[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Lakota

Index

This is a preliminary chart for the Lakota collation tailorings. The complete data for this chart is found on lkt.xml.

Known issues:

TypeOrdering
standarda A á Á b B č Č ç̌ Ç̌ čh čʼ e E é É g G ǧ Ǧ ģ̌ Ģ̌ h H ȟ Ȟ ḩ̌ Ḩ̌ ḥ̌ Ḥ̌ ḫ̌ Ḫ̌ ẖ̌ i I í Í k K kh l L m M n N ŋ Ŋ o O ó Ó p P ph s S š Š ş̌ Ş̌ ṣ̌ Ṣ̌ ș̌ Ș̌ t T th u U ú Ú w W y Y z Z ž Ž ẓ̌ Ẓ̌ ẕ̌ Ẕ̌ ʼ

Access to Copyright and terms of use