[Unicode]  Što je Unicode? Home | Site Map | Search
 

Što je Unicode?

Unicode připokazuje kóždemu znamjenju jednozmyslne čisło,
njehladajo na platformu,
njehladajo na program,
njehladajo na rěč.

W zasadźe komputery jenož ličby wužiwaja. Składuja pismiki a druhe znamjenja připokazujo kóždemu čisło. Prjedy hač Unicode bu wunamakany, běchu sta kodowanskich systemow za připokazanje tych čisłow. Žadyn tych systemow njemóžeše dosć znamjenjow wobsahować: na přikład, jeničce Ewropska Unija by wjacore rozdźělne kodowanja za wšě jeje rěče trjebała. Samo za jednotliwu rěč kaž jendźelšćinu njeby jenički kodowy system za wšě te běžne pismiki, interpunkciske a techniske znamješka přihódny był.

Te kodowe systemy přińdu tež do konflikta jedyn z druhim. To rěka, zo dwě kodowani móžetej samsne čisło za dwě rozdźělnej znamješce abo rozdźělne čisła za samsne znamješko wužiwać. Daty komputer (wosebje serwery) dyrbi wjele rozdźělnych kodowanjow podpěrować; hdyžkuli so daty mjez rozdźělnymi kodowanjemi a platformami přepodawaja, hrozy strach, zo so daty wobskodźeja.

Unicode to wšo měni!

Unicode připokazuje kóždemu znamjenju jednozmyslne čisło, njehladajo na platformu, njehladajo na program, njehladajo na rěč. Unikodowy standard bu wot tajkich nawodnych industrijnych předewzaćow kaž Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys a wjele druhich přewzaty. Unicode je trěbny za moderne standardy kaž XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, COBRA 3.0, WML atd., a je oficialne wašnje, zo by so ISO/IEC 10646 implementował. Podpěruje so přez wjele operacijnych systemow, wšě moderne browsery, a wjele druhich produktow. Wustupjenje unikodoweho standarda a disponujomnosć nastrojow, kotrež jón podpěruja, słuša k najwuznamnišim tuchwilnym trendam w softwarnej technologiji.

Zarjadowanje unikodoweho standarda do klientoweho serwera abo wjaceworštowych aplikacijow a webowych stronow poskića wuznamne zalutowanje kóštow porno prjedawšim znamjenjowym sadźbam. Unicode zmóžnja, zo byštej so jenički softwarowy produkt abo webowa strona na wjacore platformy, rěče a kraje bjez nowowuwića wusměrniłoj. Dowola daty přez wjele rozdźělnych systemow bjez wobškodźenja přenjesć.

Wo Unikodowym konsorciumje

Unikodowy konsorcium je njeprofitna organizacija, załožena za wuwiće, šěrjenje a spěchowanje unikodoweho standarda, kotryž reprezentaciju teksta w modernych softwarowych produktach a standardach specifikuje. Čłonstwa w konsorciumje poskića šěroki spektrum towarstwow a organizacijow w komputerowej a informacije předźěłacej industriji. Konsorcium so jenož z přinoškami sobustawow financuje. Čłonstwo w unikodowym konsorciumje je wotewrjene za organizacije a jednotliwcow hdźežkuli na swěće, kotřiž unikodowy standard podpěruja a chceli při jeho rozšěrjenju a implementowanju sobu pomhać.

Za dalše informacije (jendźelsce) hlej Glosar, Produkty, kotrež Unikode podpěruja, Techniski zawod a Wužitne žórła.

 

Upper Sorbian translation by Michael Wolf