, đ‘ŒĒ𑍍𑌰đ‘ŒŖ𑌾đ‘Œļ-đ‘Œ˛đ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ§đ‘Œžđ‘Œ°đ‘‡đ‘ŒŖ 𑌕đ‘Œŋ𑌮đ‘ŒĒđ‘Œŋ đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒŽđ‘Œ¨đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘đ‘Œ‚ 𑌏𑌤𑌾đ‘ŒĻđ‘ƒđ‘Œ•đ‘đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ đ‘Œžđ‘Œ¨đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘ŒĨ𑌂 đ‘Œĩ𑌾 đ‘Œ•đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯đ‘Œšđ‘Œŋ𑌤𑍍 đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œĩđ‘Œ°đ‘đ‘Œ—đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œœđ‘Œ¨đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œĩ𑌾 𑌸𑌮𑍀𑌹đ‘Œŋ𑌤-𑌸đ‘Œŋđ‘ŒĻđ‘đ‘Œ§đ‘Œ¯đ‘Œ°đ‘đ‘ŒĨ𑌂 đ‘Œ…đ‘Œ¨đ‘đ‘Œ¯đ‘ŒĨ𑌾 đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¯đ‘đ‘Œĩđ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ¤đ‘đ‘Œ‚ 𑌨𑍈đ‘Œĩ đ‘Œļđ‘Œ•đ‘đ‘Œˇđ‘đ‘Œ¯đ‘Œ¤đ‘‡āĨ¤

𑌸𑍍đ‘Œĩ𑌤𑍍đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌃 1997

𑌮𑌾𑌨đ‘Œĩ𑌾𑌧đ‘Œŋ𑌕𑌾𑌰𑌾đ‘ŒŖ𑌾𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍇 đ‘Œ¸đ‘Œ‚đ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ°đ‘Œžđ‘Œˇđ‘đ‘ŒŸđ‘đ‘Œ°đ‘‹đ‘Œšđ‘đ‘Œšđ‘Œžđ‘Œ¯đ‘đ‘Œ•đ‘đ‘Œ¤đ‘Œ¸đ‘đ‘Œ¯ đ‘Œ•đ‘Œžđ‘Œ°đ‘đ‘Œ¯đ‘Œžđ‘Œ˛đ‘Œ¯đ‘Œƒ

𑌜đ‘Œŋ𑌨𑍇đ‘Œĩ𑌾, 𑌸𑍍đ‘Œĩ𑍀𑌟𑍍𑌜đ‘Œŧ𑌰𑌲𑍈đ‘ŒŖ𑍍𑌡